Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
1993-12-02
Ändring införd
SFS 1993:1303 i lydelse enligt SFS 2010:2057
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag gäller avtal om försäkring enligt 2 kap. 11 § första stycket klass 17 försäkringsrörelselagen (2010:2043), rättsskyddsförsäkring. Lag (2010:2057).

2 §  Om en försäkring omfattar även andra försäkringsklasser än rättsskyddsförsäkring, skall avtalet om rättsskyddet utgöra en särskild del av försäkringsbrevet eller motsvarande handling. Rättsskyddets omfattning skall alltid anges i brevet eller handlingen.

3 §  Ett avtal om rättsskyddsförsäkring, som meddelas av en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i Sverige, ska ge den försäkrade rätt att vid försäkringsfall efter eget val utse en advokat eller annan lämplig person att biträda honom. Den försäkrade ska underrättas om denna rätt när han anmäler ett försäkringsfall till försäkringsgivaren.

[S2]Ett avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till nackdel för den försäkrade är utan verkan mot denne. Lag (2010:2057).

Prop. 2006/07:50: I paragrafen ges den försäkrade rätt att vid försäkringsfall utse en advokat eller annan lämplig person att biträda honom. I första stycket har en bestämmelse tagits bort om inskränkning av denna rätt i vissa fall. Några redaktionella ändringar har också gjorts. I andra stycket, som är nytt, klargörs att första stycket är tvingande till den försäkrades förmån. Den försäkrade är alltså inte bunden av avtalsvillkor som i jämförelse med första stycket är till nackdel för honom eller henne. Övervägandena ...

  • NJA 2005 s. 745:Ett i ett rättsskyddsförsäkringsavtal intaget avtalsvillkor har ansetts stå i strid mot föreskrifterna i 3 § lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring och vara ogiltigt.

4 §  Bestämmelserna i 3 § gäller inte sådana åtgärder som försäkringsgivaren vidtar på grund av en ansvarsförsäkring för att företräda den försäkrade vid undersökningar eller förhandlingar, om åtgärderna vidtas för att tillvarata även försäkringsgivarens intressen. Bestämmelserna gäller inte heller vid tvister eller risker som hänför sig till eller har samband med fartyg som används i sjöfart.

5 §  I försäkringsavtalet skall det anges vilka möjligheter som finns för den försäkrade att få en tvist med försäkringsgivaren prövad. Lag (2007:336).

Prop. 2006/07:50: I paragrafen ges den försäkrade rätt till information om tvistlösning. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Av bestämmelsen framgår att det i försäkringsavtalet skall anges vilka möjligheter som finns för den försäkrade att få en tvist med försäkringsgivaren prövad. Bestämmelsen syftar till att den försäkrade skall få klart för sig vart han eller hon kan vända sig när det har uppstått en tvist med försäkringsgivaren. ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen tillämpas på försäkringar som har meddelats eller förnyats efter ikraftträdandet. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
Förarbeten
Rskr. 1993/94:39, Prop. 1992/93:257, Bet. 1993/94:NU5
CELEX-nr
387L0344
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

    Omfattning
    ikrafttr.

Lag (2007:336) om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
  2. I fråga om försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet och inte har förnyats därefter gäller äldre bestämmelser. Har förnyelse skett efter ikraftträdandet, gäller de nya bestämmelserna.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:156, Prop. 2006/07:55, Bet. 2006/07:CU25
Omfattning
ändr. 3 §; ny 5 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2010:2057) om ändring i lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2011-04-01