Upphävd författning

Förordning (1992:515) med instruktion för Försvarets mediecenter;

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1992-05-27
Ändring införd
SFS 1992:515
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Försvarets mediecenter har till uppgift att

 1. framställa publikationer, läromedel och teknisk dokumentation främst åt myndigheter som hör till Försvarsdepartementet,
 2. lämna råd vid utveckling och införande av ny teknik för produktion och distribution av dokumentation,
 3. följa den pedagogiska forskningen samt utveckla metoder och produkter till stöd för utbildningsverksamhet.

2 §  Myndigheten får ta ut avgift för sin verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Försvarets mediecenter med undantag av 2, 18, 23 och 24 §§.

[S2]Särskilda bestämmelser finns om rätten att inom myndighetens verksamhetsområde företräda staten vid domstol.

Myndighetens ledning

4 §  Chef för Försvarets mediecenter är direktören.

[S2]När direktören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer.

Styrelsen

5 §  Styrelsen för Försvarets mediecenter består av högst sju ledamöter, direktören medräknad. En av ledamöterna är ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 §  Inom Försvarets mediecenter finns de enheter som myndigheten bestämmer.

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Försvarets mediecenter.

Personalansvarsnämnden

8 §  Myndighetens personalansvarsnämnd består -- förutom av direktören och personalföreträdarna -- av de enhetschefer som lyder närmast under direktören. Direktören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsen besluta i viktigare frågor som rör verksamhetens allmänna inriktning.

Tjänstetillsättning m.m.

10 §  Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av myndigheten.

11 §  Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1992:515) med instruktion för Försvarets mediecenter

Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1993:832) om upphävande av förordningen (1992:515) med instruktion för Försvarets mediecenter

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:416, Prop. 1992/93:162, Bet. 1992/93:FöU10
  Omfattning
  upph.