Förordning (1994:796) om information och samråd om priser på råolja och oljeprodukter

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:796 i lydelse enligt SFS 1997:876
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens energimyndighet skall för Sveriges vidkommande fullgöra uppgifter i samband med information och samråd inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i fråga om priser på råolja och oljeprodukter. Förordning (1997:876).

2 §  När Statens energimyndighet fullgör uppgifterna enligt 1 § skall Statens energimyndighet lämna information till EFTA: s övervakningsmyndighet.

[S2]Bestämmelser om hur sådan information skall handläggas finns i 5 § förordningen (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet. Förordning (1997:876).

3 §  En näringsidkare är skyldig att på anmaning av Statens energimyndighet lämna de uppgifter om priser på råolja och oljeprodukter som behövs för att Statens energimyndighet skall kunna fullgöra sin uppgift enligt denna förordning.

[S2]Om en anmaning enligt första stycket inte följs, får Statens energimyndighet förelägga näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Förordning (1997:876).

4 §  Bestämmelser om överklagande av beslut enligt 3 § finns i 4 § lagen (1994:791) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter på energiområdet.

Ändringar

Förordning (1994:796) om information och samråd om priser på råolja och oljeprodukter

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1997:876) om ändring i förordningen (1994:796) om information och samråd om priser på råolja och oljeprodukter

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01