Prop. 2010/11:166

Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 september 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till följdändringar med anledning av förslaget till den nya skatteförfarandelagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 (prop. 2010/11:165). Det är främst fråga om att ändra hänvisningar som görs till bestämmelser i de lagar som skatteförfarandelagen föreslås ersätta. Hänvisningarna ska i stället avse motsvarande bestämmelser i den föreslagna skatteförfarandelagen. Ett stort antal av de ändringar som föreslås avser att anpassa lydelsen av bestämmelser till den terminologi som införs genom förslaget till den nya skatteförfarandelagen. Det görs även ändringar av språklig och redaktionell natur i syfte att modernisera äldre bestämmelser. Vidare upphävs några bestämmelser som inte längre behövs.

De förslag som lämnas i propositionen är i sig inte avsedda att medföra några ändringar i sak.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter,

2. lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen,

3. lag om ändring i brottsbalken,

4. lag om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.,

5. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,

6. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

7. lag om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade,

8. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar,

9. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291), 10. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

11. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel, 12. lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792), 13. lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting,

14. lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.,

15. lag om ändring i lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea,

16. lag om ändring i lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern,

17. lag om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien,

18. lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan,

19. lag om ändring i lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh,

20. lag om ändring i lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland,

21. lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka,

22. lag om ändring i lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago,

23. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 24. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., 25. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, 26. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

27. lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica,

28. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud, 29. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, 30. lag om ändring i lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan,

31. lag om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland,

32. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619), 33. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 34. lag om ändring i konkurslagen (1987:672), 35. lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz,

36. lag om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken,

37. lag om ändring i lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet,

38. lag om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike,

39. lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien,

40. lag om ändring i lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand,

41. lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern,

42. lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien,

43. lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe,

44. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,

45. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

46. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144), 47. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

48. lag om ändring i lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien,

49. lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike,

50. lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

51. lag om ändring i kommunallagen (1991:900), 52. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt, 53. lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,

54. lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados,

55. lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore,

56. lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna,

57. lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike,

58. lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland,

59. lag om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius,

60. lag om ändring i lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko,

61. lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana,

62. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

63. lag om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland,

64. lag om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland,

65. lag om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen,

66. lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland,

67. lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela,

68. lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia,

69. lag om ändring i lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia,

70. lag om ändring i lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia,

71. lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam,

72. lag om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland,

73. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 74. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt, 75. lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater,

76. lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, 77. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, 78. lag om ändring i lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten,

79. lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt, 80. lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina,

81. lag om ändring i lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina,

82. lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika,

83. lag om ändring i lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta,

84. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554), 85. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

86. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus, 87. lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg,

88. lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada,

89. lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna,

90. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619), 91. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 92. lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift, 93. lag om ändring i ellagen (1997:857), 94. lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien,

95. lag om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan,

96. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

97. lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien,

98. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret,

99. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, 100. lag om ändring i lagen (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien,

101. lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,

102. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

103. lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden,

104. lag om ändring i lagen (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna,

105. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall, 106. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078), 107. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079), 108. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395), 109. lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.,

110. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

111. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,

112. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 113. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

114. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 115. lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal,

116. lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning,

117. lag om ändring i lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia,

118. lag om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst,

119. lag om ändring i lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile,

120. lag om ändring i lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut,

121. lag om ändring i lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen,

122. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403), 123. lag om ändring i lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria,

124. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551), 125. lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting,

126. lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb,

127. lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

128. lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

129. lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

130. lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263), 131. lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,

132. lag om ändring i lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

133. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

134. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 135. lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner,

136. lag om ändring i lagen (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

137. lag om ändring i lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

138. lag om ändring i lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

139. lag om ändring i lagen (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

140. lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

141. lag om ändring i socialförsäkringsbalken, 142. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,

143. lag om ändring i radio-_och_tv-lagen (2010:696).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

För den tid arbetstagaren nyttjar lägenheten, efter det hans rätt enligt avtal upphört, är han pliktig att till arbetsgivaren utgiva ersättning. Sådan ersättning skall, där förut hyra för lägenheten beräknats helt i penningar, utgå med belopp och å tid som därutinnan kan hava varit bestämd och eljest i efterskott var fjortonde dag med belopp motsvarande hyran för liknande bostäder i orten. Kan utredning om sådan hyra ej vinnas, bestämmes ersättningen i händelse av tvist med ledning av det värde, som i orten åsatts bostadsförmån av motsvarande beskaffenhet vid senaste taxering för inkomst eller förmögenhet.

För den tid arbetstagaren nyttjar lägenheten, efter det hans eller hennes rätt enligt avtal upphört, är han eller hon skyldig att till arbetsgivaren betala ersättning. Sådan ersättning ska, där förut hyra för lägenheten beräknats helt i pengar, betalas med det belopp och vid den tidpunkt som kan ha bestämts och i annat fall i efterskott var fjortonde dag med belopp motsvarande hyran för liknande bostäder orten. Kan utredning om sådan hyra inte göras, bestäms ersättningen i händelse av tvist med ledning av det värde som har fastställts för bostadsförmån av motsvarande beskaffenhet på orten vid senaste beslut om slutlig skatt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen samt 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Lag om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

1

Lag om inventering av varulager för inkomstbeskattningen

3 §2

Har den skattskyldige inte iakttagit föreskrifterna i denna lag skall de lämnade uppgifterna om varulagrets värde inte äga vitsord vid taxeringen.

Om den skattskyldige, med hänsyn till att verksamheten bedrivs under speciella förutsättningar, inte utan avsevärda svårigheter kan iaktta föreskrifterna i denna lag skall hans egen utredning angående värdet äga vitsord om det inte framstår som sannolikt att värdet är ett annat.

Har den skattskyldige inte följt föreskrifterna i denna lag ska de lämnade uppgifterna om varulagrets värde inte godtas vid inkomstbeskattningen.

Om den skattskyldige, med hänsyn till att verksamheten bedrivs under speciella förutsättningar, inte utan avsevärda svårigheter kan följa föreskrifterna i denna lag, ska den skattskyldiges egen utredning angående värdet godtas om det inte framstår som sannolikt att värdet är ett annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 1979:144. 2 Senaste lydelse 1990:1432.

2.3. Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 35 kap. 4 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

35 kap.

4 §1

De i 1 § bestämda tiderna ska räknas från den dag brottet begicks. Om det förutsätts att en viss verkan av handlingen ska ha inträtt innan en påföljd får dömas ut, ska tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

Vid brott som avses i följande bestämmelser ska de i 1 § bestämda tiderna räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt arton år:

1. 6 kap. 4–6 §§ och 8 § tredje stycket eller försök till sådana brott,

2. 6 kap. 1–3 och 12 §§ eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år,

3. 16 kap. 10 a § första stycket och femte stycket eller försök till sådana brott, om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av första stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller senare,

3. 16 kap. 10 a § första och femte styckena eller försök till sådana brott, om brottet avser skildring av barn i pornografisk bild och en tillämpning av första stycket inte leder till att möjligheten att döma ut påföljd bortfaller senare,

4. 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor eller försök till sådant brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller inställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för skatte- eller taxeringsrevision, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

Vid bokföringsbrott som inte är ringa ska tiden räknas från den dag då den bokföringsskyldige har försatts i konkurs, fått eller erbjudit ackord eller inställt sina betalningar, om detta skett inom fem år från brottet. Om den bokföringsskyldige inom fem år från brottet blivit föremål för revision av Skatteverket, ska tiden räknas från den dag då revisionen beslutades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2010:399.

2.4. Förslag till lag om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1963:587) inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §2

I fråga om framställning som avses i denna lag och om överklagande av beslut rörande tillämpning av lagen gäller bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) i tillämpliga delar.

I fråga om framställning som avses i denna lag och om överklagande av beslut rörande tillämpning av lagen gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000) i tillämpliga delar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har inletts hos Skatteverket före ikraftträdandet. Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) om skattenämnd och dess medverkan i skatteärenden gäller dock inte efter utgången av 2011. I stället gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om särskilt kvalificerad beslutsfattare i 66 kap. 5 § skatteförfarandelagen (0000:000).

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1986:1294. 2 Senaste lydelse 1990:352.

2.5. Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs att 1, 3, 4 och 4 a §§ lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2

Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och landstings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för uttag av begravningsavgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144)skall bestämmas i förhållande till de av Skatteverket beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen det år skatte- och avgiftssatserna skall fastställas. Motsvarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen för ett trossamfunds uttag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) någon annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, skall den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen det år skatte- eller avgiftssatsen skall fastställas.

Skattesatsen för kommuns uttag av kommunal inkomstskatt och landstings uttag av landstingsskatt samt avgiftssatsen för uttag av begravningsavgift enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144)ska bestämmas i förhållande till de av Skatteverket beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteför-farandelagen (0000:000)det år skatte- och avgiftssatserna ska fastställas. Motsvarande gäller vid bestämmande av avgiftssatsen för ett trossamfunds uttag av avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Om enligt 8 kap. 9 § andra stycket kommunallagen (1991:900) någon annan skatte- eller avgiftssats slutligt fastställts än den som har bestämts tidigare, ska den nya skatte- eller avgiftssatsen om möjligt bestämmas med hänsyn till de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteför-farandelagendet år skatte- eller avgiftssatsen ska fastställas.

3 §3

Skatteverket ska senast den 8 mars till kommuner och landsting redovisa den skatt för det föregående året som tillkommer kommunen

1 Lagen omtryckt 1973:437. Senaste lydelse av lagens rubrik 1977:191. 2 Senaste lydelse 2003:679. 3 Senaste lydelse 2007:1414.

eller landstinget. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.

Skatteverket ska senast den 10 september varje år lämna kommuner och landsting uppgift om den beräknade sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsten som avses i 1 § första stycket.

Skatteverket ska i fråga om avgifter till trossamfund lämna redovisning och uppgifter motsvarande dem som anges i första och andra styckena till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund, som enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund har beviljats statlig hjälp med att ta in avgifterna. Skatteverket ska lämna motsvarande redovisning och uppgifter i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) till den församling, kyrkliga samfällighet eller kommun som är huvudman för begravningsverksamheten.

Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning som anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag ska Skatteverket till kommuner också lämna uppgift om de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut vid årlig taxering enligt 4 kap. 2 § taxe-ringslagen (1990:324).

Skatteverket ska till kommuner lämna motsvarande redovisning som anges i första stycket i fråga om fastighetsavgiftsmedel. Senast samma dag ska Skatteverket till kommuner också lämna uppgift om de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets senaste beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfa-randelagen (0000:000).

4 §4

Det som sägs i denna paragraf om kommun och kommunalskattemedel tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel samt kommuns begravningsavgiftsmedel. I fråga om slutavräkning av begravningsavgiftsmedel gäller dock i stället bestämmelserna i sjätte stycket.

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om taxering till kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i september året före beskattnings-

En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten uppbära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (0000:000) i fråga om kommunal inkomstskatt (skatteunderlaget) året före beskattningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje stycket som har fastställts senast i

4 Senaste lydelse 2008:343.

året. En kommun har också rätt att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar vad kommunen haft rätt att uppbära i sådana medel närmast föregående år med justering för skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen vid årlig taxering året före avgiftsåret och motsvarande summa andra året före avgiftsåret.

september året före beskattningsåret. En kommun har också rätt att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära fastighetsavgiftsmedel med belopp som motsvarar vad kommunen haft rätt att uppbära i sådana medel närmast föregående år med justering för skillnaden mellan de sammanlagda fastighetsavgifterna i kommunen enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen året före avgiftsåret och motsvarande summa andra året före avgiftsåret.

Senast i september varje år ska regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som ska svara mot den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i riket. Den ena ska avse förändringen mellan andra och första året före beskattningsåret. Den andra ska avse förändringen mellan året före beskattningsåret och beskattningsåret. Under år då riksdagsval hålls i september, får regeringen dock ändra redan fastställda uppräkningsfaktorer. Detta ska ske senast en vecka efter att regeringen avlämnat budgetpropositionen.

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgiftsmedel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och 6 § lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare ska avräkning göras enligt 16 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483). Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl

Innan Skatteverket betalar ut kommunalskattemedel och fastighetsavgiftsmedel till kommunerna ska avräkning och tillägg för bidrag göras enligt 19 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och 6 § lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare ska avräkning göras enligt 62 kap. 10 § skatteförfarandelagen. Det belopp som framkommer ska betalas ut med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid dag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är kommunens fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska utbetalningarna dessa månader grundas på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl

föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, ska den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Därvid ska en kommun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när den årliga taxeringen under året efter beskattningsåret har avslutats. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och den avgiftssats för begravningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga begravningsavgiftsmedlen. Om

föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalningen ska grundas på ett annat belopp. Om något av de belopp som utbetalningen i månaderna januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av kommunens fordran, ska den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om utbetalningen i april eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni månader.

En slutavräkning av kommunalskattemedlen ska ske när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen under året efter beskattningsåret har fattats. Därvid ska en kommun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten om slutlig skatt och den skattesats som har beslutats för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av dessa överstiger summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunerna med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

En slutavräkning av kommunens begravningsavgiftsmedel ska ske när besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagenunder året efter beskattningsåret har fattats. Produkten av skatteunderlaget enligt besluten om slutlig skatt och den avgiftssats för begravningsavgiften som har beslutats för beskattningsåret utgör

dessa överstiger de preliminära begravningsavgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

de slutliga begravningsavgiftsmedlen. Om dessa överstiger de preliminära begravningsavgiftsmedlen enligt andra stycket ska skillnaden betalas ut till kommunen. I motsatt fall ska skillnaden återbetalas av kommunen. Utbetalning eller återbetalning ska göras i januari andra året efter beskattningsåret.

4 a §5

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år av staten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid det föregående årets (taxeringsåret) taxering, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för året före taxeringsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen rörande det föregående årets taxering till kommunal inkomstskatt har påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av taxeringen under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i

Ett registrerat trossamfund som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund är berättigat att under visst år (avgiftsåret) av staten uppbära avgift som avses i den lagen med belopp som motsvarar vad som skulle utgå på grundval av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna för de avgiftsskyldiga i trossamfundet enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen

( 0000:000 )

som fattades året före avgiftsåret, beräknat efter den eller de avgiftssatser som har bestämts för andra året före avgiftsåret.

Trossamfund som avses i första stycket är berättigat att under ett visst år av staten såsom förskott uppbära ett belopp som motsvarar produkten av den eller de avgiftssatser som har beslutats för året och de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomster, som enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt56 kap. 2 § skatteförfarandelagen som fattades det föregående året i fråga om kommunal inkomstskatt, har påförts de avgiftsskyldiga. Förskottet avräknas mot de avgifter, som trossamfundet har rätt att uppbära av staten på grundval av besluten om slutlig

5 Senaste lydelse 2003:679.

nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos staten enligt denna paragraf skall Skatteverket under samma år utanordna till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte skall medräknas. Är trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalning skall ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, skall den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), om den inte enligt 3 § lagen om avgift till registrerat trossamfund skall räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om trossamfund skall dock i stället gälla den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverksamheten.

skatt under året efter det, då förskottet enligt bestämmelserna i nästföljande stycke utanordnas.

Belopp, som vid ingången av ett år utgör trossamfundets fordran hos staten enligt denna paragraf ska Skatteverket under samma år utanordna till trossamfundet med en tolftedel per månad den tredje vardagen räknat från den 17 i månaden, varvid vardag som enligt 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ska medräknas. Är trossamfundets fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, ska vid dessa tillfällen utbetalas samma belopp som har utbetalats i december månad det föregående året. När särskilda skäl föranleder det får Skatteverket dock förordna att utbetalning ska ske med annat belopp. Om något av de belopp som utbetalades i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av trossamfundets fordran, ska den jämkning som föranleds härav ske i fråga om det belopp, som utbetalas i mars månad.

Vad som har sagts om avgift till registrerat trossamfund tillämpas på motsvarande sätt i fråga om begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), om den inte enligt 3 § lagen om avgift till registrerat trossamfund ska räknas in i kyrkoavgiften. Det som sägs om trossamfund ska dock i stället gälla den församling eller kyrkliga samfällighet som är huvudman för begravningsverksamheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

3. Vid beräkning av fastighetsavgiftsmedel för avgiftsåret 2015 ska Skatteverkets beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid årlig taxering anses som beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (0000:000).

4. Sådant förskott som avses i 4 a § andra stycket för åren 2013 och 2014 avräknas med tillämpning av 4 a § andra stycket i dess nya lydelse.

2.6. Förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 §1

Gottgörelse sker ur överskott på kapitalet. Sådant överskott föreligger när pensionsstiftelses tillgångar, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 § stiftelselagen (1994:1220), överstiger den skuld stiftelsen ådragit sig samt upplupen del av den utfästa pension, som tryggas av stiftelsen, eller, om stiftelsen tryggar utfästelser enligt allmän pensionsplan, pensionsreserven enligt denna.

För utgift, som avses i 14 § första stycket a) och som omfattas av stiftelsens ändamål, äger arbetsgivaren gottgöra sig ur årets avkastning, även om stiftelsen saknar överskott på kapitalet.

Gottgörelse får avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast föregående räkenskapsår.

Beräknar arbetsgivare vid taxering till beskattning sin inkomst enligt bokföringsmässiga grunder, skall gottgörelse avse kostnad i stället för utgift.

Beräknar arbetsgivare vid inkomstbeskattningen sin inkomst enligt bokföringsmässiga grunder, ska gottgörelse avse kostnad i stället för utgift.

Gottgörelse för avgift till försäkring för allmän tilläggspension får avse den del av avgiften som kan anses hänföra sig till lön eller annan ersättning åt person vilken omfattas av stiftelsens ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 1999:1085.

2.7. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

Härigenom föreskrivs att lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ersättning, som utgår på grund av ett den 5 november 1969 träffat förlikningsavtal mellan Aktiebolaget Astra och representanter för neurosedynskadade barn, skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt icke utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

1 § Ersättning som lämnas på grund av ett den 5 november 1969 träffat förlikningsavtal mellan

Aktiebolaget Astra och representanter för neurosedynskadade barn, ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.8. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 8 och 18 §§ lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar1ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §2

Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domstolen,

2. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

2. mål om ersättning för kostnader enligt skatteförfarandelagen (0000:000) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 13 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet,

4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd till förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndighet och

5. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i lag ska prövas av kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om kammarrätternas domkretsar.

18 §3

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. vid åtgärd som avser endast måls beredande,

2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvaltningsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende och

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål. Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid förvaltningsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som förvaltningsrätten. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av

1. mål av enkel beskaffenhet,

1 Lagen omtryckt 1981:1323. 2 Senaste lydelse 2010:1422. 3 Senaste lydelse 2010:616.

2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna,

2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteför-farandelagen (0000:000), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om uppgifts eller handlings undantagande från kontroll enligt skatteförfarandelagen eller annan skatteförfattning,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt 15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om vård i enskildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § första stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket 3–5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt fängelselagen (2010:610) samt mål enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna,

5. mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken,

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och

8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen

(1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt de skatteförfattningar som avses i 18 § fjärde stycket 2 i dess äldre lydelse.

2.9. Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Härigenom föreskrivs att 34 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

34 §1

Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt när rätten

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,

2. avvisat ombud eller biträde,

3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,

4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild påföljd för honom,

5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,

6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person eller egendom eller om annan liknande åtgärd,

7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,

8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om offentligt biträde enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde eller

9. beslutat i fråga om förlängning av tidsfrist enligt 7 § första stycket lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

9. beslutat i fråga om förlängning av tidsfrist enligt 46 kap. 14 § andra stycket skatteförfarandelagen (0000:000).

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut i fråga om förlängning av tidsfrist enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

1 Senaste lydelse 1996:1635.

2.10. Förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Härigenom föreskrivs att 33 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

33 §1

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal-ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281) .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:401.

2.11. Förslag till lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1972:820) om skatt på spel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23 §1

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal-ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:403.

2.12. Förslag till lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

Härigenom föreskrivs att 9 a § bostadsförvaltningslagen (1977:792) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 a §1

Vid tvångsförvaltning av fastighet skall förvaltaren anses som arbetsgivare enligt skattebetal-ningslagen (1997:483) beträffande av honom förvaltad egendom. Bestämmelserna i 13 kap. 1 § nämnda lag om befrielse från betalningsskyldighet gäller även förvaltaren.

Vid tvångsförvaltning av fastighet ska förvaltaren anses vara den som betalar ut ersättning för arbete enligt skatteförfaran-delagen (0000:000) beträffande den förvaltade egendomen. Bestämmelserna i 60 kap. 1 § nämnda lag om befrielse från betalningsskyldighet gäller även förvaltaren.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas första gången på arbetsgivaravgifter som avser redovisningsperioden januari 2012 och skatteavdrag som ska dras av från ersättningar som betalas ut efter utgången av 2011.

1 Senaste lydelse 1997:488.

2.13. Förslag till lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §2

I fråga om ett område som har överförts från en kommun till en annan skall vid avräkning av preliminära kommunalskattemedel som beräknats på grundval av taxeringarna under året innan indelningsändringen träder i kraft och det följande året fordran hos eller skuld till staten påföras den kommun till vilken området har hört enligt den äldre indelningen.

Om en kommun har delats, skall en sådan fordran eller skuld påföras kommunerna enligt den nya indelningen i förhållande till de olika delarnas andel av skatteunderlaget i den odelade kommunen under det år taxeringen avser.

En fordran eller skuld, som avser en kommun som har lagts samman med en annan kommun, skall påföras den kommun som bildats genom sammanläggningen.

I fråga om ett område som har överförts från en kommun till en annan ska vid avräkning av preliminära kommunalskattemedel som beräknats på grundval av besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (0000:000) under året innan indelningsändringen träder i kraft och det följande året fordran hos eller skuld till staten påföras den kommun till vilken området har hört enligt den äldre indelningen.

Om en kommun har delats, ska en sådan fordran eller skuld påföras kommunerna enligt den nya indelningen i förhållande till de olika delarnas andel av skatteunderlaget i den odelade kommunen under det år besluten om slutlig skatt avser.

En fordran eller skuld, som avser en kommun som har lagts samman med en annan kommun, ska påföras den kommun som bildats genom sammanläggningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1999:299. 2 Senaste lydelse 1995:1520.

Hänvisningar till S2-13

  • Prop. 2010/11:166: Avsnitt 7.131

2.14. Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

En fordran preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Har en fordran fastställts till sitt belopp

1. sedan den förfallit till betalning eller

2. sedan föreskriven tid för avlämnande av deklaration eller annan redovisning för fordringen gått ut,

räknas preskriptionstiden i fråga om sådan del av fordringen som dessförinnan inte har varit indrivningsbar från utgången av det kalenderår då fastställelsen ägde rum.

En fordran som har påförts enligt skattebetalningslagen (1997:483) preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades för indrivning. Om ett sådant indrivningsuppdrag återtas, upphör beräkningen av preskriptionstid för det belopp som omfattas av återkallelsen.

Har en fordran fastställts till sitt belopp sedan den förfallit till betalning, räknas preskriptionstiden i fråga om sådan del av fordringen som dessförinnan inte har varit indrivningsbar från utgången av det kalenderår då fastställelsen ägde rum. Detsamma gäller om en fordran har fastställts till sitt belopp sedan föreskriven tid för avlämnande av deklaration eller annan redovisning för fordringen gått ut.

En fordran som har påförts enligt skatteförfarandelagen (0000:000) preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades för indrivning. Om ett sådant indrivningsuppdrag återtas, upphör beräkningen av preskriptionstid för det belopp som omfattas av återkallelsen.

4 §2

Medges den som svarar för betalning av en fordran helt eller delvis anstånd med betalningen, preskriberas fordringen i motsvarande mån tidigast två år efter utgången av det kalenderår då anståndet upphörde att gälla.

Första stycket gäller inte i fråga om fordringar som påförts enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Första stycket gäller inte i fråga om fordringar som påförts enligt skatteförfarandelagen (0000:000).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 1997:491. 2 Senaste lydelse 1997:491.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som har påförts enligt skattebetalningslagen (1997:483).

2.15. Förslag till lag om ändring i lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 1991:1884.

2.16. Förslag till lag om ändring i lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.17. Förslag till lag om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.18. Förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 1999:891 (jfr 1999:1183).

2.19. Förslag till lag om ändring i lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.20. Förslag till lag om ändring i lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.21. Förslag till lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.22. Förslag till lag om ändring i lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.23. Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §2

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal-ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Lagen omtryckt 1995:617. 2 Senaste lydelse 2002:408.

2.24. Förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

I 6 kap. 6 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter finns en bestämmelse om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall skall anges i en kontrolluppgift om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst.

I 15 kap. 9 § skatteförfarandelagen (0000:000) finns en bestämmelse om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall ska lämnas i en kontrolluppgift om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2003:653.

2.25. Förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt1

dels att 7 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2

Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är, i den utsträckning som framgår av 3 §, sådana som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Från skatteplikt undantas fastighet som året före taxeringsåret inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Till fastighetsskatt skattepliktiga fastigheter är, i den utsträckning som framgår av 3 §, sådana som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet, industrienhet, elproduktionsenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Från skatteplikt undantas fastighet som året före det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit skattepliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

6 §3

I fråga om förfarandet vid taxering till fastighetsskatt gäller bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsskatt finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Den nya lydelsen av 1 § tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen tillämpas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

1 Senaste lydelse av 7 § 1997:529. 2 Senaste lydelse 2009:106. 3 Senaste lydelse 1991:1914.

2.26. Förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Härigenom föreskrivs att 1 och 10 §§ lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Avräkning enligt denna lag ska göras från belopp som återbetalas eller annars utbetalas på grund av bestämmelse i

1. skattebetalningslagen (1997:483),

2. lagen ( 1991:591 ) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

3. 10 kap.14 §§mervärdesskattelagen (1994:200),

4. lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

5. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

6. tullagen (2000:1281), eller

7. lagen (1972:435) om överlastavgift.

1. skatteförfarandelagen (0000:000),

2. 10 kap.14 §§mervärdesskattelagen (1994:200),

3. lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

4. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

5. tullagen (2000:1281), eller

6. lagen (1972:435) om överlastavgift.

Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Avräkning ska också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första meningen.

10 §2

Finner kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i anspråk genom avräkning på grund av att en före avräkningen gjord betalning av det allmännas fordran inte beaktats eller fordringen av annan orsak varit upptagen till ett för stort belopp, skall kronofogdemyndigheten besluta om rättelse.

Den som på grund av rättelsen skall få tillbaka ett belopp skall även erhålla ränta från utgången av den månad då beloppet kom

Finner Kronofogdemyndigheten att för mycket tagits i anspråk genom avräkning på grund av att en före avräkningen gjord betalning av det allmännas fordran inte beaktats eller fordringen av annan orsak varit upptagen till ett för stort belopp, ska Kronofogdemyndigheten besluta om rättelse.

Den som på grund av rättelsen ska få tillbaka ett belopp ska även erhålla ränta från utgången av den månad då beloppet kom Krono-

1 Senaste lydelse 2008:1414. 2 Senaste lydelse 2000:186.

kronofogdemyndigheten till handa till och med den månad då beloppet utbetalas. Räntan beräknas enligt samma räntesats som gäller för beräkning av intäktsränta enligt 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483). Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bortfaller. Ränta som understiger femtio kronor skall inte utbetalas.

Utbetalning med anledning av rättelse görs av kronofogdemyndigheten.

fogdemyndigheten till handa till och med den månad då beloppet utbetalas. Räntan beräknas enligt samma räntesats som gäller för beräkning av intäktsränta enligt 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (0000:000).

Öretal som uppkommer vid ränteberäkningen bortfaller. Ränta som understiger femtio kronor ska inte utbetalas.

Utbetalning med anledning av rättelse görs av Kronofogdemyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. I fråga om avräkning från belopp som återbetalas på grund av bestämmelser i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och skattebetalningslagen (1997:483) gäller 1 § i sin äldre lydelse.

3. Bestämmelserna om ränta i 10 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

2.27. Förslag till lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.28. Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Härigenom föreskrivs att 1 a § lagen (1986:436) om näringsförbud ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 a §1

Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet och därvid i avsevärd omfattning underlåtit att betala sådan skatt, tull eller avgift som omfattas av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Näringsförbud får, om det är påkallat från allmän synpunkt, meddelas den som i egenskap av enskild näringsidkare grovt åsidosatt vad som ålegat honom eller henne i näringsverksamhet och i avsevärd omfattning inte har betalat sådan skatt, tull eller avgift som omfattas av bestämmelserna om betalningssäkring i skatteför-farandelagen (0000:000).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Vid prövning av förutsättningarna för näringsförbud som görs efter ikraftträdandet gäller 1 a § i sin äldre lydelse i fråga om underlåtenhet att betala sådan skatt, tull eller avgift som omfattades av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

1 Senaste lydelse 1996:314.

2.29. Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Härigenom föreskrivs att 2 kap.7, 9, 14, 15 och 17 §§ samt 4 kap.3 och 4 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

7 §1

Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.

Avräkning ska ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det år då den intäkt som beskattats i utländsk stat tagits med vid taxering här. När det är fråga om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften eller som beräknats på schablonintäkt eller liknande, ska avräkning ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering samma år som den utländska skatten fastställts.

Avräkning ska ske från svensk skatt som beslutas det år då den intäkt som beskattats i utländsk stat har ingått i underlaget för beslutet. När det är fråga om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften eller som beräknats på schablonintäkt eller liknande, ska avräkning ske från svensk skatt som beslutas samma år som den utländska skatten fastställts.

9 §2

Avräkning enligt 8 § får dock ske med högst den del av den utländska skatten som motsvarar ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till

1. de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått, och

2. andra inkomster som tagits med vid taxeringen och som är hänförliga till fast driftställe eller fastighet i utlandet eller som utgör ränta, royalty eller utdelning i det fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk person med hemvist i utländsk stat eller utländsk juridisk person.

Om den skattskyldige vid det aktuella årets taxering har gjort

2. andra inkomster som har ingått i underlaget för beslut om slutlig skatt och som är hänförliga till fast driftställe eller fastighet i utlandet eller som utgör ränta, royalty eller utdelning i det fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk person med hemvist i utländsk stat eller utländsk juridisk person.

Om den skattskyldige vid det aktuella årets beskattning har gjort

1 Senaste lydelse 2008:1350. 2 Senaste lydelse 2011:72.

avdrag enligt 16 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) för utländsk skatt som anges i 1 kap. 3 §, ska beräkningen av spärrbeloppet göras som om avdraget inte har gjorts.

avdrag enligt 16 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) för utländsk skatt som anges i 1 kap. 3 §, ska beräkningen av spärrbeloppet göras som om avdraget inte har gjorts.

Spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kronor. Spärrbeloppet får dock inte överstiga summan av den skattskyldiges

1. statliga och kommunala inkomstskatt, och

2. avkastningsskatt som tas ut enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

14 §3

Om enligt skatteavtal inkomst ska undantas från beskattning men tas med vid taxeringen (alternativ exempt), ska varken den svenska skatten på inkomsten eller den utländska inkomsten tas med vid beräkningen av spärrbeloppet enligt 9 §.

Om enligt skatteavtal inkomst ska undantas från beskattning men ingå i underlaget för beslut om slutlig skatt (alternativ exempt), ska varken den svenska skatten på inkomsten eller den utländska inkomsten tas med vid beräkningen av spärrbeloppet enligt 9 §.

15 §4

Utländsk skatt, för vilken avräkning enligt 8 och 9 §§ högst får ske, ska minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som den skattskyldige, vid det aktuella årets taxering eller annat års taxering, har fått genom att den utländska skatten dragits av.

Utländsk skatt, för vilken avräkning enligt 8 och 9 §§ högst får ske, ska minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som den skattskyldige, vid det aktuella årets beslut om slutlig skatt eller annat års beslut om slutlig skatt, har fått genom att den utländska skatten dragits av.

Om avdrag för utländsk skatt har gjorts bara för en del av den skatt som enligt 7 § andra stycket är hänförlig till ett visst år och om avräkning bara delvis ska ske för detta års utländska skatt, ska i första hand avräkning ske av utländsk skatt för vilken avdrag inte har gjorts.

17 §5

Till den del avräkning inte kunnat ske från den svenska skatt som beräknas för det taxeringsår då avräkning enligt 7 § andra stycket ska ske, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt enligt 8 § överstiger det enligt 9 §

Till den del avräkning från den svenska skatt som beräknas för ett visst beskattningsår inte kunnat ske det år som anges i 7 § andra stycket, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt enligt 8 § överstiger det enligt 9 §

3 Senaste lydelse 2008:1350. 4 Senaste lydelse 2008:1350. 5 Senaste lydelse 2008:1350.

beräknade spärrbeloppet, är den skattskyldige efter begäran berättigad att senast femte taxeringsåret därefter få avräkning av det överskjutande beloppet.

För ett visst taxeringsår får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ske inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 9 §. Om den skattskyldige begär avräkning av utländska skatter som enligt 7 § andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år.

beräknade spärrbeloppet, är den skattskyldige efter begäran berättigad att senast för det femte beskattningsåret efter ovan nämnda beskattningsår få avräkning av det överskjutande beloppet.

För ett visst år får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ske inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 9 §. Om den skattskyldige begär avräkning av utländska skatter som enligt 7 § andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år.

4 kap.

3 §6

Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt på de lågbeskattade inkomsterna. Till den del den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt på de lågbeskattade inkomsterna.

Avräkning ska ske från svensk skatt som tas ut på grund av taxering det år då den lågbeskattade inkomsten som beskattats i utländsk stat tagits med vid taxering här.

Avräkning ska ske från svensk skatt som beslutas det år då den lågbeskattade inkomsten som beskattats i utländsk stat har ingått i underlaget för beslutet.

4 §7

Till den del avräkning inte kunnat ske från den svenska skatt som beräknas för det taxeringsår då avräkning enligt 3 § andra stycket ska ske, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt överstiger det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket, är delägaren efter begäran berättigad att senast femte taxeringsåret därefter få avräkning av det överskjutande beloppet.

Till den del avräkning från den svenska skatt som beräknas för ett visst beskattningsår inte kunnat ske det år som anges i 3 § andra stycket, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt överstiger det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket, är delägaren efter begäran berättigad att senast för det femte beskattningsåret efter ovan nämnda beskattningsår

6 Senaste lydelse 2008:1350. 7 Senaste lydelse 2008:1350.

För ett visst taxeringsår får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ges inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket. Om delägaren begär avräkning av utländska skatter som enligt 3 § andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år.

avräkning av det överskjutande beloppet.

För ett visst år får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ges inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket. Om delägaren begär avräkning av utländska skatter som enligt 3 § andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. För 2013 och tidigare års taxeringar gäller 2 kap. 9, 14 och 15 §§ i sin äldre lydelse.

2.30. Förslag till lag om ändring i lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.31. Förslag till lag om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 1993:1275 (jfr 1994:2).

2.32. Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs att 4 a kap. 15 § sparbankslagen (1987:619)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 a kap.

15 §2

I revisionsberättelsen skall det också anmärkas om revisorerna funnit att banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),

2. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skattebetalningslagen, eller

I revisionsberättelsen ska det också anmärkas om revisorerna funnit att banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (0000:000),

2. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteförfarandelagen, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 och 2. Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i första stycket, skall revisorerna genast sända in en kopia av den till Skatteverket.

Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i första stycket, ska revisorerna genast sända in en kopia av den till Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldighet att göra skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt skattebetalningslagen (1997:483).

1 Lagen omtryckt 1996:1005. 2 Senaste lydelse 2004:304.

2.33. Förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

13 §1

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till föreningens styrelse senast två veckor före den ordinarie föreningsstämman. Revisorerna ska inom samma tid till styrelsen återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig årsredovisningslag. Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig årsredovisningslag, ska revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot tillämplig årsredovisningslag eller mot stadgarna, ska det anmärkas i berättelsen. Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de önskar meddela medlemmarna.

I revisionsberättelsen ska också anmärkas om revisorerna funnit att föreningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),

2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,

3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1 b och 2 §§ skattebetalningslagen.

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (0000:000),

2. att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,

3. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteförfarandelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteför-farandelagen.

Revisionsberättelsen ska innehålla särskilda uttalanden om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsberättelsen.

1 Senaste lydelse 2009:566.

I en moderförening ska revisorerna avge en särskild revisionsberättelse beträffande koncernen. Härvid ska första–tredje och femte styckena tillämpas.

Om anmälan har gjorts enligt 8 § fjärde eller sjätte stycket, ska revisorn till revisionsberättelsen foga en avskrift av anmälningen. Även kopior av de underrättelser som revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt 8 § sjätte stycket ska fogas till revisionsberättelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483).

2.34. Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

1 §1

Återvinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med vad som anges i detta kapitel.

Återvinning får dock inte ske av

1. betalning av

a) skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 eller 1 b § skattebetal-ningslagen (1997:483),

a) skatt eller avgift som omfattas av skatteförfarandelagen (0000:000),

b) skatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

c) tull och

d) ränta på belopp som avses i a–c, om beloppet var förfallet till betalning,

2. betalning av eller förmånsrätt för underhållsbidrag enligt äktenskaps- eller föräldrabalken, om bidragsbeloppet var förfallet till betalning och den underhållsberättigade inte har gynnats på ett otillbörligt sätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skatt eller avgift enligt skattebetalningslagen (1997:483).

1 Senaste lydelse 2006:231.

2.35. Förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 1992:856 (jfr 1993:960).

2.36. Förslag till lag om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken

Härigenom föreskrivs att lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Den 24 oktober 1986 ingicks ett avtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor. Ersättning som betalas på grund av avtalet skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

1 § Den 24 oktober 1986 ingicks ett avtal mellan Sverige och Tyska

Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor.

Ersättning som betalas på grund av avtalet ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.37. Förslag till lag om ändring i lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.38. Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

Härigenom föreskrivs att lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ersättningar som utgår enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) skall vid taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

1 § Ersättningar som lämnas enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.39. Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.40. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.41. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.42. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.43. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.44. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Härigenom föreskrivs att 1922 §§ lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §1

I fråga om förfarandet för miljöavgiften i övrigt tillämpas bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om

– översändande av uppgift i 2 kap. 6 §,

– anstånd med att lämna deklaration i 10 kap. 24 §,

– föreläggande att lämna eller komplettera en deklaration i 10 kap. 10 och 27 §§,

– beskattningsbeslut i 11 kap. 2 § första stycket,

– skönsbeskattning i 11 kap. 19 § andra stycket andra meningen,

– beslut om viss debiteringsåtgärd i 11 kap. 20 §,

– ansvar för företrädare för juridisk person i 12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 §,

– utredning i skatteärende i 14 kap.,

– anstånd i 17 kap. 1–3, 7 och 9–11 §§,

– ränta i 19 kap. 1, 3, 6–9, 11, 12, 14 och 15 §§,

– indrivning i 20 kap., – omprövning i 21 kap. 1, 3, 4, 6 och 8–20 §§,

– överklagande i 22 kap. 1–3 §§, 6 § första stycket samt 7 och 11 §§,

– avrundning i 23 kap. 1 §, – vite i 23 kap. 2 §, – behörighet att lämna uppgift i 23 kap. 5 och 6 §§, samt

I fråga om förfarandet för miljöavgiften i övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000) om

– uppgifter som har lämnats för någon annans räkning i 4 kap. 2 §,

– anstånd med att lämna skattedeklaration i 36 kap. 1 § första stycket och 5 §,

– föreläggande i 37 kap. 2 § första stycket, 4, 6, 7, 9 och 10 §§,

– dokumentationsskyldighet i 39 kap. 3 §,

– kommunikationsskyldighet i 40 kap. 2 och 3 §§,

– revision i 41 kap., – vitesföreläggande i 44 kap., – uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap.,

– beslut om punktskatt i 53 kap. 1 § första stycket,

– skönsmässiga beslut om avgifter i 57 kap. 1 §,

– företrädaransvar i 59 kap. 13, 15–21, 26 och 27 §§,

– anstånd med betalning i 63 kap. 2–6, 8–10, 15, 16 och 22 §§,

– ränta i 65 kap. 2 § första stycket, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15 och 16 §§,

– omprövning i 66 kap. 2–4, 6– 8, 18, 19, 21, 22 och 27–34 §§,

– överklagande i 67 kap. 2 och 5 §§, 6 § första meningen, 7–13, 19–24 samt 27 §§,

– besluts verkställbarhet i

1 Senaste lydelse 2002:411.

– verkställighet i 23 kap. 7 och 8 §§.

68 kap.

– indrivning i 70 kap., och – övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.

20 §2

Vid tillämpningen av 19 § ska 1. vad som sägs om skatt, skattskyldig, Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket i stället gälla avgift, avgiftsskyldig, Naturvårdsverket och det allmänna ombudet, om inte något annat följer av 8 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

2. Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar ersättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta,

1. vad som sägs om skatt, punktskatt och Skatteverket i stället gälla avgift och Naturvårdsverket, om inte något annat följer av 8 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

2. skattekonto ersättas med Naturvårdsverkets särskilda konto när det gäller ränta, och

3. beskattningsåret ersättas med redovisningsperioden när det gäller omprövning och överklagande.

21 §3

Bestämmelserna i 6 kap.10, 13, 14, 1719 samt 2123 §§taxeringslagen (1990:324)tillämpas på mål enligt denna lag. Vad som i taxeringslagen sägs om Skatteverket skall då i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet.

Bestämmelserna i 67 kap. 26 § 1, 28–32 och 34–36 §§ skatteför-farandelagen (0000:000)tillämpas på mål enligt denna lag. Vad som sägs där om Skatteverket ska då i tillämpliga fall gälla det allmänna ombudet.

22 §4

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000) om betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 19 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid

2 Senaste lydelse 2007:1282. 3 Senaste lydelse 2003:698. 4 Senaste lydelse 2003:540.

dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

2.45. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Härigenom föreskrivs att 3 och 10 §§ lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §1

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 3 medräknas dock endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket ska bortses från den del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,

2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,

3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass 1, 2, I b och IV enligt 2 kap. 11 § första stycket och 12 §försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna i tredje stycket ska också gälla i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 4 utgörs av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomsttaxeringen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 4 utgörs av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende sådana pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid inkomstbeskattningen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5 utgörs av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hänförliga till pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt denna lag som är hänförlig till kontot.

1 Senaste lydelse 2011:74.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som anges där. Detta värde beräknas enligt åttonde och nionde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7 och 8 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 11 kap. 19 §, 12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 §försäkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

10 §2

Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) gäller för avkastningsskatt.

Avkastningsskatt som ska tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalningslagen ska vad som sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet respektive pensionssparinstitutets beskattningsår. Pensionssparinstitutet ska vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 överklaga

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avkastningsskatt finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Avkastningsskatt som ska tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skatteförfarandelagen ska vad som sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet respektive pensionssparinstitutets beskattningsår. Pensionssparinstitutet ska vara registrerat hos beskattningsmyndigheten.

Förutom pensionssparinstitutet får även skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 överklaga

2 Senaste lydelse 2011:74.

beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt bestämmelserna i 22 kap. skattebetalningslagen.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pensionssparinstitut ska beloppet tillsammans med räntan enligt 19 kap. 12 § skattebetalningslagentillgodoföras kontot. Har kontot avslutats ska institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har överförts. Finns inte sådant konto ska institutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

beskattningsmyndighetens beslut om skatt enligt bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen.

Återbetalas skatt hänförlig till ett pensionssparkonto till ett pensionssparinstitut ska beloppet tillsammans med räntan enligt 65 kap. 16 § skatteförfarandelagentillgodoföras kontot. Har kontot avslutats ska institutet ombesörja att beloppet i stället överförs till det pensionssparkonto till vilket de tillgångar som var hänförliga till det avslutade kontot har överförts. Finns inte sådant konto ska institutet betala ut beloppet på det sätt som gäller för utbetalningar enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Den nya lydelsen av 10 § andra och tredje styckena tillämpas på avkastningsskatt som avser beskattningsår och redovisningsperioder som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

3. För ränta som tillgodoräknas enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 10 § fjärde stycket i sin äldre lydelse.

2.46. Förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

Härigenom föreskrivs att 9 kap.5 och 14 §§begravningslagen (1990:1144) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

5 §1

Vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av begravningsavgiften gäller skattebetalningslagen (1997:483).

Vid tillämpningen av 1 och 2 §§ skall den avgiftsskyldiges folkbokföring den 1 november året före inkomståret anses gälla hela inkomståret.

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av begravningsavgiften finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Vid tillämpningen av 1 och 2 §§ ska den avgiftsskyldiges folkbokföring den 1 november året före beskattningsåret anses gälla hela beskattningsåret.

14 §2

Svenska kyrkan skall på medium för automatisk databehandling underrätta regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om de avgiftssatser som föreslås gälla för det följande inkomståret. Sedan regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställt avgiftssatserna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan skall Svenska kyrkan på samma sätt underrätta Skatteverket om de avgiftssatser som skall gälla för det följande inkomståret. På samma sätt skall Svenska kyrkan till Skatteverket lämna de ytterligare uppgifter som behövs för att beräkna, debitera, redovisa och ta in avgifterna. Svenska kyrkan skall till regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer lämna de ytterligare uppgifter som behövs för att fastställa en avgiftssats.

Regeringen eller den myndighet

Svenska kyrkan ska på medium för automatisk databehandling underrätta regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om de avgiftssatser som föreslås gälla för det följande beskattningsåret. Sedan regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställt avgiftssatserna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska Svenska kyrkan på samma sätt underrätta Skatteverket om de avgiftssatser som ska gälla för det följande beskattningsåret. På samma sätt ska Svenska kyrkan till Skatteverket lämna de ytterligare uppgifter som behövs för att beräkna, debitera, redovisa och ta in avgifterna. Svenska kyrkan ska till regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer lämna de ytterligare uppgifter som behövs för att fastställa en avgiftssats.

Regeringen eller den myndighet

1 Senaste lydelse 2000:1186. 2 Senaste lydelse 2003:699.

som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om när och hur uppgifterna skall lämnas.

som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om när och hur uppgifterna ska lämnas.

Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter när kommun är huvudman finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas första gången på avgifter som avser det beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.

2.47. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 och 9 §§ lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §1

Regler om förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal-ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

9 §2

Beskattningsmyndigheten får, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt denna lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovisningsperiod än vad som anges i 10 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Beskattningsmyndigheten får, om det behövs med hänsyn till uppbörden av skatt enligt denna lag, medge att en skattskyldig får tillämpa en annan redovisningsperiod än vad som anges i 26 kap. 10 § skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:413. 2 Senaste lydelse 2002:413.

2.48. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 3 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Belgien skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige. Taxeras personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 3 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Belgien ska följande iakttas. Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.49. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 5 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Frankrike skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige. Taxeras personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara förvärvsinkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 8 punkt 1, artikel 13 punkt 5 eller artikel 19 punkterna 1 och 2 i avtalet beskattas endast i Frankrike ska följande iakttas. Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara förvärvsinkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige. Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.50. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader ska ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §1

Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) gäller för särskild löneskatt på pensionskostnader.

Särskild löneskatt som staten skall betala fastställs och redovisas enligt bestämmelser som meddelas av regeringen.

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av särskild löneskatt på pensionskostnader finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Regeringen meddelar föreskrifter om fastställande och redovisning av särskild löneskatt som staten ska betala.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 1997:540.

2.51. Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 4 § kommunallagen (1991:900)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

4 §

Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Lagen omtryckt 2004:93.

2.52. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1991:1482) om lotteriskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal-ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:414.

2.53. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal-ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:415.

2.54. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 i avtalet beskattas endast i Barbados skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

Taxeras personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i

Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas endast om detta leder till högre skatt.

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i artikel 20 i avtalet beskattas endast i Barbados ska följande iakttas.

Beskattas personen i fråga till statlig inkomstskatt för annan inkomst som är att hänföra till förvärvsinkomst uträknas först den statliga inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela förvärvsinkomst beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut på den förvärvsinkomst som ska beskattas i Sverige.

Förfarandet ska användas endast om detta leder till högre skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.55. Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.56. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.57. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.58. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.59. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.60. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.61. Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.62. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 och 19 §§ lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

1. lagen (1972:435) om överlastavgift,

2. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

3. vägtrafikskattelagen (2006:227),

4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

6. lagen (1994:419) om brottsofferfond,

7. skattebetalningslagen (1997:483),

8. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

9. 19 kap. socialförsäkringsbalken, eller

10. lagen (2004:629) om trängselskatt.

5. lagen (1994:419) om brottsofferfond,

6. skatteförfarandelagen (0000:000),

7. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

8. 19 kap. socialförsäkringsbalken, eller

9. lagen (2004:629) om trängselskatt.

19 §2

Om mer än en skattefordran enligt skattebetalningslagen (1997:483) skall drivas in hos samma gäldenär, skall belopp som kan användas för betalning av någon av skattefordringarna i första hand räknas av från den fordran vars preskriptionstid går ut först.

Om mer än en skattefordran enligt skatteförfarandelagen (0000:000) ska drivas in hos samma gäldenär, ska belopp som kan användas för betalning av någon av skattefordringarna i första hand räknas av från den fordran vars preskriptionstid går ut först.

Om det finns särskilda skäl, får Kronofogdemyndigheten tillgodoräkna beloppet på annat sätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som har påförts enligt bestämmelserna i lagen (1991:591) om särskild

1 Senaste lydelse 2010:1257. 2 Senaste lydelse 2006:715.

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. eller skattebetalningslagen (1997:483).

2.63. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.64. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.65. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.66. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.67. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.68. Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.69. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.70. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.71. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.72. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.73. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att 18 och 34 §§ om lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §1

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett uppskovsförfarande

1. blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller

2. förstörts under tillsyn av Skatteverket. Den som gör gällande att tobaksvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller

2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett. Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen.

Första och andra styckena gäller även beskattade tobaksvaror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 26 kap. 37 § skatteför-farandelagen (0000:000), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (0000:000).

34 §2

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra och femte styckena, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000).

1 Senaste lydelse 2011:285. 2 Senaste lydelse 2009:1501.

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 27 och 28 §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 2 och 3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen tillämpas.

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 27 och 28 §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska bestämmelserna i 37 kap.9 och 10 §§, 41 kap. 2 §, 47 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 46 §§, 810 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap.24 §§, 7, 8, 11 och 1315 §§, 66 kap., 67 kap., 68 kap., 70 kap. och 71 kap.13 §§skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 27 eller 28 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281) .

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

2.74. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 7, 31 g och 34 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §1

Alkoholskatt ska inte betalas för varor som

1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse,

2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

3. ingår i läkemedel,

4. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,

6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav,

7. under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller

8. under ett uppskovsförfarande förstörts under tillsyn av Skatteverket. Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EU-land, ska de under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsändaren har upprättat.

Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller

2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett. Första stycket 7 och 8 och tredje stycket gäller även beskattade alkoholvaror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6 har fullgjort de

Första stycket 7 och 8 och tredje stycket gäller även beskattade alkoholvaror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6 har fullgjort de

1 Senaste lydelse 2011:286.

skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen.

skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 26 kap. 37 § skatteför-farandelagen (0000:000), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (0000:000).

31 g §2

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns, 2. alkoholvaror används för annat ändamål än som anges i godkännandet,

3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 31 f §, 4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebe-talningslagen (1997:483), eller

4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfaran-delagen (0000:000), eller

5. förbrukaren begär det. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

34 §3

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 26 och 27 §§. Skatten skall betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt skall 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 2 och 3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§ skattebetalningslagen tillämpas.

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra och femte styckena, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 26 och 27 §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska bestämmelserna i 37 kap.9 och 10 §§, 41 kap. 2 §, 47 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 46 §§, 810 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap.24 §§, 7, 8, 11 och 1315 §§, 66 kap., 67 kap., 68 kap., 70 kap. och 71 kap.13 §§skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

2 Senaste lydelse 2006:1507. 3 Senaste lydelse 2009:1503.

Om den som är skattskyldig enligt 26 eller 27 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

2.75. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

1 Senaste lydelse av 3 § 2005:1088 (jfr 2006:1080).

2.76. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Härigenom föreskrivs att 5, 7 och 8 §§ lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §2

Avgiftsunderlaget skall för varje år fastställas av Skatteverket i samband med taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt.

Avgiftsunderlaget ska för varje år fastställas av Skatteverket i beslut om slutlig skatt.

7 §3

Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) tillämpas i fråga om avgift enligt denna lag.

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgift enligt denna lag finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

8 §4

Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2013.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936. 2 Senaste lydelse 2003:712. 3 Senaste lydelse 1997:936. 4 Senaste lydelse 2003:546.

2.77. Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 11 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, 10 kap. 11 § och 11 kap. 11 c § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

11 §1

Energiskatt och koldioxidskatt ska inte betalas för

1. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402,

2. bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a) bränslets beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure. Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller

2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett. Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483) eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen.

Första stycket 4 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (0000:000)eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen.

1 Senaste lydelse 2011:287.

6 kap.

1 §2

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 4 kap. 2 och 2 a §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska 11 kap. 19 § andra stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 2 och 3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och

8 §§skattebetalningslagen tillämpas.

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra och femte styckena, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000).

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 4 kap. 2 och 2 a §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer. I övrigt ska bestämmelserna i 37 kap.9 och 10 §§, 41 kap. 2 §, 47 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 46 §§, 810 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap.24 §§, 7, 8, 11 och 1315 §§, 66 kap., 67 kap., 68 kap., 70 kap. och 71 kap.13 §§skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 4 kap 2 eller 2 a §§ har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt tredje stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281) .

8 kap.

3 §3

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2. bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,

3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §, 4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebe-talningslagen (1997:483), eller

4. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfaran-delagen (0000:000), eller

5. förbrukaren begär det. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

2 Senaste lydelse 2009:1493. 3 Senaste lydelse 2006:1508.

10 kap.

11 §4

Bestämmelserna i 20 kap.1, 2, 4 och 7 §§ samt 23 kap.7 och 8 §§skattebetalningslagen (1997:483) skall tillämpas på avgift enligt detta kapitel.

Bestämmelserna i 68 kap. 1 § och 70 kap. 1–3 §§ skatteförfaran-delagen (0000:000) ska tillämpas på avgift enligt detta kapitel.

11 kap. 11 c §5

Godkännande som skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. tillsynsmyndigheten enligt 12, 17 eller 18 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering har återkallat godkännandet att delta i programmet,

2. förutsättningarna för godkännandet som skattebefriad förbrukare i övrigt inte längre finns,

3. den elektriska kraften har använts för annat ändamål än som anges i godkännandet som skattebefriad förbrukare,

4. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 11 b §, 5. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt skattebe-talningslagen (1997:483), eller

5. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfaran-delagen (0000:000), eller

6. förbrukaren begär det. Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 6 kap. 1 § andra stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

4 Senaste lydelse 2002:422. 5 Senaste lydelse 2006:1508.

2.78. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.79. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

Härigenom föreskrivs att 14 §§ lagen (1995:575) mot skatteflykt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal och statlig inkomstskatt.

Denna lag gäller vid fastställande av underlag för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt.

2 §2

Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om

Vid fastställandet av underlag ska hänsyn inte tas till en rättshandling, om

1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige,

2. den skattskyldige direkt eller indirekt medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna,

3. skatteförmånen med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet för förfarandet, och

4. en taxering på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

4. ett fastställande av underlag på grundval av förfarandet skulle strida mot lagstiftningens syfte som det framgår av skattebestämmelsernas allmänna utformning och de bestämmelser som är direkt tillämpliga eller har kringgåtts genom förfarandet.

3 §3

Om 2 § tillämpas skall taxeringsbeslut fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från skatteförmånen – som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, skall taxeringsbeslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det

Om 2 § tillämpas ska beslut om fastställande av underlag fattas som om rättshandlingen inte hade företagits. Framstår förfarandet med hänsyn till det ekonomiska resultatet – bortsett från skatteförmånen – som en omväg i förhållande till det närmast till hands liggande förfarandet, ska beslutet i stället fattas som om den skattskyldige hade valt det

1 Senaste lydelse 2007:1401. 2 Senaste lydelse 1997:777. 3 Senaste lydelse 1997:777.

förfarandet. Om de nu angivna grunderna för taxeringsbeslutet inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, skall underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp.

förfarandet. Om de nu angivna grunderna för beslutet om fastställande av underlag inte kan tillämpas eller skulle leda till oskäligt resultat, ska underlaget för att ta ut skatt uppskattas till skäligt belopp.

4 §4

Fråga om tillämpning av denna lag prövas av förvaltningsrätten efter framställning av Skatteverket. Om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och om överklagande av beslut i anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. taxeringslagen (1990:324).

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 4 kap. 19–22 §§taxeringslagen gäller för beslut om eftertaxering.

Fråga om tillämpning av denna lag prövas av förvaltningsrätten efter framställning av Skatteverket. I fråga om handläggning av framställning om tillämpning av lagen och i fråga om överklagande av beslut med anledning av sådan framställning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (0000:000).

Framställning enligt första stycket får göras före utgången av de frister som enligt 66 kap.27, 2934 §§skatteförfarandelagengäller för beslut om efterbeskattning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

4 Senaste lydelse 2009:822.

2.80. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.81. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.82. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.83. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.84. Förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 11 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

11 §1

Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, skall ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

1 Senaste lydelse 1997:545.

2.85. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Härigenom föreskrivs att 7 a kap. 15 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 a kap.

15 §1

I revisionsberättelsen skall det också anmärkas om revisorerna funnit att banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),

2. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9 eller 10 § skattebetalningslagen, eller

I revisionsberättelsen ska det också anmärkas om revisorerna funnit att banken inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (0000:000),

2. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteförfarandelagen, eller

3. att i rätt tid betala skatter och avgifter som avses i 1 och 2. Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i första stycket, skall revisorerna genast sända in en kopia av den till Skatteverket.

Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att banken inte har fullgjort någon sådan skyldighet som avses i första stycket, ska revisorerna genast sända in en kopia av den till Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldighet att göra skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt skattebetalningslagen (1997:483).

1 Senaste lydelse 2004:318.

2.86. Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §1

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal-ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:424.

2.87. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.88. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.89. Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.90. Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

Härigenom föreskrivs att 10 § rättshjälpslagen (1996:1619) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 §1

Rättshjälp får inte beviljas

1. för upprättande av självdeklaration, äktenskapsförord, testamente eller gåvohandling,

1. för upprättande av inkomstdeklaration, äktenskapsförord, testamente eller gåvohandling,

2. för förrättande av bouppteckning enligt 20 kap. ärvdabalken,

3. i en angelägenhet som rör skuldsanering,

4. i inskrivningsärenden enligt jordabalken,

5. i ärenden om fastighetsdeklaration,

6. i mål eller ärenden angående fastighetstaxering,

7. i registerärenden enligt sjölagen (1994:1009) eller lagen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m.,

8. i en angelägenhet som rör bodelning i annat fall än vid klander av bodelning,

9. om frågan om rättshjälp kan vänta till dess en annan rättslig angelägenhet där anspråket stöder sig på väsentligen likartad grund har avgjorts,

10. i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller som rör skadestånd som skall betalas från en ansvarsförsäkring. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada.

10. i en angelägenhet som rör trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller som rör skadestånd som ska betalas från en ansvarsförsäkring. Rättshjälp får dock beviljas i en sådan angelägenhet om ett mål eller ärende har inletts vid domstol eller enbart rör annan skada än personskada.

Rättshjälp får inte heller beviljas i fråga om anspråk som har överlåtits till den rättssökande, om överlåtelsen kan antas ha skett för att åstadkomma en fördel vid prövning av ansökan om rättshjälp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

1 Senaste lydelse 2006:553.

2.91. Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 37 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

37 §1

När underlag för beräkning av dagsförtjänst för företagare bestäms ska dagsförtjänsten grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av den senaste taxeringen. Om det är mer förmånligt för företagaren, ska dagsförtjänsten grundas på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår inkomståret i den senaste taxeringen.

Bestämmelser om sammanläggning av förvärvsinkomst och förmåner vid beräkning av dagsförtjänst finns i 25 a § andra stycket.

När underlag för beräkning av dagsförtjänst för företagare bestäms ska dagsförtjänsten grundas på den inkomst från verksamheten som framgår av senaste beslut om slutlig skatt. Om det är mer förmånligt för företagaren, ska dagsförtjänsten grundas på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår beskattningsåret i senaste beslut om slutlig skatt.

Bestämmelser om sammanläggning av förvärvsinkomst och förmåner vid beräkning av dagsförtjänst finns i 25 a § andra stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

1 Senaste lydelse 2010:445.

2.92. Förslag till lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag jämställs med inbetalning av skatt att verkställighet har skett eller säkerhet har tagits emot enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Vid tillämpning av bestämmelserna i denna lag jämställs med inbetalning av skatt att verkställighet har skett eller säkerhet har tagits emot enligt bestämmelserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen (0000:000).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för verkställighet och ställande av säkerhet enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

2.93. Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 13 § ellagen (1997:857) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 kap.

13 §1

Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

Om ett företag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, skall ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Om ett företag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

1 Senaste lydelse 1998:1651.

2.94. Förslag till lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.95. Förslag till lag om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.96. Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Härigenom föreskrivs att 34 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

34 §1

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000) om betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2003:550.

2.97. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.98. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

SPAR får innehålla uppgifter om personer som är folkbokförda i landet och personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481). SPAR får även innehålla uppgifter om personer som har tilldelats samordningsnummer, om det inte råder osäkerhet om personernas identitet. Följande uppgifter får anges:

1. namn,

2. person- eller samordningsnummer,

3. födelsetid,

4. adress,

5. folkbokföringsort,

6. födelsehemort,

7. svenskt medborgarskap,

8. make eller vårdnadshavare,

9. avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angivande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning,

10. summan av taxerad förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,

10. summan av fastställd förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock lägst noll kronor,

11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark samt uppgift om kommun (belägenhet), och

12. taxeringsvärde för småhusenhet. På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som avser 2013 och tidigare års taxeringar.

1 Senaste lydelse 2009:273.

2.99. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §1

Slutlig avstämning av avgifterna ska göras året efter fastställelseåret. Den skillnad som framkommer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gentemot Första–Fjärde APfonderna i samband med att storleken på de preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som ska regleras gentemot Riksgäldskontoret beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § socialförsäkringsbalken och det belopp som ska regleras gentemot Första–Fjärde AP-fonderna med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetal-ningslagen (1997:483).

Slutlig avstämning av avgifterna ska göras året efter fastställelseåret. Den skillnad som framkommer mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras gentemot Riksgäldskontoret i samband med en kommande preliminär överföring och gentemot Första–Fjärde APfonderna i samband med att storleken på de preliminära avgifterna bestäms. Det belopp som ska regleras gentemot Riksgäldskontoret beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § socialförsäkringsbalken och det belopp som ska regleras gentemot Första–Fjärde AP-fonderna med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfaran-delagen (0000:000).

Med fastställelseår avses detsamma som enligt 57 kap. 2 § första stycket 2 socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

1 Senaste lydelse 2010:1271.

2.100. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.101. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Härigenom föreskrivs att 46 §§ lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

Vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av avgifter gäller skattebetalningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgifter finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

5 §2

Trossamfundet skall senast den 3 december varje år på medium för automatisk databehandling till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifterna.

Uppgifterna skall gälla för visst inkomstår och får endast avse personer som den 1 november året före det inkomstår för vilket avgiften skall tas in

1. är skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, eller

2. har eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att betala avgift till trossamfundet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.

Trossamfundet ska senast den 3 december varje år på medium för automatisk databehandling till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för att ta ut avgifterna.

Uppgifterna ska gälla för visst beskattningsår och får endast avse personer som den 1 november året före det beskattningsår för vilket avgiften ska tas in

1. är skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, eller

2. har eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att betala avgift till trossamfundet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas.

6 §3

Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan skall innan uppgifter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgifter skall tas in med statlig hjälp. Samtycket skall avse avgiftsskyldigheten till tros-

Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan ska innan uppgifter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgifter ska tas in med statlig hjälp. Samtycket ska avse avgiftsskyldigheten till tros-

1 Senaste lydelse 1999:957. 2 Senaste lydelse 2003:726. 3 Senaste lydelse 1999:957.

samfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.

Om trossamfundets stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483), anses medlemmarna ha lämnat sådant samtycke som avses i första stycket.

samfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.

Om trossamfundets stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (0000:000), anses medlemmarna ha lämnat sådant samtycke som avses i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas första gången på avgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.

3. Om ett trossamfunds stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska stadgarna, vid tillämpning av denna lag, även anses innehålla regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (0000:000).

2.102. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Härigenom föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 §1

Om Tullverket begär det skall tillståndshavaren tillhandahålla bokföringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Tillståndshavaren skall också lämna tillträde till utrymmen som används i verksamheten.

Bestämmelserna om handlingar och uppgifter som skall undantas i 3 kap.1314 c §§taxeringslagen (1990:324) skall tillämpas på handlingar och uppgifter som skall tillhandahållas enligt denna lag.

Om Tullverket begär det ska tillståndshavaren tillhandahålla bokföringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Tillståndshavaren ska också lämna tillträde till utrymmen som används i verksamheten.

Bestämmelserna om undantag av handlingar från granskning i 47 kap. 2–7 §§ skatteförfarandelagen (0000:000) gäller i tillämpliga delar i fråga om handlingar som ska tillhandahållas enligt denna lag.

14 §2

Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

1. förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,

2. tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges i tillståndet,

3. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §, eller

4. tillståndshavaren inte samverkar vid skatterevision enligt skatte-betalningslagen (1997:483).

4. tillståndshavaren inte samverkar vid revision enligt skatteförfa-randelagen (0000:000).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. I fråga om revision enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 14 § i sin äldre lydelse.

1 Senaste lydelse 2002:427. 2 Senaste lydelse 2002:427.

2.103. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

Härigenom föreskrivs att lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Anställningsstöd, stöd till utbildningsvikariat och stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare som beslutats av arbetsmarknadsmyndighet samt sjöfartsstöd som beslutats av Rederinämnden får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap.

5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka stöd som skall krediteras skattekontot.

1 § Anställningsstöd, stöd till utbildningsvikariat och stöd till skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare som beslutats av arbetsmarknadsmyndighet samt sjöfartsstöd som beslutats av

Rederinämnden får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (0000:000).

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka stöd som ska krediteras skattekontot.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2005:1194.

2.104. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.105. Förslag till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1999:673) om skatt på avfall ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §1

Bestämmelserna i skattebetal-ningslagen (1997:483) om förfarandet vid beskattningen gäller för avfallsskatt. Redovisningsperioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal.

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Redovisningsperioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:428.

2.106. Förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 12 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

12 §1

I lagen (2007:592) om kassaregister m.m. finns bestämmelser om användning av kassaregister i vissa fall.

I skatteförfarandelagen (0000:000) finns bestämmelser om användning av kassaregister i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2007:596.

2.107. Förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

Härigenom föreskrivs att 30 § revisionslagen (1999:1079) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

30 §1

I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han har funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),

2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,

3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1 b och 2 §§ skattebetalningslagen.

I revisionsberättelsen ska revisorn anmärka om han eller hon har funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (0000:000),

2. att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,

3. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteförfarandelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteför-farandelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483).

1 Senaste lydelse 2002:390.

2.108. Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1999:1395)

dels att 3 kap. 19 §, 4 kap. 15–17§§, 5 kap. 1 § samt 6 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att punkterna 14 och 16 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

19 §1

Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår enligt 16 § räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur inkomsten skall räknas för studerande som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

Ett beslut om studiemedel skall grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som den studerande lämnar i ansökan om studiemedel.

Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår enligt 16 § räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt för kalenderåret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur inkomsten ska räknas för studerande som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

Ett beslut om studiemedel ska grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som den studerande lämnar i ansökan om studiemedel.

4 kap.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur inkomst och förmögenhet enligt 14 § första och andra styckena skall beräknas för låntagare som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur inkomst och förmögenhet enligt 14 § första och andra styckena ska beräknas för låntagare som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.

16 §

Årsbelopp enligt 14 § får sättas ned preliminärt i avvaktan på att taxeringen för betalningsåret

Årsbelopp enligt 14 § får sättas ned preliminärt i avvaktan på att underlaget för att ta ut skatt eller

1 Senaste lydelse 2001:304.

fastställs. Det preliminära årsbeloppet skall grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst och från och med det år då låntagaren fyller 50 år även den uppgift om förmögenhet som låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning.

avgift för betalningsåret fastställs.

Det preliminära årsbeloppet ska grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst och från och med det år då låntagaren fyller 50 år även den uppgift om förmögenhet som låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning.

17 §

Efter det att taxering för betalningsåret har fastställts skall ett slutligt årsbelopp fastställas, dock högst det belopp som kunnat fastställas enligt 8–11 §§. Som taxering gäller beslutet om taxering i första instans.

Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, skall mellanskillnaden betalas i efterhand. Regeringen får föreskriva att låntagaren dessutom skall betala en tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, skall det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av på lånet.

Efter det att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret har fastställts ska ett slutligt årsbelopp fastställas, dock högst det belopp som kunnat fastställas enligt 8–11 §§. Som fastställt underlag gäller beslut om slutlig skatt i första instans.

Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, ska mellanskillnaden betalas i efterhand.

Regeringen meddelar föreskrifter om att låntagaren dessutom ska betala en tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, ska det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av på lånet.

5 kap.

1 §2

Om en studerande har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att summan av hans eller hennes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av regeringen fastställd gräns, skall dock inte krävas tillbaka.

Om en studerande har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att summan av hans eller hennes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss gräns enligt föreskrifter som har meddelats av regeringen, ska dock

2 Senaste lydelse 2001:304.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket genom oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att studiehjälp eller studiemedel lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett detta.

inte krävas tillbaka.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket genom oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att studiehjälp eller studiemedel lämnats felaktigt eller med för högt belopp, ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett detta.

Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning enligt första eller andra stycket helt eller delvis efterges.

6 kap.

8 §

Regeringen får meddela föreskrifter om hur Centrala studiestödsnämnden skall hämta in de uppgifter om taxering som nämnden behöver för tillämpningen av bestämmelserna i 4 kap. och föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap.

Regeringen meddelar föreskrifter om hur Centrala studiestödsnämnden ska hämta in de uppgifter om beskattning som myndigheten behöver för tillämpningen av 4 kap. och av föreskrifter som har meddelats i anslutning till 4 kap.

14.3 I stället för vad som anges i 8 kap. 4 § första och andra styckena studiestödslagen (1973:349) skall årsbeloppet för ett kalenderår vara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt den senaste taxeringen till svensk statlig inkomstskatt eller motsvarande om han eller hon inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst eller förmögenhet i Sverige. Som taxering gäller beslutet i första instans. I de fall det saknas uppgift om låntagarens inkomst skall återbetalningen i stället ske med ett belopp som motsvarar en tjugondel av den

14. I stället för vad som anges i 8 kap. 4 § första och andra styckena studiestödslagen (1973:349)ska årsbeloppet för ett kalenderår vara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt det senaste beslutet om slutlig skatt i fråga om svensk statlig inkomstskatt eller motsvarande om han eller hon inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst eller förmögenhet i Sverige. Som beslut om slutlig skatt gäller beslutet i första instans. I de fall det saknas uppgift om låntagarens inkomst ska återbetalningen i stället ske med

3 Senaste lydelse 2005:1186.

kvarstående låneskulden, dock minst femton procent av prisbasbeloppet det år återbetalningen skall göras. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de förutsättningar som skall gälla vid fastställande av årsbeloppet när beskattningen inte huvudsakligen sker i Sverige eller det finns anledning att anta att den inte huvudsakligen sker här.

ett belopp som motsvarar en tjugondel av den kvarstående låneskulden, dock minst femton procent av prisbasbeloppet det år återbetalningen ska göras. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de förutsättningar som ska gälla vid fastställande av årsbeloppet när beskattningen inte huvudsakligen sker i Sverige eller det finns anledning att anta att den inte huvudsakligen sker här.

16.4 I stället för vad som anges i 8 kap. 6 § första stycket 2 studiestödslagen (1973:349) får årsbeloppet sättas ned preliminärt om låntagarens inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats. Nedsättningen gäller i avvaktan på att taxeringen för betalningsåret fastställs. Det preliminära årsbeloppet skall grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning.

Efter det att taxering för betalningsåret har fastställts skall ett slutligt årsbelopp fastställas. Beloppet skall motsvara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det slutliga årsbeloppet kan dock högst bestämmas till det belopp som fastställts enligt punkten 14. Som taxering gäller beslutet om taxering i första instans.

Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, skall mellanskillnaden betalas i efterhand som ett resterande

16. I stället för vad som anges i 8 kap. 6 § första stycket 2 studiestödslagen (1973:349) får årsbeloppet sättas ned preliminärt om låntagarens inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats. Nedsättningen gäller i avvaktan på att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret fastställs. Det preliminära årsbeloppet ska grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som låntagaren lämnar i ansökan om nedsättning. Efter det att underlaget för att ta ut skatt eller avgift för betalningsåret har fastställts ska ett slutligt årsbelopp fastställas. Beloppet ska motsvara fyra procent av låntagarens sammanlagda överskott av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Det slutliga årsbeloppet kan dock högst bestämmas till det belopp som fastställts enligt punkten 14. Som fastställt underlag gäller beslut om slutlig skatt i första instans. Om det preliminära årsbeloppet är lägre än det slutliga årsbeloppet, ska mellanskillnaden betalas i efterhand som ett resterande

4 Senaste lydelse 2005:613.

slutligt årsbelopp. Regeringen får meddela föreskrifter om att låntagaren dessutom skall betala en tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, skall det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av från lånet.

slutligt årsbelopp. Regeringen meddelar föreskrifter om att låntagaren dessutom ska betala en tilläggsavgift.

Om det preliminära årsbeloppet är högre än det slutliga årsbeloppet, ska det överskjutande beloppet inte betalas ut till låntagaren utan i stället räknas av från lånet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

2.109. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 och 15 §§ samt rubriken närmast före 4 § lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Självdeklaration m.m. Inkomstdeklaration m.m.

4 §1

Enligt 1 kap. 9 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall uppgifter enligt den lagen till sina belopp anges i svenska kronor.

Omräkning till kronor skall göras enligt 5–7 §§. Det omräknade resultatet skall vara utgångspunkt för den justering av det bokföringsmässiga resultatet som skall göras vid den skattemässiga inkomstberäkningen.

Om uppgifterna i en inkomstdeklaration enligt skatteförfarandelagen (0000:000) till sina belopp ska anges i svenska kronor, ska omräkning till kronor göras enligt 5–7 §§. Det omräknade resultatet ska vara utgångspunkt för den justering av det bokföringsmässiga resultatet som ska göras vid den skattemässiga inkomstberäkningen.

15 §

Vid redovisning av uppgifter om mervärdesskatt enligt skattebetal-ningslagen (1997:483) skall omräkning ske med den genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen avser.

Vid redovisning av uppgifter om mervärdesskatt enligt skatteför-farandelagen (0000:000) ska omräkning ske med den genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen avser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. I fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter gäller 4 § i sin äldre lydelse.

3. I fråga om uppgifter om mervärdesskatt som ska redovisas enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 15 § i sin äldre lydelse.

1 Senaste lydelse 2001:1243.

2.110. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §1

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal-ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2002:430.

2.111. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Härigenom föreskrivs att 7 och 11 §§ lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 §1

Beräknade andelar av ålderspensionsavgifter enligt 6 § ska stämmas av mot de slutliga avgifter som avser fastställda pensionsrätter för premiepension och inkomster som överstiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken.

Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året ska regleras vid en kommande överföring.

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483). Medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken.

Medel som regleras gentemot staten ska beräknas med sådan ränta som anges i 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (0000:000). Medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med tillägg av sådan avkastning som avses i 64 kap. 16 § första stycket socialförsäkringsbalken.

11 §2

Influtna arbetsgivaravgifter skall fördelas mellan avgiftsändamålen enligt beskattningsbeslut som följer av 11 kap. skattebetalningslagen (1997:483). Avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)skall i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

Influtna arbetsgivaravgifter ska fördelas mellan avgiftsändamålen enligt beslut om arbetsgivaravgifter som följer av 53 kap. skatteförfarandelagen (0000:000). Avdrag som görs enligt 5 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialav-giftslagen (2000:980)ska i första hand avse arbetsmarknadsavgiften och därefter sjukförsäkringsavgiften, föräldraförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och efterlevandepensionsavgiften.

Bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på avgifts- och räntebelopp som betalas ut till arbetsgivare.

1 Senaste lydelse 2010:1283. 2 Senaste lydelse 2007:287.

Föreskrifter om fördelningen får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om fördelningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Bestämmelsen om ränta i 7 § tredje stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483). 3. I fråga om beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 11 § i sin äldre lydelse.

2.112. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar m.m. för gärningar som rör införsel till eller utförsel från landet av varor. Har det i lag eller annan författning föreskrivits straff för den som bryter mot ett förbud mot eller villkor för att föra in eller ut en vara, gäller i stället bestämmelserna i den författningen om inget annat är föreskrivet.

I 19–22, 25 a–27 och 32 §§ finns särskilda bestämmelser om befogenheter för att förhindra, utreda och beivra brott enligt denna lag eller brott, som rör införsel till eller utförsel från landet av varor, enligt någon av de författningar som nämns i tredje stycket. Befogenheterna gäller även vid sådana brott enligt narkotikastrafflagen (1968:64) som avses i 12 § tredje stycket samt vid sådana terroristbrott som avses i 3 § 18 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Befogenheten enligt 32 § att väcka åtal eller besluta om förverkande gäller dock inte vid brott enligt narkotikastrafflagen eller lagen om straff för terroristbrott.

De författningar som avses i andra stycket är lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, tullagen (2000:1281), lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror samt lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Bestämmelserna i 19–22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller också vid brott som avses i 24 §§skattebrottslagen (1971:69), om brottet rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 10 kap. 32 a § andra eller tredje stycket skattebetal-ningslagen (1997:483).

Bestämmelserna i 19–22, 25 a och 26 §§ samt 27 § första och tredje styckena, när det gäller kroppsvisitation, och bestämmelserna i 32 § gäller också vid brott som avses i 24 §§skattebrottslagen (1971:69), om brottet rör underlåtenhet att lämna deklaration enligt 26 kap. 8 § 2 eller 37 § skatteförfarandelagen (0000:000).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2008:520.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.

2.113. Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

5 §2

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

1. namn och personnummer,

2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 22 kap. 1 b § skattebe-talningslagen (1997:483),

3. registrering enligt skattebetal-ningslagen samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas för en fysisk person,

2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteför-farandelagen (0000:000),

3. registrering enligt skatteför-farandelagen samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,

5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,

6. slag av näringsverksamhet,

7. beslut om likvidation eller konkurs, och 8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670. 2 Senaste lydelse 2005:265.

2.114. Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 11 b § och 12 kap. 7 §socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 kap. 11 b §1

Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av uppgifter om enskilda som avser inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen (1999:1229) eller återbetalning av skatt enligt skattebetal-ningslagen (1997:483). Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av uppgifter om enskilda som avser inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen (1999:1229) eller återbetalning av skatt enligt skatteför-farandelagen (0000:000). Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna sådana uppgifter till socialnämnden.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas ut enligt första stycket.

12 kap.

7 §2

Socialnämnden ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig taxering.

Socialnämnden ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgifter till denna om utbetalad ekonomisk hjälp, om syftet är att undvika felaktiga utbetalningar från det allmänna eller en felaktig beskattning.

Om kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av flera nämnder ska varje sådan nämnd, i den utsträckning det begärs, till de övriga lämna

1. uppgifter om att en person är aktuell i ett ärende inom socialtjänsten, och

2. de uppgifter som behövs för att administrera fördelningen av platser inom särskilda boendeformer i kommunen.

Uppgiftsskyldigheten enligt andra stycket gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2009:596. 2 Senaste lydelse 2009:496.

2.115. Förslag till lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.116. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.

Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift skall betalas.

Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets årliga taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) om taxering till kommunal inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.

Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (0000:000) i fråga om kommunal inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunderlagen för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året före utjämningsåret.

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive landstinget den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den procentsats som anges i 4 §.

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multiplicerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen divideras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen för kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa strukturella förhållanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller ett landsting.

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2004 enligt de lagar som upphävs genom denna lag ökat med ett enhetligt belopp per invånare, 333 kronor för kommuner och 139 kronor för landsting, är större än nettot av en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter enligt 5, 6, 9, 10 §§, 11 § andra stycket, 12 § andra stycket, 15 och 16 §§, om dessa bestämmelser skulle ha gällt för år 2004.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

2.117. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.118. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst

dels att 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §

Om en bestämmelse i avtalet leder till att ändring skall vidtas i fråga om taxering som rör statlig eller kommunal skatt eller i fråga om någon annan åtgärd varigenom sådan skatt har påförts, får Skatteverket vidta sådan ändring.

Om en bestämmelse i avtalet leder till att ändring ska vidtas i fråga om beskattning som rör statlig eller kommunal skatt, får Skatteverket vidta sådan ändring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.119. Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.120. Förslag till lag om ändring i lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Justitiekanslern har rätt att överklaga ett beslut av domstol i fråga om

1. ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken, 2. ersättning av allmänna medel till målsägande, enskild part, försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vittne, sakkunnig eller annan som inte är part,

3. förordnande eller byte av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn, och

4. återbetalningsskyldighet för försvararkostnader enligt 31 kap.1 och 11 §§rättegångsbalken eller kostnader för målsägandebiträde enligt 8 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde.

Rätten att överklaga beslut enligt första stycket 2 omfattar inte överklagande av beslut om ersättning av allmänna medel enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

Rätten att överklaga beslut enligt första stycket 2 omfattar inte överklagande av beslut om ersättning enligt skatteförfarandelagen (0000:000).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.

2.121. Förslag till lag om ändring i lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.122. Förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 12 § naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10 kap.

12 §

Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

Om ett företag har rätt att få tillbaka betald förseningsavgift på grund av en domstols beslut, skall ränta betalas på den återbetalda förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Om ett företag har rätt att få tillbaka betald förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta betalas på den återbetalda förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket skatte-förfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

2.123. Förslag till lag om ändring i lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria ska utgå.

2.124. Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.

34 §

I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han eller hon har funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att

1. göra skatteavdrag enligt skat-tebetalningslagen (1997:483),

2. anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,

3. lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skatte-betalningslagen, eller

4. i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§skattebetalningslagen.

I revisionsberättelsen ska revisorn anmärka om han eller hon har funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att

1. göra skatteavdrag enligt skat-teförfarandelagen (0000:000),

2. anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,

3. lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skat-teförfarandelagen, eller

4. i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfa-randelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen (1997:483).

2.125. Förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 1617 c och 19 §§ lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 §

Vid revision skall kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen skall i övrigt lämna den hjälp som behövs vid revisionen. För revision gäller bestämmelserna i 3 kap. 12 § andra och tredje styckena taxeringslagen (1990:324).

Vid revision ska kommunen tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen ska i övrigt lämna den hjälp som behövs vid revisionen. För revision gäller bestämmelserna i 41 kap. 10 § skatteförfarandelagen (0000:000).

17 §

Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen ska betala tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med den dag beloppet senast ska betalas enligt 17 b § andra stycket.

Kostnadsränta tas ut på justeringsbelopp som kommunen ska betala enligt beslut om justering av ersättning. Räntan beräknas från och med dagen efter den då beloppet senast skulle ha betalats in till Skatteverket enligt 17 b § andra stycket och till och med den dag beloppet betalas.

Intäktsränta betalas på ersättning som ska betalas till kommunen. Räntan beräknas från utgången av första månaden efter den månad då ansökan om ersättning kom in till Skatteverket och till och med den dag beloppet betalas ut.

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap.

3 § skatteförfarandelagen (0000:000).

17 a §

Ersättning som ska utbetalas av Skatteverket enligt denna lag ska tillgodoföras mottagaren genom kreditering på sådant skattekonto som upprättats för denne enligt

Ersättning som ska utbetalas av Skatteverket enligt denna lag ska tillgodoföras mottagaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §

1 Lagen omtryckt 2008:909.

3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

17 b §

Ersättning eller justeringsbelopp som ska betalas till Skatteverket enligt denna lag ska tas ut genom debitering på sådant skattekonto som upprättats för den betalningsskyldige enligt 3 kap. 5 § skattebe-talningslagen (1997:483).

Betalning ska ha gjorts senast den förfallodag enligt 16 kap. 6 § tredje stycket skattebetalningslagen som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen.

Ersättning eller justeringsbelopp som ska betalas till Skatteverket enligt denna lag ska tas ut genom debitering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteför-farandelagen (0000:000).

Betalning ska ha gjorts senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § skatteförfarandelagen som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen.

Om en anmälan enligt 7 a § har lämnats i samband med en ansökan om ersättning, ska Skatteverket besluta att helt eller delvis räkna av ersättningen mot det justeringsbelopp som anmälan avser. På den del avräkning genomförs som betalning av justeringsbeloppet ska kostnadsränta inte tas ut.

17 c §

Beslut enligt 17 a eller 17 b § anses vara ett sådant beskattningsbeslut som avses i 11 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483).

Beslut enligt 17 a eller 17 b § anses vara ett beslut om skatt enligt skatteförfarandelagen (0000:000).

19 §

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen eller justeringen av ersättningen avser.

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får omprövningsbeslut meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår som ersättningen eller justeringen av ersättningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut enligt skattebetal-ningslagen (1997:483).

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första och andra styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets beslut om skatt enligt skatteförfaran-delagen (0000:000).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna om ränta i 17 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid

dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

2.126. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för denne enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteför-farandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

1 Senaste lydelse 2008:1432.

2.127. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna enligt skattebetalningslagen (1997:483) eller någon annan författning förs av Skatteverket.

Talan om betalningsansvar för någon annans skulder till det allmänna enligt skatteförfarandelagen (0000:000) eller någon annan författning förs av Skatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.128. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 12 §§ lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 §

Skattskyldig för skatt på premie för trafikförsäkring är försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410).

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i landet från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, skall utse en skatterepresentant som skall företräda försäkringsgivaren på det sätt som framgår av 23 kap. 3 d § första stycket skattebetalningslagen (1997:483). Skatterepresentanten skall vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person.

En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i landet från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska utse en skatterepresentant som ska företräda försäkringsgivaren på det sätt som framgår av 5 kap. 4 § skatteförfarandelagen (0000:000). Skatterepresentanten ska vara bosatt i Sverige eller vara en svensk juridisk person.

12 §

Regler för förfarandet vid beskattningen finns i skattebetal-ningslagen (1997:483).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.129. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

dels att 10 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 6, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §1

Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3 och 3 a §§, betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Avgift ska inte betalas för fastighet som året före taxeringsåret inte varit avgiftspliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Fastighetsavgift ska, i den utsträckning som framgår av 3 och 3 a §§, betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Avgift ska inte betalas för fastighet som året före det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas inte varit avgiftspliktig enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

6 §

Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, tas ingen fastighetsavgift ut för byggnaden och tillhörande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalenderåren och halv fastighetsavgift för de därpå följande fem kalenderåren. Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har bestämts vid ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår som föregått inkomsttaxeringsåret, om ny fas-

Om det beräknade värdeåret för en sådan byggnad på en fastighet som innehåller bostäder är året före det fastighetstaxeringsår som föregått det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, tas ingen fastighetsavgift ut för byggnaden och tillhörande tomtmark för det fastighetstaxeringsåret och de fyra följande kalenderåren och halv fastighetsavgift för de därpå följande fem kalenderåren. Detsamma gäller färdigställd eller ombyggd sådan byggnad, för vilken värdeår inte har bestämts vid ny fastighetstaxering, men som skulle ha åsatts ett värdeår motsvarande året före det fastighetstaxeringsår som föregått det

1 Senaste lydelse 2009:1410.

tighetstaxering då hade företagits. kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas, om ny fastighetstaxering då hade företagits.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera värderingsenheter för småhus som är uppförda ska tomtmarken anses höra till det eller de småhus som fastighetsavgiften inte har minskats för eller, om avgiften har minskats för samtliga småhus, det eller de småhus som har lägst grad av minskning.

9 §

I fråga om förfarandet för att fastställa underlag för fastighetsavgift gäller bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324).

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsavgift finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

11 §

I fråga om fastighetsavgift enligt denna lag gäller vad som föreskrivs om skatt i skattebrottslagen (1971:69)och lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

I fråga om fastighetsavgift enligt denna lag gäller vad som föreskrivs om skatt i skattebrottslagen (1971:69).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

2.130. Förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Härigenom föreskrivs att 49 § fjärrvärmelagen (2008:263) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

49 §

Om ett fjärrvärmeföretag till följd av domstols beslut har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift, ska ränta betalas på den återbetalade avgiften från och med månaden efter den då avgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483).

Om ett fjärrvärmeföretag till följd av domstols beslut har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift, ska ränta betalas på den återbetalade avgiften från och med månaden efter den då avgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket skatte-förfarandelagen (0000:000).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

2.131. Förslag till lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

Härigenom föreskrivs att 24 och 7 §§ lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Med taxeringsår avses dock detsamma som enligt 1 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet eller lantbruksenhet gäller också del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som är sådan enhet.

3 §1

Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas en fysisk person som under hela året före taxeringsåret varit ägare av en reduktionsfastighet för vilken han eller hon är avgiftsskyldig enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift och som

1. fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret,

2. under året före taxeringsåret har fått sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, eller

3. under året före taxeringsåret har fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning.

Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas en fysisk person som under hela beskattningsåret varit ägare av en reduktionsfastighet för vilken han eller hon är avgiftsskyldig enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift och som

1. fyllt 65 år vid ingången av beskattningsåret,

2. under beskattningsåret har fått sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, eller

3. under beskattningsåret har fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning.

4 §

Med reduktionsfastighet avses en småhusenhet eller ett småhus

Med reduktionsfastighet avses en småhusenhet eller ett småhus

1 Senaste lydelse 2010:1304.

som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet, där ägaren varit bosatt hela året före taxeringsåret.

som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet, där ägaren varit bosatt hela beskattningsåret.

Den avgiftsskyldige anses bosatt på den fastighet där han eller hon rätteligen ska vara folkbokförd.

7 §

I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skattebetal-ningslagen (1997:483).

I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas det som gäller om bestämmande och debitering av slutlig skatt enligt skatteförfar-andelagen (0000:000).

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen.

Bestämmelser om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 56 kap. 7 § skatteförfarandelagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas första gången vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.

2.132. Förslag till lag om ändring i lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.133. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Härigenom föreskrivs att 8, 17, 19 och 22 §§ lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har utförts och betalats.

Begäran ska vara skriftlig och ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

Begäran ska vara egenhändigt underskriven av utföraren eller av den som är behörig ställföreträdare enligt 19 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Begäran ska vara egenhändigt underskriven av utföraren eller av den som är behörig ställföreträdare för utföraren.

En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk person, anses ha lämnats av utföraren, om det inte var uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda utföraren.

17 §

Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, och

2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteför-farandelagen (0000:000).

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp motsvarande den beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.

19 §1

Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av hushållsarbetet om

1. beslut enligt 11 § om utbetalning,

2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och

3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete

3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete

1 Senaste lydelse 2009:539.

som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 § skatteförfarandelagen (0000:000).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 §.

Skatteverket ska på begäran av köparen lämna denne ett särskilt meddelande om den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats enligt 17 §.

22 §2

Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 14 § ska betalas tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med dagen för Skatteverkets beslut enligt 14 §.

Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § skatteförfaran-delagen (0000:000).

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis efterge kravet på ränta.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Bestämmelserna om ränta i 22 § tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

2 Senaste lydelse 2009:539.

2.134. Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 27 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

27 kap.

Verksamhet som avser bestämmande av skatt, taxering, m.m.

Verksamhet som avser bestämmande av skatt, m.m.

1 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som avser fastighetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller vidare

1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen,

2. hos kommun eller landsting för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som Skatterättsnämnden har lämnat i ett ärende om förhandsbesked i en skatte- eller taxeringsfråga, och

3. hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende om särskild sjukförsäkringsavgift.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Med verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4 eller 6 §. För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.

2 §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i

1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte omfattas av 1 §,

2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,

3. ärende om anstånd med erläggande av skatt, och

4. ärende enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

4. ärende om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (0000:000).

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Sekretessen gäller inte

1. beslut i ärende som anges i första stycket 2 och 3 samt andra stycket,

2. beslut om kontrollavgift eller om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister m.m., eller

3. beslut om kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher.

2. beslut om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister enligt 39 kap. 9 § skatte-förfarandelagen, eller

3. beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. skatteförfarandelagen.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 eller 4 §. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. För ärenden enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. eller lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher gäller 27 kap. 2 § i sin äldre lydelse.

2.135. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

Vid beräkning av förmögenhet ska samtliga skulder beaktas, med de undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) som ännu inte debiterats ska också undantas.

Vid beräkning av förmögenhet ska samtliga skulder beaktas, med de undantag som anges i 3, 5 och 6 §§. Sådan skatt och avgift som omfattas av skatteförfarandelagen (0000:000) och som ännu inte debiterats ska också undantas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.136. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.137. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.138. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.139. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska upphöra att gälla vid utgången av 2011.

2.140. Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19 §

Skatteverket får återkalla ett prissättningsbesked helt eller delvis om

1. den ömsesidiga överenskommelsen som ligger till grund för beskedet helt eller delvis har upphört att gälla,

2. näringsidkaren har underrättat Skatteverket enligt 17 § 2 om att beskedet inte tillämpas,

3. näringsidkaren har lämnat uppgift om att beskedet inte har tillämpats enligt 3 kap. 19 eller 27 § eller5 kap. 2 § andra stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, eller

4. näringsidkaren eller delägarna i ett handelsbolag eller i en annan delägarbeskattad juridisk person har begärt omprövning av eller överklagat ett taxeringsbeslut enligt 4 eller 6 kap. taxeringslagen (1990:324) och har begärt att prissättningsbeskedet inte ska tillämpas på den fråga som begäran om omprövning eller överklagandet avser.

3. näringsidkaren har lämnat uppgift om att beskedet inte har tillämpats enligt 31 kap. 34 § eller 33 kap. 6 §skatteförfarandelagen (0000:000), eller

4. näringsidkaren eller delägarna i ett handelsbolag eller i en annan delägarbeskattad juridisk person har begärt omprövning av eller överklagat ett beslut om slutlig skatt enligt 66 eller 67 kap. skatteförfarandelagen och har begärt att prissättningsbeskedet inte ska tillämpas på den fråga som begäran om omprövning eller överklagandet avser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen tillämpas även på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

2.141. Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 34–36 §§, 19 kap. 11, 12, 34 och 35 §§, 25 kap. 6 och 9–13 §§, 34 kap. 7 §, 41 kap. 12 §, 58 kap. 11 §, 59 kap. 8, 15–19 och 33–35 §§, 61 kap. 9 §, 64 kap. 28 §, 66 kap. 9 och 10 §§, 70 kap. 2 §, 98 kap. 5 och 9 §§, 102 kap. 29 §, 106 kap. 38 §, 108 kap. 17 § och 113 kap. 22, 31 och 32 §§ samt rubrikerna närmast före 18 kap. 34 §, 19 kap. 11 §, 25 kap. 10 § och 59 kap. 15 §socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.

Omprövning vid nytt taxeringsbeslut och ny procentsats

Omprövning vid nytt beslut om slutlig skatt och ny procentsats

34 §

Underhållsstöd som beräknats enligt 21 eller 24 § ska omprövas när

1. det finns ett nytt beslut om årlig taxering för den bidragsskyldige, eller

1. det finns ett nytt beslut om slutlig skatt för den bidragsskyldige, eller

2. grunden för tillämplig procentsats enligt 19 kap. 16 och 17 §§ ändras.

Föranleder det nya taxeringsbeslutet en ändring av underhållsstödet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades. Vid ändring av grunden för tillämplig procentsats justeras underhållsstödets belopp från och med månaden efter den månad då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av underhållsstödet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då beslutet meddelades. Vid ändring av grunden för tillämplig procentsats justeras underhållsstödets belopp från och med månaden efter den månad då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

35 §

Nedsättning av underhållsstöd enligt 30 eller 31 § ska omprövas när det finns ett nytt beslut om årlig taxering för barnet.

Föranleder det nya taxeringsbeslutet en ändring av underhållsstödet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades.

Nedsättning av underhållsstöd enligt 30 eller 31 § ska omprövas när det finns ett nytt beslut om slutlig skatt för barnet.

Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av underhållsstödet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då beslutet meddelades.

36 §

Underhållsstöd som beräknats enligt 21 eller 24 § ska jämkas om det taxeringsbeslut som legat till

Underhållsstöd som beräknats enligt 21 eller 24 § ska jämkas om det beslut om skatt som legat till

grund för Försäkringskassans bedömning ändrats väsentligt.

Jämkningen gäller från och med månaden efter den då Försäkringskassan fick kännedom om taxeringsändringen.

grund för Försäkringskassans bedömning ändrats väsentligt.

Jämkningen gäller från och med månaden efter den då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

19 kap.

Inkomst enligt taxeringsbeslut Inkomst enligt beslut om slutlig skatt

11 §

Den bidragsskyldiges inkomst beräknas i enlighet med det taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxe-ringslagen (1990:324) som fattats närmast före februari det år betalningsskyldigheten avser och med utgångspunkt i

Den bidragsskyldiges inkomst beräknas i enlighet med det beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (0000:000)som fattats närmast före februari det år betalningsskyldigheten avser och med utgångspunkt i

1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229),

2. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 13 §, och

3. överskott av en näringsverksamhet beräknad enligt 14 §.

12 §

När betalningsskyldigheten fastställs för förfluten tid ska det taxeringsbeslut som förelåg den eller de månader som betalningsskyldigheten avser läggas till grund för inkomstberäkningen.

När betalningsskyldigheten fastställs för förfluten tid ska det beslut om skatt som förelåg den eller de månader som betalningsskyldigheten avser läggas till grund för inkomstberäkningen.

34 §

Betalningsbelopp enligt 10–17, 21, 26 och 27 §§ ska omprövas när det finns ett nytt beslut om årlig taxering och när grunden för tillämplig procentsats enligt 17 § ändras.

Föranleder det nya taxeringsbeslutet en ändring av betalningsbeloppet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då taxeringsbeslutet meddelades. Justeras betalningsbeloppet av det skälet att grunden för tillämplig procentsats enligt 17 § ändrats, gäller det nya betalningsbeloppet från och med månaden efter den månad då ändringen skedde, dock

Betalningsbelopp enligt 10–17, 21, 26 och 27 §§ ska omprövas när det finns ett nytt beslut om slutlig skatt och när grunden för tillämplig procentsats enligt 17 § ändras.

Föranleder det nya beslutet om skatt en ändring av betalningsbeloppet, ska ändringen gälla från och med februari året efter det år då beslutet meddelades. Justeras betalningsbeloppet av det skälet att grunden för tillämplig procentsats enligt 17 § ändrats, gäller det nya betalningsbeloppet från och med månaden efter den månad då ändringen skedde, dock aldrig

aldrig längre tid tillbaka än tre år före den dag då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

längre tid tillbaka än tre år före den dag då Försäkringskassan fick kännedom om ändringen.

35 §

Betalningsskyldighet som bestämts enligt 16–27 §§ för viss tid kan på ansökan av den bidragsskyldige eller på initiativ av Försäkringskassan jämkas om det taxeringsbeslut som legat till grund för Försäkringskassans bedömning ändrats väsentligt. En fråga om jämkning på grund av ändrat taxeringsbeslut får dock aldrig tas upp till prövning efter utgången av femte året efter det taxeringsår som beslutet avser.

Betalningsskyldighet som bestämts enligt 16–27 §§ för viss tid kan på ansökan av den bidragsskyldige eller på initiativ av Försäkringskassan jämkas om det beslut om skatt som legat till grund för Försäkringskassans bedömning ändrats väsentligt. En fråga om jämkning på grund av ändrat beslut om skatt får dock aldrig tas upp till prövning efter utgången av sjätte året efter det beskattningsår som beslutet avser.

25 kap.

6 §

Om den försäkrades förhållanden inte är kända för Försäkringskassan, ska beräkningen av den försäkrades sjukpenninggrundade inkomst grundas på

1. de upplysningar som Försäkringskassan kan få av den försäkrade eller dennes arbetsgivare, eller

2. den uppskattning av den försäkrades inkomster som gjorts vid taxeringen.

2. den uppskattning av den försäkrades inkomster som gjorts vid inkomstbeskattningen.

9 §1

För en försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete och som bedriver näringsverksamhet ska, under en tid om 24 månader räknat från den månad då den försäkrade har gjort eller borde ha gjort anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483), den sjukpenninggrundande inkomsten från näringsverksamheten beräknas till minst vad som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning. I det fall den försäkrade inte har skyldighet att anmäla sig för registrering, ska tiden om 24 månader räknas som om en sådan skyldighet

För en försäkrad som har inkomst av annat förvärvsarbete och som bedriver näringsverksamhet ska, under en tid om 24 månader räknat från den månad då den försäkrade har gjort eller borde ha gjort anmälan för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen (0000:000), den sjukpenninggrundande inkomsten från näringsverksamheten beräknas till minst vad som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning. I det fall den försäkrade inte har skyldighet att anmäla sig för registrering, ska tiden om 24 månader räknas som om en sådan skyldighet

1 Senaste lydelse 2010:423.

hade gällt för honom eller henne. hade gällt för honom eller henne.

Ersättning till den som har Fskattsedel

Ersättning till den som är godkänd för F-skatt

10 §

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas ersättning för arbete om ersättningen betalas ut till en mottagare som har en F-skattsedel när ersättningen bestäms eller när den betalas ut.

Om mottagaren har en Fskattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), räknas ersättningen som inkomst av annat förvärvsarbete bara om F-skattsedeln skriftligen åberopas.

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas ersättning för arbete om ersättningen betalas ut till en mottagare som är godkänd för Fskatt när ersättningen bestäms eller när den betalas ut.

Om mottagaren är godkänd för

F-skatt med villkor enligt 9 kap.

3 § skatteförfarandelagen (0000:000), räknas ersättningen som inkomst av annat förvärvsarbete bara om godkännandet skriftligen åberopas.

11 §

Den som i en anbudshandling, en faktura eller någon därmed jämförlig handling har lämnat uppgift om innehav av F-skattsedel ska anses ha en sådan skattsedel om handlingen även innehåller följande uppgifter:

Den som i en handling som upprättas i samband med uppdraget har lämnat uppgift om godkännande för F-skatt ska anses ha ett sådant godkännande om handlingen även innehåller följande uppgifter:

1. utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra för identifiering godtagbara uppgifter, och

2. betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

Uppgiften om innehav av Fskattsedel gäller även som sådant skriftligt åberopande av F-skattsedel som avses i 10 § andra stycket.

Uppgiften om godkännande för

F-skatt gäller även som sådant skriftligt åberopande av godkännandet som avses i 10 § andra stycket.

12 §

Det som anges i 11 § gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften om innehav av F- skattsedel är oriktig.

Det som anges i 11 § gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften om godkännande för F-skatt är oriktig.

Bestämmelser om påföljd för den som lämnar oriktig uppgift finns i skattebrottslagen (1971:69).

13 §

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas ersättning för arbete om ersättningen betalas ut till en

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas ersättning för arbete om ersättningen betalas ut till en

mottagare som har en A-skattsedel eller en F-skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483) eller som saknar skattsedel för preliminär skatt, om

mottagare som inte är godkänd för

F-skatt eller är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skatte-förfarandelagen (0000:000), om

1. utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,

2. ersättningen inte är en utgift i en näringsverksamhet som bedrivs av utbetalaren,

3. ersättningen tillsammans med annan ersättning för arbete från samma utbetalare under inkomståret kan antas bli mindre än 10 000 kronor,

3. ersättningen tillsammans med annan ersättning för arbete från samma utbetalare under beskattningsåret kan antas bli mindre än 10 000 kronor,

4. utbetalaren och mottagaren inte har träffat en överenskommelse om att ersättningen ska anses som inkomst av anställning, och

5. det inte är fråga om sådan ersättning för arbete som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken.

34 kap.

7 §

När bruttoårsinkomsten beräknas ska det bortses från pensionsgrundande inkomster och pensionsgrundande belopp som sammantagna överstiger 7,5 gånger det prisbasbelopp som gäller för inkomståret.

När bruttoårsinkomsten beräknas ska det bortses från pensionsgrundande inkomster och pensionsgrundande belopp som sammantagna överstiger 7,5 gånger det prisbasbelopp som gäller för beskattningsåret.

41 kap.

12 §

När livränteunderlaget beräknas gäller följande avvikelser från bestämmelserna i 25 och 26 kap.:

1. Andra skattepliktiga förmåner än pengar ska beaktas och ska värderas på det sätt som är föreskrivet för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 59 kap. 35 §.

2. Med inkomst av anställning likställs kostnadsersättning som inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483)undantas vid beräkning av skatteavdrag.

2. Med inkomst av anställning likställs kostnadsersättning som inte enligt 10 kap. 3 § 9 eller 10 skatteförfarandelagen (0000:000)undantas vid beräkning av skatteavdrag.

3. Semesterlön och semesterersättning ska räknas med utan den begränsning som anges i 25 kap. 17 §.

4. Inkomst av sådant förvärvsarbete som avses i 37 kap. 3 § ska medräknas. Vid beräkning av livränteunderlaget får även beaktas ett löneavtal som har träffats efter den tidpunkt från vilken livränta första gången ska lämnas om avtalet omfattar denna tidpunkt.

58 kap.

11 §

Inkomstindex ska visa den relativa förändringen av genomsnittet av de årliga pensionsgrundande inkomsterna, efter avdrag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under inkomståret har fyllt minst 16 år och högst 64 år. Vid beräkningen tillämpas inte 59 kap. 4 § andra stycket.

Inkomstindex ska visa den relativa förändringen av genomsnittet av de årliga pensionsgrundande inkomsterna, efter avdrag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under beskattningsåret har fyllt minst 16 år och högst 64 år. Vid beräkningen tillämpas inte 59 kap. 4 § andra stycket.

59 kap.

8 §

Som inkomst av anställning räknas lön eller annan ersättning i pengar eller annan skattepliktig förmån som en försäkrad har fått som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Med lön likställs kostnadsersättning som inte undantas vid beräkning av skatteavdrag enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483).

Med lön likställs kostnadsersättning som inte undantas vid beräkning av skatteavdrag enligt 10 kap. 3 § 9 eller 10 skatteförfarandelagen (0000:000).

Ersättning till den som har F-skattsedel

Ersättning till den som är godkänd för F-skatt

15 §

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas sådan ersättning för utfört arbete som anges i 8–10 §§ och som har betalats ut till en mottagare som hade en F-skattsedel när ersättningen bestämdes eller betalades ut.

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas sådan ersättning för utfört arbete som anges i 8–10 §§ och som har betalats ut till en mottagare som var godkänd för Fskatt när ersättningen bestämdes eller betalades ut.

Första stycket gäller inte om ersättningen betalats ut från en semesterkassa.

16 §

Om mottagaren hade en Fskattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), räknas ersättningen som inkomst av annat förvärvsarbete bara om F-skattsedeln har åberopats skriftligen.

Om mottagaren hade ett godkännande för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (0000:000), räknas ersättningen som inkomst av annat förvärvsarbete bara om godkännandet har åberopats skriftligen.

17 §

Den som i en anbudshandling, en faktura eller någon därmed jämförlig handling har lämnat uppgift

Den som i en handling som upprättas i samband med uppdraget har lämnat uppgift om god-

om innehav av F-skattsedel ska anses ha haft en sådan skattsedel om handlingen även innehåller följande uppgifter:

kännande för F-skatt ska anses ha haft ett sådant godkännande om handlingen även innehåller följande uppgifter:

1. utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra uppgifter som är godtagbara för identifiering, och

2. betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

Uppgiften om innehav av Fskattsedel gäller även som sådant skriftligt åberopande av F-skattsedel som avses i 16 §.

Uppgiften om godkännande för

F-skatt gäller även som sådant skriftligt åberopande av godkännande som avses i 16 §.

18 §

Det som anges i 17 § gäller inte om den som har betalat ut ersättningen känt till att uppgiften om innehav av F-skattsedel var oriktig.

Det som anges i 17 § gäller inte om den som har betalat ut ersättningen känt till att uppgiften om godkännande för F-skatt var oriktig.

19 §

Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas ersättning för arbete som avses i 8–10 §§ om

1. utbetalaren var en fysisk person eller ett dödsbo, 2. den ersättning som betalats ut inte var en utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren har bedrivit,

3. den sammanlagda ersättningen för arbete från samma utbetalare under inkomståret var mindre än 10 000 kronor,

3. den sammanlagda ersättningen för arbete från samma utbetalare under beskattningsåret var mindre än 10 000 kronor,

4. utbetalaren och mottagaren inte hade träffat en överenskommelse om att ersättningen ska anses som inkomst av anställning, och

5. det inte var fråga om sådan ersättning som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken.

33 §

Till grund för beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten ett visst intjänandeår läggs den försäkrades taxering till statlig inkomstskatt för det året.

Om en inkomst som är pensionsgrundande har mottagits under ett beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderår ska den inkomsten anses ha mottagits under kalenderåret närmast före taxeringsåret.

Till grund för beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten ett visst intjänandeår läggs den försäkrades beslut om statlig inkomstskatt för det året.

Om en inkomst som är pensionsgrundande har mottagits under ett beskattningsår som inte sammanfaller med kalenderår ska den inkomsten anses ha mottagits under kalenderåret närmast före det år då beslutet om slutlig skatt fattades.

34 §

Pensionsgrundande inkomst av anställning, som den försäkrade

Pensionsgrundande inkomst av anställning, som den försäkrade

enligt inkomstskattelagen (1999:1229) inte är skattskyldig för i Sverige, bestäms med ledning av en kontrolluppgift enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

enligt inkomstskattelagen (1999:1229) inte är skattskyldig för i Sverige, bestäms med ledning av en kontrolluppgift eller uppgifter i en arbetsgivardeklaration enligt skatteför-farandelagen (0000:000).

35 §

Skattepliktiga förmåner ska tas upp till ett värde som bestäms i enlighet med 8 kap. 14–17 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

Avvikelse får ske från det förmånsvärde som Skatteverket bestämt enligt 9 kap. 2 § andra stycket samma lag, om det finns skäl till detta.

Skattepliktiga förmåner ska tas upp till ett värde som bestäms i enlighet med 11 kap. 4–11 §§ skatteförfarandelagen (0000:000).

Avvikelse får ske från det förmånsvärde som Skatteverket bestämt enligt 2 kap. 10 a första stycket 1 och andra stycket samt 10 b10 d §§socialavgiftslagen (2000:980) om det finns skäl till detta.

61 kap.

9 §

För att en försäkrad ska tillgodoräknas full pensionsrätt på pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete för ett år måste hela ålderspensionsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980) och hela den allmänna pensionsavgiften enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift för inkomsten vara betald.

Om dessa avgifter inte helt betalats inom den tid som anges i 16 kap. 12 § skattebetalningslagen (1997:483) gäller följande. Pensionsrätt ska beräknas endast på så stor andel av den pensionsgrundande inkomst som härrör från inkomster av annat förvärvsarbete som motsvarar den andel av årets avgifter som betalats inom föreskriven tid.

Om dessa avgifter inte helt betalats inom den tid som anges i 62 kap. 17 och 18 § skatteför-farandelagen (0000:000) gäller följande. Pensionsrätt ska beräknas endast på så stor andel av den pensionsgrundande inkomst som härrör från inkomster av annat förvärvsarbete som motsvarar den andel av årets avgifter som betalats inom föreskriven tid.

64 kap.

28 §

När ett beslut om pensionsrätt för premiepension har ändrats, ska det belopp med vilket pensionsrätten har ändrats ökas med den avkastning som enligt 17 § har tillförts eller skulle ha tillförts pensionsspararen för detta belopp.

Det ökade beloppet ska därefter räknas upp med basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) för tiden från och med den 1 april året efter fastställelse-

Det ökade beloppet ska därefter räknas upp med basränta enligt 65 kap. 3 § skatteförfarandelagen (0000:000) för tiden från och med den 1 april året efter fastställelse-

året till och med dagen för beslutet om ändring av pensionsrätten.

året till och med dagen för beslutet om ändring av pensionsrätten.

66 kap.

9 §

Tjänstepension ska ingå i beräkningsunderlaget med det belopp som framgår av taxeringen året före det år garantipensionen avser.

Tjänstepension ska ingå i beräkningsunderlaget med det belopp som framgår av beslutet om slutlig skatt året före det år garantipensionen avser.

I beräkningsunderlaget ska det även ingå tjänstepension som avses i 5 § första stycket 5 och 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, om skattskyldighet enligt den lagen förelåg kalenderåret två år före det år garantipensionen avser.

10 §

Om en sådan pension till efterlevande som avses i 9 § tillkommer senare, ska beräkningsunderlaget räknas om med hänsyn till den tillkommande pensionen. Omräkningen ska göras från och med månaden efter den månad då Pensionsmyndigheten fick kännedom om pensionen. Detsamma ska gälla när en pension som avses i 9 § tillkommer i samband med att ålderspension beviljas i form av garantipension.

Ett tillkommande belopp enligt första stycket ska, om inte 11 § ska tillämpas, ingå i beräkningsunderlaget till dess uppgifterna vid taxeringen avser tjänstepensionen för helt år.

Ett tillkommande belopp enligt första stycket ska, om inte 11 § ska tillämpas, ingå i beräkningsunderlaget till dess uppgifterna vid inkomstbeskattningen avser tjänstepensionen för helt år.

70 kap.

2 §

Ett beslut om inkomstgrundad ålderspension ska ändras om det föranleds av en ändring som gjorts i beräkningsunderlaget för beslutet eller av en ändring av ett beslut enligt skattebetalningslagen (1997:483) som avser egenavgift. Detsamma gäller om det efter ändring av taxeringen står klart att pensionsrätt för premiepension, till följd av bestämmelserna i 61 kap. 8 §, inte skulle ha tillgodoräknats.

Ett beslut om inkomstgrundad ålderspension ska ändras om det föranleds av en ändring som gjorts i beräkningsunderlaget för beslutet eller av en ändring av ett beslut enligt skatteförfarandelagen (0000:000) som avser egenavgift. Detsamma gäller om det efter ändring av beslutet om slutlig skatt står klart att pensionsrätt för premiepension, till följd av bestämmelserna i 61 kap. 8 §, inte skulle ha tillgodoräknats.

Ett beslut om pensionsrätt och pensionspoäng ska ändras också när det följer av bestämmelserna i 61 kap. 9 eller 21 § om obetalda avgifter.

98 kap.

5 §

Slutligt bostadsbidrag bestäms för varje kalenderår under vilket

Slutligt bostadsbidrag bestäms för varje kalenderår under vilket

preliminärt bidrag har betalats ut. Slutligt bostadsbidrag bestäms efter den tidpunkt när taxeringsbeslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) senast ska ha meddelats.

preliminärt bidrag har betalats ut. Slutligt bostadsbidrag bestäms efter den tidpunkt när besked om slutlig skatt enligt 56 kap. 10 § första stycket skatteförfarandelagen (0000:000) senast ska ha skickats.

9 §

Om den försäkrades taxering eller studiemedel i form av studiebidrag ändras efter det att slutligt bostadsbidrag bestämts och ändringen innebär att bostadsbidraget skulle ha varit högre eller lägre, ska ett nytt bostadsbidrag bestämmas, om den försäkrade begär det eller om Försäkringskassan självmant tar upp frågan.

En fråga om nytt slutligt bostadsbidrag enligt denna paragraf får inte tas upp efter utgången av femte året efter det taxeringsår som taxeringsbeslutet avser eller sjätte året efter det att studiebidraget lämnades.

Om den försäkrades beslut om slutlig skatt eller studiemedel i form av studiebidrag ändras efter det att slutligt bostadsbidrag bestämts och ändringen innebär att bostadsbidraget skulle ha varit högre eller lägre, ska ett nytt bostadsbidrag bestämmas, om den försäkrade begär det eller om Försäkringskassan självmant tar upp frågan.

En fråga om nytt slutligt bostadsbidrag enligt denna paragraf får inte tas upp efter utgången av sjätte året efter det år som beslutet om slutlig skatt avser eller sjätte året efter det att studiebidraget lämnades.

102 kap.

29 §

Vid tillämpning av 26 § ska följande inkomster beaktas:

1. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 1 och 2 efter avdrag för den skatte- och avgiftssats som följer av tillämplig skattetabell enligt 11 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483). Om det för den försäkrade inte kan beslutas någon tillämplig skattetabell ska den skatte- och avgiftssats användas som följer av den skattetabell som skulle ha varit tillämplig om sådant beslut hade kunnat fattas.

1. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 1 och 2 efter avdrag för den skatte- och avgiftssats som följer av tillämplig skattetabell enligt 55 kap. 6 och 8 §§ skatteför-farandelagen (0000:000). Om det för den försäkrade inte kan beslutas någon tillämplig skattetabell ska den skatte- och avgiftssats användas som följer av den skattetabell som skulle ha varit tillämplig om sådant beslut hade kunnat fattas.

2. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 3 efter avdrag med 30 procent.

3. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 4.

4. Den del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 7 § 5. När det gäller sådan del av den bidragsgrundande inkomsten som avses i 97 kap. 13 § 1 ska den inkomsten tas upp efter avdrag för de skatter och

avgifter som följer av bestämmelserna i 1 och 2 om inkomsten inte hade undantagits från beskattning i Sverige på grund av 3 kap.913 §§inkomstskattelagen (1999:1229) eller skatteavtal.

5. Bostadstillägg enligt 21 §.

106 kap.

38 §

När en person ska betala för sitt uppehälle enligt detta kapitel ska betalningen ske genom att den handläggande myndigheten, efter skatteavdrag enligt skattebetal-ningslagen (1997:483), gör avdrag från ersättningen när den ska betalas ut.

När en person ska betala för sitt uppehälle enligt detta kapitel ska betalningen ske genom att den handläggande myndigheten, efter skatteavdrag enligt skatteförfaran-delagen (0000:000), gör avdrag från ersättningen när den ska betalas ut.

När det gäller graviditetspenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning, rehabiliteringspenning och smittbärarpenning ska det innehållna beloppet betalas ut till den som har begärt avdraget.

108 kap.

17 §

Den som är återbetalningsskyldig för premiepension enligt 2 § ska betala ränta på det felaktigt utbetalda beloppet med basränta enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) från utbetalningsdagen till och med dagen för Pensionsmyndighetens beslut om återkrav.

Den som är återbetalningsskyldig för premiepension enligt 2 § ska betala ränta på det felaktigt utbetalda beloppet med basränta enligt 65 kap. 3 § skatteförfaran-delagen (0000:000) från utbetalningsdagen till och med dagen för Pensionsmyndighetens beslut om återkrav.

Bestämmelsen i 15 § tillämpas inte i fråga om premiepension.

Lydelse enligt prop. 2010/11:142 Föreslagen lydelse

113 kap.

22 §

Bestämmelserna om ändring i 3–6 §§ tillämpas inte i ärenden om allmän ålderspension. I 26 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rättelse av skrivfel och liknande.

I fråga om omprövning av Pensionsmyndighetens och Skatteverkets beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas endast 7 § andra stycket samt 9, 21 och 23–31 §§.

När det gäller omprövning av ett beslut om pensionsgrundande inkomst ska vad som i de i andra stycket angivna bestämmelserna, utom 25 och 28 §§, föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt

När det gäller omprövning av ett beslut om pensionsgrundande inkomst ska vad som i de i andra stycket angivna bestämmelserna, utom 25 och 28 §§, föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt

lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket.

67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (0000:000).

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

31 §

Omprövning av ett beslut om allmän ålderspension efter de i 29 § angivna tidpunkterna får också göras om

1. det först efter de i 29 § angivna tidpunkterna har visat sig att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det finns andra synnerliga skäl,

2. beslutet påverkas av en ändring av ett beslut enligt skatte-betalningslagen (1997:483) om arbetsgivaravgift, eller

2. beslutet påverkas av en ändring av ett beslut enligt skatte-förfarandelagen (0000:000) om arbetsgivaravgift, eller

3. beslutet omprövas på grund av att det påverkas av en ändring som har gjorts av ett beslut om pensionsgrundande belopp eller pensionsrätt som avser någon annan än den försäkrade.

32 §

Vid överklagande av Pensionsmyndighetens, Skatteverkets och allmän förvaltningsdomstols beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas 10–18, 20, 21 och 33–36 §§.

Bestämmelserna om det allmänna ombudet tillämpas dock inte i fråga om beslut som avser premiepension.

När det gäller överklagande av beslut om pensionsgrundande inkomst ska vad som i de i första och andra styckena angivna bestämmelserna, utom 35 §, föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket.

När det gäller överklagande av beslut om pensionsgrundande inkomst ska vad som i de i första och andra styckena angivna bestämmelserna, utom 35 §, föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (0000:000).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.

3. Bestämmelserna om ränta i 64 kap. 28 § andra stycket och 108 kap. 17 § första stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

2.142. Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 22 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

22 §

Bestämmelsen i 64 kap. 28 § andra stycket socialförsäkringsbalken om uppräkning med basränta enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska inte tillämpas för tid före det första valet av placering av premiepensionsmedel.

Bestämmelsen i 64 kap. 28 § andra stycket socialförsäkringsbalken om uppräkning med basränta ska inte tillämpas för tid före det första valet av placering av premiepensionsmedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2.143. Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 15 och 21 §§ radio-_och_tv-lagen (2010:696) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13 kap.

15 §

För sådan avgift och ränta som nämns i 14 § tillämpas 12 kap. 6 § första stycket, 7 §, 12 § första stycket och 13 § samt 20 kap. skattebetalningslagen (1997:483).

För sådan avgift och ränta som nämns i 14 § tillämpas 59 kap. 13, 16, 17, 21, 26 och 27 §§ samt 70 kap. 1–4 §§ skatteförfarandelagen (0000:000).

Vid tillämpningen av första stycket ska vad som sägs i skatteförfarandelagen om Skatteverket i stället gälla Myndigheten för radio och tv.

21 §

Sändningsavgift enligt denna lag omfattas av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000) om betalningssäkring ska tillämpas på sändningsavgift enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

3. Ärendet och dess beredning

Den 1 december 2005 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå reformerade förfaranderegler på såväl det direkta som det indirekta beskattningsområdet (dir. 2005:129). Genom tilläggsdirektiv den 6 december 2007 (dir. 2007:165) och den 30 oktober 2008 (dir. 2008:126) fick utredaren ytterligare uppgifter och förlängd tid för uppdraget. Utredningen antog namnet Skatteförfarandeutredningen (Fi 2005:10).

I juni 2009 lämnade utredningen sitt slutbetänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58). Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 1. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2009/4718).

Inom Finansdepartementet har promemorian Artistskattens infogning i skattekontosystemet (dnr Fi2009/7634) upprättats. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet.

Regeringen har denna dag beslutat propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165). Regeringens förslag i den propositionen bygger på de förslag som utredningen har lagt fram i sitt slutbetänkande och de förslag som finns i Finansdepartementets promemoria. I den propositionen tar regeringen även upp frågan om ändringar av skatte- eller avgiftsbeslut i efterhand, som bygger på en promemoria från Finansdepartementet (dnr Fi2002/2029). Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2006/2548). Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

I propositionen Skatteförfarandet finns en sammanfattning av Skatteförfarandeutredningens slutbetänkande (bilaga 1). Den propositionen innehåller även betänkandets lagförslag (bilaga 2), det huvudsakliga innehållet och lagförslagen i promemorian Artistskattens infogning i skattekontosystemet (bilagorna 4 och 5), lagförslagen om ändringar av skatte- eller avgiftsbeslut i efterhand (bilaga 7) samt lagrådsremissens förslag till lagtext och Lagrådets yttrande över lagförslagen (bilagorna 9 och 10).

I propositionen Skatteförfarandet har regeringen aviserat att det behöver göras följdändringar i andra lagar än dem som regeringen föreslår i den propositionen och att dessa kommer att föreslås i en separat proposition (se avsnitt 23.1 i prop. 2010/11:165). Dessa följdändringar föreslås i den här propositionen.

Ett utkast till propositionen har tillställts Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Naturvårdsverket. Dokumentation härom finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr Fi2011/3730).

Lagrådet

De lagändringar som föreslås i den här propositionen är rena följdändringar med anledning av de av Lagrådet granskade författningsförslagen i propositionen Skatteförfarandet. Förslagen är enligt regeringens mening författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4. Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

4.1. Den nya skatteförfarandelagen

I propositionen Skatteförfarandet (prop. 2010/11:165) föreslås en ny lag, skatteförfarandelagen, för i stort sett hela skatteförfarandet. Lagen ska ersätta bl.a. skattebetalningslagen (1997:483), taxeringslagen (1990:324), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen (2005:1117) om deklarationsombud. Även bestämmelserna om kassaregister, personalliggare och kontroll av torg- och marknadshandel, som i dag finns i olika lagar, tas in i skatteförfarandelagen.

Ett stort antal andra författningar berörs av reformen. I propositionen Skatteförfarandet lämnar regeringen inte förslag till alla de följdändringar som behöver göras när skatteförfarandereglerna samlas i en ny lag. Dessa ytterligare följdändringar föreslås i den här propositionen.

4.2. Följdändringar

Regeringens bedömning: Hänvisningar till de lagar som ska upphävas och ersättas av skatteförfarandelagen bör bytas ut mot hänvisningar till skatteförfarandelagen. Hänvisningar till en viss bestämmelse i en lag som ska upphävas och ersättas av skatteförfarandelagen bör bytas ut mot hänvisningar till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen. Språket i lagar som har anknytning till skatteförfarandet bör anpassas till den nya terminologi som införs på skatteförfarandeområdet genom skatteförfarandelagen.

Regeringens förslag: Nödvändiga följdändringar med anledning av den föreslagna skatteförfarandelagen ska göras. Även mindre ändringar av språklig och redaktionell natur i syfte att modernisera äldre bestämmelser ska göras. Vissa bestämmelser som inte längre behövs ska upphävas.

Utredningens bedömning: Överensstämmer med regeringens bedömning (se betänkandet s. 712) och förslag.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte haft något att invända mot utredningens bedömning.

Skälen för regeringens bedömning och förslag

Förslag till följdändringar i propositionen Skatteförfarandet ( prop. 2010/11:165 )

I propositionen Skatteförfarandet föreslår regeringen de följdändringar som behövs för att behålla möjligheten att bevilja ersättning för kostnader för ombud, biträde, eller utredning samt att använda bevissäkring och betalningssäkring för skatter, tull och avgifter som inte kommer att omfattas av skatteförfarandelagen. Dessutom föreslår regeringen följdändringar för att förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och transporttillägg som beslutas av Skatteverket enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter även fortsättningsvis ska kunna hanteras inom skattekontosystemet.

Regeringen föreslår också följdändringar som innebär att vissa bestämmelser som inte får någon motsvarighet i skatteförfarandelagen förs över till annan lag. Så är fallet med taxeringslagens bestämmelser om skattenämnd som förs över till fastighetstaxeringslagen och skattebetalningslagens bestämmelser om bevarande av fakturor som förs över till mervärdesskattelagen (1994:200). Regeringen föreslår även följdändringar för inkomstskattelagen (1999:1229).

Följdändringar i den här propositionen

Ett stort antal författningar innehåller hänvisningar till skattebetalningslagen, taxeringslagen eller lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter eller till någon av de andra lagar som föreslås upphävas och ersättas med skatteförfarandelagen, t.ex. lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Hänvisningarna ges i vissa fall till hela lagen. I 5 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader finns exempel på en sådan bestämmelse, enligt vilken bestämmelserna i taxeringslagen och skattebetalningslagen gäller för särskild löneskatt på pensionskostnader. I dylika fall behöver hänvisningen ersättas med hänvisning till skatteförfarandelagen.

I andra fall förekommer hänvisningar till en viss bestämmelse i en av de lagar som ska upphävas. Hänvisningen behöver då ersättas med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen. Exempel på detta finns i 4 § lagen (1995:575) mot skatteflykt och i 13 kap. 15 § radio-_och_tv-lagen (2010:696).

I den föreslagna skatteförfarandelagen används i vissa delar en terminologi som skiljer sig från den som finns i nuvarande lagar på skatteförfarandeområdet. Äldre bestämmelser har också fått en ny struktur och ett modernare språk. Ett tredje slag av följdändringar i denna proposition är således föranledda av att vissa begrepp, termer och uttryck utmönstras och ersätts med en för hela förfarandeområdet gemensam begreppskatalog. Se vidare avsnitt 5.3 i prop. 2010/11:165.

Det ovan sagda innebär att författningar som innehåller utmönstrade begrepp, termer och uttryck, som t.ex. taxering, taxeringsbeslut, taxeringsår och självdeklaration behöver ändras för att överensstämma med den föreslagna skatteförfarandelagens språk. Exempel härpå är 5 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

5. Ikraftträdande m.m.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som den föreslagna skatteförfarandelagen föreslås träda i kraft. I fråga om vissa lagbestämmelser krävs särskilda övergångsbestämmelser. Dessa behandlas i författningskommentaren till respektive lagförslag.

6. Konsekvenser

Lagförslagen i denna proposition utgör följdändringar med anledning av införandet av den föreslagna skatteförfarandelagen. Följdändringarna medför inte några sådana självständiga konsekvenser som det finns anledning att behandla i detta sammanhang.

7. Författningskommentar

7.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter

3 §

I paragrafen har orden ”taxering för inkomst” ersatts med orden ”beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

Ordet ”förmögenhet” har slopats eftersom lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt upphörde att gälla vid utgången av 2007 (SFS 2007:1403).

Övriga ändringar i paragrafen är av språklig natur.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Den upphävda taxeringslagen (1990:324) gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar (punkten 16 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser). Därför ska, enligt punkten 2, äldre bestämmelser i förevarande lag gälla för dessa taxeringar.

7.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen

Lagens rubrik

Rubriken har anpassats till terminologin i skatteförfarandelagen (se kommentaren till 3 §).

3 §

I paragrafen har ordet ”taxeringen” ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

Övriga ändringar i paragrafen är av språklig natur.

7.3. Förslaget till lag om ändring i brottsbalken

35 kap.

4 §

Ändringen i andra stycket 3 är av språklig natur.

Begreppen taxeringsrevision och skatterevision som används i taxeringslagen (1990:324) respektive skattebetalningslagen (1997:483) används inte i skatteförfarandelagen, utan i stället används begreppet revision. Genom ändringen i tredje stycket görs en anpassning till den nya terminologin. Sådana skatte- och taxeringsrevisioner som avses i förevarande paragraf kan endast beslutas av Skatteverket. Den nya ordalydelsen medför således inte någon ändring i sak och några särskilda övergångsbestämmelser behövs inte.

7.4. Förslaget till lag om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

4 §

I paragrafen har hänvisningen till bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) ersatts med en hänvisning till bestämmelserna i skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

För att underlätta handläggningen av pågående ärenden och mål införs en övergångsbestämmelse, punkten 2, med innebörden att äldre bestämmelser fortfarande gäller för ärenden som har inletts hos Skatteverket före ikraftträdandet. Bestämmelsen avser såväl ärenden hos Skatteverket som mål i domstol. Det som avgör frågan om vilka bestämmelser som ska tillämpas är när ärendet inleddes hos Skatteverket.

Skattenämnderna ska avskaffas och beslut i ärenden som tidigare har fattats av skattenämnd ska i fortsättningen fattas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare hos Skatteverket (se avsnitt 20.2.3 i prop. 2010/11:165). Bestämmelserna i taxeringslagen om skattenämnd och

dess medverkan i skatteärenden gäller inte efter utgången av 2011. I stället gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om särskilt kvalificerad beslutsfattare i 66 kap. 5 § skatteförfarandelagen (se punkten 16 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser). Detsamma ska gälla vid tillämpningen av förevarande lag.

7.5. Förslaget till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

1 §

I paragrafen har ordet ”taxeringen” ersatts med ”besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

3 §

I fjärde stycket har hänvisningen till bestämmelsen om beslut om årlig taxering i 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) ersatts med en hänvisning till bestämmelsen om beslut om slutlig skatt i 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen.

4 §

Hänvisningarna i andra stycket till bestämmelsen om beslut om årlig taxering i 4 kap. 2 § taxeringslagen har ersatts med hänvisningar till bestämmelsen om beslut om slutlig skatt i 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen.

I fjärde stycket har hänvisningen till bestämmelsen i skattebetalningslagen (1997:483) om avräkning från kommuners och landstings fordran på staten ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Femte och sjätte styckena har anpassats till terminologin och systematiken i skatteförfarandelagen. Beslut om slutlig skatt ska fattas för varje beskattningsår (56 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Besluten måste fattas senast den 15 december efter beskattningsåret eftersom besked om den slutliga skatten ska skickas ut senast detta datum (56 kap. 10 § skatteförfarandelagen).

4 a §

Ändringarna i första och andra styckena består i att hänvisningarna till bestämmelsen om beslut om årlig taxering i 4 kap. 2 § taxeringslagen har ersatts med hänvisningar till bestämmelsen om beslut om slutlig skatt i 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen. Se även kommentaren till 4 §.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

I punkterna 3 och 4 finns särskilda bestämmelser om beräkning av fastighetsavgiftsmedel för avgiftsåret 2015 och om förskott på avgift till registrerat trossamfund för åren 2013 och 2014.

7.6. Förslaget till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

15 §

I paragrafen har orden ”taxering till beskattning” ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.7. Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade

1 §

Lagen har ändrats redaktionellt på så sätt att dess innehåll redovisas i en paragraf. Orden ”taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt” har ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.8. Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

8 §

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 15 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om ersättning för kostnader finns därefter i skatteförfarandelagen. För att behålla gällande ordning hänvisas i förevarande paragraf till bestämmelserna om ersättning för kostnader i skatteförfarandelagen.

18 §

Lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet och lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkterna 14 och 17 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. För att behålla gällande ordning hänvisas i fjärde stycket 2 till bestämmelserna om bevissäkring och betalningssäkring i skatteförfarandelagen.

I 47 kap. skatteförfarandelagen finns bestämmelser om uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll. Det rör sig om undantag av uppgifter från föreläggande (1 §) och om undantag av handlingar från revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister och kontrollbesök (2 §). Även i andra skatteförfattningar, t.ex. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m., hänvisas det till skatteförfarandelagens

bestämmelser om uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll. Bestämmelserna i förevarande punkt avser undantag av uppgifter och handlingar från kontroller enligt såväl skatteförfarandelagen som andra skatteförfattningar.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Av skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser följer att det under en tid efter ikraftträdandet kommer att förekomma mål enligt de författningar som upphävs i och med ikraftträdandet av skatteförfarandelagen. Det rör sig dels om mål som redan inletts vid ikraftträdandet, dels om mål som kan komma att inledas efter ikraftträdandet.

Därför föreskrivs i punkten 2 att äldre bestämmelser fortfarande gäller för mål enligt lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Av samma anledning införs en bestämmelse, punkten 3, enligt vilken äldre bestämmelser även gäller för mål om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt de skatteförfattningar som avses i 18 § fjärde stycket 2 i dess äldre lydelse.

7.9. Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

34 §

Ändringen i första stycket 9 föranleds av att lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, benämnd betalningssäkringslagen, upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 14 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om betalningssäkring finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till 7 § första stycket betalningssäkringslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Av skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser framgår att det under en tid efter ikraftträdandet kommer att förekomma beslut om betalningssäkring enligt den upphävda betalningssäkringslagen. Därför föreskrivs i punkten 2 att äldre bestämmelser fortfarande gäller för beslut i fråga om förlängning av tidsfrist enligt betalningssäkringslagen.

7.10. Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

33 §

Ändringen i första stycket föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

I andra stycket, som är nytt, anges att för skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281). Det framgick tidigare av 1 kap. 2 a § skattebetalningslagen, som inte får någon motsvarighet i skatteförfarandelagen. Bestämmelsen införs därför i förevarande paragraf (se författningskommentaren till 2 kap. 1 § skatteförfarandelagen i prop. 2010/11:165). I vilka fall som reklamskatt ska betalas till Tullverket anges i 26 §.

7.11. Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel

23 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

7.12. Förslaget till lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792)

9 a §

Av paragrafen följer vem som är skyldig att göra skatteavdrag och att betala arbetsgivaravgifter i fråga om arbete på en tvångsförvaltad egendom. I skatteförfarandelagen används inte ordet arbetsgivare. Ändringen i förevarande paragraf innebär en anpassning till skatteförfarandelagens terminologi. I 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen föreskrivs bl.a. att det är ”den som betalar ut ersättning för arbete” som ska göra skatteavdrag. Samma uttryckssätt används här.

Dessutom har hänvisningen till bestämmelsen om befrielse från betalningsskyldighet i skattebetalningslagen (1997:483) ändrats till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Övriga ändringar i paragrafen är av språklig natur.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Skatteförfarandelagen ska tillämpas första gången på arbetsgivaravgifter som avser redovisningsperioden januari 2012 och skatteavdrag som ska dras av från ersättningar som betalas ut efter utgången av 2011, se punkterna 1 b och 1 c i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Detsamma ska enligt

punkten 2 gälla vid tillämpningen av den nya lydelsen av 9 a § i förevarande lag.

7.13. Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

3 §

I paragrafen har orden ”taxeringarna” och ”taxeringen” ersatts med ”besluten om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen” respektive ”besluten om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Se även kommentaren till förslaget till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. (avsnitt 7.5).

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

7.14. Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

3 §

Hänvisningen till skattebetalningslagen (1997:483) har ersatts med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

Övriga ändringar i paragrafen är av redaktionell natur som inte är avsedda att medföra någon ändring i sak.

4 §

Hänvisningen i andra stycket till skattebetalningslagen (1997:483) har ersatts med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om fordringar som har påförts enligt skattebetalningslagen. Bestämmelsen avser såväl fordringar som har påförts enligt skattebetalningslagen före ikraftträdandet som fordringar som, till följd av skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, påförs efter ikraftträdandet.

7.15. Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Korea inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.16. Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.17. Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.18. Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Japan inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.19. Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.20. Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.21. Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.22. Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.23. Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

3 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

7.24. Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

4 §

Ändringen i paragrafen föranleds av att lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 22 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om kontrolluppgifter finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till 6 kap. 6 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

7.25. Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt

1 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen. I den lagen används inte termen taxeringsår (se avsnitt 4.2). För att behålla gällande ordning anknyts i förevarande paragraf i stället till det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas.

6 § och upphävandet av 7 §

Förfarandereglerna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarandelagen, som gäller för fastighetsskatt (2 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Hänvisningarna till de två förstnämnda lagarna ersätts därför med en gemensam upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av fastighetsskatt i skatteförfarandelagen. Upplysningen tas in i 6 §. Till följd härav upphävs 7 §.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 ska den nya lydelsen av 1 § tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen ska även tillämpas vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012. Punkten har utformats med punkterna 1 och 26 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser som förebild.

7.26. Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

1 §

Ändringen i första stycket 1 föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och

övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om återbetalning av skatter och avgifter finns därefter i skatteförfarandelagen.

Första stycket 2 slopas eftersom skatteförfarandelagen gäller för skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Återbetalning av skatt enligt den lagen omfattas således av första stycket 1.

10 §

Ändringarna i första och tredje styckena är endast av språklig natur.

I andra stycket ersätts hänvisningen till räntebestämmelsen i skattebetalningslagen med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Punkten 1

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Punkten 2

I fråga om avräkning från belopp som återbetalas på grund av bestämmelser i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. och skattebetalningslagen gäller 1 § i sin äldre lydelse.

Punkten 3

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntebestämmelserna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa bestämmelser ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska gälla bestämmelserna om ränta i 10 § förevarande lag.

7.27. Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.28. Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

1 a §

Ändringen föranleds av att lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 14 i skatteförfarandelagens

ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om betalningssäkring finns därefter i skatteförfarandelagen.

Bestämmelserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen gäller förutom för skatter och avgifter som tas ut enligt den lagen även för vissa skatter, tullar och avgifter som tas ut enligt andra lagar. För att uppnå detta föreskrivs det i respektive lag att skatteförfarandelagens bestämmelser om betalningssäkring är tillämpliga. Förevarande paragraf avser såväl sådan skatt och avgift som tas ut med stöd av skatteförfarandelagen som sådan skatt, tull och avgift som enligt särskild föreskrift omfattas av skatteförfarandelagens bestämmelser om betalningssäkring.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Vid en prövning av förutsättningarna för näringsförbud som görs efter ikraftträdandet ska såväl underlåtenhet att betala sådan skatt, tull eller avgift som omfattas av bestämmelserna om betalningssäkring i skatteförfarandelagen som underlåtenhet att betala sådan skatt, tull eller avgift som omfattades av lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter beaktas. Punkten 2 möjliggör detta.

7.29. Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

2 kap.

7 §

I andra stycket första meningen har frasen ”tas ut på grund av taxering” ersatts med ordet ”beslutas” och frasen ”tagits med vid taxering här” ersatts med frasen ”har ingått i underlaget för beslutet”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

I andra stycket andra meningen har frasen ”tas ut på grund av taxering” ersatts med ordet ”beslutas”. Även denna ändring är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen.

Lydelsen av förevarande paragraf omfattar såväl taxering enligt taxeringslagen (1990:324) som beslut om slutlig skatt enligt skatteförfarandelagen. Någon ändring i sak är således inte avsedd.

9 §

I första stycket 2 har frasen ”tagits med vid taxeringen” ersatts med frasen ”har ingått i underlaget för beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

I andra stycket har ordet ”taxering” ersatts med ordet ”beskattning”. Även denna ändring är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen. Någon ändring i sak är inte avsedd.

14 §

I paragrafen har orden ”tas med vid taxeringen” ersatts med orden ”ingå i underlaget för beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till

terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

15 §

I paragrafen har ordet ”taxering” ersatts med ”beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

17 §

Ändringarna i första stycket är en följd av att termen taxeringsår utmönstras och därför inte används i skatteförfarandelagen. För att behålla gällande ordning knyts tidsfristen för avräkning av överskjutande belopp till beskattningsåret.

I andra stycket används ordet ”år” i stället för den utmönstrade termen ”taxeringsår”. Någon ändring i sak är inte avsedd.

4 kap.

3 §

I andra stycket har frasen ”tas ut på grund av taxering” ersatts med ordet ”beslutas” och frasen ”tagits med vid taxering här” ersatts med frasen ”har ingått i underlaget för beslutet”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

Lydelsen av förevarande paragraf omfattar såväl taxering enligt taxeringslagen (1990:324) som beslut om slutlig skatt enligt skatteförfarandelagen. Någon ändring i sak är således inte avsedd.

4 §

Ändringarna i första stycket är en följd av att termen taxeringsår utmönstras och därför inte används i skatteförfarandelagen. För att behålla gällande ordning knyts tidsfristen för avräkning av överskjutande belopp till beskattningsåret.

I andra stycket används ordet ”år” i stället för den utmönstrade termen ”taxeringsår”. Någon ändring i sak är inte avsedd.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller 2 kap. 9, 14 och 15 §§ i sin äldre lydelse för 2013 och tidigare års taxeringar.

Hänvisningar till S7-29

7.30. Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.31. Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Irland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.32. Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

4 a kap.

15 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om skatteavdrag och skattedeklarationer finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till bestämmelserna i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om skyldighet att göra skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt skattebetalningslagen. Denna punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraftträdandet av förevarande lag.

7.33. Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

8 kap.

13 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna i fjärde stycket 1–4 till bestämmelserna i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelser i

skatteförfarandelagen. Punkten 4 gäller samtliga skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarandelagen, dvs. även särskilda avgifter.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen. Denna punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraftträdandet av förevarande lag.

7.34. Förslaget till lag om ändring i konkurslagen (1987:672)

4 kap.

1 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna i andra stycket 1 a till 1 kap. 1 eller 1 b § skattebetalningslagen ersätts därför med orden ”skatt eller avgift som omfattas av skatteförfarandelagen”.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om skatt och avgift enligt skattebetalningslagen. Denna punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraftträdandet av förevarande lag.

7.35. Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Schweiz inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.36. Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken

1 §

Lagen ändras redaktionellt på så sätt att dess innehåll redovisas i en paragraf som har delats in i två stycken. Orden ”taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt” har ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

Hänvisningar till S7-36

7.37. Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.38. Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike

1 §

Lagen ändras redaktionellt på så sätt att dess innehåll redovisas i en paragraf. Orden ”taxering till statlig eller kommunal inkomstskatt” har ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

Övriga ändringar är av språklig natur.

Hänvisningar till S7-38

7.39. Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.40. Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.41. Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.42. Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.43. Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

Upphävandet av 4 §

Paragrafen är obehövlig eftersom denna uppgiftsskyldighet följer av 30 kap. 5 § andra stycket skatteförfarandelagen (jfr prop. 1998/99:135 s. 53).

7.44. Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

19 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till bestämmelserna i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

Bestämmelserna om vissa debiteringsåtgärder i 11 kap. 20 § skattebetalningslagen får ingen motsvarighet i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till den paragrafen ersätts därför inte. I 23 kap. 1 § skattebetalningslagen finns en bestämmelse om avrundning. Skatteförfarandelagen innehåller ingen sådan bestämmelse. En sådan bestämmelse föreslås i stället ges i förordning. En bestämmelse om avrundning tas därför lämpligen in även i förordningen till förevarande lag.

20 §

Innehållet i paragrafen har anpassats till hur bestämmelserna i skatteförfarandelagen är formulerade. Någon ändring i sak är inte avsedd.

21 §

Ändringarna föranleds av att taxeringslagen (1990:324) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 16 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Taxeringslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna i förevarande paragraf till bestämmelser i taxeringslagen ersätts därför med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

22 §

Bestämmelsen i andra stycket om att avgift enligt förevarande lag omfattas av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter ersätts med en föreskrift om att bestämmelserna i skatteförfarandelagen om betalningssäkring ska tillämpas på avgift enligt förevarande lag.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereglerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 3, gälla bestämmelserna om ränta i 19 § förevarande lag.

7.45. Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

3 §

I paragrafen har ordet ”inkomsttaxeringen” ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

10 §

Förfarandereglerna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarandelagen, som gäller för avkastningsskatt (2 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Hänvisningarna i första stycket till de två förstnämnda lagarna ersätts därför med en gemensam upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av avkastningsskatt i skatteförfarandelagen.

I andra–fjärde styckena ändras hänvisningarna till bestämmelserna i skattebetalningslagen till att avse motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

Punkten 1

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Punkten 2

Den nya lydelsen av 10 § andra och tredje styckena ska, i likhet med skatteförfarandelagen, tillämpas på avkastningsskatt som avser beskattningsår och redovisningsperioder som börjar efter den 31 januari 2012. Den nya lydelsen ska även tillämpas på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012. Punkten har utformats med punkterna 1 och 26 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser som förebild.

Punkten 3

I punkten anges för ränta som tillgodoräknas enligt skattebetalningslagen gäller 10 § fjärde stycket i sin äldre lydelse.

Hänvisningar till S7-45

7.46. Förslaget till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144)

9 kap.

5 §

Förfarandereglerna i skattebetalningslagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarandelagen, som gäller för begravningsavgift (2 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Hänvisningen i första stycket till skattebetalningslagen ersätts därför med en upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av begravningsavgiften i skatteförfarandelagen.

I andra stycket har ordet ”inkomståret” ersatts med ordet ”beskattningsåret”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen i vilken termen inkomstår inte används. Någon ändring i sak är inte avsedd.

14 §

I första stycket har ordet ”inkomståret” ersatts med ordet ”beskattningsåret”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen i vilken termen inkomstår inte används. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Bestämmelsen i andra stycket innebär en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om när och hur uppgifterna i första stycket ska lämnas. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Lagen ska tillämpas första gången på avgifter som avser det beskattningsår som börjar den 1 januari 2013. Det innebär att lagen, i likhet med skatteförfarandelagen, tillämpas första gången på preliminär skatt för år 2013 och slutlig skatt som beslutas år 2014.

7.47. Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

7 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

9 §

Hänvisningen till bestämmelsen i skattebetalningslagen ersätts med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

7.48. Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien

3 §

Av paragrafen följer att progressionsuppräkning på grund av avtalets regler ska ske. I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Belgien inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. I paragrafen har därför orden ”skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige” ersatts med ”ska följande iakttas”. Till följd härav har orden ”skall dock följande iakttas” utgått i andra meningen. Vidare har ordet ”taxeras” ersatts med ordet ”beskattas”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

Hänvisningar till S7-48

7.49. Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike

3 §

Av paragrafen följer att progressionsuppräkning på grund av avtalets regler ska ske. I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Frankrike inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. I paragrafen har därför orden ”skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i

Sverige” ersatts med ”ska följande iakttas”. Till följd härav har orden ”skall dock följande iakttas” utgått i andra meningen. Vidare har ordet ”taxeras” ersatts med ordet ”beskattas”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

Hänvisningar till S7-49

7.50. Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

5 §

Förfarandebestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarandelagen, som gäller för särskild löneskatt på pensionskostnader (2 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Hänvisningarna i första stycket till de två förstnämnda lagarna ersätts därför med en gemensam upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av särskild löneskatt på pensionskostnader i skatteförfarandelagen.

Bestämmelsen i andra stycket innebär en upplysning om att regeringen meddelar föreskrifter om fastställande och redovisning av särskild löneskatt som staten ska betala. Det är fråga om sådana föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag.

7.51. Förslaget till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

1 kap.

4 §

Ändringen i paragrafen är en följd av att termen taxering utmönstras och därför inte används i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Enligt 1 kap. 3 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) ska fysiska personer betala kommunal inkomstskatt på förvärvsinkomster. Ett motsvarande uttryckssätt, ”ska betala”, används här. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Hänvisningar till S7-51

7.52. Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt

4 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

7.53. Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

4 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

7.54. Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados

3 §

Av paragrafen följer att progressionsuppräkning på grund av avtalets regler ska ske. I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Barbados inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. I paragrafen har därför orden ”skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige” ersatts med ”ska följande iakttas”. Till följd härav har orden ”skall dock följande iakttas” utgått i andra meningen. Vidare har ordet ”taxeras” ersatts med ordet ”beskattas”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

Hänvisningar till S7-54

7.55. Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Singapore inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.56. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Nederländerna inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet

inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.57. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Österrike inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.58. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland

Upphävandet av 5 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Tyskland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.59. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Mauritius inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte

ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.60. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Mexiko inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.61. Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Botswana inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.62. Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

2 §

Hänvisningen i punkten 5 till lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. slopas. Anledningen till det är att skatt enligt den lagen i fortsättningen ska omfattas av skatteförfarandelagen. Fordringar på sådan skatt kommer således att

påföras enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen och därigenom ingå i hänvisningen i punkten 6 i dess nya lydelse. Ändringen i punkten 6 föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

19 §

I paragrafen ersätts hänvisningen till skattebetalningslagen med en hänvisning till skatteförfarandelagen. Se kommentaren till 2 §.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om fordringar som har påförts enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. eller skattebetalningslagen. Bestämmelsen avser såväl fordringar som har påförts enligt de båda lagarna före ikraftträdandet som fordringar som, till följd av skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, påförs efter ikraftträdandet.

7.63. Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Estland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.64. Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Lettland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.65. Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Litauen inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.66. Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Ryssland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.67. Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Venezuela inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.68. Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Namibia inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.69. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Gambia inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.70. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Bolivia inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses

obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.71. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Vietnam inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.72. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Vitryssland inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.73. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

18 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om skattedeklarationer finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till bestämmelsen i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

34 §

Ändringarna i första stycket föranleds dels av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen dels av att det i paragrafen införs ett nytt femte stycke.

I andra stycket ersätts hänvisningarna till bestämmelserna i skattebetalningslagen med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I femte stycket, som är nytt, anges att för skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281). Det framgick tidigare av 1 kap. 2 a § skattebetalningslagen, som inte får någon motsvarighet i skatteförfarandelagen. Bestämmelsen införs därför i förevarande paragraf (se författningskommentaren till 2 kap. 1 § skatteförfarandelagen i prop. 2010/11:165).

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereglerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 3, gälla bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket förevarande lag.

7.74. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

7 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om skattedeklarationer finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till bestämmelsen i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

31 g §

I paragrafen ersätts hänvisningen till skatterevision enligt skattebetalningslagen med en hänvisning till revision enligt skatteförfarandelagen.

34 §

Ändringarna i första stycket föranleds dels av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen i fortsättningen kommer att finnas i

skatteförfarandelagen dels av att det i paragrafen införs ett nytt femte stycke.

I andra stycket ersätts hänvisningarna till bestämmelserna i skattebetalningslagen med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I femte stycket, som är nytt, anges att för skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281). Det framgick tidigare av 1 kap. 2 a § skattebetalningslagen, som inte får någon motsvarighet i skatteförfarandelagen. Bestämmelsen införs därför i förevarande paragraf (se författningskommentaren till 2 kap. 1 § skatteförfarandelagen i prop. 2010/11:165).

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereglerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 3, gälla bestämmelserna om ränta i 34 § andra stycket förevarande lag.

7.75. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Amerikas Förenta Stater inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.76. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

5 §

Enligt skatteförfarandelagen fastställer Skatteverket underlaget för att ta ut allmän pensionsavgift i beslut om slutlig skatt (56 kap. 3 § 5 skatteförfarandelagen). Ändringarna i förevarande paragraf är en anpassning till beslutsförfarandet i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

7 §

Förfarandereglerna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarandelagen, som gäller för avgift enligt förevarande lag (2 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Hänvisningarna till de två förstnämnda lagarna ersätts därför med en gemensam upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgift enligt förevarande lag i skatteförfarandelagen.

8 §

Bestämmelserna i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter har arbetats in i skatteförfarandelagen, som gäller för avgift enligt förevarande lag (2 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Därmed blir bestämmelserna om betalningssäkring tillämpliga på avgift enligt förevarande lag utan någon särskild föreskrift. Den särskilda föreskriften härom i andra stycket slopas därför.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft. Lagen ska tillämpas på inkomst som uppbärs från och med den 1 januari 2013.

Hänvisningar till S7-76

7.77. Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

2 kap.

11 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om skattedeklarationer finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till bestämmelsen i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

6 kap.

1 §

Ändringarna i första stycket föranleds dels av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen i fortsättningen kommer att finnas i

skatteförfarandelagen dels av att det i paragrafen införs ett nytt femte stycke.

I andra stycket ersätts hänvisningarna till bestämmelserna i skattebetalningslagen med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I femte stycket, som är nytt, anges att för skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281). Det framgick tidigare av 1 kap. 2 a § skattebetalningslagen, som inte får någon motsvarighet i skatteförfarandelagen. Bestämmelsen införs därför i förevarande paragraf (se författningskommentaren till 2 kap. 1 § skatteförfarandelagen i prop. 2010/11:165).

8 kap.

3 §

I paragrafen ersätts hänvisningen till skatterevision enligt skattebetalningslagen med en hänvisning till revision enligt skatteförfarandelagen.

10 kap.

11 §

Hänvisningen till bestämmelserna i skattebetalningslagen ersätts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

11 kap.

11 c §

I paragrafen ersätts hänvisningen till skatterevision enligt skattebetalningslagen med en hänvisning till revision enligt skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereglerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 3, gälla bestämmelserna om ränta i 6 kap. 1 § andra stycket förevarande lag.

7.78. Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Egypten inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att

den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.79. Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt

1 §

I och med införandet av skatteförfarandelagen kommer Skatteverket inte längre att taxera någon till kommunal och statlig inkomstskatt. I stället fastställer Skatteverket underlaget för att ta ut skatt (jfr 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen). Ändringarna i förevarande paragraf är en anpassning till det nya beslutsförfarandet (se avsnitt 4.2).

2 §

I första stycket första meningen har ordet ”taxeringen” ersatts med orden ”fastställandet av underlag”. En motsvarande ändring görs i punkten 4. Ändringarna är en följd av de nya förfarandereglerna i skatteförfarandelagen (se även kommentaren till 1 §).

3 §

I paragrafen har ordet ”taxeringsbeslut” i olika böjningsformer ersatts med orden ”fastställande av underlag” i motsvarande former. Ändringarna är en följd av de nya förfarandereglerna i skatteförfarandelagen (se även kommentaren till 1 §).

4 §

Ändringarna föranleds av att taxeringslagen (1990:324) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 16 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Taxeringslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna i förevarande paragraf till bestämmelser i taxeringslagen ersätts därför med hänvisningar till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I andra stycket har skatteförfarandelagens terminologi använts genom att ordet ”eftertaxering” ersatts med ordet ”efterbeskattning”.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 ska lagen, i likhet med skatteförfarandelagen, tillämpas på inkomstskatt som avser beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen ska även tillämpas på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som

både påbörjas och avslutas under 2012 (jfr punkterna 1 och 26 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser).

Hänvisningar till S7-79

7.80. Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Argentina inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.81. Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Ukraina inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.82. Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Sydafrika inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses

obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.83. Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Malta inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.84. Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

8 kap.

11 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om ränta finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till bestämmelsen i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft. Lagen ska, i likhet med skatteförfarandelagens räntebestämmelser, tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

7.85. Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

7 a kap.

15 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om skatteavdrag och skattedeklarationer finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till

bestämmelserna i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om skyldighet att göra skatteavdrag eller lämna skattedeklaration enligt skattebetalningslagen. Denna punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraftträdandet av förevarande lag.

7.86. Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus

9 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

7.87. Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Luxemburg inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.88. Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Canada inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.89. Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i annat nordiskt land inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.90. Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

10 §

I första stycket 1 har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen. I den lagen används begreppet ”inkomstdeklaration” i stället för begreppet ”självdeklaration”.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 ska äldre bestämmelser fortfarande gälla i fråga om självdeklaration som ska lämnas enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

7.91. Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

37 §

I paragrafen har ordet ”taxeringen” ersatts med orden ”beslut om slutlig skatt”. Vidare har ordet ”inkomståret” ersatts med ordet ”beskattningsåret”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Enligt 1 kap. 6 § skattebetalningslagen avses med inkomstår kalenderåret före taxeringsåret. Enligt 1 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), är beskattningsåret för fysiska personer nästan alltid ett kalenderår. Skatteverket ska för varje beskattningsår fatta

ett beslut om slutlig skatt (56 kap. 2 § skatteförfarandelagen) i stället för grundläggande beslut om årlig taxering. Det som avsågs med inkomstår är således detsamma som avses med beskattningsår. Det är därmed inte fråga om någon ändring i sak.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser, i likhet med taxeringslagen (1990:324), fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

Hänvisningar till S7-91

7.92. Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

5 §

Ändringen i förevarande paragraf föranleds av att lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, benämnd betalningssäkringslagen, upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 14 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om betalningssäkring finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till betalningssäkringslagen ersätts därför med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Av punkt 14 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser framgår att det under en tid efter ikraftträdandet kommer att förekomma verkställighet och ställande av säkerhet enligt den upphävda betalningssäkringslagen. I punkten 2 föreskrivs därför att äldre bestämmelser fortfarande ska gälla för verkställighet och ställande av säkerhet enligt betalningssäkringslagen.

7.93. Förslaget till lag om ändring i ellagen (1997:857)

12 kap.

13 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om ränta finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till bestämmelsen i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft. Lagen ska, i likhet med skatteförfarandelagens räntebestämmelser, tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

7.94. Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Indien inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet. Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.95. Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Kazakstan inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.96. Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

34 §

Ändringen i förevarande paragraf föranleds av att lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 14 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om betalningssäkring finns därefter i skatteförfarande-

lagen. För att avgift enligt förevarande lag även i fortsättningen ska kunna bli föremål för betalningssäkring föreskrivs att bestämmelserna i skatteförfarandelagen om betalningssäkring ska tillämpas på sådan avgift.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

7.97. Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Makedonien inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.98. Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

4 §

I första stycket 10 har ordet ”taxerad” ersatts med ordet ”fastställd”. Det är en anpassning till den nya begreppskatalog som införs på skatteförfarandeområdet (se avsnitt 4.2). Vad som ska förstås med fastställd förvärvsinkomst framgår av 1 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229).

I punkten 1 anges att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Skatteförfarandelagen, och därmed den nya terminologin, tillämpas första gången på slutlig skatt som avser beskattningsår som börjar den 1 februari 2012. För fysiska personer innebär det att de kommer att lämna inkomstdeklaration enligt skatteförfarandelagen första gången den 2 maj 2014 och att beslut om slutlig skatt avseende dem kommer att fattas senast den 15 december 2014.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

7.99. Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

9 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om ränta finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till bestämmelsen om basränta i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft. Lagen ska, i likhet med skatteförfarandelagens räntebestämmelser, tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

7.100. Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Albanien inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.101. Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

4 §

Förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarandelagen, som gäller för avgift enligt förevarande lag (2 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Hänvisningen till skattebetalningslagen ersätts därför med en upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgifter enligt förevarande lag i skatteförfarandelagen.

5 §

Ändringen i första stycket är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen.

I andra stycket har ordet ”inkomstår” ersatts med ordet ”beskattningsår”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen, i vilken termen inkomstår inte används. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Bestämmelsen i tredje stycket innebär en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag.

6 §

Ändringen i andra stycket beror på att bestämmelserna i skattebetalningslagen i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

Punkten 1

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Punkten 2

Lagen ska tillämpas första gången på avgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Det innebär att lagen tillämpas första gången på preliminär skatt för år 2013 och beslut om slutlig skatt som fattas år 2014.

Punkten 3

Syftet med bestämmelsen är att redan beslutade stadgar inte ska behöva ändras för att erforderligt samtycke till uppgiftslämnande ska anses ha lämnats även efter den tidpunkt då skatteförfarandelagen ersätter skattebetalningslagen.

7.102. Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

13 §

Ändringarna i andra stycket föranleds av att taxeringslagen (1990:324) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkterna 16 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Taxeringslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen i förevarande paragraf till bestämmelserna i taxeringslagen om handlingar och uppgifter som ska undantas ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

14 §

Hänvisningen i första stycket 4 till skatterevision enligt skattebetalningslagen (1997:483) har ersatts med en hänvisning till revision enligt

skatteförfarandelagen. I skatteförfarandelagen används begreppet revision i stället för skatterevision. Därför används ordet revision även i förevarande paragraf.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller 14 § i sin äldre lydels i fråga om revision enligt skattebetalningslagen. Denna punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser om skatterevision har skett före eller efter ikraftträdandet av förevarande lag.

7.103. Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden

1 §

Lagen ändras redaktionellt på så sätt att dess innehåll redovisas i en paragraf. Hänvisningen till bestämmelsen om upprättande av skattekonto i skattebetalningslagen (1997:483), som inte får någon direkt motsvarighet i skatteförfarandelagen, har ersatts med en hänvisning till 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen. Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.104. Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Filippinerna inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.105. Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

9 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

7.106. Förslaget till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

5 kap.

12 §

Ändringen föranleds av att lagen (2007:592) om kassaregister m.m. ersätts av bestämmelser i skatteförfarandelagen, jfr punkten 21 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.

7.107. Förslaget till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

30 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna i punkterna 1–4 till bestämmelserna i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen. Punkten 4 gäller samtliga skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarandelagen, dvs. även särskilda avgifter.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen. Förevarande punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraftträdandet av förevarande lag.

7.108. Förslaget till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

3 kap.

19 §

I första stycket har ordet ”taxeringen” ersatts med orden ”beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

Bestämmelsen i andra stycket innebär en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur inkomsten ska räknas för vissa studerande. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag. Ordet ”taxeras” har ersatts med ordet ”beskattas”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

4 kap.

15 §

Paragrafen innebär en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur inkomst och förmögenhet ska beräknas för vissa låntagare. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag. I paragrafen har ordet ”taxeras” ersatts med ordet ”beskattas”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

16 §

I och med införandet av skatteförfarandelagen kommer Skatteverket inte längre besluta om taxering. I stället fastställer Skatteverket underlaget för att ta ut skatt eller avgift (jfr 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen). Ändringen i förevarande paragraf är en anpassning till det nya beslutsförfarandet (se avsnitt 4.2).

17 §

I och med införandet av skatteförfarandelagen kommer Skatteverket inte längre besluta om taxering. I stället fastställer Skatteverket underlaget för att ta ut skatt eller avgift i beslut om slutlig skatt (jfr 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen). Ändringarna i första stycket är en anpassning till det nya beslutsförfarandet (se avsnitt 4.2).

Bestämmelsen i tredje stycket innebär en upplysning om att regeringen meddelar föreskrifter om att låntagaren dessutom ska betala en tilläggsavgift. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag.

5 kap.

1 §

I första stycket har ordet ”taxeringen” ersatts med orden ”beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till det nya beslutsförfarandet i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Övriga ändringar är av språklig natur.

6 kap.

8 §

Paragrafen innebär en upplysning om att regeringen meddelar föreskrifter om hur Centrala studiestödsnämnden ska hämta in vissa uppgifter. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag. I paragrafen har ordet ”taxering” ersatts med ordet ”beskattning”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395)

Punkten 14

I och med införandet av skatteförfarandelagen kommer Skatteverket inte längre besluta om taxering. I stället fastställer Skatteverket underlaget för att ta ut skatt eller avgift i beslut om slutlig skatt (jfr 56 kap.

3 § skatteförfarandelagen). Ändringarna i första och andra meningarna är en anpassning till det nya beslutsförfarandet (se avsnitt 4.2).

Bestämmelsen i fjärde meningen innebär en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om de förutsättningar som ska gälla vid fastställande av årsbeloppet i vissa fall. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag.

Punkten 16

I och med införandet av skatteförfarandelagen kommer Skatteverket inte längre besluta om taxering. I stället fastställer Skatteverket underlaget för att ta ut skatt eller avgift i beslut om slutlig skatt (jfr 56 kap. 3 § skatteförfarandelagen). Ändringarna i första och andra styckena är en anpassning till det nya beslutsförfarandet (se avsnitt 4.2).

Bestämmelsen i tredje stycket andra meningen innebär en upplysning om att regeringen meddelar föreskrifter om att låntagaren ska betala en tilläggsavgift. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Skatteförfarandelagen, och därmed det nya beslutsförfarandet och den nya terminologin, ska tillämpas första gången på slutlig skatt som avser beskattningsår som börjar den 1 februari 2012. För fysiska personer innebär det att de kommer att lämna inkomstdeklaration enligt skatteförfarandelagen första gången den 2 maj 2014 och att beslut om slutlig skatt avseende dem kommer att fattas senast den 15 december 2014.

Den upphävda taxeringslagen (1990:324) ska fortfarande gälla för 2013 och tidigare års taxeringar (punkten 16 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser). Därför ska enligt punkten 2 äldre bestämmelser i förevarande lag gälla för 2012 och tidigare års taxeringar.

Hänvisningar till S7-108

7.109. Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

4 §

I förevarande paragraf och dess rubrik har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen. I den lagen används ordet ”inkomstdeklaration” i stället för ordet ”självdeklaration”.

Bestämmelsen i 1 kap. 9 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, förkortad LSK, om att uppgifter om belopp, om inte annat föreskrivs, ska anges i svenska kronor får inte någon motsvarighet i skatteförfarandelagen. En sådan bestämmelsen kommer i

stället att ges i förordning. Därför anpassas ordalydelsen i förevarande paragraf till det nya normgivningssättet.

15 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Av punkterna 2 och 3 följer att 4 och 15 §§ ska gälla i sin äldre lydelse i fråga om självdeklaration enligt LSK respektive uppgifter om mervärdesskatt som ska redovisas enligt skattebetalningslagen. Förevarande punkter gäller oavsett om tillämpningen av LSK:s eller skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraftträdandet av förevarande lag.

7.110. Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

4 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

7.111. Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

7 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om ränta finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till bestämmelsen om basränta i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelse skatteförfarandelagen.

11 §

I första stycket ersätts hänvisningen till beskattningsbeslut enligt 11 kap. skattebetalningslagen med en hänvisning till beslut om arbetsgivaravgifter enligt 53 kap. skatteförfarandelagen.

Bestämmelsen i tredje stycket innebär en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om

fördelningen. Det är fråga om föreskrifter som regeringen får meddela utan bemyndigande i lag.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereglerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 2, gälla bestämmelserna om ränta i 7 § tredje stycket förevarande lag.

Enligt punkten 3 gäller 11 § i sin äldre lydelse i fråga om beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen.

7.112. Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

1 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om särskilda skattedeklarationer finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till bestämmelserna om sådana deklarationer i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande i fråga om gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.

7.113. Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2 kap.

5 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen i andra stycket 2 till 22 kap. 1 b § skattebetalnings-

lagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen. Även hänvisningen i andra stycket 3 ändras till en hänvisning till skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

7.114. Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

11 kap.

11 b §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till bestämmelserna om återbetalning av skatt i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

12 kap.

7 §

I första stycket har ordet ”taxering” ersatts med ordet ”beskattning”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.115. Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Portugal inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.116. Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

3 §

I paragrafen har orden ”årliga taxeringsbeslut” ersatts med orden ”beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till det nya beslutsförfarandet i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.

Hänvisningar till S7-116

7.117. Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Malaysia inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.118. Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Taipei inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

4 §

I paragrafen har ordet ”taxering” ersatts med ordet ”beskattning”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Uttrycket beskattning är vidare än termen taxering och omfattar även det som i paragrafens nuvarande lydelse avses med ”någon annan åtgärd varigenom sådan skatt har påförts”. Den sistnämnda frasen slopas därför. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Hänvisningar till S7-118

7.119. Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Chile inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.120. Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut

1 §

Lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m., benämnd ersättningslagen, upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 15 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om ersättning för kostnader finns därefter i skatteförfarandelagen. För att behålla gällande ordning hänvisas i förevarande paragraf till bestämmelserna om ersättning enligt skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Av skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser framgår att det under en tid efter ikraftträdandet kommer att förekomma beslut enligt den upphävda ersättningslagen. Därför föreskrivs i punkten 2 att äldre bestämmelser fortfarande gäller i fråga om beslut enligt ersättningslagen.

7.121. Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Polen inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.122. Förslaget till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

10 kap.

12 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om ränta finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till bestämmelsen i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelse skatteförfarandelagen.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft. Lagen ska, i likhet med skatteförfarandelagens räntebestämmelser, tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

7.123. Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Nigeria inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.124. Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

9 kap.

34 §

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna i punkterna 1–4 till bestämmelserna i skattebetalningslagen ändras därför till att avse motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen. Punkten 4 gäller samtliga skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarandelagen, dvs. även särskilda avgifter.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Det föreskrivs i punkten 2 att äldre bestämmelser fortfarande gäller i fråga om skyldigheter enligt skattebetalningslagen. Denna punkt gäller oavsett om tillämpningen av skattebetalningslagens bestämmelser har skett före eller efter ikraftträdandet av förevarande lag.

7.125. Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

16 §

Ändringen föranleds av att taxeringslagen (1990:324) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 16 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Taxeringslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen i förevarande paragraf till vissa bestämmelser i taxeringslagen om revision ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

17 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om ränta finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till bestämmelsen om basränta i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelse skatteförfarandelagen.

17 a §

Hänvisningen i paragrafen till bestämmelsen om upprättande av skattekonto i skattebetalningslagen, som inte får någon direkt motsvarighet i

skatteförfarandelagen, har ersatts med en hänvisning till 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen. Någon ändring i sak är inte avsedd.

17 b §

Hänvisningen i första stycket till bestämmelsen om upprättande av skattekonto i skattebetalningslagen, som inte får någon direkt motsvarighet i skatteförfarandelagen, har ersatts med en hänvisning till 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen. Någon ändring i sak är inte avsedd.

I andra stycket har hänvisningen till bestämmelserna om förfallodagar i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

17 c §

Vid tillämpningen av skattebetalningslagen behandlas beslut enligt 17 a eller 17 b § som beskattningsbeslut enligt nämnda lag. Samma förfarande ska gälla vid tillämpningen av skatteförfarandelagen. I den lagen används dock inte ordet ”beskattningsbeslut”. Det ersätts därför nu med orden ”beslut om skatt”.

19 §

Ändringen i tredje stycket innebär en anpassning till den terminologi som används i skatteförfarandelagen (se även kommentaren till 17 c §).

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 ska äldre bestämmelser fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereglerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 3, gälla bestämmelserna om ränta i 17 § förevarande lag.

7.126. Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

1 §

Hänvisningen i paragrafen till bestämmelsen om upprättande av skattekonto i skattebetalningslagen (1997:483), som inte får någon direkt motsvarighet i skatteförfarandelagen, har ersatts med en hänvisning till 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen. Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.127. Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter

8 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

7.128. Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

3 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till skattebetalningslagens bestämmelse om skatterepresentant för utländsk försäkringsgivare ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

12 §

Ändringen föranleds av att förfarandebestämmelserna i skattebetalningslagen i fortsättningen kommer att finnas i skatteförfarandelagen.

7.129. Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

1 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen. I den lagen används inte termen taxeringsår (se avsnitt 4.2). För att behålla gällande ordning anknyts i förevarande paragraf i stället till det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas.

6 §

I paragrafen har ordet ”inkomsttaxeringsåret” ersatts med orden ”det kalenderår då beslutet om slutlig skatt ska fattas”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

9 § och upphävandet av 10 §

Förfarandereglerna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) kommer i fortsättningen att finnas i skatteförfarandelagen, som gäller för fastighetsavgift (2 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Hänvisningarna till de två förstnämnda lagarna ersätts därför med en gemensam upplysning om att det finns bestämmelser om förfarandet vid

uttag av fastighetsavgift i skatteförfarandelagen. Upplysningen tas in i 9 §. Till följd härav upphävs 10 §.

11 §

Bestämmelserna i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter har arbetats in i skatteförfarandelagen, som gäller för fastighetsavgift (2 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Därmed blir bestämmelserna om betalningssäkring tillämpliga på fastighetsavgift enligt förevarande lag utan någon särskild föreskrift. Den särskilda föreskriften härom i förevarande paragraf slopas därför.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 ska lagen tillämpas vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen ska även tillämpas vid beslut om slutlig skatt för förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och för förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012. Punkten har utformats med punkterna 1 och 26 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser som förebild.

Hänvisningar till S7-129

7.130. Förslaget till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

49 §

Ändringen föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om ränta finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till bestämmelsen i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelse skatteförfarandelagen.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft. Lagen ska, i likhet med skatteförfarandelagens räntebestämmelser, tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

7.131. Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

2 §

Ändringen i första stycket föranleds av att definitionen av termen taxeringsår i 1 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) slopas (se

avsnitt 2.13 i prop. 2010/11:000) och av att termen inte längre används i förevarande lag.

3 och 4 §§

I paragraferna har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen. I den lagen används inte termen ”taxeringsår”. I paragraferna anknyts därför i stället till termen beskattningsår.

Vad som avses med beskattningsår framgår av 1 kap.1315 §§inkomstskattelagen (1999:1229).

7 §

I första stycket har hänvisningen till bestämmelserna om bestämmande och debitering av slutlig skatt i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

Upplysningen i tredje stycket om bestämmelsen i skattebetalningslagen om att hänsyn ska tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt har ersatts med en upplysning om motsvarande bestämmelse, som är mer allmänt hållen, i skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 ska lagen tillämpas första gången vid beslut om slutlig skatt för beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.

Hänvisningar till S7-131

7.132. Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Isle of Man inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.133. Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

8 §

I tredje stycket har hänvisningen till bestämmelserna om behörig ställföreträdare i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och

kontrolluppgifter slopats. Någon motsvarande bestämmelse införs inte i skatteförfarandelagen.

17 och 19 §§

Ändringarna föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om skattedeklarationer finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningarna till bestämmelsen om förenklad skattedeklaration i skattebetalningslagen ersätts därför med hänvisningar till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen, där deklarationen benämns förenklad arbetsgivardeklaration.

22 §

I andra stycket har hänvisningen till bestämmelserna om basränta i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereglerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 2, gälla bestämmelserna om ränta i 22 § förevarande lag.

7.134. Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

27 kap.

1 §

I rubriken närmast före 1 § och i första stycket har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen. Den lagen ersätter bl.a. taxeringslagen (1990:324) och i den nya lagen används inte termen ”taxering” (se avsnitt 4.2). Uttrycket ”verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt” omfattar verksamheten enligt skatteförfarandelagen. Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns emellertid fortsatt kvar, varför det uttryckligen anges att verksamhet som avser fastighetstaxering omfattas av bestämmelsen.

2 §

I första stycket 4 har ”ärende enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.” ersatts med ”ärende om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (0000:000)”. Skatteförfarandelagen ersätter bl.a. lagen om kassaregister m.m. och innehåller motsvarande bestämmelser.

I tredje stycket 2 har bestämmelsen gällande beslut om kontrollavgift enligt lagen om kassaregister m.m. utgått. En motsvarande bestämmelse har i stället tagits in i samma stycke 3, se nedan. I fråga om beslut om undantag från skyldigheter enligt lagen om kassaregister m.m. införs en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

Undantaget i tredje stycket 3 har utvidgats till att avse beslut om samtliga kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen. Bestämmelserna finns i 50 kap. skatteförfarandelagen.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller 27 kap. 2 § i sin äldre lydelse fortfarande för ärenden enligt lagen om kassaregister m.m. eller lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher.

Hänvisningar till S7-134

7.135. Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner

11 §

I paragrafen har hänvisningen till bestämmelserna om skatt som avses i 1 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) ersatts med frasen ”skatt och avgift som omfattas av skatteförfarandelagen”. Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.136. Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Brittiska Jungfruöarna inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.137. Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Bermuda inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.138. Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Jersey inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.139. Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Upphävandet av 3 §

I paragrafen anges att inkomst som endast ska beskattas i Guernsey inte ska tas med vid taxeringen i Sverige. Detta för att också förtydliga att den särskilda regel om progressionsuppräkning som finns i avtalet inte ska utnyttjas. Sverige avstår regelmässigt sedan länge från att utnyttja denna möjlighet.

Det följer redan av avtalet att vissa inkomster ska undantas från svensk skatt. Endast i de fall möjligheten till progressionsuppräkning utnyttjas krävs en särskild regel i lag om detta. Paragrafen får därför anses obehövlig. Slopandet av paragrafen utgör således inte någon ändring i sak.

7.140. Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

19 §

I punkten 3 har hänvisningen till bestämmelserna i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I punkten 4 har hänvisningen till bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen. Vidare har ordet ”taxeringsbeslut” ersatts med orden ”beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 ska lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012. Lagen ska även tillämpas på förlängda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012. Punkten har utformats med punkterna 1 och 26 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser som förebild

Hänvisningar till S7-140

7.141. Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

18 kap. 34-36 §§

I rubriken närmast före 34 § och i paragraferna har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

19 kap.

11 §

I rubriken närmast före 11 § och i paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen genom att ordet ”taxeringsbeslut” ersatts med orden ”beslut om slutlig skatt” (se avsnitt 4.2). Dessutom har hänvisningen till aktuellt lagrum ändrats.

12 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen genom att ordet ”taxeringsbeslut” ersatts med orden ”beslut om skatt” (se avsnitt 4.2).

34 §

I första stycket har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen genom att orden ”årlig taxering” ersatts med ”slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

I andra stycket har en motsvarande anpassning skett.

35 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen genom att ordet ”taxeringsbeslut” ersatts med orden ”beslut om skatt” (se avsnitt 4.2).

I skatteförfarandelagen används inte termen taxeringsår. I paragrafens andra mening anknyts därför i stället till termen beskattningsår.

25 kap.

6 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen genom att ordet ”taxeringen” har ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen” (se avsnitt 4.2). Någon ändring i sak är inte avsedd.

9 §

I paragrafen har hänvisningen till bestämmelsen om anmälan för registrering i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

10 §

I rubriken närmast före 10 § och i paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen.

I skatteförfarandelagen ersätts systemet med utfärdande av F-skattsedel för varje inkomstår med ett godkännande för F-skatt (9 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Ett godkännande för F-skatt ska kunna förenas med villkoret att det bara åberopas i personens näringsverksamhet (9 kap. 3 § skatteförfarandelagen). Nuvarande A-skattsedlar slopas. I fortsättningen kommer det således att finnas tre olika slag av skattskyldiga; skattskyldiga som är godkända för F-skatt, skattskyldiga som är godkända för F-skatt med villkor och skattskyldiga som inte är godkända för F-skatt. Ett godkännande för F-skatt är inte begränsat till viss tid utan gäller till dess det återkallas.

11 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen (se även kommentaren till 10 §).

Första stycket har utformats så att det korresponderar med 10 kap. 12 § första stycket skatteförfarandelagen.

Andra stycket har utformats så att det korresponderar med 10 kap. 11 § skatteförfarandelagen.

12 §

I första stycket har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen (se även kommentaren till 10 §). Stycket har utformats så att det korresponderar med 10 kap. 12 § andra stycket skatteförfarandelagen.

13 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen (se även kommentaren till 10 §).

34 kap.

7 §

I paragrafen har ordet ”inkomståret” ersatts med ordet ”beskattningsåret”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

41 kap.

12 §

I första stycket 2 har hänvisningen till vissa bestämmelser om beräkning av skatteavdrag i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

58 kap.

11 §

I paragrafen har ordet ”inkomståret” ersatts med ordet ”beskattningsåret”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

59 kap.

8 §

I andra stycket har hänvisningen till vissa bestämmelser om beräkning av skatteavdrag i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

15 och 16 §§

I rubriken närmast före 15 § och i paragraferna har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen (se även kommentaren till 25 kap. 10 §).

17 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen (se även kommentaren till 25 kap. 10 §).

Första stycket har utformats så att det korresponderar med 10 kap. 12 § första stycket skatteförfarandelagen.

Andra stycket har utformats så att det korresponderar med 10 kap. 11 § skatteförfarandelagen.

18 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen (se även kommentaren till 25 kap. 10 §).

19 §

I punkten 3 har ordet ”inkomståret” ersatts med ordet ”beskattningsåret”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

33 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

34 §

Hänvisningen i paragrafen till kontrolluppgift enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter har ersatts med en hänvisning till kontrolluppgift enligt skatteförfarandelagen som bl.a. ersätter den första nämnda lagen. Pensionsgrundande inkomst ska även bestämmas med ledning av uppgifter i en arbetsgivardeklaration. Därmed ska även ersättning som är skattepliktig enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., för vilken kontrolluppgift inte behöver lämnas, beaktas vid bestämmandet av pensionsgrundande inkomst. Se vidare avsnitt 11.2.6 i prop. 2010/11:165.

35 §

I paragrafen har hänvisningen till vissa paragrafer om värdering av skattepliktiga förmåner i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen och socialavgiftslagen (2000:980).

61 kap.

9 §

I paragrafen har hänvisningen till vissa bestämmelser om betalning av pensionsavgifter i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

64 kap.

28 §

I andra stycket har hänvisningen till bestämmelsen om basränta i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

66 kap.

9 §

I första stycket har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen genom att ordet ”taxeringen” ersatts med ”beslutet om slutlig skatt” (se avsnitt 4.2).

10 §

I andra stycket har ordet ”taxeringen” ersatts med ordet ”inkomstbeskattningen”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

70 kap.

2 §

I första stycket har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen genom att ordet ”taxeringen” ersatts med orden ”beslutet om slutlig skatt” (se avsnitt 4.2). Dessutom har hänvisningen till skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till skatteförfarandelagen som ersätter skattebetalningslagen.

98 kap.

5 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen. Besluten om slutlig skatt för fysiska personer och dödsbon måste fattas före den 15 december efter beskattningsårets utgång eftersom det i 56 kap. 10 § första stycket skatteförfarandelagen föreskrivs att besked om slutlig skatt för sådana skattskyldiga ska skickas ut senast detta datum.

9 §

I paragrafen har en anpassning skett till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

102 kap.

29 §

I punkten 1 har hänvisningen till vissa bestämmelser om tillämplig skattetabell i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

106 kap.

38 §

I första stycket har hänvisningen till skatteavdrag enligt skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen.

108 kap.

17 §

I paragrafen har hänvisningen till bestämmelsen om basränta i skattebetalningslagen ersatts med en hänvisning till motsvarande bestämmelse i skatteförfarandelagen.

113 kap.

22 §

Hänvisningen i tredje stycket till lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket har ersatts med en hänvisning till bestämmelsen om allmänt ombud hos Skatteverket i 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen som bl.a. ersätter först nämnda lag.

31 §

Hänvisningen i punkten 2 till skattebetalningslagen har ersatts med en hänvisning till skatteförfarandelagen.

32 §

Hänvisningen i tredje stycket till lagen om allmänt ombud hos Skatteverket har ersatts med en hänvisning till bestämmelsen om allmänt ombud hos Skatteverket i 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen som bl.a. ersätter först nämnda lag.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 ska lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.

För att underlätta ränteberäkningen vid övergången till de nya räntereglerna i 65 kap. skatteförfarandelagen föreskrivs i punkten 12 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser att dessa regler ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För tid dessförinnan ska ränteberäkningen ske enligt bestämmelserna i 19 kap. skattebetalningslagen. Detsamma ska, enligt punkten 3, gälla bestämmelserna om ränta i 64 kap. 28 § andra stycket och 108 kap. 17 § första stycket förevarande lag.

Hänvisningar till S7-141

7.142. Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

6 kap.

22 §

Hänvisningen i paragrafen till basränta enligt skattebetalningslagen (1997:483) slopas. Det anges härefter bara att bestämmelsen i 64 kap. 28 § andra stycket socialförsäkringsbalken om uppräkning med basränta inte ska tillämpas för tid före det första valet av placering av premiepensionsmedel. Någon ändring i sak är inte avsedd.

7.143. Förslaget till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

13 kap.

15 §

Ändringen i första stycket föranleds av att skattebetalningslagen (1997:483) upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 18 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Skattebetalningslagens bestämmelser om företrädaransvar finns därefter i skatteförfarandelagen. Hänvisningen till bestämmelserna i skattebetalningslagen ersätts därför med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen.

I andra stycket anges att vid tillämpningen av första stycket ska det som sägs om Skatteverket i skatteförfarandelagen i stället gälla Myndigheten för radio och tv. Därmed upprätthålls gällande ordning.

21 §

Ändringen i förevarande paragraf föranleds av att lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter upphävs när skatteförfarandelagen träder i kraft den 1 januari 2012, se punkten 14 i skatteförfarandelagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Bestämmelserna om betalningssäkring finns därefter i skatteförfarande-

lagen. Därför föreskrivs att bestämmelserna i skatteförfarandelagen ska tillämpas på sändningsavgift enligt förevarande lag.

I punkten 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2012, dvs. samma dag som skatteförfarandelagen träder i kraft.

Enligt punkten 2 gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Förteckning över remissinstanserna till betänkandet Skatteförfarandet (SOU 2009:58)

Efter remiss har följande instanser beretts tillfälle att yttra sig över Skatteförfarandeutredningens betänkande Skatteförfarandet (SOU 2009:58): Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen, Svea hovrätt, Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Jönköping, Förvaltningsrätten i Stockholm (dåvarande Länsrätten i Stockholms län), Förvaltningsrätten i Malmö (dåvarande Länsrätten i Skåne län), Justitiekanslern, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Revisorsnämnden, Datainspektionen, Stockholms Handelskammare, Försäkringskassan, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Bokföringsnämnden, Statskontoret, Statistiska centralbyrån, Uppsala universitet, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges advokatsamfund, Svensk Handel, Föreningen Svenskt Näringsliv, Företagarna, Kooperativa Förbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, Far (dåvarande FAR SRS), Tjänstemännens Centralorganisation, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Landsorganisationen i Sverige, Näringslivets Regelnämnd, Svenska Bankföreningen, Aktiespararna, Fastighetsägarna Sverige, Fondbolagens förening, FöretagarFörbundet, Näringslivets skattedelegation, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenska Riskkapitalföreningen, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Regelrådet.

Stockholms Handelskammare, Föreningen Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen, och Fastighetsägarna Sverige har helt eller delvis anslutit sig till vad Näringslivets skattedelegation har anfört.

Svenska Fondhandlareföreningen har anslutit sig till vad Svenska Bankföreningen har anfört.

Yttrande har också kommit in från Euroclear Sweden AB, Hagenfeldt Advokatbyrå, IT & Telekomföretagen, Sifferbruket samt från en privatperson.

Finansinspektionen, Svensk Handel, Kooperativa Förbundet, Tjänstemännens Centralorganisation, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Aktiespararna, Fondbolagens förening samt Svenska Riskkapitalföreningen har inte yttrat sig eller angett att de avstår från att lämna några synpunkter på remissen.

Förteckning över remissinstanserna till promemorian Artistskattens infogning i skattekontosystemet

Efter remiss har följande instanser beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Artistskattens infogning i skattekontosystemet: Kammarrätten i Sundsvall, Förvaltningsrätten i Falun (dåvarande Länsrätten i Dalarnas län), Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Statens Kulturråd, Sveriges advokatsamfund, Tillväxtverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Föreningen Svenskt Näringsliv, Far (dåvarande FAR SRS), Sveriges Riksidrottsförbund, Företagarna, Tjänstemännens Centralorganisation, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Landsorganisationen i Sverige, FöretagarFörbundet, Näringslivets skattedelegation, Teaterförbundet, Svensk Scenkonst, Musikerförbundet, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Basketbollförbundet, Musikarrangörer i samverkan, Dansens Hus, Näringslivets Regelnämnd och Regelrådet.

Förvaltningsrätten i Falun, Statens Kulturråd, Föreningen Svenskt Näringsliv, Sveriges Riksidrottsförbund, Företagarna, Tjänstemännens Centralorganisation, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Landsorganisationen i Sverige, Näringslivets skattedelegation, Teaterförbundet, Musikerförbundet, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Svenska Basketbollförbundet, Dansens Hus och Näringslivets Regelnämnd har inte yttrat sig eller har angett att de avstår från att lämna några synpunkter på remissen.

Förteckning över remissinstanserna till promemorian Ändringar av skattebeslut i efterhand samt återföring av avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder

Efter remiss har yttranden över Skatteverkets promemoria Ändringar av skattebeslut i efterhand samt återföring av avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder kommit från Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm (dåvarande Länsrätten i Stockholms län), Förvaltningsrätten i Jönköping (dåvarande Länsrätten i Jönköpings län), Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, Bolagsverket, Stockholms handelskammare, Verket för näringslivsutveckling, Nutek, Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Sveriges Byggindustrier, Finansbolagens förening, Far (dåvarande FAR SRS), Företagarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Näringslivets Regelnämnd, Svensk Industriförening, Föreningen Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Sveriges advokatsamfund, Fastighetsägarna Sverige, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, FöretagarFörbundet och Bokföringsnämnden. Därutöver har yttrande även kommit in från Näringslivets Skattedelegation.

Stockholms Handelskammare, Sveriges Byggindustrier, Svensk Industriförening, Föreningen Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen och Fastighetsägarna Sverige, delar de synpunkter som har framförts i Näringslivets skattedelegations remissyttrande.

Riksrevisionen, Försäkringsförbundet, Fondbolagens förening, Svenska Handelskammareförbundet, Svenska Revisorsförbundet SRS och Svenska Fondhandlareföreningen har inte yttrat sig eller angett att de avstår från att lämna några synpunkter på promemorian.

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 september 2011

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Ask, Olofsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition 2010/11:166 Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen