Upphävd författning

/r1/ Förordning (1988:1238) med instruktion för statens rättsläkarstationer;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1238
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Instruktion (1965:783) för statens rättsläkarstationer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Uppgifter

1 §  Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rättsmedicinska undersökningar.

2 §  Rättsläkarstationerna skall särskilt

 1. utföra rättsmedicinska obduktioner,
 2. efter förordnande av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet utföra rättsmedicinska undersökningar av skelettdelar, hårprov och kläder, rättsmedicinska undersökningar av histopatologisk art, andra rättsmedicinska laboratorieundersökningar samt rättsmedicinska undersökningar av levande personer,
 3. utföra rättsmedicinska laboratorieundersökningar åt socialstyrelsen,
 4. efter uppdrag av domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet biträda vid likbesiktning och utföra likundersökning, biträda vid brottsplats-, olycksplats- eller liknande undersökning samt biträda vid förhör under förundersökning, stationen vid Stockholm inom Stockholms och Solna kommuner, stationen i Uppsala inom Uppsala kommun, stationen i Linköping inom Linköpings kommun, stationen i Lund inom Lunds och Malmö kommuner, stationen i Göteborg inom Göteborgs kommun och stationen i Umeå inom Umeå kommun samt i särskilda fall även på annan ort,
 5. bistå domstol, länsstyrelse, allmän åklagare eller polismyndighet med rättsmedicinska utlåtanden samt med råd och upplysningar i rättsmedicinska frågor,
 6. bistå annan myndighet eller enskild med intyg eller utlåtande i rättsmedicinska frågor, om det kan ske utan att övriga göromål åsidosätts.

[S2]/r3/ Rättsläkarstationernas ledning

3 §  Socialstyrelsen är chefsmyndighet för rättsläkarstationerna.

[S2]Föreståndaren för en rättsläkarstation är chef för stationen.

[S3]/r3/ Organisation

4 §  Rättsläkarstationerna är inrättade i anslutning till

[S2]karolinska institutets rättsmedicinska institution (rättsläkarstationen vid Stockholm),

[S3]universitetets i Uppsala institution för rättsmedicin (rättsläkarstationen i Uppsala),

[S4]universitetets i Linköping institution för patologi och rättsmedicin (rättsläkarstationen i Linköping),

[S5]universitetets i Lund institution för rättsmedicin (rättsläkarstationen i Lund),

[S6]Vasa sjukhus i Göteborg (rättsläkarstationen i Göteborg) och

[S7]universitetets i Umeå institution för rättsmedicin (rättsläkarstationen i Umeå).

5 §  Rättsläkarstationerna har följande verksamhetsområden, nämligen

[S2]rättsläkarstationen vid Stockholm: Stockholms och Södermanlands län samt Gotlands kommun (Stockholms rättsläkardistrikt),

[S3]rättsläkarstationen i Uppsala: Uppsala, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län (Uppsala rättsläkardistrikt),

[S4]rättsläkarstationen i Linköping: Östergötlands, Kalmar och Örebro län samt av Jönköpings län Jönköpings och Eksjö polisdistrikt (Linköpings rättsläkardistrikt),

[S5]rättsläkarstationen i Lund: Kronobergs, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län samt Jönköpings län utom Jönköpings och Eksjö polisdistrikt och Hallands län utom Kungsbacka polisdistrikt (Lunds rättsläkardistrikt),

[S6]rättsläkarstationen i Göteborg: Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Värmlands och Skaraborgs län samt av Hallands län Kungsbacka polisdistrikt (Göteborgs rättsläkardistrikt),

[S7]rättsläkarstationen i Umeå: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län (Umeå rättsläkardistrikt).

[S8]Rättsläkarstationerna skall utföra uppgifter utanför sina distrikt, om det begärs och det kan ske utan att hinder uppstår i arbetets behöriga gång.

6 §  Föreståndare för rättsläkarstationen vid Stockholm är professorn i rättsmedicin vid karolinska institutet, föreståndare för rättsläkarstationen i Uppsala professorn i rättsmedicin vid universitetet i Uppsala, föreståndare för rättsläkarstationen i Linköping professorn i rättsmedicin vid universitetet i Linköping och föreståndare för rättsläkarstationen i Lund professorn i rättsmedicin vid universitetet i Lund. Föreståndare för annan rättsläkarstation är överläkaren vid stationen.

7 §  För läkare får vid rättsläkarstationerna finnas tjänster som överläkare, biträdande överläkare, avdelningsläkare och för vidareutbildning tjänster som underläkare.

[S2]/r3/ Verksförordningens tillämpning

8 §  Föreståndaren för en rättsläkarstation har under socialstyrelsen det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7 och 9 §§verksförordningen (1987:1100).

9 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rättsläkarstationerna:

[S2]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S3]18 § om ärendeförteckning,

[S4]23 och 24 §§ om ställföreträdare för myndighetschef,

[S5]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S7]29 § om myndighetens beslut.

[S8]/r3/ Interna föreskrifter

10 §  Socialstyrelsen skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de viktigare föreskrifter som behövs om rättsläkarstationernas organisation och arbetsformer.

[S2]/r3/ Ärendenas handläggning m. m.

11 §  Socialstyrelsen avgör ärenden som gäller

 1. framställningar till regeringen,
 2. anskaffande av kostnadskrävande apparatur och andra ekonomiska frågor av vikt,
 3. kassarörelse och medelsredovisning.

12 §  Socialstyrelsen utövar myndighetens befogenhet enligt 15 kap.1 och 2 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning.

[S2]Socialstyrelsens personalansvarsnämnd prövar frågor som anges i 19 § verksförordningen (1987:1100).

13 §  Ärenden, som inte skall avgöras av socialstyrelsen, avgörs av föreståndaren. Om sådana ärenden är av det slaget att de inte behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S2]/r3/ Tjänstetillsättning

14 §  Om tillsättning av tjänst som professor i rättsmedicin vid karolinska institutet eller vid universitetet i Uppsala, Linköping eller Lund gäller särskilda bestämmelser.

[S2]Tjänst som överläkare, vilken är föreståndare, tillsätts av regeringen efter förslag av socialstyrelsen.

[S3]Annan tjänst som överläkare än som avses i andra stycket eller tjänst som biträdande överläkare eller som avdelningsläkare tillsätts av socialstyrelsen efter förslag av föreståndaren.

[S4]Övriga tjänster tillsätts av socialstyrelsen eller, efter styrelsens bemyndigande, av föreståndaren.

15 §  Socialstyrelsen utser ställföreträdare för föreståndare.

16 §  Tillkännagivande av föreståndares förslag till tjänstetillsättning anslås genast på rättsläkarstationens anslagstavla med uppgift om den dag då anslaget skedde.

17 §  Socialstyrelsen fastställer behörighetsvillkor för tjänster som överläkare, biträdande överläkare och avdelningsläkare inom verksamhetsområdet rättsmedicin.

[S2]Behörig till underläkartjänst är den som vunnit legitimation som läkare.

[S3]/r3/ Bisysslor

18 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av socialstyrelsen i fråga om tjänst som regeringen eller socialstyrelsen tillsätter.

[S2]/r3/ Överklagande

19 §  Rättsläkarstationernas beslut får överklagas hos socialstyrelsen, om inte något annat är föreskrivet.

[S2]Socialstyrelsens beslut i en överklagad fråga får inte överklagas. Socialstyrelsens beslut i övrigt med anledning av överklagandet får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Förordning (1988:1238) med instruktion för statens rättsläkarstationer

Ikraftträder
1989-01-01

Ändring, SFS 1991:944

  Omfattning
  upph.