Förordning (1992:1036) om avgiftsbefrielse enligt lagen (1992:1035) om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmannakommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1992-11-05
Ändring införd
SFS 1992:1036
Ikraft
1992-12-01
Tidsbegränsad
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning avses med avgiftsbefrielse sådan befrielse från tull, annan skatt och avgift som följer av 4 § första stycket och 5 § första stycket lagen (1992:1035) om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmannakommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK).

2 §  Framställning om avgiftsbefrielse skall göras skriftligen av de främmande staters delegationer eller representanter som deltar i konferensen. Handling som innehåller sådan framställning skall ges in i två exemplar till konferenssekretariatet som bestyrker att varumottagaren tillhör den kategori som anges i framställningen. Ett exemplar av handlingen skall återlämnas till delegationen eller representanten för att överlämnas till den tullmyndighet där varan skall förtullas.

[S2]Framställning enligt första stycket behövs inte i fråga om kurirförsändelser motsvarande dem som avses i artikel 27 i den i Wien den 18 april 1961 avslutade konventionen om diplomatiska förbindelser.

3 §  Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1035) om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmannakommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK) såvitt avser befrielse från tull, annan skatt och avgift meddelas av Generaltullstyrelsen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1036) om avgiftsbefrielse enligt lagen (1992:1035) om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmannakommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992 och gäller till utgången av år 1994.
Ikraftträder
1992-12-01