Upphävd författning

Förordning (1992:814) med instruktion för Sekretariatet för utvärdering av universitet och högskolor;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:814
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sekretariatet för utvärdering av universitet och högskolor har till uppgift att

 1. planera vilka nationella utvärderingar rörande verksamheten vid universitet och högskolor som skall genomföras och begära resurser för detta,
 2. svara för beställningen av olika nationella utvärderingar,
 3. sammanfatta och publicera resultaten av de utförda utvärderingarna,
 4. stimulera universitet och högskolor att genomföra egna utvärderingar samt bedöma de interna kvalitetssäkrings- och utvärderingssystemen som universiteten och högskolorna utvecklar,
 5. följa upp vilka åtgärder som universitet och högskolor vidtar med anledning av utförda utvärderingar,
 6. definiera och utveckla olika metoder för utvärdering,
 7. deltaga i utvecklandet av olika kvalitetsindikationer att använda som underlag för resurstilldelning till den grundläggande högskoleutbildningen,
 8. följa den internationella utvecklingen på området, och
 9. pröva universitets och högskolors rätt att examinera på olika nivåer.

[S2]Sekretariatet skall under sitt första verksamhetsår inrikta sig på att utarbeta närmare riktlinjer för sin verksamhet samt bygga upp den organisation och skapa de kontakter som krävs för att fullgöra uppgifterna i första stycket.

Sammansättning

2 §  Sekretariatet består av universitetskanslern och högst tio ledamöter. Univer sitetskanslern är ordförande.

Organisation

3 §  Vid sekretariatet finns ett kansli. Det leds av universitetskanslern.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på sekretariatet:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]18 § om ärendeförteckning,

[S6]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S7]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S8]29 § om myndighetens beslut,

[S9]30 § om överklagande.

5 §  Sekretariatet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4 --7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

6 §  Sekretariatet är beslutfört när universitetskanslern och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Om ett ärende är så brådskande att sekretariatet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan universitetskanslern och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får universitetskanslern ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med sekretariatet.

8 §  Sekretariatet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till universitetskanslern eller till någon som tjänstgör hos sekretariatet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av sekretariatet.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

10 §  Universitetskanslern och ledamöterna förordnas av regeringen för en bestämd tid.

11 §  Tjänster vid kansliet tillsätts av sekretariatet.

Ändringar

Förordning (1992:814) med instruktion för Sekretariatet för utvärdering av universitet och högskolor

Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1993:886

  Omfattning
  upph.