Upphävd författning

Förordning (1992:850) med instruktion för Folkhälsoinstitutet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:850 i lydelse enligt SFS 1995:846
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Folkhälsoinstitutet är ett nationellt organ med uppgift att förebygga sjukdomar och annan ohälsa och att främja en god hälsa för alla. Institutets verksamhet syftar till att för alla skapa likvärdiga förutsättningar för god hälsa. Särskild vikt skall fästas vid sådana förhållanden som främjar hälsan hos de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. Verksamheten skall ha vetenskaplig förankring.

2 §  Verksamheten skall

 1. vara ett stöd för lokalt och regionalt folkhälsoarbete i kommuner och landsting samt i företag, organisationer och utbildningsväsende,
 2. på nationell nivå främja samarbete mellan olika organ för att påverka förhållanden av betydelse för folkhälsan,
 3. utformas i kontakt med alla samhällssektorer som har betydelse för hälsan.

3 §  Institutet skall särskilt

 1. följa utvecklingen av folkhälsan och de förhållanden som berör denna samt ta de initiativ som utvecklingen ger anledning till,
 2. medverka till att tillgodose regeringens behov av underlag som belyser hälsokonsekvenserna av planerade beslut,
 3. utveckla, ställa samman och sprida kunskap om och erfarenheter av åtgärder som har betydelse för att förbättra folkhälsan,
 4. ta initiativ till försöksverksamhet och utvecklingsarbete, omvandla forskningens resultat till praktisk tillämpning och förmedla kontakt mellan forskare och praktiskt verksamma och
 5. följa internationellt samarbete av betydelse för folkhälsoarbetet.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på institutet.

Myndighetens ledning

5 §  Institutets generaldirektör är chef för myndigheten. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelsen

6 §  Styrelsen består av högst elva personer, generaldirektören medräknad.

[S2]Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S3]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall styrelsens uppgift vara att besluta om riktlinjer för bidragsgivning.

Organisation

8 §  Inom institutet finns högst sex enheter. Institutet bestämmer hur många enheter som skall finnas och vilka uppgifter enheterna skall ha. Varje enhet leds av en chef.

9 §  Vid institutet finns råd för alkohol- och drogfrågor respektive tobaksfrågor samt ett råd för aids-frågor.

[S2]Därutöver kan råd inrättas för andra frågor inom institutets område.

[S3]Till rådens uppgifter hör att verka för en hög vetenskaplig standard i institutets arbete samt att till institutet förmedla erfarenheter från lokalt och regionalt folkhälsoarbete.

10 §  Råden inrättas av styrelsen och består var för sig av myndighetens chef, eller någon annan som denne utser, som är ordförande, samt andra ledamöter. Råden utser inom sig vice ordförande.

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

Personalansvarsnämnden

12 §  Institutets personalansvarsnämnd består, förutom av generaldirektören och p ersonalföreträdarna, av chefen för den enhet som ansvarar för personaladministration samt chefen för den enhet frågan rör. Generaldirektören är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Anställningar m.m.

13 §  Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen före en bestämd tid.

[S2]Annan personal inom institutet anställs av Folkhälsoinstitutet. Förordning (1995:846).

14 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

15 §  Andra ledamöter i råden än ordföranden förordnas av institutets styrelse för en bestämd tid. Förordning (1995:846).

Överklagande

16 §  Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1992:850) med instruktion för Folkhälsoinstitutet

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1995:846) om ändring i förordningen (1992:850) med instruktion för Folkhälsoinstitutet

Omfattning
ändr. 13, 15 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
1995-07-01

Ändring, SFS 1996:614

  Omfattning
  upph.