Upphävd författning

Förordning (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1992-12-03
Ändring införd
SFS 1992:1164
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Följande regler i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga V till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och i bilaga 5 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 skall gälla som svensk förordning:

 1. Artiklarna 10--48 i rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen.
 2. Rådets förordning (EEG) nr 2434/92 av den 27 juli 1992 om ändring av del II i förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen. Förordning (1994:635).

2 §  Reglerna skall gälla med de anpassningar som framgår av bilaga V till EES-avtalet och bilaga 5 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94. Förordning (1994:635).

3 §  Av lagen (1992:000) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde framgår att vid tillämpningen av reglerna skall bestämmelserna i följande protokoll gälla:

 1. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté mellan länderna inom Europeis ka frihandelssammanslutningen (EFTA).
 2. Protokoll 1 till avtalet om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol mellan EFTA-länderna.

4 §  De svenska texterna till förordningen som anges i 1 § 1 och till bilaga V till EES-avtalet finns intagna som bilagor till lagen (1992:1163) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S2]Den svenska texten till förordningen som anges i 1 § 2 finns intagen som bilaga 1 till denna förordning.

[S3]Den svenska texten till bilaga 5 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94 finns intagen som bilaga 2 till denna förordning.

[S4]Protokoll 1 till EES-avtalet och de protokoll som anges i 3 § finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES). Förordning (1994:635).

5 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

Bilaga 1

Rådets förordning (EEG) nr 2434/92 av den 27 juli 1992 om ändring av del II i förordningen (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 49 i detta, med beaktande av kommissionens förslag, i samarbete med Europaparlamentet, med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och med beaktan de av följande: Arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen är en grundläggande rättighet som följer av fördraget.
För att den fria rörligheten för arbetstagare som är medborgare i en medlemsstat skall kunna omsättas i praktiken är det nödvändigt att stärka den mekanism för förmedling av lediga platser och för platsansökningar som föreskrivs i förordning (EEG) nr 1612/68.
Principen om icke-diskriminering av arbetskraft inom gemenskapen innebär att alla medborgare i medlemsstaterna faktiskt och juridiskt skall ha samma förtur på arbetsmarknaden som den inhemska arbetskraften i varje enskild medlemsstat. Denna lika förtur skall tillämpas i mekanismen för tillsättandet av lediga platser och för platsansökningar.
Det är betydelsefullt att säkerställa största möjliga öppenhet och insyn på gemenskapens arbetsmarknad, särskilt då det skall fastställas vilka lediga platser och platsansökningar som skall förmedlas inom gemenskapen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE Artikel 1
Förordning (EEG) nr 1612/68 ändras på följande sätt:
 1. Berör inte den svenska texten.
 2. Följande ändringar skall göras i artikel 14: -- I punkt 1 skall uttrycket "för varje region och verksamhetsgren" utgå, -- Punkt 2 skall ersättas med följande:
"2. Kommissionen skall med största möjliga hänsynstagande till tekniska kommitténs yttrande fastställa hur den information som avses i punkt 1 skall avfattas." -- I punkt 3 första meningen skall uttrycket "enligt överenskommelse med den tekniska kommittén" ersättas med "med största möjliga hänsynstagande till tekniska kommitténs yttrande''. -- Berör inte den svenska texten.
 1. Artikel 15 skall ersättas med följande:
"Artikel 15
 1. Den särskilda förmedlingen i varje medlemsstat skall regelbundet till de särskilda förmedlingarna i de andra medlemsstaterna och till den europeiska samordningsbyrån sända
  1. uppgifter om lediga platser som skulle kunna tillsättas med medborgare i andra medlemsstater,
  2. uppgifter om lediga platser som riktar sig till icke-medlemsländer,
  3. uppgifter om platsansökningar som lämnats av personer som uttryckligen förklarat att de önskar arbeta i en annan medlemsstat,
  4. information uppdelad efter regioner och verksamhetsgrenar om arbetssökande som har förklarat sig villiga att anta erbjudanden om anställning i en annan medlemsstat.
Den särskilda förmedlingen i varje medlemsstat skall snarast möjligt vidarebefordra denna information till de förmedlingar och myndigheter som berörs.
 1. De lediga platser och platsansökningar som avses i punkt 1 skall anmälas enligt ett enhetligt system som skall utarbetas av den europeiska samordningsbyrån i samarbete med den tekniska kommittén.
Den europeiska samordningsbyrån kan, då så är nödvändigt, anpassa detta system i samarbete med den tekniska kommittén."
 1. Artikel 16 skall ersättas med följande: "Artikel 16
 2. Varje sådan ledig plats som avses i artikel 15 som arbetsförmedlingarna i en medlemsstat underrättats om skall anmälas till och behandlas av de behöriga arbetsförmedlingarna i de andra medlemsstater som berörs.
Dessa förmedlingar lämnar detaljerade uppgifter om relevanta ansökningar till förmedlingarna i den medlemsstat där platsen först anmäldes.
 1. De platsansökningar som avses i artikel 15.1 c skall besvaras av myndigheterna i de berörda medlemsstaterna inom rimlig tid och senast inom en månad.
 2. Arbetsförmedlingarna skall ge samma företräde till arbetstagare som är medborgare i andra medlemsstater som det som de egna medborgarna garanteras i förhållande till medborgare i icke-medlemsstater genom de åtgärder som är tillämpliga i varje enskilt fall."
 3. Följande ändringar skall göras i artikel 17.1: -- Berör inte den svenska texten. -- Uttrycket "rapporter" i punkt a i skall ersättas med "uppgifter". -- Punkt b skall ersättas med följande:
  1. De förmedlingar som har ansvaret för gränstrakterna mellan två eller flera medlemsstater skall regelbundet utbyta uppgifter om lediga platser och platsansökningar inom sitt område och enligt sina avtal med de andra arbetsförmedlingarna i sina hemstater direkt sammanföra och förmedla lediga platser och platsansökningar.
Om så är nödvändigt, skall de förmedlingar som har ansvaret för gränsområden även upprätta former för samarbete och service som gör det möjligt ett erbjuda -- kunderna praktiska upplysningar om de skilda aspekterna av den fria rörligheten i största möjliga utsträckning, samt -- arbetsmarknadens parter, sociala serviceinrättningar (bl.a. allmänna, privata och allmännyttiga) och samtliga berörda institutioner ett system av samordnade åtgärder som avser den fria rörligheten."
 1. I artikel 19 skall -- punkt 1 ersättas med följande:
"1. På grundval av en rapport från kommissionen som avfattats efter informationer från medlemsstaterna skall dessa minst en gång om året tillsammans med kommissionen analysera resultaten av gemenskapens åtgärder för platsförmedling." -- följande läggas till:
"3. Kommissionen skall vartannat år till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén lämna en rapport om genomförande av del II av denna förordning med en sammanfattning av de inhämtade upplysningarna och resultaten av utförda undersökningar som särskilt betonar de förhållanden som kan vara av särskild betydelse för utvecklingen av gemenskapens arbetsmarknad."
 1. Artikel 20 skall utgå.
 2. Bilagan skall utgå.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Bilaga 2

Bilaga 5 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94

BILAGA V (FRI RÖRLIGHET FÖR ARBETSTAGARE) till EES-avtalet skall ändras på följande sätt. Texten till de rättsakter som det hänvisas till nedan utgör tillägg.
 1. Följande strecksats skall läggas till i punkt 2 (rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968) före anpassningen: -- 392 R 2434: Rådets förordning (EEG) nr 2434/92 av den 27 juli 1992 (EGT nr L 245, 26.8.1992, s. 1).
 2. Texten i anpassning a i punkt 2 (rådets förordning (EEG) nr 1612/68) skall utgå.
 3. Följande nya punkt skall införas efter punkt 6 (rådets direktiv 77/486/EEG)
"7. 393 D 0569: Kommissionens beslut 93/569 av den 22 oktober 1993 om genomförande av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, särskilt vad avser nätverket Eures (European Employment Services) (EGT nr L 274, 06.11.1993, s. 32).
Bestämmelserna i beslutet skall, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:
I bilaga 1. punkt 2.2.1 Definition skall uttrycket "icke-medlemsstater" inte tillämpas på de avtalsslutande EFTA-staterna (Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

  CELEX-nr
  368R1612
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:635) om ändring i förordningen (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

  Omfattning
  ändr. 1, 2 4 §§; nya bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:635

Förordning (1994:1699) om upphävande av förordningen (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

  Övergångsbestämmelse

  Förordningen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken förordningen varit ikraft.
  Omfattning
  upph.