Upphävd författning

Förordning (1993:1535) om informationsutbyte inom Europeiska unionen i fråga om farliga livsmedel

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1535 i lydelse enligt SFS 1994:1831
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra rådets direktiv 92/59/EEG av den 29 juni 1992 om allmän produktsäkerhet när det gäller snabbt informationsutbyte i fråga om livsmedel.

[S2]Förordningen gäller om inte något annat är särskilt föreskrivet i fråga om sådant informationsutbyte. Förordning (1994:1831).

Underrättelseskyldighet för myndigheter

2 §  En myndighet som beslutar om skyndsamma åtgärder för att hindra, begränsa eller föreskriva särskilda villkor för marknadsföringen eller användningen av livsmedel på den grunden att livsmedlet kan orsaka allvarlig och akut fara för konsumenters hälsa eller säkerhet, skall genast underrätta Statens livsmedelsverk om sitt beslut.

[S2]Första stycket skall dock inte tillämpas om beslutet avser ett livsmedel som marknadsförs bara i Sverige.

3 §  En sådan underrättelse som avses i 2 § första stycket skall innehålla

 1. uppgifter som gör det möjligt att identifiera livsmedlet,
 2. uppgifter om vilken slags fara det är fråga om,
 3. information om resultaten av eventuella provtagningar eller analyser som är av betydelse för att bedöma risknivån,
 4. uppgifter om de åtgärder som har vidtagits eller beslutats,
 5. information om leverantörskedjor, om sådan finns. Förordning (1994:1831).

4 §  Livsmedelsverket skall genast och på ett så snabbt sätt som möjligt skriftligen underrätta EG-kommissionen om sådana beslut som avses i 2 § första stycket. Detsamma gäller motsvarande beslut som fattas av verket.

[S2]Underrättelsen skall innehålla de uppgifter som anges i 3 §.

[S3]Livsmedelsverket är behörigt att ta emot motsvarande underrättelser från kommissionen. Förordning (1994:1831).

5 §  När Livsmedelsverket har fått en sådan underrättelse från EG-kommissionen som anges i 4 § sista stycket skall verket i sin tur

 1. genast vidarebefordra underrättelsen till andra myndigheter, i den utsträckning det behövs,
 2. så långt det är möjligt genast underrätta kommissionen
  • om det aktuella livsmedlet har släppts ut på marknaden i Sverige, och
  • om den ytterligare information som verket kan ha fått om den aktuella faran och resultatet av eventuella provtagningar eller analyser som har utförts för att bedöma risknivån,
 3. så snart som möjligt underrätta kommissionen

Ändringar

Förordning (1993:1535) om informationsutbyte inom Europeiska unionen i fråga om livsmedel

  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:1831) om ändring i förordningen (1993:1535) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om livsmedel

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
1995-01-01

Förordning (2006:836) om upphävande av förordningen (1993:1535) om informationsutbyte inom Europeiska unionen i fråga om farliga livsmedel

Omfattning
upph.