Förordning (1993:1372) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden

Departement
Inrikesdepartementet KONS
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1372 i lydelse enligt SFS 1995:965
Ikraft
1994-01-15
Tidsbegränsad
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmänna reklamationsnämnden får pröva tvister mellan en grupp konsumenter och en näringsidkare i enlighet med denna förordning.

2 §  Tvister enligt 1 § får prövas, om

 1. det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot en viss närings- idkare med stöd av väsentligen likartade grunder,
 2. de rör förhållanden som får prövas av nämnden, och
 3. en prövning av tvisterna är motiverad från allmän synpunkt.

3 §  Tvister enligt denna förordning tas upp till prövning efter anmälan av Konsumentombudsmannen eller, om denne för ett visst fall har beslutat att inte göra någon anmälan, av en sammanslutning av konsumenter eller löntagare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1372) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1994 och gäller till utgången av juni 1995.
  Anmälan om grupptalan som har gjorts före utgången av juni 1995 skall prövas enligt denna förordning.
  Ikraftträder
  1994-01-15

Förordning (1995:965) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:1372) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1995-07-01