Upphävd författning

Förordning (1992:679) om skatteutjämningsavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:679 i lydelse enligt SFS 1994:965
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1987:566) om skatteutjämningsavgift
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksskatteverket skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:679) om skatteutjämningsavgift

    Övergångsbestämmelse

    1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för landsting för år 1993.
    2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:566) om skatteutjämningsavgift. Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1992 och tidigare år.
    Ikraftträder
    1992-07-01

Förordning (1994:965) om upphävande av förordningen (1992:679) om skatteutjämningsavgift

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att förordningen (1992:679) om skatteutjämningsavgift skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1994. Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla för år 1993 och tidigare år.
Omfattning
upph.