Upphävd författning

Förordning (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1987-06-18
Ändring införd
SFS 1987:738
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Förordning (1986:351) om statsbidrag till särskilda åtgärder i grundskolan
Förordning (1986:542) om statsbidrag till regionala åtgärder för elever med handikapp
Förordning (1986:354) om statsbidrag till särskilda åtgärder i gymnasieskolan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för

 1. undervisningsinsatser och elevvårdsinsatser av regional art som kommunen vidtar för

[S2]a. elever med handikapp eller med andra särskilda behov i grundskolan och gymnasieskolan,

[S3]b. elever med flera handikapp i särskolan.

 1. undervisningsinsatser av lokal art som kommunen vidtar för elever med handikapp eller med andra särskilda behov i grundskolan och gymnasieskolan.

[S4]I undervisningsinsatser enligt första stycket ingår särskild undervisning för

[S5]a. elever i grundskolan som avses i 10 kap. 3 § skollagen (1985:1100),

[S6]b. zigenarbarn i syfte att ge dem nödvändiga grundkunskaper i svenska och matematik samt att möjliggöra deras inplacering i arbetsenhet, klass, eller undervisningsgrupp i grundskolan. Förordning (1989:133).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]kommun primärkommuner, landstingskommuner eller kommunalförbund,

[S3]skolstyrelse kommuns skolstyrelse, landstingskommuns utbildningsnämnd eller lokal styrelse för särskolan,

[S4]redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni följande kalenderår. Förordning (1988:739).

Skolöverstyrelsens fördelning

3 §  Inför varje redovisningsår fördelar skolöverstyrelsen mellan landets länsskolnämnder de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning.

4 §  Antalet elever den 15 september under det närmast föregående redovisningsåret i grundskolan och gymnasieskolan i länen skall utgöra den huvudsakliga beräkningsgrunden för fördelning av medlen mellan länsskolnämnderna.

[S2]Regeringen kan bestämma att vissa belopp av medlen skall fördelas efter andra grunder än som anges i första stycket.

5 §  Skolöverstyrelsen skall så snart det kan ske göra en preliminär fördelning mellan länsskolnämnderna av de medel som regeringen väntas anvisa för det kommande redovisningsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när skolöverstyrelsen slutligt fördelar medlen.

Länsskolnämndens fördelning

6 §  Varje länsskolnämnd beslutar om fördelning mellan kommuner i länet av det belopp som skolöverstyrelsen tilldelar nämnden.

Insatser av regional art

7 §  En kommun som vidtar sådana undervisningsinsatser av regional art som avses i 1 § första stycket 1 får tilldelas bidrag till

 1. sådana merkostnader för undervisningen som inte täcks av statsbidraget till driftkostnader för undervisningen,
 2. elevvårdskostnader, om dessa är särskilt stora. Förordning (1989:133).

7 a §  Vid oenighet mellan berörda kommuner om den interkommunala ersättningens storlek när det gäller insatser av regional art skall länsskolnämnden fastställa ett skäligt belopp för interkommunal ersättning. Om parterna är kommuner i olika län eller någon av parterna är en landstingskommun, skall beloppet fastställas av skolöverstyrelsen.

[S2]Första stycket gäller utan hinder av regeringens årliga föreskrifter om belopp för interkommunal ersättning. Förordning (1989:133).

Insatser av lokal art

8 §  En kommun som har behov av extra medel för undervisningsinsatser av lokal art för elever med handikapp eller med andra särskilda behov i grundskolan eller gymnasieskolan får tilldelas bidrag för ändamålet.

9 §  Länsskolnämnden skall fördela medel för sådana undervisningsinsatser som avses i 8 § utifrån en allmän bedömning av respektive kommuns behov av extra resurser och inte gå in i en prövning av de särskilda behoven för varje enskild elev. Särskild hänsyn skall tas till om andelen elever med handikapp är stor.

9 a §  Om en kommun betalar en hög interkommunal ersättning för skolgången i någon annan kommun för elever med handikapp och totalt sett har en stor andel elever med handikapp, får den tilldelas bidrag till ersättningen. Förordning (1989:133).

Bidragets användning

10 §  Det bidrag som en kommun tilldelas enligt 7 § skall användas för det ändamål som anges av länsskolnämnden.

11 §  Det bidrag som en kommun tilldelas enligt 8 § får användas för undervisningsinsatser på det sätt kommunen bedömer lämpligt.

[S2]Det bidrag som används för insatser för elever med handikapp får även användas för insatser i anslutning till undervisningen, exempelvis personlig assistans.

12 § har upphävts genom förordning (1990:1222).

13 §  Bidraget innefattar i det fall det används för lärarlöner ersättning för kostnader för socialavgifter enligt samma grunder som gäller för bidrag till driftkostnader för skolformen.

Ansökan om bidrag och utbetalning

14 §  Ansökan om bidrag görs av skolstyrelsen.

[S2]Ansökan skall ha kommit in till länsskolnämnden senast den dag nämnden bestämmer.

15 §  Länsskolnämnden skall fatta beslut om fördelning av medlen i så god tid som möjligt inför det redovisningsår som resurserna avser.

[S2]För kommunernas planering bör länsskolnämnden så snart det kan ske och senast den 1 april göra en preliminär fördelning av de medel som länsskolnämnden väntas bli tilldelad för det kommande redovisningsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när länsskolnämnden slutligt fördelar medlen. Länsskolnämnden får innehålla en mindre del av medlen för fördelning senare under redovisningsåret.

16 §  Det bidrag som länsskolnämnden har beslutat om för en kommun skall betalas ut av länsskolnämnden i september, december, mars och juni under redovisningsåret med en fjärdedel vid varje tillfälle.

Övriga föreskrifter

17 §  Länsskolnämnden får förordna att från statsbidrag enligt denna förordning skall räknas av vad som enligt en slutligt fastställd anmärkning som gjorts av skolöverstyrelsen felaktigt har betalats ut till kommunen i sådant bidrag för tidigare redovisningsår.

18 §  Länsskolnämnden skall snarast möjligt tillställa skolöverstyrelsen kopior av nämndens beslut om statsbidrag.

19 §  En kommun är skyldig att på begäran av länsskolnämnden lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för nämndens granskning.

20 §  Länsskolnämnder och kommuner är skyldiga att på begäran av skolöverstyrelsen eller riksrevisionsverket lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning.

21 §  Om en kommun åsidosätter vad som enligt lag eller andra författningar åligger kommunen i fråga om grundskolan, får skolöverstyrelsen efter anmälan av länsskolnämnden besluta, att högst tio procent av ett statsbidrag enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på att rättelse sker. Om rättelse inte sker, får skolöverstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.

22 §  Skolöverstyrelsens beslut om fördelning av medel mellan länsskolnämnderna och länsskolnämndernas beslut om tilldelning av bidrag får inte överklagas.

[S2]Bestämmelser om överklagande av beslut i ärenden om interkommunal ersättning finns i 4 kap. 20 § och 5 kap. 20 §skollagen (1985:1100). Förordning (1989:133).

23 §  Skolöverstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet

Förarbeten
Prop. 1986/87:100
Ikraftträder
1987-07-01

Förordning (1988:739) om ändring i förordningen (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet

Förordning (1988:1053) om ändring i förordningen (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:133) om ändring i förordningen (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 1, 7, 22 §§; nya 7 a, 9 a §§, rubr. närmast före 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:1222) om ändring i förordningen (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet

  Omfattning
  upph. 12 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Ändring, SFS 1991:931

  Omfattning
  upph.