Upphävd författning

Förordning (1992:1295) om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992:1295
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Förordning (1979:622) om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Ett fordon som stoppas av en polisman vid trafikövervakning får utan hinder av 142 och 144 §§vägtrafikkungörelsen (1972:603) stannas eller parkeras på motorväg eller motortrafikled. Övervakningen skall genomföras på sådant sätt att någon fara inte uppstår för övriga trafikanter.
Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Vägverket.

Ändringar

Förordning (1992:1295) om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder

Ikraftträder
1993-01-01

Förordning (1998:1283) om upphävande av förordningen (1992:1295) om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder

Omfattning
upph.