Upphävd författning

Lag (1993:1403) om försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1403
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid 1994 års ordinarie val till riksdagen och det samtidiga valet till kommun- och landstingsfullmäktige får i viss kommun centrala valmyndigheten efter samråd med länsstyrelse och valnämnd genomföra viss försöksverksamhet. För att genomföra denna försöksverksamhet får undantag eller avvikelser från bestämmelserna i vallagen (1972:620) göras enligt följande.

  1. Valdistrikt får omfatta fler röstberättigade än vad som sägs i 3 kap. 3 § vallagen.
  2. Antalet valförrättare som skall utses enligt 3 kap. 4 § vallagen får vara minst tre.
  3. Röstning på valdagen får ske också på annat röstmottagningsställe i distriktet än som anges i 8 kap. 1 § vallagen varvid det från bestäm- melserna i 2, 3, 5 och 6 §§ i samma kapitel får göras de avvikelser som behövs för detta. I anledning av röstmottagning på sådant röstmottagnings- ställe får nödvändiga avvikelser också göras vid tillämpningen av 10--13 och 15 §§ i samma kapitel samt 9 kap.1--3 och 5 §§.
  4. Beträffande 13 kap.vallagen får avvikelser göras i den omfattning det behövs för att genomföra försök med optisk räkning av valsedlar och kombinerad rösträkning.
  5. Beträffande 14 kap.vallagen får avvikelser göras i den omfattning det behövs för att genomföra försök vid den slutliga sammanräkningen och mandatfördelningen. Avvikelser som gäller 14 kap.3 och 7 §§ skall beslutas av regeringen.
  6. Efter samråd också med Postverket får valnämnden i viss kommun ansvara för den röstmottagning som sägs i 10 kap. 2 § tredje stycket vallagen.

2 §  Närmare föreskrifter om försöksverksamhetens genomförande meddelas av regeringen eller, om regeringen bestämmer det, centrala valmyndigheten.

Ändringar

Lag (1993:1403) om försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994

Förarbeten
Rskr. 1993/94:45, Prop. 1993/94:21, Bet. 1993/94:KU12
Ikraftträder
1994-01-01

Lag (2002:65) om upphävande av lagen (1993:1403) om försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994

Förarbeten
Rskr. 2001/02:147, Prop. 2001/02:53, Bet. 2001/02:KU8
Omfattning
upph.