Upphävd författning

Förordning (1992:817) med instruktion för Rådet för grundläggande högskoleutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:817
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Rådet för grundläggande högskoleutbildning har till uppgift att främja och stödja insatser för att utveckla den grundläggande högskoleutbildningens kvalitet och pedagogiska förnyelse.

2 §  Rådet skall särskilt

  1. fördela medel till utvecklingsinsatser,
  2. inhämta och sprida kunskaper om planerade, pågående och avslutade utvecklingsinsatser av principiell och nydanande karaktär i Sverige och i utlandet,
  3. utvärdera de utvecklingsinsatser som rådet har fördelat medel till.

Sammansättning

3 §  Rådet består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter. Rådet utser vice ordförande inom sig.

Organisation

4 §  Vid rådet finns ett kansli som leds av ordföranden eller den ordföranden uts er.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på rådet:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]18 § om ärendeförteckning,

[S5]27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S7]29 § om myndighetens beslut.

6 §  Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7, 9, 10 och 13 §§verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

7 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Rådet får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos rådet att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m.m.

10 §  Ordföranden och andra ledamöter förordnas av regeringen för en bestämd tid.

11 §  Tjänster vid Rådet för grundläggande högskoleutbildning tillsätts av rådet.

Överklagande

12 §  Ett beslut av rådet att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller bestämmelserna i 30 § verksförordningen (1987:1100).

Ändringar

Förordning (1992:817) med instruktion för Rådet för grundläggande högskoleutbildning

Ikraftträder
1992-07-01

Ändring, SFS 1995:945

    Omfattning
    upph.