Inaktuell version

Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Version: 2008:394

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991 i lydelse enligt SFS 2008:394
Upphäver
Förordning (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande föreskrifter

1 §  En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för insatser av regional art som kommunen vidtar för

 1. elever med funktionshinder eller med andra särskilda behov i grundskolan och gymnasieskolan,
 2. elever med flera funktionshinder i särskolan, och
 3. elever i grundskolan för vilka särskild undervisning anordnas på sjukhus eller motsvarande enligt 10 kap. 3 § skollagen (1985:1100). Förordning (1993:1188).

2 §  I denna förordning avses med

 • kommun: primärkommuner, landsting eller kommunalförbund,
 • insatser av regional art: samordnade utbildningsinsatser för elever med funktionshinder eller med andra särskilda behov, som i stor utsträckning kommer även sådana elever till del vilka kommer från en annan kommun än den där skolan är belägen, och
 • bidragsår: det kalenderår för vilket bidrag lämnas.

[S2]Med kommun ska vid tillämpningen av denna förordning jämställas huvudmän för sådana fristående skolor som avses i 9 kap.skollagen (1985:1100). Med grundskolan, gymnasieskolan och särskolan avses även motsvarande utbildning vid fristående skolor. Förordning (2008:394).

Fördelning och användning av bidraget

3 §  Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar om fördelningen av de medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2008:394).

4 §  En kommun som vidtar sådana insatser som avses i 1 §1 eller 2 får tilldelas bidrag till

 1. merkostnader för undervisningen och
 2. elevvårdskostnader, om dessa är särskilt stora.

5 §  En kommun som vidtar sådana insatser som avses i 1 § 3 får tilldelas bidrag till verksamheten.

6 §  Det bidrag som en kommun tilldelas ska användas för det ändamål som anges av Specialpedagogiska skolmyndigheten i beslutet om fördelning. Förordning (2008:394).

Ansökan om bidrag och utbetalning

7 §  Ansökan om bidrag görs hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förordning (2008:394).

8 §  Specialpedagogiska skolmyndigheten ska besluta om fördelningen av medlen i så god tid som möjligt inför det bidragsår som resurserna avser.

[S2]För kommunernas planering bör myndigheten så snart det kan ske göra en preliminär fördelning av de medel som regeringen väntas anvisa för det kommande bidragsåret. En sådan preliminär fördelning är inte bindande när myndigheten slutligt fördelar medlen. Myndigheten får hålla inne en mindre del av medlen för fördelning senare under bidragsåret. Förordning (2008:394).

9 §  Det bidrag som Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat om för en kommun ska betalas ut av myndigheten med en fjärdedel under var och en av månaderna mars, juni, september och december. Förordning (2008:394).

Övriga föreskrifter

10 §  En kommun är skyldig att på begäran av Specialpedagogiska skolmyndigheten eller Riksrevisionen lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för myndighetens granskning. Förordning (2008:394).

11 §  Om en kommun åsidosätter vad som enligt lag eller andra författningar åligger kommunen i fråga om skolform som avses i denna förordning, får Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta att högst tio procent av ett statsbidrag enligt förordningen ska hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte sker, får myndigheten besluta att det innehållna beloppet ska dras av från statsbidraget. Förordning (2008:394).

12 §  Specialpedagogiska skolmyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2008:394).

13 §  Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:394).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:738) om statsbidrag till särskilda insatser inom skolområdet.
  3. I fråga om fördelning av medel för redovisningsåret 1991/92 gäller följande i stället för vad som föreskrivs i 7 och 8 §§.
  SIH-utredningen beslutar om en preliminär fördelning av de medel som regeringen anvisar för ändamålet. Fördelningen skall i huvudsak ske utifrån det planeringsunderlag som lämnats av planeringsberedningarna och länsskolnämnderna under våren 1991.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:1188) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:769) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996. Under detta bidragsår skall bidrag betalas ut med en sjättedel under var och en av månaderna september och december 1995 och mars, juni, september och december 1996.
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (2001:288) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2003:283) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:124) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2008:394) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för bidrag som har beslutats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2011:675) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:292) om ändring i förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-07-01