/r1/ Förordning (1992:1007) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-10-15
Ändring införd
SFS 1992:1007
Ikraft
1992-11-10
Tidsbegränsad
1992-11-21
Upphäver
Förordning (1991:1381) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Till ledning för fastställande för år 1993 av det basbelopp som anges i 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall Statistiska centralbyrån beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober 1992 och prisläget i oktober 1989. Beräkningen, som skall göras på grundval av konsumentprisindex, skall inbegripa avdrag för vissa prisförändringar enligt nämnda paragraf i dess lydelse från och med den 1 januari 1991. Beräkningen skall därför göras enligt följande formel:
konsumentprisindex för oktober 1990
29 700-- 0,0293 konsumentprisindex för oktober 1989
konsumentprisindex för oktober 1991 -- 0,0319 konsumentprisindex för oktober 1990
konsumentprisindex för oktober 1992 konsumentprisindex för oktober 1991
Statistiska centralbyrån skall senast den 20 november 1992 till regeringen redovisa resultatet av beräkningen.

Ändringar

Förordning (1992:1007) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring

Ikraftträder
1992-11-10