Upphävd författning

Förordning (1992:233) om vissa specialkurser i gymnasieskolan;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
SFS 1992:233
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Av punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1107) om ändring i skollagen (1985:1100) följer att vissa bestämmelser avseende nationella program skall tillämpas också på sådana specialkurser som övergångsvis får anordnas i gymnasieskolan, såvida inte regeringen har föreskrivit något annat.

[S2]I denna förordning meddelar regeringen särskilda bestämmelser om mottagande av sökande, intagning av elever och interkommunal ersättning avseende vissa specialkurser.

2 §  I denna förordning avses med

[S2]påbyggnadsutbildning i gymnasieskolan: specialkurs som bygger på en minst tvåårig gymnasieutbildning,

[S3]specialkurser med särskilda behörighetskrav: specialkurser med särskilda behörighetskrav i fråga om ålder eller praktik.

3 §  Vad som i denna förordning sägs om kommuner skall i tillämpliga delar gälla också för landsting.

[S2]/r1/ Påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan

4 §  Behörig sökande till en påbyggnadsutbildning är den som uppfyller de krav som Skolöverstyrelsen eller, i förekommande fall, länsskolnämnden har föreskrivit före den 1 juli 1991.

[S2]Av punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1107) om ändring i skollagen (1985:1100) följer att föreskriften i 5 kap. 1 § skollagen om åldersgräns inte skall tillämpas på de utbildningar som nu är i fråga.

5 §  Av behöriga sökande till påbyggnadsutbildningar som anordnas inom en kommun eller i en annan kommun i enlighet med samverkansavtal skall i första hand tas emot de som är hemmahörande i den kommun som anordnar utbildningen och de som är hemmahörande i en kommun som tillhör samverkansområdet för utbildningen.

[S2]Med sådana sökande som avses i första stycket skall jämställas

  1. de som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit de har sökt och
  2. de som är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder den sökta utbildningen.

6 §  Utan hinder av bestämmelserna i 4 § gäller att en kommun inte är skyldig att ta emot en sökande som tidigare har gått igenom en påbyggnadsutbildning eller, om den genomgångna utbildningen är kortare än ett år, så många utbildningar som ryms inom ett år.

[S2]En kommun är dock skyldig att ta emot en sökande från en annan kommun, om hemkommunen har åtagit sig att svara för kostnaderna för elevens utbildning.

7 §  Vid urval mellan behöriga sökande gäller de föreskrifter som Skolöverstyrelsen eller, i förekommande fall, länsskolnämnden meddelat före den 1 juli 1991. Sökanden skall dock inte tillgodoräknas poäng för underrepresenterat kön.

8 §  En kommun som i sin gymnasieskola på en påbyggnadsutbildning har tagit in en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen, har rätt till ersättning för sina kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun.

[S2]Hemkommunen är dock inte skyldig att betala ersättning, om det är fråga om en påbyggnadsutbildning som kommunen själv erbjuder, utom då eleven har tagits emot med stöd av 5 § andra stycket 1.

[S3]Skyldigheten att betala ersättning gäller vidare endast för en påbyggnadsutbildning för varje elev eller, om den genomgångna utbildningen är kortare än ett år, så många påbyggnadsutbildningar som ryms inom ett år.

[S4]/r1/ Specialkurser med särskilda behörighetskrav

9 §  Behörig sökande till en specialkurs med särskilda behörighetskrav är den som uppfyller de krav som Skolöverstyrelsen har föreskrivit före den 1 juli 1991.

[S2]Av punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1107) till skollagen (1985:1100) följer att föreskriften i 5 kap. 1 § skollagen om åldergräns inte skall tillämpas på de utbildningar som nu är i fråga.

10 §  Bestämmelsen i 5 § om vilka sökande som skall tas emot i första hand gäller också för specialkurser med särskilda behörighetskrav.

11 §  Utan hinder av bestämmelserna i 9 § gäller att en kommun inte är skyldig att ta emot en sökande som tidigare har gått igenom en minst tvåårig gymnasieutbildning.

[S2]En kommun är dock skyldig att ta emot en sökande från en annan kommun, om hemkommunen har åtagit sig att svara för kostnaderna för elevens utbildning.

12 §  Vid urval mellan behöriga sökande gäller de föreskrifter som Skolöverstyrelsen har meddelat beträffande kursen före den 1 juli 1991. Sökanden skall dock inte tillgodoräknas poäng för underrepresenterat kön.

13 §  Bestämmelserna i 8 § första och andra styckena om rätt till ersättning för den anordnande kommunen gäller också för den som har tagits in på en sådan specialkurs som avses i 9 §.

[S2]Vidare gäller skyldigheten att betala ersättning endast för de elever som vid utbildningens början har mindre än två års gymnasieutbildning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:233) om vissa specialkurser i gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas beträffande specialkurser som börjar efter den 31 juli 1992.
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1997:612) om upphävande av förordningen (1992:233) om vissa specialkurser i gymnasieskolan

    Omfattning
    upph.