Upphävd författning

Förordning (1992:775) med instruktion för Domänverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:775
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Förordning (1988:366) med instruktion för domänverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Domänverket utövar ägarfunktionen beträffande den fasta egendom och de övriga tillgångar som redovisas under Domänverkets fond (domänfonden).

2 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder Domänverket staten vid domstol.

3 §  Domänverket leds av en chef, som ansvarar för verkets verksamhet.

4 §  Domänverket skall före den 1 juni varje år till regeringen lämna årsredovisning, innefattande resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för verket, för regeringens fasts tällande av årsbokslutet.

5 §  Domänverkets chef skall se till att redovisningen och förvaltningen av verkets medel är ordnade på ett tillfredsställande sätt samt att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett tillfredsställande sätt.

6 §  Domänverket skall före den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för de försäljningar av fast egendom som verket har genomfört under närmast föregående kalenderår.

7 §  Överskott redovisas under domänfonden i en dispositionsfond. Domänverket för fogar fritt över medel i dispositionsfonden.

8 §  Domänverket redovisar under domänfonden det statskapital som verket förvaltar.

[S2]Under domänfonden redovisas en investeringsfond. Till denna förs köpeskilling vid försäljning av fast egendom som tillhör staten efter avdrag för statens kostnader för försäljningen.

9 §  Domänverket får efter medgivande av regeringen avyttra fast egendom som är redovisad under domänfonden. Om inte regeringen beslutar annat, skall verket uppbära och redovisa sina inkomster samt med dessa inkomster och de medel som i övrigt står till förfogande bestrida verkets utgifter.

10 §  Riksrevisionsverket svarar enligt sin instruktion för den externa revisionen av Domänverket.

[S2]Domänverkets chef skall se till att Riksrevisionsverket får de uppgifter som behövs för revisionen.

11 §  I fråga om Domänverkets beslut skall det finnas en handling som utvisar dag en för beslutet och beslutets innehåll.

12 §  Domänverkets chef förordnas av regeringen för en bestämd tid.

13 §  Domänverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1992:775) med instruktion för Domänverket

Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (1993:1528) om upphävande av förordningen (1992:775) med instruktion för Domänverket

    Omfattning
    upph.