Inaktuell version

Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 1998:1721
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt förhindra skatteflykt och skattebrott som Sverige och Venezuela undertecknade den 8 september 1993 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

[S2]Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelse i avtalet beskattas endast i Venezuela skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

[S2]Bilagan finns inte med här.

Ändringar

Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Ändring, SFS 1998:1721

Omfattning
ikrafttr. av 1993:1397

Lag (2011:1360) om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01