Upphävd författning

Förordning (1993:1486) om godkännande av hovslagare

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1486 i lydelse enligt SFS 2007:487
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hovslagare får godkännas enligt denna förordning. Frågor om godkännande prövas av Statens jordbruksverk. Förordning (2007:487).

2 §  För att bli godkänd skall en hovslagare ha den utbildning eller kunskap i övrigt som Jordbruksverket föreskriver. Förordning (2007:487).

3 §  Ansökan om godkännande görs hos Jordbruksverket. För prövning av ansökan skall sökanden betala en avgift. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 10-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas. Förordning (2007:487).

4 §  Hos Jordbruksverket skall det föras en förteckning över godkända hovslagare. Förordning (2003:1128).

5 §  Har en godkänd hovslagare visat grov oskicklighet vid utövningen av hovslageri eller annars visat sig uppenbart olämplig som hovslagare får Jordbruksverket upphäva godkännandet. Förordning (2007:487).

6 §  Bestämmelser om överklagande av beslut som har meddelats med stöd av denna förordning finns i djurskyddslagen (1988:534).

[S2]Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2007:487).

Ändringar

Förordning (1993:1486) om godkännande av hovslagare

    Ikraftträder
    1994-01-01

Förordning (2003:1128) om ändring i förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2007:487) om ändring i förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2009:1386

Omfattning
upph.