Förordning (1992:849) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1992--den 30 juni 1993

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:849
Ikraft
1992-07-01
Tidsbegränsad
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att täcka kostnaderna för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1992-den 30 juni 1993 skall avgifter betalas enligt följande.

[S2]Medel och artiklar m.m. Ansöknings- Årlig avgift/anmäl- avgift ningsavgift

 1. Farmacevtiska specialiteter a) farmacevtiska specialiteter som inte anges under b) ny aktiv substans, ny kombination av substanser eller bioteknologiskt framställd substans 69 000 ny läkemedelsform 41 000 ny styrka 41 000 synonym 41 000 ny indikation 41 000

[S3]humanmedicinska produkter registrerade 1 juli 1987 eller därefter 58 000 tillkommande läkemedelsform 13 000 tillkommande styrka 13 000

[S4]humanmedicinska produkter registrerade före 1 juli 1987 29 000 tillkommande läkemedelsform 13 000 tillkommande styrka 13 000

[S5]veterinärmedicinska produkter registrerade 1 juli 1987 eller därefter 40 000 tillkommande läkemedelsform 9 000 tillkommande styrka 9 000

[S6]veterinärmedicinska produkter registrerade före 1 juli 1987 20 000 tillkommande läkemedelsform 9 000 tillkommande styrka 9 000

[S7]klinisk prövning, per anmälan avseende ett prövningsställe 10 000 per ytterligare prövningsställe 1 000

 1. allergener per grundextrakt 40 000 13 000 per spädning 4 000 1 000
klinisk prövning, per anmälan avseende ett prövningsställe per ytterligare prövningsställe10 000 1 000
2. Radiofarmacevtiska specialiteterklinisk prövning, per ansökan avseende ett prövningsställe per ytterligare prövningsställe40 000 10 000 1 00013 000
3. Naturmedela) b)naturmedel för injektion andra naturmedel17 680 3 92010 280 2 000
4. Fabrikssteriliserade engångsartiklarför hälso- och sjukvårdsändamål per artikel per tillverkare resp. importör2 600 3 1001 000
5. Diabetestest som tillhandahålleskostnadsfritt8 0001 600
6. Preventivmedela) kondomer b) kemiska preventivmedel c) pessarer d) spiraler5 000 30 000 5 000 30 0005 000 20 000 5 000 20 000
7. Injektionssprutor och kanyler,tillstånd att införa eller driva handel1 000700
8. Medicinska gaser,tillstånd att tillverka5 0005 000
9. Narkotikaa) tillstånd att införa b) tillstånd att tillverka c) tillstånd att driva handel d) certifikat för införsel/utförsel10 000 10 000 10 000 80010 000 10 000 10 000
2 § Avgifterna skall betalas för
-- farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt diabetestestav den som ansöker om eller fått godkännande av varan,
-- naturmedel av den som har att anmäla varan, -- fabrikssteriliserade engångsartiklar av tillverkaren ellerimportören,
-- preventivmedel av den som ansöker om eller fått godkännande av varan, -- injektionssprutor och kanyler av den som ansöker om tillstånd ellerfått tillstånd till införsel eller till att driva handel,
-- medicinska gaser av tillverkaren, -- narkotika av den som ansöker om tillstånd/certifikat eller fåtttillstånd,
-- klinisk prövning av den som anmäler eller gör ansökan om prövningen.

[S8]Avgifter för klinisk prövning skall betalas även för sådant läkemedel som inte utgör farmacevtisk specialitet eller radiofarmacevtisk specialitet.

3 §  Avgifterna skall betalas inom den tid och på det sätt som Läkemedelsverket bestämmer, dock med beaktande av vad som sägs i andra stycket.

[S2]Den årliga avgiften skall utgå för

 1. farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt diabetestest från och med månaden efter den då specialiteten respektive testet registrerades till och med den månad då registreringen upphör,
 2. naturmedel för injektion från och med månaden efter den då Läkemedelsverket gett tillstånd för försäljning eller annat tillhandahållande till och med den månad då tillståndet upphör att gälla,
 3. andra naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar från och med månaden efter den då anmälan gjordes till och med den månad då saluföringen upphör,
 4. preventivmedel från och med månaden efter den då Läkemedelsverket godkänt medlet till och med den månad då godkännandet upphör att gälla,
 5. injektionssprutor och kanyler från och med månaden efter den då Läkemedelsverket gett tillstånd till införsel respektive handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla,
 6. medicinska gaser från och med månaden efter den då Läkemedelsverket gett tillstånd till tillverkning till och med den månad då tillståndet upphör att gälla,
 7. narkotika från och med månaden efter den då Läkemedelsverket meddelat tillstånd att införa, tillverka eller driva handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla.

4 §  Om det finns särskilda skäl, får Läkemedelsverket medge nedsättning av eller befrielse från avgift för farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter, för kliniska prövningar, för fabrikssteriliserade engångsartiklar, för preventivmedel, för injektionssprutor och kanyler, för medicinska gaser samt för narkotika.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:849) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1992 - den 30 juni 1993

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
 2. Årsavgift för budgetåret 1992/93 skall inte betalas för
  1. farmacevtiska och radiofarmacevtiska specialiteter samt diabetestest som före den 1 augusti 1992 anmälts till Läkemedelsverket för omedelbar avregistrering,
  2. naturmedel för injektion för vilka anmälan gjorts till Läkemedelsverket före den 1 augusti 1992 om upphörande av tillstånd för försäljning eller annat tillhandahållande,
  3. andra naturmedel och fabrikssteriliserade engångsartiklar som enligt anmälan till Läkemedelsverket inte kommer att saluföras efter den 31 juli 1992,
  4. preventivmedel, medicinska gaser samt injektionssprutor och kanyler för vilka anmälan gjorts till Läkemedelsverket före den 1 augusti 1992 om upphörande av godkännande eller tillstånd,
  5. narkotika för vilka anmälan gjorts till Läkemedelsverket före den 1 augusti 1992 om upphörande av tillstånd att införa, tillverka eller driva handel.
Ikraftträder
1992-07-01