Upphävd författning

Förordning (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1435
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ger statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen i uppgift att inom sina verksamhetsområden utöva befogenheter och uppfylla skyldigheter som följer av Sveriges förpliktelser enligt

 1. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet),
 2. avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (övervakningsavtalet), och
 3. avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna (kommittéavtalet).

Underrättelser om införlivande av EES-avtalet

2 §  Myndigheter som inom sina verksamhetsområden införlivar sådana rättsakter som omfattas av EES-avtalet skall underrätta regeringen om de föreskrifter som de har meddelat för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt avtalet.

[S2]Underrättelse skall lämnas till regeringen också i de fall då redan meddelade föreskrifter motsvarar gjorda åtaganden enligt EES-avtalet.

[S3]Underrättelsen skall lämnas utan dröjsmål och innehålla uppgift om

 1. den bilaga i EES-avtalet som omfattar den aktuella rättsakten,
 2. titeln på rättsakten, och
 3. hur rättsakten i fråga har införlivats genom myndighetens föreskrifter, artikel för artikel, där så är lämpligt.

[S4]Till underrättelsen skall fogas de föreskrifter som avses i första och andra styckena.

Myndighetens åtgärder

3 §  Om inte annat föreskrivits i lag eller förordning eller framgår av 2 §, 3 § andra eller tredje stycket eller 4 §, skall myndigheter som inom sina verksamhetsområden införlivar sådana rättsakter som omfattas av EES-avtalet tillämpa protokollen 1 till EES-avtalet, övervakningsavtalet och kommittéavtalet samt den bilaga i vilken rättsakten anges. Detsamma skall gälla också i de fall då redan meddelade föreskrifter motsvarar gjorda åtaganden enligt avtalen. I den utsträckning som följer av rättsakterna skall myndigheterna därför

 1. lämna uppgifter till EFTA:s övervakningsmyndighet och EFTA-staternas ständiga kommitté (punkt 4 a i protokoll 1 till EES-avtalet),
 2. lämna uppgifter till andra EFTA-stater, EFTA-staternas behöriga myndigheter och EFTA-staternas ständiga kommitté (punkt 4 b i protokoll 1 till EES-avtalet),
 3. offentliggöra vissa uppgifter om sakförhållanden, förfaranden, eller liknande (punkt 6 a i protokoll 1 till EES-avtalet), och
 4. i övrigt utöva befogenheter och uppfylla skyldigheter som gäller för Sverige som avtalspart i EES-avtalet, i den omfattning befogenheter eller skyldigheter innebär samråd, rapporteringsskyldighet, anmälningsskyldighet, lämnande eller mottagande av uppgifter eller liknande förfaranden (punkt 7 i protokoll 1 till EES-avtalet).

[S2]Om en myndighet med stöd av lag eller någon annan författning som har meddelats för att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt EES-avtalet meddelar förbud, beslutar om begränsningar eller återkallelse av produkter från marknaden eller vidtar åtgärder med detta syfte, skall myndigheten lämna uppgifter om detta i den omfattning och till de mottagare som avses i 1. Detsamma gäller motsvarande åtgärder i fråga om verksamheter. Kopia av sådana underrättelser skall lämnas till regeringen.

[S3]Lyder myndigheten under en annan myndighet skall uppgiften lämnas till denna som i sin tur skall fullgöra underrättelseskyldigheten.

Samordnande myndigheter

4 §  I de fall samordnande myndighet för en rättsakt angetts i bilaga till denna förordning, skall de förpliktelser för myndigheter som följer av 2 och 3 §§ fullgöras i förhållande till den samordnande myndigheten som i sin tur skall fullgöra de förpliktelser som följer av de föreskrifterna.

Handläggning

5 §  Utom i fall som avses i 2 § skall underrättelser och annan information som ställs till EFTA:s övervakningsmyndighet och EFTA-staternas ständiga kommitté ges in till Sveriges delegation vid de europeiska gemenskaperna i Bryssel. Kopia av sådana handlingar skall lämnas till regeringen.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller oavsett om uppgiftsskyldigheten följer av denna förordning eller någon annan författning.

[S3]Första stycket gäller inte Konkurrensverket vid tillämpning av konkurrensreglerna i EES-avtalet och övervakningsavtalet.

[S4]Underrättelser och annan information som avses i första stycket skall, när det är möjligt, ske på engelska.

Bilaga

Samordnande myndigheter enligt 4 § för rättsakter som omfattas av EES-avtalet
Arbetarskyddsstyrelsen Rådets direktiv 73/361/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokar, med ändringar,
Rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare,
Rådets direktiv 76/767/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar med gemensamma föreskrifter för tryckkärl och metoder för kontroll av dem, med ändringar,
Rådets direktiv 77/311/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer, med ändringar,
Rådets direktiv 79/113/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning, med ändringar,
Rådets direktiv 84/525/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa gasflaskor av stål,
Rådets direktiv 84/526/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om sömlösa olegerade och legerade aluminiumgasflaskor,
Rådets direktiv 84/527/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om svetsade, olegerade gasflaskor av stål,
Rådets direktiv 84/528/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hantering, med ändringar,
Rådets direktiv 84/529/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissar, med ändringar,
Rådets direktiv 84/532/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustning, med ändringar,
Rådets direktiv 84/533/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kompressorer, med ändringar,
Rådets direktiv 84/534/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå för tornkranar, med ändringar,
Rådets direktiv 84/535/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos svetsgeneratorer, med ändringar,
Rådets direktiv 84/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer, med ändringar,
Rådets direktiv 84/537/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för maskindrivna handhållna betongspett och mejselhammare, med ändringar,
Rådets direktiv 84/538/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudeffektnivå för gräsklippare, med ändringar,
Rådets direktiv 86/295/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om överrullningsskydd (ROPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner,
Rådets direktiv 86/296/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsanordningar mot fallande föremål (FOPS-skydd) på vissa anläggningsmaskiner,
Rådets direktiv 86/662/EEG om begränsning av buller från hydrauliska grävmaskiner, lingrävmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och grävlastare, med ändringar,
Rådets direktiv 86/663/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motordrivna industritruckar, med ändringar,
Rådets direktiv 87/404/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om enkla tryckkärl, med ändringar,
Rådets direktiv 89/392/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner, med ändringar,
Rådets direktiv 89/654/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen,
Rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning,
Elsäkerhetsverket Rådets direktiv 89/336/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet.

Ändringar

Förordning (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet

  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 1994:2035

  Omfattning
  upph.