Upphävd författning

Förordning (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-05-27
Ändring införd
SFS 1992:621 i lydelse enligt SFS 1997:351
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag för texttelefoner lämnas till landsting enligt denna förordning.

[S2]Vad som i förordningen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i något landsting.

2 §  Bidrag lämnas för

 1. anskaffningskostnaden för texttelefoner som skall användas av personer som är döva, gravt hörselskadade, dövblinda eller talskadade och som inte, eller endast med stor svårighet, kan kommunicera med hjälp av vanlig telefon,
 2. anskaffningskostnaden för texttelefoner, till den del kostnaden inte överstiger 6 300 kronor per telefon, i de fall telefonerna skall användas av anhöriga eller andra närstående till personer som avses i första punkten (anhörigtelefoner). Förordning (1997:351).

3 §  Bidrag lämnas även för kostnader som landstinget har för nödvändig service och reparation av texttelefoner enligt 2 §.

4 §  Bidrag enligt 2 § 1 lämnas för en telefon per person. Bidrag lämnas dock inte om det redan finns texttelefon i personens bostad.

[S2]Bidrag enligt 2 § 2 lämnas för en anhörigtelefon per person enligt 2 § 1.

5 §  Statsbidraget beviljas och betalas ut av Socialstyrelsen. Bidraget betalas ut i efterskott per kvartal.

6 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Socialstyrelsen. I ansökan skall grunden för det sökta bidraget anges.

[S2]På Socialstyrelsens eller Riksrevisionsverkets begäran är landstinget skyldigt att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning.

7 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

8 §  Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1992:621).

Ändringar

Förordning (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:163) om ändring i förordningen (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-04-15

Förordning (1997:351) om ändring i förordningen (1992:621) om statsbidrag till texttelefoner

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1997-07-01

Ändring, SFS 2001:638

Omfattning
upph.