Upphävd författning

Lag (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1992-12-03
Ändring införd
SFS 1992:1317 i lydelse enligt SFS 1994:1114
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Lag (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Övrigt
Bilagorna finns ej med här. Bilaga 1 och 2 ändrad genom SFS 1994:722.

EES-avtalet, övervakningsavtalet och kommittéavtalet

1 §  Denna lag gäller tillämpningen av avtalet den 2 maj 1992 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och deras medlemsstater samt medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet (EES-protokollet).

[S2]Denna lag gäller också tillämpningen av avtalen den 2 maj 1992 mellan medlemsstaterna i EFTA om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (övervakningsavtalet) och om en ständig kommitté (kommittéavtalet) samt protokollen den 17 mars 1993 med justeringar av nämnda avtal (övervakningsprotokollet och kommittéprotokollet). Lag (1993:762).

2 §  Följande bestämmelser i EES-avtalet skall med de ändringar som framgår av 2 a § gälla som svensk lag:

 1. Artiklarna 1--129.
 2. Protokollen 1 och 2, protokollet 8 punkt 2 samt protokollen 13, 14, 17, 21--25 och 39.

[S2]Bestämmelsernas svenska text finns i bilaga 1 till denna lag. Lag (1993:762).

 • NJA 2004 s. 662:EES-avtalet har genom sitt genomförande i svensk rätt ansetts utgöra en självständig grund för statens skyldighet att ersätta enskilda för skador som vållats dem genom sådana överträdelser av skyldigheterna enligt EES-avtalet som kan tillskrivas staten.
 • RÅ 1997:82:I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade bilar som skulle föras in till landet har dessa bestämmelser inte ansetts förenliga med artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (I och II).

2 a §  Följande bestämmelser i EES-protokollet skall gälla som svensk lag:

[S2]Artiklarna 1, 2.2 och 2.3 samt artiklarna 3--7, 15, 21 och 22.

[S3]Bestämmelsernas svenska text finns i bilaga 1 a till denna lag. Lag (1993:762).

3 §  Följande bestämmelser i övervakningsavtalet skall med de ändringar som framgår av 3 a § gälla som svensk lag:

 1. Artiklarna 1--53.
 2. Protokollen 1--4, med undantag av de tillägg som anges i innehållsförteckningen till protokoll 4.

[S2]Bestämmelsernas svenska text finns i bilaga 2 till denna lag.

[S3]De engelska, finska, franska, isländska, italienska, norska, svenska och tyska texterna skall ha lika giltighet.

[S4]I fråga om de i protokoll 4 angivna uttrycken "EFTA-dimension" och "EFTA-företag" skall med uttrycket "EFTA" avses de EFTA-stater för vilka övervakningsavtalet har trätt i kraft. Lag (1993:762).

3 a §  Följande bestämmelser i övervakningsprotokollet skall gälla som svensk lag:

[S2]Artiklarna 1, 2.2 och 2.3 samt artiklarna 3--9.

[S3]Bestämmelsernas svenska text finns i bilaga 2 a till denna lag. Lag (1993:762).

4 §  Protokoll 1 till kommittéavtalet skall gälla som svensk lag.

[S2]Protokollets svenska text finns i bilaga 3 till denna lag.

[S3]De engelska, finska, franska, isländska, italienska, norska, svenska och tyska texterna skall ha lika giltighet.

Lagval

5 §  Föreskrifter i denna lag eller annan lag som meddelats till uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet skall tillämpas utan hinder av vad som annars föreskrivs i lag. Motsvarande skall gälla också i förhållandet mellan föreskrifter i annan författningen än lag.

 • RÅ 1997:82:I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade bilar som skulle föras in till landet har dessa bestämmelser inte ansetts förenliga med artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (I och II).

Regler om statliga och kommunala stödåtgärder

Begränsning av svenska myndigheters prövningsrätt

6 §  När en stödåtgärd som avses i artikel 61 i EES-avtalet har anmälts till EFTA:s övervakningsmyndighet av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får svenska myndigheter endast om särskilda skäl föreligger pröva tillåtligheten av stödet innan saken slutligt avgjorts av övervakningsmyndigheten genom beslut som vunnit laga kraft eller av EFTA-domstolen.

Upplysningsskyldighet för kommuner och landsting

7 §  Kommuner och landsting är skyldiga att lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om alla former av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av EFTA:s övervakningsmyndighet.

Upphävande av kommunala beslut

8 §  Har EFTA:s övervakningsmyndighet genom beslut som vunnit laga kraft eller EFTA-domstolen funnit att en kommun eller ett landsting lämnat stöd som står i strid med artikel 61 i EES-avtalet, får regeringen upphäva kommunens eller landstingets beslut att lämna stödet.

[S2]Första stycket gäller dock inte om en svensk myndighet har funnit att kommunens eller landstingets beslut är förenligt med artikel 61 i EES-avtalet, eller om denna fråga alltjämt är föremål för sådan prövning.

[S3]I fråga om rättelse av verkställighet när ett beslut upphävs skall regeln i 10 kap. 15 § kommunallagen (1991:900) gälla.

Konkurrensregler

9 §  Följande bestämmelser i rättsakter, som det hänvisas till i bilaga XIV till EES-avtalet, skall med de anpassningar som framgår av bilagan gälla som svensk lag:

 1. Artiklarna 1--5 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer.
 2. Artiklarna 1--5, 7 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar.
 3. Avsnitt I i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december 1986 om detaljerade regler för tillämpning av artiklarna 85 och 86 i fördraget på sjöfarten.
 4. Artiklarna 1--3 i höga myndighetens beslut nr 24--54 av den 6 maj 1954 med en förordning om de förhållanden som utgör kontroll över ett företag enligt fördragets artikel 66.1.

[S2]I fråga om de i bilaga XIV i anpassningarna till rättsakten under första stycket 1 angivna uttrycken "EFTA-dimension", "omsättning inom EFTA i dess helhet" och "EFTA-invånare'' skall med uttrycket "EFTA" avses de EFTA-stater för vilka EES-avtalet har trätt i kraft. Lag (1993:762).

10 §  I bilagorna 4-8 till denna lag finns den svenska texten till

 1. de rättsakter som anges i 9 §.
 2. EES-avtalets bilaga XIV i de delar den innehåller anpassningar av nämnda rättsakter.

[S2]De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederlänska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha lika giltighet.

10 a §  Bestämmelserna i artikel 53.1 i EES-avtalet är inte tillämpliga på sådana kategorier av avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan antas uppfylla förutsättningarna i artikel 53.3 samma avtal (gruppundantag).

[S2]Sådana kategorier av avtal, beslut och samordnade förfaranden som avses i första stycket anges i verkställighetsföreskrifter av regeringen.

[S3]Vad som sägs i denna paragraf utgör inte hinder för den rätt som EG-kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet har enligt EES-avtalet att i ett visst fall bestämma att ett gruppundantag inte skall tillämpas, om ett avtal, beslut eller samordnat förfarande har vissa verkningar som är oförenliga med de villkor som anges i artikel 53.3 i EES-avtalet. Lag (1993:30).

Behörig myndighet

11 §  Regeringen bestämmer vilken svensk myndighet som skall vara behörig vid tillämpning av konkurrensreglerna i EES-avtalet och övervakningsavtalet. Denna myndighet skall ge EFTA:s övervakningsmyndighet och Europeiska gemenskapernas kommission det bistånd som föreskrivs i dessa regler.

Den behöriga myndighetens befogenheter

12 §  När den behöriga myndigheten genomför en undersökning på begäran av EFTA:s övervakningsmyndighet enligt protokoll 4 till övervakningsavtalet, har den rätt att hos företag och företagssammanslutningar

 1. granska böcker och andra affärshandlingar,
 2. ta kopior av eller göra utdrag ur böcker och andra affärshandlingar,
 3. begära muntliga förklaringar på platsen, och
 4. få tillträde till samtliga lokaler, markområden och transportmedel.

[S2]Första stycket gäller också när den behöriga myndigheten bistår övervakningsmyndigheten vid undersökningar enligt protokoll 4 till övervakningavtalet.

13 §  När EFTA: s övervakningsmyndighet har beslutat om en undersökning enligt protokoll 4 till övervakningsavtalet har den behöriga myndigheten rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 12 § 1, 2 och 4.

[S2]Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten i Stockholms län. Kronofogdemyndigheten skall inte underrätta företaget eller företagssammanslutningen om den behöriga myndighetens begäran om handräckning innan verkställighet sker. Därutöver gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken. Lag (1994:465).

Verkan av domar och beslut

14 §  Avgöranden som avses i artikel 110 första stycket i EES-avtalet skall verkställas på samma sätt som en svensk domstols lagakraftägande dom, såvida inte annat följer av beslut som avses i artikelns fjärde stycke.

[S2]Regeringen utser den myndighet som avses i artikel 110 andra stycket.

15 §  Beslut av Europeiska gemenskapernas kommission samt domar och beslut av Europeiska gemenskapernas domstol och dess första instans enligt EES-avtalets konkurrensregler i andra fall än dem som avses i 14 § gäller här i landet.

Vissa särskilda bestämmelser om EFTA-domstolen

16 §  Beträffande förhör med vittnen och sakkunniga här i landet enligt övervakningsavtalets bestämmelser skall lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ tillämpas.

17 §  Vid åtal här i landet mot den som är domare i EFTA-domstolen skall 3 kap. 3 § och 20 kap. 10 §rättegångsbalken tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Följande bestämmelser i bilaga 1 får dock inte sättas i kraft före den 1 januari 1994: -- artikel 81 a, b, d, e och f -- artikel 82. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Regeringen får sätta lagen i kraft i förhållande till Liechtenstein vid en senare tidpunkt än i förhållande till andra avtalsslutande parter. Lag (1993:762).
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:170, Bet. 1992/93:EU1
  CELEX-nr
  389R4064
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:30) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:144, Prop. 1992/93:56, Bet. 1992/93:NU17
  Omfattning
  ny 10 a §

Lag (1993:762) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:444, Rskr. 1992/93:404, Prop. 1992/93:225, Prop. 1992/93:202, Bet. 1992/93:TU32, Bet. 1992/93:EU3
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 9 §§, bil. 1, 2, 8, ikrafttr.best.; nya 2 a, 3 a §§, bil. 1 a, 2 a

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1317

Lag (1994:465) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Äldre föreskrifter skall fortfarande tillämpas i de fall ansökan om handräckning gjorts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:329, Prop. 1993/94:211, Bet. 1993/94:NU24
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:722) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:367, Prop. 1993/94:203, Bet. 1993/94:UU23
  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

Omfattning
ikrafttr. av 1994:722

Ändring, SFS 1994:1500

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft med de undantag som följer av
  1. fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen,
  2. lagen (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen.
  De fördrag och andra instrument som anges i 4 § skall kungöras i Svensk författningssamling (SFS).
  Omfattning
  upph.