Upphävd författning

Lokalradioförordning (1993:126)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1993-02-25
Ändring införd
SFS 1993:126 i lydelse enligt SFS 2004:568
Ikraft
1993-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kungörelse enligt 5 kap. 3 § radio-_och_TV-lagen (1996:844) skall införas i ortstidning i sändningsområdet i enlighet med bestämmelserna i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m.m.

[S2]Kungörelsen skall innehålla de uppgifter som anges i 5 kap. 3 § radio-_och_TV-lagen samt övriga villkor för tillståndet.

[S3]Sista dag för ansökan får inte sättas tidigare än sex veckor efter kungörandet. Förordning (2002:705).

2 §  Ansökan om tillstånd skall ges in till Radio- och TV- verket. Den skall innehålla

 1. sökandens namn, firma eller motsvarande, adress samt personnummer eller organisationsnummer,
 2. sådana uppgifter om aktie- eller andelsinnehav eller avtal som behövs för prövningen enligt 5 kap. 4 § radio-_och_TV-lagen (1996:844) och de övriga uppgifter av betydelse för den prövningen som sökanden känner till, och
 3. sådana uppgifter som behövs för prövningen enligt 5 kap. 8 § radio-_och_TV-lagen.

[S2]Ansökan skall göras skriftligen på blankett som fastställs av Radio- och TV-verket och avges på heder och samvete. Förordning (2001:275).

3 §  En sökande skall lämna Radio- och TV-verket de ytterligare uppgifter som verket begär och som behövs för att pröva ansökan. Sådana uppgifter skall lämnas på heder och samvete. Förordning (2001:275).

4 §  Om det finns mer än en sökande när ansökningstiden gått ut, skall Radio- och TV-verket skriftligen meddela sökandena att de har möjlighet att inom en viss angiven tid, som inte får understiga fyra veckor, samordna sina ansökningar. Förordning (2004:568).

5 § Har upphävts genom förordning (2001:275).

6 §  Ett beslut om tillstånd att sända lokalradio skall innehålla uppgift om sändningsområdets omfattning, tillståndstiden och övriga villkor för tillståndet samt om den årliga avgiften för tillståndet. I beslutet skall upplysning lämnas om att användningen av radiosändare kräver särskilt tillstånd. Förordning (2001:275).

7 §  Ansökan om medgivande enligt 5 kap. 16 § radio-_och_TV-lagen (1996:844) skall göras skriftligen hos Radio- och TV-verket. Förordning (2001:275).

8 §  Sådana uppgifter som avses i 9 kap. 7 § radio-_och_TV-lagen (1996:844) skall lämnas på heder och samvete. Förordning (2001:275).

9 § Har upphävts genom förordning (2001:275).

Ändringar

Lokalradioförordning (1993:126)

  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1994:733) om ändring i lokalradioförordningen (1993:126)

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 7 §§; ny 9 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (2001:275) om ändring i lokalradioförordningen (1993:126)

Omfattning
upph. 5, 9 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:705) om ändring i lokalradioförordningen (1993:126)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-10-01

Förordning (2004:568) om ändring i lokalradioförordningen (1993:126)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2010:1061) om upphävande av lokalradioförordningen (1993:126)

Omfattning
upph.