Lag (1992:322) om ungdomspraktikanter

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1992-05-14
Ändring införd
SFS 1992:322 i lydelse enligt SFS 1995:707
Ikraft
1992-07-01
Tidsbegränsad
1995-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ungdomar som av länsarbetsnämnden anvisats praktikplats skall inte anses som arbetstagare när de fullgör ungdomspraktik. Lag (1993:1501).

2 §  Regeringen får föreskriva att anordnare som tillhandahåller praktik för ungdomar skall betala finansieringsbidrag vid anvisning till ungdomspraktik. Lag (1993:1501).

3 §  Den allmänna försäkringskassa hos vilken ungdomspraktikanten är inskriven skall ta till vara statens rätt med avseende på betalningen av finansieringsbidraget utom vad gäller frågor om eftergift av betalningsskyldighet. Är praktikanten inte inskriven hos en allmän försäkringskassa, skall uppgiften fullgöras av Stockholms läns allmänna försäkringskassa. Den behöriga försäkringskassan får uppdra åt en annan försäkringskassa att fullgöra uppgiften.

[S2]Försäkringskassan skall underrätta den länsarbetsnämnd som har anvisat ungdomspraktikanten om en anordnare inte har betalat finansieringsbidraget inom begärd tid. Lag (1994:321).

Ändringar

Lag (1992:322) om ungdomspraktikanter

  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1993:721) om fortsatt giltighet av lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:447
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1501) om ändring i lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:102, Prop. 1993/94:66, Bet. 1993/94:AU5
  Omfattning
  forts. giltighet; nuvarande best. betecknas 1 §; ny 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:321) om ändring i lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:306, Prop. 1993/94:125, Bet. 1993/94:SfU22
  Omfattning
  ny 3 §
  Ikraftträder
  1994-06-01

Lag (1995:707) om fortsatt giltighet av lagen (1992:322) om ungdomspraktikanter

Förarbeten
Rskr. 1994/95:398, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:AU15
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1995-07-01