Upphävd författning

Förordning (1992:1532) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk

Departement
Finansdepartementet BFE
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1532
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens lokalförsörjningsverk skall på uppdrag av regeringen

  • förse regeringen med underlag för bedömning av de statliga myndigheternas resursanspråk såvitt avser lokalförsörjning,
  • bistå regeringen med utredningar i lokalförsörjningsärenden,
  • svara för utredningar av byggnadsprojekt i tidiga skeden samt
  • svara för vissa förhandlingsuppgifter.

2 §  Statens lokalförsörjningsverk får på uppdrag tillhandahålla statliga myndigheter tjänster inom lokalförsörjningsområdet.

Avgifter

3 §  Verksamheten enligt 2 § skall finansieras genom avgifter. Avgifterna fastställs av verket.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Statens lokalförsörjningsverk med undantag av 3 § andra stycket samt 8, 11--13 och 20--22 §§.

Myndighetens ledning

5 §  Generaldirektören är chef för verket.

Organisation

6 §  Inom verket finns en stabsfunktion och en servicefunktion. Varje funktion leds av en chef.

[S2]Vid verket finns ett råd som består av högst tolv personer. Generaldirektören in går i rådet och är dess ordförande.

Rådets uppgifter

7 §  Rådet skall ge generaldirektören de råd som han behöver för att kunna bedriva verksamheten effektivt och enligt syftet med verksamheten. Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens lokalförsörjningsverk.

Personalansvarsnämnden

9 §  Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av cheferna för stabs- och servicefunktionerna och verkets personalchef.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

Ärendenas handläggning

10 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.

[S2]Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören får avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

Tjänstetillsättning m. m.

11 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av Statens lokalförsörjningsverk.

[S3]Verket får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till ansökan.

12 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

13 §  Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1992:1532) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk

Ikraftträder
1993-01-01

Ändring, SFS 1996:826

    Omfattning
    upph.