Lag (1992:101) om jämkning och återbetalning i vissa fall av preliminär skatt för inkomståret 1991

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1992-03-05
Ändring införd
SFS 1992:101 i lydelse enligt SFS 1992:686
Ikraft
1992-03-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vid tillämpning av bestämmelserna om jämkning i samband med sådan återbetalning av för mycket betald preliminär skatt som avses i 45 § 2 mom. och anvisningarna till 45 § uppbördslagen (1953:272) skall vid återbetalningar som avser inkomståret 1991 hänsyn också tas till överskjutande ingående mervärdesskatt.
Om den överskjutande ingående mervärdesskatten beräknas överstiga den skattskyldi ges slutliga skatt, skall det överskjutande beloppet efter ansökan betalas ut till den skattskyldige. Därvid gäller bestämmelserna i 45 § 2 mom. uppbördslagen i tillämpliga delar. Vid gottskrivning enligt 27 § 2 mom.första stycket 4uppbördslagen eller vid beräkning av ö-skatteränta enligt 69 § 1 mom. samma lag medräknas inte skatt som betalats ut enligt detta stycke. Lag (1992:686).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:101) om jämkning och återbetalning i vissa fall av preliminär skatt för inkomståret 1991

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket.
Ikraftträder
1992-03-18

Lag (1992:686) om ändring i lagen (1992:101) om jämkning och återbetalning i vissa fall av preliminär skatt för inkomståret 1991

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1992-06-24