Lag (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1398 i lydelse enligt SFS 2011:1361
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Namibia undertecknade den 16 juli 1993 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

[S2]Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1361).
Bilagan finns inte med här.

Ändringar

Lag (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Förarbeten
Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SkU6
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1995:1055

    Omfattning
    ikrafttr.

Lag (2011:1361) om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01