Upphävd författning

Lag (1992:1352) om återföring av allmän investeringsreserv

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1352
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpning av lagen (1990:685) om upphävande av lagen (1979:610) om allmän investeringsreserv gäller följande. Återförs allmän investeringsreserv till beskattning enligt 11 § första stycket a--e eller 12 § andra stycket den upphävda lagen skall särskilt tillägg enligt 13 § första stycket sagda lag inte tas upp som skattepliktig intäkt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1352) om återföring av allmän investeringsreserv

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången vid 1993 års taxering.
Förarbeten
Prop. 1992/93:131, Bet. 1992/93:SkU15
Ikraftträder
1993-01-01

Lag (1999:1275) om upphävande av lagen (1992:1352) om återföring av allmän investeringsreserv

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid 1993-2001 års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph.