Upphävd författning

Tillkännagivande (1992:115) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1992-03-05
Ändring införd
SFS 1992:115
Upphäver
Tillkännagivande (1991:166) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp har för Sveriges del med vissa undantag trätt i kraft den 1 januari 1989. Konventionens engelska och franska originaltexter har, jämte en svensk översättning, intagits i bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp. Texterna på övriga originalspråk, arabiska, kinesiska, ryska och spanska, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87).
Konventionen kommer den 1 januari 1993 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande.
________________________________________________________________________ Stat Dag för Förklaringar och reservationer konven- tionens ikraft- trädande i för- hållande till staten
________________________________________________________________________
Amerikas Förenta Stater1988-01-01I enlighet med artikel 95 skall punkt 1) b) i artikel 1 inte vara bindande för Förenta Staterna.
Argentina1988-01-01I enlighet med artiklarna 12 och 96 skall de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 och del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte gälla när en part har sitt affärsställe i Argentinska Republiken.
Australien1989-04-01Konventionen skall tillämpas på alla australiska stater och kontinentala territorier samt på alla utomkontinentala territorier med undantag av territorierna Julön, Cocos-(Keeling-)öarna samt Ashmore- och Cartier-öarna.
Bulgarien1991-08-01--
Chile1991-03-01Chile förklarar i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen att bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Chile.
Danmark1990-03-01I enlighet med artikel 92 skall Danmark inte vara bundet av del II i konventionen.
Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland.
I enlighet med artikel 94 1) jfr. 3), skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge eller Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i ett annat av de nämnda länderna.
I enlighet med artikel 94 2) skall tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge och Sverige och den andra har sitt affärsställe i Island.konventionen inte parten
Egypten1988-01-01--
Finland1989-01-01I enlighet med artikel 92 skall Finland inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen).
I enlighet med artikel 94, i förhållande till Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina i Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge.affärsställen
Frankrike1988-01-01--
Förbundsrepubliken Tyskland1991-01-01Konventionen skall tillämpas även i fråga om Västberlin från dagen för ikraftträdandet i förhållande till Förbundsrepubliken Tyskland.
Förbundsrepubliken Tyskland anser att parter i konventionen som har avgett en förklaring enligt artikel 95 i konventionen inte skall anses som fördragsslutande stater enligt artikel 1 första stycket b) i konventionen. Därför finns det ingen skyldighet att tillämpa -- och Förbundsrepubliken Tyskland ikläder sig ingen skyldighet att tillämpa -- när internationellt privaträttsliga regler leder till tillämpningen av lagen hos en part som har avgett en förklaring om att den inte vill vara bunden av artikel 1 första stycket b) i konventionen. Till följd härav avger Förbundsrepubliken Tyskland ingen förklaring enligt artikel 95 i konventionen.denna bestämmelse
Guinea1992-02-01--
Irak1991-04-01--
Italien1988-01-01--
Jugoslavien1988-01-01--
Kanada1992-05-01Kanada förklarar i enlighet med artikel 93 att konventionen skall omfatta Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island och Northwest Territories.
Punkt 1) b) i artikel 1 skall, i enlighet med artikel 95, inte vara bindande såvitt avser British Columbia.
Kina1988-01-01Folkrepubliken Kina anser sig inte bunden av punkt 1) b) i artikel 1, artikel 11 och de bestämmelser i konventionen som avser innehållet i artikel 11.
Lesotho1988-01-01--
Mexico1989-01-01--
Nederländerna1992-01-01Konventionen skall gälla i Nederländerna med Aruba.
Norge1989-08-01I enlighet med artikel 92 skall Norge inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen).
I enlighet med artikel 94, i förhållande till Finland och Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige.
Rumänien1992-06-01--
Schweiz1991-03-01--
Sovjetunionen1991-09-01Sovjetunionen förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Sovjetunionen.överenskommelse i
Spanien1991-08-01--
Syrien1988-01-01--
Tjeckoslovakien1991-04-01I enlighet med artikel 95 skall punkt 1) b) i artikel 1 inte vara bindande för Tjeckoslovakien.
Tyska Demokratiska
Republiken1990-03-01--
Ukraina1991-02-01Ukrainska Socialistiska Sovjetrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ukrainska SSR.
Ungern1988-01-01Ungerska Folkrepubliken anser Allmänna villkor för leverans av varor mellan organisationer i stater som är medlemmar av Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd /GCD CMEA, 1968/1975, 1979 års version/ vara underkastade bestämmelserna i artikel 90 i konventionen;
Ungerska Folkrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ungerska Folkrepubliken.upphör genom
Vitryssland1990-11-01Vitryska Socialistiska Sovjetrepubliken förklarar att i enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Vitryska SSR.tillåter att
Zambia1988-01-01--
Österrike1989-01-01--

Ändringar

Tillkännagivande (1992:115) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp

Ändring, SFS 1993:549

    Omfattning
    upph.