Upphävd författning

Förordning (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1488
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1994:1718).

2 §  För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från eller kontrollera vissa smittsamma djursjukdomar får Statens jordbruksverk föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. Beslut om föreskrifter skall föregås av samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt.

3 §  För att kontrollera användningen av läkemedel och andra ämnen eller beredningar med liknande verkan vid uppfödningen av djur får Statens livsmedelsverk föreskriva eller i det särskilda fallet besluta om provtagning eller undersökning enligt lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m.

4 §  Provtagning eller undersökning får utföras av veterinär eller annan person som utses av Jordbruksverket eller Livsmedelsverket.

[S2]Föreskrifter om provtagnings- eller undersökningsmaterial enligt 3 § första stycket 3 lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

5 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vad den som föder upp djur skall iaktta i fråga om anmälningsskyldighet och skyldighet att föra anteckningar om verksamheten enligt 4 § första stycket 1 och 2 lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m. m. och om krav på hygien i djurhållningen enligt 4 § första stycket 3 samma lag.

[S2]Föreskrifter och beslut i enskilda fall enligt 4 § andra stycket lagen om provtagning på djur, m.m. om villkor för försäljning av livdjur och om villkor för flyttning av sådana djur meddelas av Jordbruksverket.

5 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om avlivning av djur, isolering av djur eller andra begränsningar i hanteringen av djur. Förordning (1995:1007).

6 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 1. märkning, journalföring och registrering av djur,
 2. djurhälsa, flyttningsdokument för djur och hygien vid transport av djur,
 3. registrering av djurhållare.

7 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om djurhälsa i besättningar för mjölkproduktion samt om djurhållning, hantering av mjölk och krav på hygien i samband med sådan produktion.

7 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om omhändertagande, bearbetning och hantering i övrigt av djurkadaver och annat animaliskt avfall. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden. Förordning (1997:386).

8 §  En tillsynsmyndighet får förena ett sådant föreläggande som avses i 7 § andra stycket lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. med vite.

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur den tillsyn som föreskrivs i 7 § lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. skall bedrivas.

10 §  Föreskrifter om sådan ersättning för provtagning, undersökning eller kontroll som avses i 9 § lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. får meddelas av Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

11 § har upphävts genom förordning (1997:386).

Ändringar

Förordning (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.

Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (1994:1718) om ändring i förordningen (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.

  Omfattning
  upph. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1007) om ändring i förordningen (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.

  Omfattning
  ny 5 a §
  Ikraftträder
  1995-07-15

Förordning (1997:386) om ändring i förordningen (1993:1488) om provtagning på djur, m.m.

  Omfattning
  upph. 11 §; ny 7 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Ändring, SFS 1998:134

  Omfattning
  upph.