Inaktuell version

Lag (1992:863) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård

Version: 1996:1540

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-06-18
Ändring införd
SFS 1992:863 i lydelse enligt SFS 1996:1540
Ikraft
1993-01-01
Tidsbegränsad
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om regeringen medger det, får en sjukvårdshuvudman och en allmän försäkringskassa som har kommit överens om det bedriva lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård i syfte att pröva möjligheterna till en effektivare användning av tillgängliga resurser. Regeringen får bestämma de villkor som skall gälla för försöksverksamheten.

[S2]Med sjukvårdshuvudman avses i denna lag ett landsting, en kommun som inte ingår i ett landsting eller en kommun som bedriver försöksverksamhet med kommunal primärvård.

2 §  I en försöksverksamhet med finansiell samordning får sjukvårdshuvudmannen, i enlighet med överenskommelsen med försäkringskassan, ansvar för att i ett försöksområde täcka kostnader för

 1. sjukpenning och rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, och
 2. sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

[S2]Kostnader enligt första stycket får avse förmåner för tiden den 1 januari 1993-den 31 december 1997. Detta gäller dock inte om rätten till förmånen har fastställts först efter utgången av mars 1998. Lag (1996:1540).

3 §  Försöksverksamheten får innefatta att en sjukvårdshuvudman fullgör vissa uppgifter inom socialförsäkringssystemet.

[S2]Uppgifter som skall fullgöras med stöd av första stycket skall anges i framställningen om medgivande enligt 1 §.

4 §  Om sjukvårdshuvudmannens uppgifter som avser hälso- och sjukvård inom försöksverksamheten fullgörs av en lokal nämnd för försöksområdet, får vid val av ledamöter och ersättare i nämnden undantag göras från bestämmelserna om proportionella val i 5 kap.46 och 47 §§kommunallagen (1991:900).

5 §  En nämnd som avses i 4 § får besluta i en angelägenhet som en allmän försäkringskassa har att befatta sig med, om angelägenheten faller inom ramen för försöksverksamheten och försäkringskassans styrelse överlåter beslutanderätten till nämnden. Detta gäller dock inte frågor som rör rätt till förmåner för enskilda.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:863) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till utgången av år 1995.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:105
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1995:516) om fortsatt giltighet av lagen (1992:863) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård, dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:344, Prop. 1994/95:197, Bet. 1994/95:SfU17
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:1540) om dels fortsatt giltighet av lagen (1992:863) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård, dels ändring i samma lag

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:126, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:SfU1
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01