Upphävd författning

Förordning (1991:944) med instruktion för Rättsmedicinalverket

Version: 1995:396

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:944 i lydelse enligt SFS 1995:396
Ikraft
1991-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1238) med instruktion för statens rättsläkarstationer
Förordning (1988:1237) med instruktion för statens rättskemiska laboratorium
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rättsmedicinalverket är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsserologisk verksamhet i den utsträckning sådana frågor inte skall handläggas av någon annan statlig myndighet.

2 §  Rättsmedicinalverket skall särskilt svara för

 1. rättspsykiatriska undersökningar i brottmål och läkarintyg som avses i 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m. m.,
 2. rättsmedicinska obduktioner och andra rättsmedicinska undersökningar,
 3. rättsmedicinsk medverkan i övrigt på begäran av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet,
 4. rättskemiska och rättsserologiska undersökningar,
 5. information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och enskilda,
 6. internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde,
 7. utvecklingsarbete och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten. Förordning (1992:568).

3 §  Rättsmedicinalverket får inom sitt ansvarsområde utföra uppdrag i den mån verksamheten i övrigt medger det. Uppdragen skall utföras mot ersättning som motsvarar kostnaden för sådan verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rättsmedicinalverket.

Myndighetens ledning

5 §  Rättsmedicinalverkets generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning (1992:1115).

Styrelsen

6 §  Rättsmedicinalverkets styrelse består av högst sju personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:1115).

Organisation

7 §  Inom rättsmedicinalverket finns

 • ett ledningskansli,
 • rättspsykiatriska avdelningar,
 • rättsmedicinska avdelningar och en rättskemisk avdelning som tillsammans benämns statens rättsmedicinska institut,
 • en rättsserologisk avdelning som även benämns statens rättsserologiska institut.

[S2]Varje avdelning leds av en chef.

[S3]Rättsmedicinalverket beslutar om det område (rättsläkardistrikt) inom vilket en rättsmedicinsk avdelning skall svara för rättsmedicinska obduktioner.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på rättsmedicinalverket.

Personalansvarsnämnden

9 §  Rättsmedicinalverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefen för den juridiska funktionen och chefen för personalfunktionen vid verket.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:1115).

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt. Förordning (1992:1115).

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Anställning inom verket som är förenad med en professur inom högskolan tillsätts på det sätt som gäller för professuren. Innan den berörda tjänsteförslagsnämnden inom högskolan avger förslag skall samråd ske med Rättsmedicinalverket. En förenad anställning får endast ges till den som är behörig till båda anställningarna.

[S3]Annan personal inom verket anställs av Rättsmedicinalverket. Förordning (1995:396).

12 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1992:1115).

13 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1992:1115).

Överklagande

14 §  Beslut av rättsmedicinalverket i administrativa ärenden får överklagas hos regeringen. Verkets beslut i andra ärenden får inte överklagas.

[S2]Första stycket gäller inte om något annat är särskilt föreskrivet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:944) med instruktion för Rättsmedicinalverket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991, då förordningen (1988:1237) med instruktion för statens rättskemiska laboratorium samt förordningen (1988:1238) med instruktion för statens rättsläkarstationer skall upphöra att gälla.
  2. Under tiden den 1 juli--den 30 september 1991 skall bestämmelserna i förordningen vad avser rättspsykiatrisk verksamhet, rättspsykiatriska undersökningar och rättspsykiatriska avdelningar inte tillämpas.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:568) om ändring i förordningen (1991:944) med instruktion för Rättsmedicinalverket

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1115) om ändring i förordningen (1991:944) med instruktion för Rättsmedicinalverket

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:396) om ändring i förordningen (1991:944) med instruktion för Rättsmedicinalverket

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-06-01

Ändring, SFS 1996:613

  Omfattning
  upph.