Upphävd författning

Lag (1992:846) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1992-06-18
Ändring införd
SFS 1992:846
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med avvikelse från 2 § lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift bemyndigas regeringen att för budgetåret 1992/93 disponera 2 miljarder kronor från arbetslivsfonden till sysselsättningsskapande åtgärder.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:846) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och gäller till utgången av juni 1993.
Förarbeten
Prop. 1991/92:150
Ikraftträder
1992-07-01

Lag (2000:1351) om upphävande av lagen (1992:846) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift

Förarbeten
Rskr. 2000/01:108, Prop. 2000/01:22, Bet. 2000/01:SkU9
Omfattning
upph.