Upphävd författning

Förordning (1988:366) med instruktion för domänverket

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
SFS 1988:366
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1975:1021) med instruktion för domänverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Affärsverkskoncernen

1 §  Domänverket och de företag där staten genom verket direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Domänverkets uppgifter och verksamhetsmål

2 §  Domänverket driver skogsbruk och virkesförädling, förvaltar den fasta egendom och de andra tillgångar som hör till domänverkets fond (domänfonden), driver annan därmed sammanhängande verksamhet samt förvaltar och utövar tillsyn över vissa andra allmänna skogar.

[S2]Målet för verksamheten är att på lång sikt åstadkomma bästa möjliga ekonomiska utbyte och därvid prestera ett från företagsekonomisk synpunkt rimligt årsresultat.

[S3]Domänverket skall beakta de möjligheter till samarbete med AB Statens Skogsindustrier (ASSI) som kan främja ett gott sammanlagt resultat på lång sikt utan att därför resultatansvaret för den egna verksamheten rubbas.

Domänverket företräder staten vid domstol

3 §  Inom sitt verksamhetsområde företräder domänverket staten vid domstol.

Domänverkets ledning

4 §  Domänverket leds av en styrelse, som också är koncernstyrelse. Den består av högst åtta personer. I styrelsen ingår dessutom verkets generaldirektör, som är chef för verket, och personalföreträdare inom affärsverkskoncernen. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

5 §  Inom domänverket finns ett huvudkontor och en personalansvarsnämnd. I övrigt bestämmer domänverket om verkets organisation. Förordning (1989:135).

6 §  En tjänsteman vid domänverket är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1989:135).

7 §  Domänverket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de närmare bestämmelser som behövs om organisation och formerna för verksamheten. Om bestämmelserna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av styrelsen.

[S2]Att verket skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m. framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Styrelsen ansvarar för domänverkskoncernens verksamhet.

[S2]Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

9 §  Styrelsen skall särskilt

 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,
 2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens företag skall ske,
 3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,
 4. se till att regeringen får det underlag som behövs för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

10 §  Styrelsen skall varje år till regeringen

 1. före den 1 september lämna treårsplan för koncernen, som bl. a. bör innehålla beskrivning av mål och strategi för verksamheten samt investerings- och finansieringsplaner för kommande treårsperiod,
 2. före den 15 november lämna delårsrapport för verket och koncernen för de två första tertialen av det innevarande året,
 3. före den 1 juni lämna årsredovisning dels innefattande resultat- och balansräkning, dels finansieringsanalys, dels förvaltningsberättelse för verket och för koncernen, för regeringens fastställande av årsbokslutet.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

11 §  Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

12 §  Det ingår i generaldirektörens uppgifter

 1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut,
 2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden,
 3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med domänverket underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.

13 §  Generaldirektören skall också se till att personalpolitiken motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

14 §  Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av domänverkets medel är ordnade på ett tillfredsställande sätt.

[S2]Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

15 §  Domänverket skall varje år till regeringen

 1. före den 1 juli lämna årsredovisningar och protokoll från ordinarie bolagsstämma för närmast föregående räkenskapsår i de bolag i vilka domänverket förvaltar aktierna samt de aktiebolag med vilka nämnda bolag utgör koncerner,
 2. före den 1 juni avge en sammanfattande redogörelse för de förvärv och försäljningar av fast egendom eller aktier som domänverket har genomfört under närmast föregående kalenderår.

16 §  Domänverket får sälja eller avskriva lös egendom som är obehövlig, försliten eller inte längre användbar för sitt ändamål och avskriva egendom som har gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på annat sätt.

17 §  Domänverket skall varje år sätta in vinstmedel på statens checkräkning i riksbanken i den omfattning som föreskrivs särskilt.

18 §  Överskott som kvarstår sedan kravet på inbetalning av vinst till staten från domänfonden har tillgodosetts redovisas under domänfonden i en dispositionsfond. Över medel i dispositionsfonden förfogar domänverket fritt. Används medel ur fonden för förvärv av fast egendom eller investering i annat objekt med en varaktighet av minst tio år skall dock dessa föras över från dispositionsfonden till bunden fond under domänfonden.

19 §  Domänverket får använda medgiven rörlig kredit i riksgäldskontoret för att på kort sikt tillgodose verkets behov av likvida medel, för att i rationaliseringssyfte anskaffa maskiner och anläggningar och för att på annat sätt begränsa driftkostnaderna.

20 §  Domänverket får, utöver vad som anges i förordningen (1974:591) om placeringsmöjligheter av likvida överskottsmedel, placera likvida överskottsmedel på räntebärande konto i annan bank än riksbanken.

21 §  Domänverket redovisar av verket förvaltat statskapital under domänfonden. För fonden gäller krav på inbetalning av vinst till staten enligt vad regeringen bestämmer.

[S2]Under domänfonden redovisas en investeringsfond. Till denna förs köpeskilling vid försäljning av staten tillhörig fast egendom efter avdrag för statens kostnader för försäljningen.

[S3]Investeringsfonden får utnyttjas för inköp av fast egendom samt för investeringar med en varaktighet av minst tio år. Om medel tas i anspråk för investering med begränsad varaktighet, skall avsättning ske till ett värdeminskningskonto i sådan omfattning att fondens kapital hålls intakt. Vid inlösen av ströängar används medel ur fonden.

22 §  Domänverket skall vidta åtgärder för sådana förvärv för domänfondens räkning och sådana avyttringar av fonden tillhörig egendom som lämpligen bör äga rum. Verket skall uppbära och redovisa verkets inkomster samt med dessa inkomster och de medel som i övrigt står till förfogande bestrida verkets utgifter.

[S2]Domänverket uppför anläggningar och byggnader som behövs för verksamheten.

23 §  Domänverket får besluta om köp av fast egendom, om syftet med förvärvet står i överensstämmelse med verkets förvaltningsuppgifter. Verket får också besluta om byte av mark med annan i arronderingssyfte.

[S2]Förvärv av fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet skall godkännas av regeringen, om egendomens värde överstiger 1 000 000 kr.

[S3]I fråga om försäljning av fast egendom under domänverkets förvaltning finns bestämmelser i förordningen (1971:727) om försäljning av staten tillhörig fast egendom m. m.

24 §  Efter medgivande av regeringen i varje särskilt fall får domänverket för statens räkning bilda aktiebolag för särskilda ändamål eller förvärva aktier i redan befintliga bolag.

25 §  Domänverket får besluta om försäljning av aktier som förvaltas av verket. Beslut om detta skall godkännas av regeringen, om inte försäljningen gäller aktier i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs av mark och taxeringsvärdet eller, om taxeringsvärde saknas, det uppskattade saluvärdet för bolagets eller, om bolaget är ett moderbolag i en koncern, koncernens totala markinnehav uppgår till högst 1 000 000 kr.

26 §  Domänverket får inom en ram av 150 000 000 kr. jämte ränta överföra medel mellan verket och dess dotterbolag i form av kortfristig utlåning och upplåning.

[S2]Domänverket får för långfristiga investeringsändamål lämna lån eller teckna borgen för lån till verkets dotterbolag inom en sammanlagd ram av vid varje tillfälle högst 100 000 000 kr. jämte ränta.

[S3]Domänverket får lämna lån till AB Statens Skogsindustrier (ASSI).

[S4]Domänverket får lämna lån till anställda enligt vad regeringen bestämmer. Förordning (1989:19).

Intern revision

27 §  Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att verksamheten i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt, författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

[S2]Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

Extern revision

28 §  Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa revisionen av domänverket samt skall i anslutning till granskningen av verkets årsredovisning också granska verkets koncernredovisning.

[S2]Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som behövs för revisionen.

[S3]Styrelsen skall också se till att riksrevisionsverket får tillfälle att utse en revisor i domänverkets dotterbolag.

Personalföreträdare

29 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på domänverket.

Personalansvarsnämnden

30 §  Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning skall prövas av personalansvarsnämnden:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning eller läkarundersökning.

[S2]Nämnden består -- förutom av personalföreträdarna -- av generaldirektören, ordförande, chefsjuristen och två tjänstemän som generaldirektören utser.

Ärendenas handläggning

31 §  Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans ställföreträdare.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, däribland chefsjuristen, är närvarande.

32 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans ställföreträdare samt minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

33 §  Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

34 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Domänverkets beslut

35 §  I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

 • dagen för beslutet,
 • beslutets innehåll,
 • vem som har fattat beslutet,
 • vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet,
 • vem som har varit föredragande.

Tjänstetillsättningar m.m.

36 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

37 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra tjänster tillsätts av domänverket. Tjänster som styrelsen bestämmer tillsätts av styrelsen efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1989:135).

38 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

39 §  Tjänster som domänverket tillsätter behöver inte kungöras lediga till ansökan. Om kungörelse ändå sker beslutar domänverket hur detta skall göras.

40 §  Domänverkets beslut om tillsättning av tjänst som har kungjorts ledig eller beslut att inte tillsätta en sådan tjänst skall genast anslås på verkets anslagstavlor. Det skall framgå av anslaget när det sattes upp.

Avtalsförhandlingar m.m.

41 §  I fråga om arbetstagare hos domänverket som innehar eller utövar tjänst med beteckningen R eller motsvarande arvodestjänst utövar domänverket den befogenhet som annars enligt förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m. tillkommer statens arbetsgivarverk. Detta gäller dock inte i fråga om lokalvårdare.

Överklagande

42 §  Domänverkets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Verkets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet.

Ändringar

Förordning (1988:366) med instruktion för domänverket

Ikraftträder
1988-07-01

Förordning (1989:19) om ändring i förordningen (1988:366) med instruktion för domänverket

Förordning (1989:135) om ändring i förordningen (1988:366) med instruktion för domänverket

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 37 §§
  Ikraftträder
  1989-06-01

Ändring, SFS 1992:775

  Omfattning
  upph.