Upphävd författning

Djurskyddslag (1988:534)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:534 i lydelse enligt SFS 2018:53
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Lag (1944:219) om djurskydd
Lag (1937:313) angående slakt av husdjur
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag avser vård och behandling av husdjur och försöksdjur. Den avser också andra djur om de hålls i fångenskap. Lag (2005:1226).

Prop. 2004/05:177: Ändringen är en följd av att det införs en definition av begreppet försöksdjur. Det har vidare gjorts en mindre redaktionell ändring. De innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1997/98:28: Paragrafen har ändrats så att lagen i fortsättningen kommer att omfatta också sådana försöksdjur som inte hålls i fångenskap. Dit hör t.ex. vilda djur som förses med radiosändare för att deras beteenden skall kunna följas. Bakgrunden till ändringen redovisas i den allmänna motiveringen.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

1 a §  Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

[S2]I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna. Lag (2006:809).

Prop. 2004/05:177: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 6. Bestämmelsen, som är ny, definierar begreppet försöksdjur. Införandet av definitionen innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som är ny, har kommenterats i avsnitten 8.2–8.4 och 16.1. Av första stycket framgår att lagen kompletterar de bestämmelser i EGförordningar som faller inom tillämpningsområdet för lagen. Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka grundförordningar som avses.

Av paragrafens andra stycke följer att regeringen genom Svensk författningssamling kan tillkännage vilka EG-bestämmelser som skall kompletteras av djurskyddslagen ...

Definitioner

1 b §  Med försöksdjur avses djur som används eller är avsedda att användas i djurförsök.

[S2]Med försöksdjur avses även djur som har använts eller har varit avsedda att användas i djurförsök och som förvaras på en anläggning eller i ett annat förvaringsutrymme för försöksdjur. Lag (2012:526).

Prop. 2004/05:177: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 6. Bestämmelsen, som är ny, definierar begreppet djurförsök. Definitionen motsvarar i huvudsak innehållet i den nuvarande inledningen till punktuppställningen i 19 §. Införandet av definitionen innebär inte någon annan saklig ändring än att sådan undervisning med djur där djuret inte utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller på annat sätt orsakas eller riskerar ...

1 c §  Med djurförsök avses användning av djur för

 1. vetenskaplig forskning,
 2. sjukdomsdiagnos,
 3. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter,
 4. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande, samt
 5. andra jämförliga ändamål.

[S2]Med djurförsök enligt denna lag avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller andra liknande metoder används samt, i de fall djur kan orsakas lidande, bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper. Lag (2012:526).

Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas

2 §  Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

[S2]Djur som används i djurförsök skall inte anses vara utsatta för onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om denna har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Lag (2005:1226).

Prop. 1997/98:28: Paragrafens andra stycke, som avser försöksdjur, ändras så att det i fortsättningen krävs att användningen av djuret har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Ändringen är en följd av ändringen i 21 §.

 • RH 1993:94:Bevisvärdering och påföljdsbestämning i mål angående djurplågeri.

3 §  Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.

[S2]Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. utfodring och vattning av djur, och
 2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.

[S4]Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i fångenskap. Lag (2007:1394).

Prop. 2004/05:177: Ändringarna är en följd av att det införs en definition av begreppen djurförsök och försöksdjur. De innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1997/98:28: Paragrafen tillförs ett nytt sista stycke av innebörd att kraven i första stycket på foder, vatten och tillräcklig tillsyn inte omfattar försöksdjur som inte hålls i fångenskap. Detta är en följdändring till utvidgningen av lagens tillämpningsområde. Undantaget är nödvändigt eftersom kraven på foder, vatten och tillsyn inte rimligen kan omfatta djur som lever i vilt tillstånd.

Prop. 2001/02:93: Paragrafens sista stycke har tillförts en bestämmelse som innebär att kraven på tillräckligt utrymme och skydd samt föreskrifter om bl.a. förprövning också skall gälla hägn.

 • RH 1993:94:Bevisvärdering och påföljdsbestämning i mål angående djurplågeri.

3 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet att låta förpröva stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn, och
 2. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som regeringen bestämmer ska ålägga den som inte låter förpröva stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn att betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften ska uppgå till minst 10 000 kr och högst 40 000 kr. När föreskrifter om avgiftens storlek meddelas ska hänsyn tas till förprövningens komplexitet och omfattning.

[S3]Avgiften ska tas ut av den som ägde stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet när en åtgärd som kräver förprövning vidtogs.

[S4]Om det finns särskilda skäl får ägaren av stallet, förvaringsutrymmet eller hägnet helt eller delvis befrias från avgiften. Lag (2007:1394).

Prop. 2005/06:128: Ändringen har kommenterats i avsnitt 16.9. Ändringen innebär att regeringen bemyndigas att besluta vilken myndighet som skall pröva om stallar eller andra förvaringsutrymmen för djur som inte har förprövats enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § tredje stycket 3, kan godkännas i efterhand eller om användningen av utrymmet skall ...

3 b §  Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme för djur eller hägn som kräver förprövning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 3 a § första stycket 1 har vidtagits utan sådan prövning, ska den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda att utrymmet eller hägnet används för att hysa djur. Förbud ska dock inte meddelas, om myndigheten finner att åtgärden kan godkännas i efterhand. Lag (2007:1394).

4 §  Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss djurhållning. Lag (2007:362).

Prop. 1997/98:28: Paragrafens första stycke ändras så att detta också gäller för djur som används på sätt som avses i 19 §. Enligt rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål skall försöksdjur uppstallas i en lämplig miljö. Vidare skall enligt direktivet djurens möjligheter att tillfredsställa sina fysiologiska och etologiska behov inskränkas i minsta möjliga mån. Ändringen ...

Prop. 2001/02:93: Paragrafen har ändrats så att den i fortsättningen kommer att gälla alla djur som omfattas av lagen.

 • RÅ 2004:78:Ett beslut om dispens från kravet på ligghall för utegångsdjur har inte kunnat återkallas till nackdel för enskild då det inte förelegat tvingande säkerhetsskäl såsom fara för djurens liv eller hälsa.
 • RH 1993:94:Bevisvärdering och påföljdsbestämning i mål angående djurplågeri.

5 §  Djur får inte överansträngas.

[S2]Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret.

 • RH 2005:31:Fråga om travkusk, som i tävlingssammanhang under en sträcka av cirka 220 meter gett hästen omkring 14 spöslag mot kroppen, gjort sig skyldig till djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen.

6 §  Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila eller tillräckligt skydd mot väder och vind.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna. Lag (2007:362).

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot försäljning eller annan överlåtelse av djur. Lag (2007:362).

Prop. 2001/02:93: Den begränsade befogenheten för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket att meddela föreskrifter om skyldighet att vid yrkesmässig försäljning av sällskapsdjur informera köparen om djurets skötsel har i väsentlig grad utsträckts genom förevarande ändring. Paragrafen gäller i fortsättningen för alla djur som omfattas av lagen, d.v.s. någon begränsning till sällskapsdjur görs inte längre. Kravet att försäljningen skall vara yrkesmässig har också tagits bort. Dessutom skall ...

8 §  Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt för ändamålet och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot stötar, skavning och liknande. I den utsträckning det behövs skall djuren hållas skilda från varandra.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot transport av djur. Lag (2007:362).

Prop. 1997/98:28: I paragrafens andra stycke har bemyndigandet att meddela föreskrifter ändrats till att omfatta villkor för eller förbud mot transport av djur. I sak innebär inte detta någon större förändring i förhållande till det nuvarande bemyndigandet. Snarast rör det sig om ett förtydligande så att det klart framgår att bemyndigandet också inrymmer en rätt att föreskriva om förbud mot transport av djur. Till de villkor som kan föreskrivas för djurtransporter hör krav på att transportören skall vara registrerad.

9 §  Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077).

Sexuella handlingar med djur

9 a §  Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.

[S2]Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av veterinärmedicinska skäl, i samband med avel eller av liknande berättigade skäl. Lag (2014:112).

Prop. 2013/14:41: Paragrafen är ny. Att genomföra sexuella handlingar med djur är redan kriminaliserat som djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, om handlandet otillbörligen utsätter djuret för lidande. Genom den nya paragrafens första stycke blir det förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur oavsett om djuret därigenom otillbörligen utsätts för lidande. I uttrycket sexuell handling med djur ligger att handlingen har ...

Operativa ingrepp m.m.

10 §  Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl.

[S2]Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner som ges i sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på eller injektioner till djur samt föreskrifter om undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl. Lag (2007:362).

Prop. 2001/02:93: Bestämmelsen i paragrafens första stycke att operativa ingrepp måste vara veterinärmedicinskt motiverade utvidgas till att även omfatta injektioner. Syftet med ändringen är att klargöra att inte heller injektioner får ges till djur av andra skäl än rent veterinärmedicinska. Den nuvarande bestämmelsen har uppfattats som oklar. Förbudet mot injektioner som inte är veterinärmedicinskt motiverade omfattar bland annat dopning av djur och vissa s.k. alternativmedicinska metoder. Reservationen för föreskrifter ...

 • RH 1993:22:Lantbrukare med svinuppfödningsverksamhet har anbringat en 20 cm lång ståltråd i trynet på ett svin varefter ståltråden tvinnats för att ej trilla av. Genom åtgärden har lantbrukaren velat hindra att svinet bet andra svin i svansen. Djurplågeri eller förseelse mot djurskyddslagen?

11 §  En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas:

 1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,
 2. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt, eller
 3. behandling under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion.

[S2]Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller att lindra dess lidande.

[S3]I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får injektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har föreskriven utbildning.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Lag (2009:303).

Prop. 1997/98:28: Paragrafens tredje stycke har ändrats som en följd av ändringen i 19 §.

Prop. 2001/02:93: Paragrafens första stycke har ändrats så att kravet på veterinär även omfattar injektioner. Kravet på veterinär gäller också behandlingar av djur som kan orsaka djuret ett inte obetydligt lidande. I fortsättningen ställs inte något krav på faktiskt konstaterat lidande i det enskilda fallet. Det är tillräckligt att den aktuella behandlingen typiskt sett kan förorsaka ett lidande som inte är obetydligt.

Undantaget i paragrafens tredje stycke har formulerats om på samma sätt som ...

12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot

 1. tillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom, eller
 2. avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller påverka djurens naturliga beteenden.

[S2]Första stycket 1 gäller inte ämnen som omfattas av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. Lag (2007:362).

12 a § Har upphävts genom lag (2009:303).

Slakt m.m.

13 §  När djur förs till slakt och när de slaktas ska de skonas från onödigt obehag och lidande. Detsamma gäller när djur avlivas i andra fall. Lag (2012:526).

14 §  Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött.

[S2]Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2007:362).

15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av djur i andra fall. Lag (2007:362).

Tillståndsplikt för viss djurhållning

16 §  Tillstånd till verksamheten ska den ha som yrkesmässigt eller i större omfattning

 1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring,
 2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller
 3. föder upp pälsdjur.

[S2]Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten får också återkalla ett beviljat tillstånd.

[S3]Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. villkoren för att en verksamhet ska anses vara av större omfattning,
 2. undantag från första stycket. Lag (2008:660).

Prop. 2007/08:63: I paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 7.3, finns krav på tillstånd för vissa verksamheter. Andra stycket har ändrats så att regeringen bemyndigas att föreskriva om vilken myndighet som ska pröva sådana ansökningar om tillstånd. Vidare har femte stycket upphävts som en konsekvens av att kommunerna inte längre ska pröva ansökningar enligt paragrafen.

Prop. 2001/02:93: Paragrafens första stycke har vidgats till att omfatta alla sällskapsdjur och till att avse inte bara uppfödning och försäljning utan även hållande och upplåtande av sällskapsdjur. Syftet med ändringen är att i kravet på tillstånd även inbegripa t.ex. yrkesmässig eller omfattande hantering av reptiler, vilket ställer höga krav på kunskaper hos den ansvariga personen. Hållande av draghundar eller upplåtande av bevakningshundar är ytterligare exempel där det kan vara befogat med ett tillståndskrav. ...

Prop. 2004/05:72: Paragrafen har tillförts ett femte stycke, vari regeringen har givits rätt att föreskriva eller i det enskilda fallet besluta att länsstyrelsen skall pröva frågor om beviljande och återkallande av tillstånd för viss djurhållning. Tillägget har gjorts av det skälet att det i propositionen föreslås att en kommuns tillsynsansvar skall kunna flyttas över till en länsstyrelse, se den förslagna 24 d §. Om en kommuns tillsynsansvar flyttas till en länsstyrelse bör även frågan om beviljande och återkallande ...

Tävling med djur och förevisning av djur

17 §  Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid film-, videogram- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om sådan användning av djur. Lag (2007:362).

18 §  Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som är otillåtna. Lag (2007:362).

Djurförsök

19 §  Djurförsök får äga rum endast under förutsättning

 1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med någon annan tillfredsställande metod utan användning av djur,
 2. att så få djur som möjligt används,
 3. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för större lidande än vad som är absolut nödvändigt, och
 4. att det vid verksamheten inte används andra djur än sådana som fötts upp för ändamålet. Lag (2005:1226).

Prop. 2004/05:177: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 7. Det införs en ny förutsättning för att djurförsök skall få äga rum. Ändringen innebär att ett djur inte får användas i djurförsök om det är möjligt att få likvärdig kunskap genom att använda färre djur. Genom införandet av definitioner i 1 a och 1 b §§ blir uppräkningen av ändamål i inledningen till paragrafen överflödig. Uppräkningen tas därför bort.

Prop. 1997/98:28: Paragrafen är i princip ny och innebär att djur får användas som försöksdjur bara om vissa särskilt angivna förutsättningar är för handen. Bakgrunden till de nya reglerna redovisas i den allmänna motiveringen.

19 a §  För att få använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur fordras tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett tillstånd får återkallas.

[S2]I tillståndet ska anges

 1. den fysiska person som är innehavare av tillståndet eller, om innehavaren är en juridisk person, en ställföreträdare för denne, och
 2. de personer som innehar de funktioner som anges i 20 § första styckena 1 och 2.

[S3]Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om de anläggningar som verksamheten ska bedrivas i är lämpliga från djurskyddssynpunkt.

[S4]Vid prövning av tillstånd till uppfödning av försöksdjur ska hänsyn också tas till behovet av sådana djur. Lag (2012:526).

Prop. 2004/05:177: Ändringarna är en följd av att det införs en definition av försöksdjur. De innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1997/98:28: Paragrafen är ny och innehåller i första stycket krav på tillstånd till användning respektive uppfödning av försöksdjur i huvudsak motsvarande de krav som tidigare fanns i 19 § första stycket. Kravet på tillstånd har dock utvidgats till att avse även djur som inte utsätts för lidande. Vidare omfattas också förvaring och tillhandahållande av sådana djur av kravet på tillstånd. Ett tillstånd får återkallas.

Paragrafens andra och tredje stycke motsvarar i sin helhet den tidigare ...

19 b §  Den person som avses i 19 a § andra stycket 1 ska se till att verksamheten bedrivs enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt de EU- bestämmelser som kompletteras av lagen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om uppgifter som ska genomföras enligt första stycket och om utbildning och kompetens som ska finnas vid utförandet av sådana uppgifter. Lag (2012:526).

20 §  Vid verksamhet som avses i 19 a § ska det finnas

 1. en eller flera föreståndare som ansvarar för att bedriva verksamheten,
 2. en veterinär eller, när det är lämpligare, en annan kvalificerad expert som ger råd och anvisningar om hur verksamheten ska bedrivas och som bistår vid behandling av djuren,
 3. personal som är tillräckligt stor för verksamheten och som har den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten, och
 4. ett djurskyddsorgan som ger råd till personalen i frågor om djurskydd och övervakar verksamheten från djurskyddssynpunkt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om vilka uppgifter och vilken utbildning och kompetens som en föreståndare, en veterinär eller en expert ska ha och om vilken utbildning och kompetens personalen ska ha.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om djurskyddsorganets uppgifter och sammansättning. Lag (2012:526).

Prop. 2004/05:177: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 10. Ändringen innebär att kravet på att en veterinär skall vara knuten till verksamheter med försöksdjur även skall gälla verksamheter som har äldre, i tiden obegränsade, verksamhetstillstånd.

<a href="https://lagen.nu/prop/2004/05:177" ...

Prop. 1997/98:28: Paragrafen är till stora delar ny. Första stycket innehåller bestämmelser om att det vid all verksamhet som innebär uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur skall finnas av Jordbruksverket godkänd föreståndare som är ansvarig för verksamheten. Vidare skall det finnas en veterinär som skall ge råd och anvisningar om hur verksamheten skall bedrivas och som skall bistå vid behandling av försöksdjuren. Det skall också finnas en för verksamheten tillräckligt stor personal ...

21 §  Utöver tillstånd enligt 19 a § krävs för användning av djur i ett djurförsök godkännande från etisk synpunkt av en regional djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas. Vid prövningen av ett sådant ärende ska försökets betydelse vägas mot lidandet för djuret.

[S2]Försöket ska utifrån graden av lidande hos djuret klassificeras i någon av kategorierna terminal, ringa svårhet, måttlig svårhet eller avsevärd svårhet.

[S3]En ansökan om djurförsök får bifallas endast om en sådan användning av djur kan anses angelägen från allmän synpunkt och förutsättningarna i 19 § 1-3 är uppfyllda.

[S4]Vid prövningen av ärendet ska det även beslutas om försöket ska utvärderas i efterhand.

[S5]En djurförsöksetisk nämnd får återkalla ett godkännande enligt första stycket om djurförsöket inte utförs i enlighet med godkännandet. Lag (2012:526).

Prop. 1997/98:28: Paragrafens första stycke ändras så att kravet på etisk prövning ersätts med ett krav på godkännande av användningen av försöksdjur från etisk synpunkt. Beslutet skall fattas av en djurförsöksetisk nämnd. Konsekvensen av ändringen är att de djurförsöksetiska nämndernas ställningstaganden inte längre endast är rådgivande, utan utgörs av formliga beslut om godkännande av användningen av försöksdjur. Ändringen är delvis av formell karaktär och avsikten är därvid att stärka och tydliggöra nämndens ...

21 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. ansökan om användning av djur i djurförsök, och
 2. undantag från kravet på godkännande av djurförsök.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. prövningen av ett ärende om godkännande av djurförsök, och
 2. utvärderingen i efterhand av godkända djurförsök. Lag (2012:526).

21 b §  Det ska finnas en central djurförsöksetisk nämnd som ska

 1. pröva överklaganden enligt 37 a § första stycket av en regional djurförsöksetisk nämnds beslut, och
 2. utföra en sådan utvärdering i efterhand som avses i 21 § fjärde stycket. Lag (2012:526).

21 c §  Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskaplig kompetens och två vara lekmän. En av lekmännen ska företräda djurskyddsintressen. Ersättare för ledamöterna får utses.

[S2]Ordföranden och den eller de som utses till ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

[S3]Ledamöter och ersättare ska utses av regeringen för en bestämd tid. Lag (2012:526).

21 d §  Den centrala djurförsöksetiska nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter med vetenskaplig kompetens och minst en lekman är närvarande. Ledamöterna med vetenskaplig kompetens ska alltid vara i flertal, när ett ärende avgörs.

[S2]Nämnden är beslutför med ordföranden ensam vid

 1. förberedande åtgärd,
 2. rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende,
 3. annat beslut som inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende, och
 4. prövning av en fråga om avvisning eller avskrivning av ett ärende.

[S3]Ordföranden får överlämna sådana uppgifter som avses i andra stycket till en föredragande vid nämnden. Lag (2012:526).

21 e §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om den centrala djurförsöksetiska nämnden. Lag (2012:526).

22 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får beträffande djurförsök meddela föreskrifter om undantag från lagens bestämmelser. Lag (2007:362).

Prop. 1997/98:28: I paragrafen har införts ett nytt första stycke. Genom detta får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för olika former av hantering av försöksdjur. Syftet med bestämmelsen är att detaljerade regler skall kunna meddelas beträffande sådan djurhållning. Exempel på sådana bestämmelser är regler om utrymmeskrav, krav på faciliteter i övrigt eller förbud att använda vissa djurslag som försöksdjur.

Andra ...

22 a §  Den som fångar försöksdjur som är viltlevande ska ha den utbildning och kompetens som krävs för uppgiften. Vid infångandet ska metoder användas som inte utsätter djuren för onödigt lidande.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådan utbildning och kompetens och sådana metoder som avses i första stycket. Lag (2012:526).

23 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur ska

 1. märka djuren,
 2. upprätta instruktioner för verksamheten, och
 3. föra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten och djuren. Lag (2012:526).

Prop. 2004/05:177: Ändringarna är en följd av att det införs en definition av begreppen djurförsök och försöksdjur. De innebär inte någon ändring i sak.

Prop. 1997/98:28: Paragrafen är i huvudsak ny och innebär att den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller använder försöksdjur är skyldig att märka djuren samt upprätta instruktioner för och föra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten enligt föreskrifter meddelade av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Syftet med bestämmelsen är att underlätta tillsynsmyndigheternas arbete och möjliggöra en effektiv kontroll av all verksamhet med försöksdjur. Bestämmelsen behövs också för att ...

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

24 §  Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av länsstyrelserna och andra statliga myndigheter i enlighet med vad regeringen bestämmer.

[S2]Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Lag (2008:660).

Prop. 2007/08:63: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som utövar offentlig kontroll enligt lagen. Eftersom kommunerna inte längre ska vara kontrollmyndighet har de strukits från uppräkningen i första stycket. Även andra stycket har anpassats till den nya kontrollordningen.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som utövar offentlig kontroll enligt lagen. Begreppet tillsyn ersätts med begreppet offentlig kontroll. Med offentlig kontroll avses i princip det som i dag benämns operativ tillsyn. Detta innebär att begreppet offentlig kontroll är snävare än begreppet tillsyn.

I första stycket tilläggs att kontrollmyndigheten skall utöva kontroll över efterlevnaden av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen ...

Prop. 2004/05:72: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 7.1, innebär att begreppen central tillsyn och tillsyn inom kommunen utmönstras ur lagen. Någon ändring i sak är emellertid inte avsedd. Den närmare ansvarsfördelningen mellan berörda tillsynsmyndigheter, dvs. i första hand kommunerna, länsstyrelserna och Djurskyddsmyndigheten kommer att regleras i djurskyddsförordningen. ...

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

24 a §  Den kontrollmyndighet som regeringen bestämmer samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd och hjälp i denna verksamhet.

[S2]Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna. Lag (2008:660).

Prop. 2007/08:63: Paragrafen har anpassats till att kommunerna inte längre ska utöva offentlig kontroll, varvid det enbart kommer att finnas en myndighet med ett tydligt samordnande uppdrag.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 9.4 och 16.3, är ny.

I första stycket slås det fast att både Djurskyddsmyndigheten och, i fråga om länet, länsstyrelsen har samordnande uppgifter i den offentliga kontrollen. En motsvarande bestämmelse beträffande Djurskyddsmyndighetens samordningsansvar fanns tidigare i 24 §.

I andra stycket anges att kontrollmyndigheterna utöver den offentliga kontrollen även skall genom rådgivning, information och på annat sätt ...

Prop. 2004/05:72: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 6, är ny. Den innebär att kommunerna får möjlighet att anlita en annan kommun för uppdrag inom tillsynsverksamheten eller att uppdra åt en anställd i en annan kommun att fatta beslut i ett ärende eller en grupp av ärenden.

Bestämmelsen är utformad i enlighet med motsvarande regel i 26 kap. 7 § miljöbalken. ...

24 b §  Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras. Lag (2006:809).

Prop. 2005/06:128: I bestämmelsen, som har kommenteras i avsnitt 16.3, föreskrivs en skyldighet för kontrollmyndigheten att beivra överträdelser av lagstiftningen.

Prop. 2004/05:72: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.2, är ny. I paragrafen regleras i vilka fall en länsstyrelse i samråd med en kommun kan ta över kommunens ansvar för tillsynen över en viss anläggning. Ett sådant övertagande kan ske om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om det finns andra särskilda skäl. För att en läns-...

24 c § Har upphävts genom lag (2008:600).
24 d § Har upphävts genom lag (2008:600).
24 e § Har upphävts genom lag (2008:600).
24 f § Har upphävts genom lag (2008:600).

Föreskrifter om offentlig kontroll

25 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur offentlig kontroll ska bedrivas, och
 2. skyldighet för ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till den samordnande kontrollmyndighet som avses i 24 a § första stycket. Lag (2008:660).

Prop. 2007/08:63: I bestämmelsen finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om rapporteringsskyldighet för kontrollorgan till en samordnande kontrollmyndighet. Eftersom kommunerna inte längre ska utöva offentlig kontroll kommer samtliga kontrollmyndigheter att vara statliga myndigheter. Det finns därför inte längre behov av att i lag bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för en kontrollmyndighet att lämna information till en samordnande ...

Prop. 2005/06:128: I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet med begreppen offentlig kontroll och kontrollmyndighet. Enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 kan en kontrollmyndighet delegera särskilda uppgifter till ett kontrollorgan. Därför har tillagts att även kontrollorgan kan omfattas av skyldighet att lämna information. Det har även tydliggjorts att informationen skall lämnas till de samordnande kontrollmyndigheterna, ...

Prop. 2004/05:72: De nuvarande bemyndigandena i första och andra styckena har ändrats redaktionellt och fått en annan struktur. Någon ändring i sak i förhållande till de bemyndiganden som i dag ges i paragrafen är dock inte åsyftat.

I första stycket punkten 2 har ett nytt bemyndigande förts in som ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för en tillsynsmyndighet att lämna information till en annan tillsynsmyndighet. Bestämmelsen tar ...

25 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd som skall tillämpas vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande djur. Lag (2006:809).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 9.3 och 16.2, är ny.

Enligt paragrafen får regeringen meddela föreskrifter om vilka bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 som skall tillämpas vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande djur.

Avgifter

25 b §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift

 1. för offentlig kontroll enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, och
 2. i ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av myndigheter och av kontrollorgan. Lag (2008:660).

Prop. 2007/08:63: Paragrafen innehåller avgiftsbemyndiganden och har anpassats till det förhållandet att kommunerna inte längre har några uppgifter enligt djurskyddslagen. Till paragrafen har dessutom förts samtliga avgiftsbemyndiganden i djurskyddslagen. Det har även gjorts vissa redaktionella ändringar till följd av detta.

I första stycket 1 finns ett bemyndigande ...

Prop. 2005/06:128: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitten 10.3 och 16.6. I paragrafen ges regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten rätt att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll. Bemyndigandet innefattar en rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommuner att ta ut sådana avgifter.

25 c § Har upphävts genom lag (2008:600).
25 d § Har upphävts genom lag (2008:600).

Förelägganden, förbud och rättelse

26 §  Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.

[S2]Förelägganden och förbud enligt första stycket eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite, dock inte i fall som avses i 29 §.

[S3]Om någon inte rättar sig efter lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får en kontrollmyndighet besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. I brådskande fall får ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande. Lag (2008:660).

Prop. 2007/08:63: Paragrafens första stycke har ändrats så att hänvisningen till den upphävda 24 e § tas bort.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 16.4, reglerar kontrollmyndighetens rätt att meddela förelägganden m.m. I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppet tillsynsmyndighet i lagtexten med begreppet kontrollmyndighet.

I de EG-förordningar som kompletteras av lagen finns bestämmelser om vilka åtgärder som kontrollmyndigheterna får vidta vid enskildas underlåtelse ...

Prop. 2004/05:72: På Lagrådets inrådan har ett tillägg gjorts i paragrafen för att tydliggöra hur bestämmelsen förhåller sig till den nya föreläggandebestämmelsen i 24 c §. Tillägget innebär att det klargörs att den i paragrafen föreskrivna befogenheten att utfärda förelägganden och förbud, eventuellt förenade med vite, inte täcker de fall som är specialreglerade i 24 c §.

<a ...

 • RÅ 1995:1:Djurägare har i burar hållit värphöns till ett större antal än som följde av Lantbruksstyrelsens med stöd av djurskyddslagen (1988:534) meddelade måttföreskrifter. Av lokal tillsynsmyndighet utfärdat föreläggande att "avyttra samtliga övertaliga höns" har ansetts meddelat med stöd av 26 § djurskyddslagen och ej som ett sådant förbud att handha djur som enligt 29 § samma lag får meddelas endast av länsstyrelsen.
 • RÅ 2003:8:Ett föreläggande för en hundägare att minska antalet hundar skall meddelas med stöd av 26 § djurskyddslagen (1988:534) och kan därför förenas med vite.

Rätt till upplysningar och tillträde m.m.

27 §  En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen där djur hålls eller som berör djurhållningen och där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

[S3]Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras. Lag (2006:809).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till upplysningar m.m. I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet i lagtexten med begreppen offentlig kontroll och kontrollmyndighet. Paragrafen har dessutom ändrats redaktionellt.

Kontrollmyndigheten kan med stöd av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 delegera särskilda uppgifter i den offentliga kontrollen om offentlig kontroll ...

Prop. 1997/98:28: Paragrafen har kompletterats med ett nytt sista stycke som innebär att rätten till tillträde och rätten att få upplysningar och handlingar utsträckts till att också avse EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter.

Hjälp av Polismyndigheten

27 a §  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2018:53).

Prop. 2016/17:224: Paragrafen innehåller regler om Polismyndighetens skyldighet att lämna länsstyrelserna och andra myndigheter hjälp (handräckning) vid utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt djurskyddslagen. Övervägandena finns i avsn itt 7.3.

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 16.1, motsvarar i sak 27 § tredje stycke i dess nuvarande lydelse. Enligt paragrafen skall polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt djurskyddslagstiftningen, inklusive de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Undantag för djur som används inom försvarsmakten

28 §  Bestämmelserna i 24 § andra stycket, 24 a25 §§, 25 b § första stycket 1, 26 § andra och tredje styckena, 27 § andra stycket och 27 a § gäller inte djur som används inom Försvarsmakten. Lag (2017:781).

Prop. 2007/08:63: Paragrafen har ändras på så sätt att det framgår att det enbart är första stycket punkten 1 i 25 b § som inte ska gälla för djur som används inom Försvarsmakten. Ändringen är en följd av att bestämmelser i 25 c och 25 b §§, som gäller för djur inom Försvarsmakten, har förts till 25 b § andra och tredje styckena. Den innebär ingen ändring i sak.

Prop. 2005/06:128: Enligt paragrafen undantas djur som används i försvarsmakten från djurskyddslagens bestämmelser om offentlig kontroll. Enligt 24 § förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten ansvarar generalläkaren för tillsynen av dessa djur. Ändringen, som har kommenterats i <a href="https://lagen.nu/prop/2005/06:128#S16-7" ...

Prop. 2016/17:144: Ändringarna innebär att delar av den offentliga kontrollen enligt djurskyddslagen (1988:534) kommer att omfatta djur som används inom Försvarsmakten och att försvarsinspektören för hälsa och miljö vid sin kontroll ska ha rätt till vissa av lagens ingripandemöjligheter. Paragrafen ska därmed inte längre göra undantag från bestämmelserna om kontrollmyndigheter (24 § första stycket), möjligheten att meddela förelägganden och förbud (26 ...

Anmälan om vanvård m.m.

28 a §  Om den som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, ska denne anmäla detta till kontrollmyndigheten. Lag (2009:303).

Förbud att ha hand om djur

29 §  Länsstyrelsen ska meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur för den som

 1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat enligt 26 § och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,
 2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur,
 3. har misshandlat ett djur,
 4. har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller
 5. vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.

[S2]Förbud ska inte meddelas, om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa.

[S3]Om den som förbudet riktas mot är ägare av djuret, får länsstyrelsen dessutom ålägga honom eller henne att göra sig av med det och förbjuda honom eller henne att skaffa djur över huvud taget eller ett visst slag av djur.

[S4]Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare. Lag (2014:112).

Prop. 2013/14:41: Ändringen innebär att straffbestämmelsen i 36 c § har inkluderats i uppräkningen i paragrafens punkt 5. I sak innebär ändringen att beslut om s.k. djurförbud ska fattas av länsstyrelsen om någon vid upprepade tillfällen har dömts för brott mot förbudet att genomföra sexuella handlingar med djur. Överväganden finns i avsnitt 5.3. ...

Prop. 2005/06:128: I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts i första stycket 1 begreppet tillsynsmyndighet med begreppet kontrollmyndighet.

I första stycket 5 har orden ”mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen” bytts ut mot orden ”enligt 36 eller 36 a §”. Ändringen är föranledd av att även brott mot de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall kunna utgöra grund för ett djurförbud.

Prop. 2001/02:93: Paragrafen har ändrats på så sätt att förutsättningarna för beslut om förbud att hålla djur eller ett visst djurslag har kompletterats med ytterligare två kriterier. Den som har dömts för djurplågeri, även om det har skett vid endast ett tillfälle, har härigenom visat sig så olämplig att hantera djur att vederbörande skall förbjudas att åtminstone för viss tid hålla djur. Även den som vid upprepade tillfällen har dömts för att ha brutit mot djurskyddslagen ...

 • RÅ 1995:1:Djurägare har i burar hållit värphöns till ett större antal än som följde av Lantbruksstyrelsens med stöd av djurskyddslagen (1988:534) meddelade måttföreskrifter. Av lokal tillsynsmyndighet utfärdat föreläggande att "avyttra samtliga övertaliga höns" har ansetts meddelat med stöd av 26 § djurskyddslagen och ej som ett sådant förbud att handha djur som enligt 29 § samma lag får meddelas endast av länsstyrelsen.
 • RÅ 2003:8:Ett föreläggande för en hundägare att minska antalet hundar skall meddelas med stöd av 26 § djurskyddslagen (1988:534) och kan därför förenas med vite.
 • RÅ 2009:75:Fråga om förutsättningar förelegat för att meddela förbud att ha hand om djur.
 • HFD 2017:5:Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt.

Omhändertagande av djur m.m.

30 §  Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får en veterinär eller en polisman och i brådskande fall någon annan genast avliva djuret.

[S2]Den som har avlivat djuret ska informera ägaren eller innehavaren av djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska länsstyrelsen underrättas. Lag (2018:53).

31 §  Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska omhändertas om

 1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten,
 2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,
 3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,
 4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller
 5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.

[S2]Länsstyrelsen ska ansvara för att omhändertagandet verkställs. Lag (2018:53).

Prop. 2013/14:110: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 6.2, innebär endast ett namnbyte.

Prop. 2013/14:41: Ändringen innebär att straffbestämmelsen i 36 c § har inkluderats i uppräkningen i paragrafens punkt 5. I sak innebär ändringen att beslut om omhändertagande av djur ska fattas om någon vid upprepade tillfällen har dömts för brott mot förbudet att genomföra sexuella handlingar med djur. Överväganden finns i avsnitt 5.3.

Prop. 2005/06:128: I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts i första stycket 1 begreppet tillsynsmyndighet med begreppet kontrollmyndighet.

I första stycket 5 har orden ”mot denna lag eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av lagen” bytts ut mot orden ”enligt 36 eller 36 a §”. Ändringen är föranledd av att även brott mot de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall kunna utgöra grund för ett beslut om omhändertagande av djur.

32 §  Trots det som föreskrivs i 31 § 1 om tillsägelse och rättelse ska länsstyrelsen eller Polismyndigheten besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas om

 1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,
 2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas, eller
 3. det i övrigt bedöms absolut nödvändigt från djurskyddssynpunkt.

[S2]Om beslutet har meddelats av Polismyndigheten, ska myndigheten skyndsamt informera länsstyrelsen om beslutet. Länsstyrelsen ska skyndsamt pröva om beslutet ska fortsätta att gälla.

[S3]Den beslutande myndigheten ska ansvara för att omhändertagandet verkställs. Om länsstyrelsen beslutar att Polismyndighetens beslut om omhändertagande ska fortsätta att gälla, ska länsstyrelsen skyndsamt ta över ansvaret för verkställigheten av beslutet. Lag (2018:53).

Prop. 2007/08:63: I paragrafen finns bestämmelser om omedelbart omhändertagande av djur. Paragrafens första och tredje stycken ändras till följd av att de kommunala nämnderna inte längre ansvarar för djurskyddskontrollen. Det blir följaktligen enbart länsstyrelsen som, jämte polismyndigheten, ska ha rätt att besluta om ett omedelbart omhändertagande.

Prop. 2005/06:128: I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts i första stycket begreppet tillsynsmyndighet med begreppet kontrollmyndighet.

Prop. 2001/02:93: Paragrafens första stycke har ändrats så att länsstyrelsen, en tillsynsmyndighet eller polismyndigheten skall besluta att ett djur som är utsatt för lidande omedelbart skall omhändertas om någon av de i paragrafen angivna omständigheterna föreligger. På samma sätt som i föregående paragraf föreskrivs ett obligatoriskt ingripande under vissa förutsättningar.

33 §  Beslut enligt 31 eller 32 § omfattar också avkomma som det omhändertagna djuret föder under omhändertagandet.

[S2]Sedan ett djur har omhändertagits får ägaren inte förfoga över djuret eller avkomma som omfattas av omhändertagandet utan tillstånd av länsstyrelsen. Lag (2003:52).

Prop. 2001/02:189: I lagstiftningsärendet har uppmärksammats att det kan sättas i fråga om ett beslut om omhändertagande även omfattar den avkomma ett djur kan komma att föda under omhändertagandetiden. För att undanröja osäkerheten i detta avseende görs ett förtydligande av 33 § djurskyddslagen. Som en följd av detta kommer vad som i 33 – 35 §§ samma lag sägs om omhändertaget djur att gälla även för den avkomma ett sådant djur kan komma att föda ...

34 §  När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur, ska länsstyrelsen snarast fastställa om djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas.

[S2]Om länsstyrelsen har beslutat att djuret ska säljas eller överlåtas på annat sätt och om det visar sig att beslutet inte kan verkställas, får länsstyrelsen i stället besluta att djuret ska avlivas.

[S3]Länsstyrelsen ska ansvara för att beslut enligt första och andra styckena verkställs. Lag (2018:53).

35 §  Länsstyrelsen och Polismyndigheten får ge förskott av allmänna medel på kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31 eller 32 §.

[S2]Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, ska kostnaden slutligt betalas av den som åtgärden har riktats mot, om det inte finns särskilda skäl till annat.

[S3]Om ett omhändertaget djur har sålts, får länsstyrelsen och Polismyndigheten ta ut den kostnad som slutligen ska betalas av ägaren ur köpesumman. Köpesumman ska i första hand täcka länsstyrelsens kostnader. Lag (2018:53).

 • NJA 2015 s. 393:Ett antal hundar har omhändertagits enligt djurskyddslagen. Särskilda skäl har inte ansetts föreligga att befria djurhållarna från omhändertagandekostnaderna.
 • HFD 2016:65:Särskilda skäl har ansetts föreligga för att befria en djurhållare som lider av demenssjukdom från ansvar för kostnader för omhändertagande av djur.
 • RH 2014:14:Särskilda skäl att nedsätta betalningsansvar enligt 35 § andra stycket djurskyddslagen?

Straffbestämmelser

36 §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. bryter mot 3, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16-19 a eller 21 §,
 2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag, eller
 3. underlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter mot ett sådant förbud som avses i 29 §.

[S2]Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år.

[S3]Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar.

[S4]Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. Lag (2002:550).

Prop. 2001/02:93: Lagens straffbestämmelse har skärpts så att maximistraffet höjs från fängelse ett år till fängelse två år. Detta syftar till att betona att det finns anledning att se allvarligt på brott mot djurskyddsbestämmelserna.

Bestämmelsen om hantering av slaktdjur i 13 § har straffbelagts. Anledningen till detta är det behov som finns av att stärka djurskyddet inför och vid slakt. Vidare har bestämmelsen i 19 a § om att det fordras tillstånd för att få använda djur för försöks- och därmed ...

 • RH 1994:1:Stallägares ansvar för inhyst djur.
 • RH 2005:31:Fråga om travkusk, som i tävlingssammanhang under en sträcka av cirka 220 meter gett hästen omkring 14 spöslag mot kroppen, gjort sig skyldig till djurplågeri alternativt brott mot djurskyddslagen.
 • RH 2018:1:Djurplågeri av flera hästar genom bl.a. undermålig fodertillgång och bristande tillsyn. Även brott mot djurskyddslagen i vissa hänseenden. Fråga om vem som bär djurhållningsansvaret.
 • RH 1993:22:Lantbrukare med svinuppfödningsverksamhet har anbringat en 20 cm lång ståltråd i trynet på ett svin varefter ståltråden tvinnats för att ej trilla av. Genom åtgärden har lantbrukaren velat hindra att svinet bet andra svin i svansen. Djurplågeri eller förseelse mot djurskyddslagen?

36 a §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser bestämmelser om myndighetsutövning.

[S2]Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse i högst två år.

[S3]Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till ansvar.

[S4]Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. Lag (2006:809).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som kommenteras i avsnitt 16.7, är ny.

Genom paragrafen straffbeläggs den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor eller förbud i de EG-bestäm-

melser som kompletteras av lagen till böter eller fängelse i högst två ...

36 b §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 22 a § andra stycket.

[S2]Om gärningen är ringa ska den inte medföra ansvar.

[S3]Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken, ska den inte medföra ansvar enligt denna paragraf. Lag (2012:526).

36 c §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som bryter mot förbudet i 9 a § att genomföra sexuella handlingar med djur.

[S2]Till ansvar enligt denna paragraf döms det inte om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. Lag (2014:112).

Prop. 2013/14:41: Paragrafen är ny. I bestämmelsen föreskrivs straffansvar för den som bryter mot förbudet i 9 a § att genomföra sexuella handlingar med djur. För brott mot förbudet krävs att gärningsmannen har haft uppsåt i sitt handlande. Överväganden finns i avsnitt 5.2.

37 §  Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt 36 eller 36 a § för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

[S2]Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 a § andra stycket för att han inte låtit förpröva stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn döms inte till ansvar enligt 36 §. Lag (2007:1394).

Prop. 2005/06:128: I paragrafen har tillagts att om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts döms inte till ansvar enligt 36 a § för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande m.m.

37 a §  En regional djurförsöksetisk nämnds beslut i ett ärende om godkännande av användning av djur i djurförsök och om återkallelse av ett sådant godkännande får överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnd som anges i 21 c §.

[S2]Den centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får inte överklagas. Lag (2012:526).

38 §  En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt fall får, i andra fall än vad som sägs i 37 a §, överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats

 1. enligt denna lag,
 2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller
 3. enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

[S2]Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

[S3]Den myndighet som förordnat den officiella veterinären ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S5]Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får överklagas till regeringen. Trots första stycket överklagas sådana beslut som avses där till regeringen om besluten gäller Försvarsmakten. Lag (2017:781).

Prop. 2007/08:63: Eftersom de kommunala nämnderna inte kommer att ha några uppgifter enligt djurskyddslagen har första stycket om överklagande av en kommunal nämnds beslut tagits bort.

Prop. 2008/09:211: Paragrafen har kommenterats i avsnitt 9.6. Paragrafen har ändrats redaktionellt. Därutöver har i det nya andra stycket införts en bestämmelse om rätt att överklaga beslut som har meddelats av en veterinär som förordnats enligt lagen om officiella veterinärer.

I det nya tredje stycket föreskrivs att den myndighet som förordnat den officiella veterinären för det allmännas talan hos allmän ...

Prop. 2005/06:128: I första och andra styckena har tillägg gjorts. Även beslut som har meddelats enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos behörig besvärsinstans. För tydlighets skull har även tillagts att även beslut enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas. Det har vidare gjorts vissa redaktionella ändringar i paragrafen.

Prop. 1997/98:28: Paragrafens andra stycke har ändrats som en följd av den nytillkomna 38 a §.

Prop. 2016/17:144: I femte stycket föreslås ett tillägg som innebär att sådana beslut i ett enskilt fall enligt djurskyddslagen som räknas upp i första stycket och som gäller Försvarsmakten överklagas till regeringen. Detta utgör ett undantag från det som annars gäller enligt första stycket om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelsen har justerats till följd av Lagrådets synpunkt, se <a href="https://lagen.nu/prop/2016/17:144#S8-3" ...

39 §  Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall ett beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen skall gälla omedelbart även om det överklagas. Lag (2006:809).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Djurskyddslag (1988:534)

Lag (1990:628) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:118
  Omfattning
  ändr. 2, 24, 25, 32 §§; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:404) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 38, 39 §§, 4 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1688) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 16, 24, 38 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1095) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:173
  Omfattning
  ändr. 4, 29, 34, 39 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:1480) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:88, Prop. 1993/94:68, Bet. 1993/94:JoU11
  Omfattning
  ändr. 3, 37 §§; ny 12 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:904) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:391, Prop. 1993/94:198, Bet. 1993/94:JoU29
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1714) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 38 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1998:56) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.
  2. I fråga om sådan användning av försöksdjur som har tillstyrkts före ikraftträdandet krävs inte godkännande enligt 21 § i dess nya lydelse och tillämpas 2 § i dess äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:142, Prop. 1997/98:28, Bet. 1997/98:JoU12
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 27 §§; ny 19 a §
  Ikraftträder
  1998-03-01

Lag (2002:550) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.
 3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
 4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:257, Prop. 2001/02:93, Bet. 2001/02:MJU20
Omfattning
upph. 7 §; nuvarande 7 a § betecknas 7 §; ändr. 3, 4 §§, nya 7 §, 10, 11, 12, 29, 31, 32, 34, 36 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.
 3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
 4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.
Förarbeten
Rskr. 2002:03, Prop. 2001/02:93, Bet. 2002/03:MJU4
Omfattning
ändr. 16 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2003-12-01

Lag (2003:52) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 § och i övrigt den 1 januari 2004.
 2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.
 3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för verksamheter enligt 16 § som övergångsvis kan behövas. Lag (2003:1076)
Förarbeten
Rskr. 2002/03:98, Prop. 2001/02:189, Bet. 2002/03:MJU5
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 24, 25, 33, 38 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:106) om ikraftträdande av lagen (2002:891) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Omfattning
ikrafttr. av 2002:891

Lag (2003:1076) om ändring i lagen (2003:52) om ändring i djuskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:55, Prop. 2002/03:149, Bet. 2003/04:MJU6
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 38 §§, övergångsbest. i 2003:52

Lag (2003:1077) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Bestämmelsen i 3 a § gäller för åtgärder som kräver förprövning efter den 1 januari 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:55, Prop. 2002/03:149, Bet. 2003/04:MJU6
Omfattning
ändr. 9, 12 a, 21, 22, 23 §§; ny 3 a §; omtryck
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:338) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:200, Prop. 2004/05:72, Bet. 2004/05:MJU10
Omfattning
ändr. 16, 24, 25, 26, 27 §§; nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:1226) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:31, Prop. 2004/05:177, Bet. 2005/06:MJU5
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
CELEX-nr
32003L0065
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:809) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Har upphävts genom lag (2008:600).
Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
nuvarande 1 a, 1 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d §§ betecknas 1 b, 1 c, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§; ändr. 3 a, 12, 24, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 24 §, 36 §, rubr. närmast före 1 a § sätts närmast före 1 b §; nya 1 a, 24 a, 24 b, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d, 27 a, 36 a §§, rubr. närmast före 1 a, 24 a, 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25, 25 b, 26, 27, 27 a, 28, 38 §§
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:362) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:165, Prop. 2006/07:77, Bet. 2006/07:MJU15
Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a, 20, 21, 22, 23, 24, 24 a, 25, 25 b, 25 c, 25 d, 38 §§, övergångsbest. till 2006:809
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1394) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Äldre bestämmelser gäller för åtgärder som kräver förprövning om de vidtagits utan godkännande på förhand före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:88, Prop. 2007/08:32, Bet. 2007/08:MJU6
Omfattning
nuvarande 3 a § betecknas 3 b §; ändr. 3, 3 b, 37 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:660) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har meddelats av en kommunal nämnd före ikraftträdandet.
 3. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av äldre föreskrifter gäller fortfarande.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:234, Prop. 2007/08:63, Bet. 2007/08:MJU17
Omfattning
upph. 24 c, 24 d, 24 e, 24 f, 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 24 c, 24 d, 24 e, 24 f §§, p 2 i överg.best. till 2006:809; ändr. 16, 24, 24 a, 25, 25 b, 26, 28, 32, 38 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:303) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:197, Prop. 2008/09:94, Bet. 2008/09:MJU20
Omfattning
upph. 12 a §; ändr. 11 §; ny 28 a §, rubr. närmast före 28 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1256) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:27, Prop. 2008/09:211, Bet. 2009/10:MJU7
Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2012:526) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut av en djurförsöksetisk nämnd som överklagats före den 1 januari 2013.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:261, Prop. 2011/12:138, Bet. 2011/12:MJU21
Omfattning
ändr. 1 b, 1 c, 13, 19 a, 20, 21, 23, 38 §§; nya 19 b, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 21 e, 22 a, 36 b, 37 a §§
CELEX-nr
32010L0063
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2014:112) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:151, Prop. 2013/14:41, Bet. 2013/14:MJU14
Omfattning
ändr. 29, 31 §§; nya 9 a, 36 c §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2014-04-01

Lag (2014:699) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/2014:JuU23
Omfattning
ändr. 30, 31, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före 27 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2017:781) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 oktober 2017.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:314, Prop. 2016/17:144, Bet. 2016/17:FöU11
Omfattning
ändr. 28, 38 §§
Ikraftträder
2017-10-01

Lag (2018:53) om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut att omhänderta ett djur har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:145, Prop. 2016/17:224, Bet. 2017/18:JuU6
Omfattning
ändr. 27 a, 30, 31, 32, 34, 35 §§
Ikraftträder
2018-06-01

Ändring, SFS 2018:1192

Omfattning
upph.