Inaktuell version

Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
1993-12-02
Ändring införd
SFS 1993
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag gäller avtal om försäkring enligt 2 kap. 3 a § första stycket klass 17 försäkringsrörelselagen (1982:713), rättsskydds- försäkring.

2 §  Om en försäkring omfattar även andra försäkringsklasser än rättsskyddsförsäkring, skall avtalet om rättsskyddet utgöra en särskild del av försäkringsbrevet eller motsvarande handling. Rättsskyddets omfattning skall alltid anges i brevet eller handlingen.

3 §  Ett avtal om rättsskyddsförsäkring, som meddelas av en försäkringsgivare som har koncession att driva försäkringsrörelse här i landet, skall ge den försäkrade rätt att vid försäkringsfall efter eget val utse en advokat eller annan lämplig person att biträda honom. Denna rätt får inskränkas endast om valet av en viss person skulle medföra avsevärt ökade kostnader som inte är motiverade av den rättsliga angelägenhetens beskaffenhet eller omfattning. Den försäkrade skall under- rättas om rätten att utse advokat eller annan lämplig person när han anmäler ett försäkringsfall till försäkringsgivaren.

Prop. 2006/07:50: I paragrafen ges den försäkrade rätt att vid försäkringsfall utse en advokat eller annan lämplig person att biträda honom. I första stycket har en bestämmelse tagits bort om inskränkning av denna rätt i vissa fall. Några redaktionella ändringar har också gjorts. I andra stycket, som är nytt, klargörs att första stycket är tvingande till den försäkrades förmån. Den försäkrade är alltså inte bunden av avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till nackdel för honom eller henne. Övervägandena ...

 • NJA 2005 s. 745:Ett i ett rättsskyddsförsäkringsavtal intaget avtalsvillkor har ansetts stå i strid mot föreskrifterna i 3 § lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring och vara ogiltigt.

4 §  Bestämmelserna i 3 § gäller inte sådana åtgärder som försäkringsgivaren vidtar på grund av en ansvarsförsäkring för att företräda den försäkrade vid undersökningar eller förhandlingar, om åtgärderna vidtas för att tillvarata även försäkringsgivarens intressen. Bestämmelserna gäller inte heller vid tvister eller risker som hänför sig till eller har samband med fartyg som används i sjöfart.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen tillämpas på försäkringar som har meddelats eller förnyats efter ikraftträdandet. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:39, Prop. 1992/93:257, Bet. 1993/94:NU5
  CELEX-nr
  387L0344
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (2007:336) om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2006/07:156, Prop. 2006/07:55, Bet. 2006/07:CU25
Omfattning
ändr. 3 §; ny 5 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2010:2057) om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-04-01