Upphävd författning

Förordning (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992:1261 i lydelse enligt SFS 2008:620
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Torsås kommun får anordna distansundervisning motsvarande de nationella programmen eller ett specialutformat program i gymnasieskolan för elever från hela landet. Den utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas in som sådan utbildning som skall erbjudas enligt 5 kap. 5 § skollagen (1985:1100).

2 §  Torsås kommun utser en styrelse för utbildningen.

3 §  För den omedelbara ledningen skall det finnas en rektor.

4 §  Statens skolinspektion har tillsyn över undervisningen. Förordning (2008:620).

5 §  Gymnasieförordningen (1992:394) samt övriga föreskrifter om gymnasieskolan som regeringen meddelar gäller i tillämpliga delar för verksamheten, om inte annat framgår av denna förordning.

Arbetets anordnande

6 §  Utbildningen anordnas som distansundervisning med studiehandledning. För utbildningen finns en studieplan. Studieplanen fastställs av Statens skolverk.

7 §  Studiehandledning anordnas i grupp eller enskilt samt i form av muntlig undervisning vid högst tre preparandkurser, som tillsammans omfattar högst 15 veckor, under studiegången.

8 §  Distansundervisning får för viss elev omfatta ett fjärde år, om det finns särskilda skäl och Statens skolverk medger det.

Elever

9 §  Beslut om intagning fattas av styrelsen för utbildningen.

10 §  Elevernas studieresultat skall fortlöpande registreras. Registreringen skall ske på sådant sätt att det finns möjlighet att följa varje elevs individuella studiearbete.

11 §  Betyg bestäms - med de undantag som anges i andra stycket - enligt föreskrifterna om prövning i 7 kap.14 och 15 §§gymnasieförordningen (1992:394).

[S2]Betyg i estetiska ämnen och i idrott och hälsa bestäms av studiehandledaren i respektive kurs.

[S3]Slutbetyg enligt 7 kap. 15 § tredje stycket gymnasieförordningen utfärdas av rektor vid den brevskola som svarar för undervisningen. Förordning (1999:1031).

Resurser m.m.

12 §  Om kommunen för distansundervisning mottagit en elev som enligt 5 kap.1 och 5 §§skollagen (1985:1100) är behörig sökande till ett nationellt program och inte är hemmahörande i kommunen, har kommunen rä tt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun.

Överklagande

13 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1205).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Undervisningen får också omfatta utbildning som motsvarar läroplanen för de treåriga reguljära linjerna. Intagning till årskurs 1 på en linje får dock inte ske efter läsåret 1994/95.
  Förarbeten
  Bet. 1990/91:UbU16
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:947) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1998:1205) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Omfattning
ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:1031) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2000 och skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2000.
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2000-01-02

Förordning (2006:1093) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Förarbeten
Rskr. 2004/05:4, Prop. 2003/04:140, Bet. 2003/05:UbU13
Omfattning
utgår genom 2006:1285
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1285) om ändring i förordningen (2006:1093) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnaisal nivå i Torsås

Förarbeten
Rskr. 2006/07:8, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:UbU3
Omfattning
utgår 2006:1093

Förordning (2008:620) om ändring i förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-10-01

Ändring, SFS 2011:682

Omfattning
upph.