Upphävd författning

Förordning (1992:1057) om utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-11-12
Ändring införd
SFS 1992:1057
Ikraft
1992-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller den utskiftning av vissa aktier som föreslås i propositionen (1992/93:41) Kapital för tillväxt och som under förutsättning av riksdagens godkännande skall genomföras enligt riktlinjer som har angetts i propositionen.

Vad utskiftningen innebär

2 §  Genom utskiftningen skall vissa aktier i de bolag som anges i 3 § utan ersättning föras över till de mottagande företag som är berättigade att få aktier. Varje mottagare skall efter beslut enligt 7 § erbjudas ett visst antal aktier i ett av dessa bolag.

[S2]För att det mottagande företaget skall få de erbjudna aktierna krävs att mottagaren senast den 16 december 1992 anmäler enligt 9 § att företaget önskar ta emot aktierna samt uppfyller de villkor som ställs för överföringen.

Vad utskiftningen omfattar

3 §  Utskiftningen gäller aktier i de två portföljförvaltningsbolag och sex riskkapitalbolag, vilka ingår i den struktur för riskkapitalverksamhet som tillförs medel ur förutvarande löntagarfonderna enligt riksdagens beslut.

4 §  Utskiftningen skall omfatta omkring 63 procent av samtliga aktier i de två portföljförvaltningsbolagen och omkring 89 procent av samtliga aktier i de sex riskkapitalbolagen.

Rätt att få aktier och grund för utskiftningen

5 §  Utgångspunkten för utskiftningen skall vara att de företag som har påförts vinstdelningsskatt för taxeringsåren 1985--1991 får aktier i proportion till inbetald vinstdelningsskatt. De omkring 150 företag som har betalat mest vinstdelningsskatt skall vid beslut enligt 7 § erbjudas aktier i något av portföljförvaltningsbolagen.

[S2]Av tekniska skäl bestäms rätten att få aktier efter den grund som anges i 6 §. Enligt 10 § finns viss möjlighet till aktietilldelning i särskilda fall.

6 §  Grund för utskiftningen skall vara

  1. för taxeringsåren 1985 och 1986 den vinstdelningsskatt som ursprungligen påfördes företaget och
  2. för taxeringsåren 1987--1991 påförd vinstdelningsskatt men i förekommande fall med belopp som justerats efter omräkning.

[S2]Förhållanden som ändrats den 22 september 1992 eller senare påverkar inte rätten att få aktier.

Beslut om rätt att få aktier

7 §  Delegationen för utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna (Utskiftningsdelegationen) fastställer efter de grunder som anges i 6 § vilka aktier som skall erbjudas varje mottagande företag. Varje mottagare skall erbjudas aktier med ett beräknat sammanlagt minsta substansvärde av omkring 1 500 kronor.

[S2]Delegationen skall fastställa en anmälningsblankett samt bestämma de villkor som företaget skall uppfylla för överföringen av aktier.

8 §  Utskiftningsdelegationen skall se till att de företag som erbjuds aktier får ett besked om detta där det anges vad företaget skall göra för att få aktierna samt anmälningsblankett.

Anmälan om önskan att ta emot aktierna

9 §  Anmälan om att företaget önskar ta emot aktierna skall ges in till Nordbanken, som för Utskiftningsdelegationens räkning handhar registreringen av aktietilldelningen.

[S2]Denna anmälan skall ha kommit in till Nordbanken senast den 16 december 1992 för att berättiga till aktietilldelning.

Aktietilldelning i särskilda fall

10 §  Om det finns synnerliga skäl och är förenligt med utgångspunkterna för utskiftningen enligt 5 §, får Utskiftningsdelegationen för särskilt fall medge att ett företag, som inte erbjudits aktier eller som inte i rätt tid anmält att företaget önskar erhålla aktier, ändå tilldelas ett visst antal aktier.

[S2]Beslut om sådan aktietilldelning skall fattas före utgången av januari 1993.

11 §  Ansökan om aktietilldelning enligt 10 § skall senast den 15 januari 1993 ges in till Riksskatteverket, som med ett eget yttrande skall överlämna ansökningen till Utskiftningsdelegationen.

Redovisning av utskiftningen

12 §  Utskiftningsdelegationen skall före utgången av februari 1993 redovisa resultatet av utskiftningen till regeringen (Näringsdepartementet).

Överklagbarhet

13 §  Utskiftningsdelegationens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1992:1057) om utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna

Ikraftträder
1992-12-01

Ändring, SFS 1993:1069

    Omfattning
    upph.