Upphävd författning

Förordning (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994

Departement
Inrikesdepartementet
Utfärdad
1993-12-09
Ändring införd
SFS 1993:1615
Ikraft
1994-01-25
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun som senast den 31 mars 1994 träffar en överenskommelse för år 1994 med Statens invandrarverk om att ta emot flyktingar har enligt denna förordning rätt till särskild statlig ersättning (stimulansbidrag) för de flyktingar som den tar emot under sista kvartalet 1993 och under år 1994.

[S2]Stimulansbidrag lämnas utöver den ersättning som betalas enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m. m.

[S3]Vad som i denna förordning sägs om flyktingar gäller också andra utlänningar som avses i 3 § förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m. m.

[S4]Att stimulansbidrag i vissa fall kan betalas även för flyktingar som tas emot enligt en överenskommelse som träffas mellan kommunen och Invandrarverket under fjärde kvartalet 1994 framgår av 8 a §. Förordning (1994:1409).

2 §  Stimulansbidraget lämnas om överenskommelsen mellan kommunen och Invandrarverket innebär att kommunen under år 1994

 1. tar emot ett antal flyktingar som motsvarar lägst 0,7 % av kommunens invånarantal den 1 januari 1993, eller
 2. tar emot dubbelt så många flyktingar som den kommit överens om att ta emot under år 1993 enligt den högsta nivå som anges i överenskommelsen för detta år och antalet enligt överenskommelsen för år 1994 motsvarar lägst 0,4 % av kommunens invånarantal den 1 januari 1993.

[S2]Om överenskommelsen för år 1993 inte innebär att kommunen åtagit sig att ta emot ett preciserat antal flyktingar lämnas stimulansbidrag om kommunen under år 1994 tar emot dubbelt så många flyktingar som under år 1993 och antalet enligt överenskommelsen för år 1994 uppgår till minst 0,4 % av kommunens invånarantal den 1 januari 1993.

[S3]Om kommunen inte träffat någon överenskommelse med Invandrarverket om flyktingmottagande för år 1993 eller inte tagit emot några flyktingar under detta år lämnas stimulansbidrag om överenskommelsen för år 1994 innebär ett mottagande motsvarande minst 0,4 % av kommunens invånarantal den 1 januari 1993.

3 §  Om kommunen under år 1992 tagit emot flyktingar, som flyttat till kommunen från en annan kommun i Sverige till minst ett antal som motsvarar 0,1 % av kommunens invånarantal den 1 januari 1993 och rätt till schablonersättning enligt 13 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m. m. förelegat för flyktingarna, lämnas stimulansbidrag om överenskommelsen för år 1994 innebär ett mottagande motsvarande minst 0,4 % av invånarantalet den 1 januari 1993.

4 §  Om Invandrarverket bedömer att en kommun inte har förutsättningar att ta emot flyktingar i den utsträckning som anges i 2 §, får stimulansbidrag ändå lämnas om kommunen -- i enlighet med Invandrarverkets önskemål -- träffar en överenskommelse om att ta emot fler flyktingar under år 1994 än under tidigare år. Stimulansbidrag får även lämnas om kommunen inte träffar överenskommelse om att ta emot fler flyktingar för år 1994 men utökat sitt flyktingmottagande väsentligt under sista kvartalet 1993.

5 §  Stimulansbidraget är 25 000 kronor för varje flykting. Det beslutas och betalas ut av Invandrarverket.

6 §  Halva stimulansbidraget betalas ut samtidigt med grundersättningen för år 1994 enligt 9 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m. m.

[S2]Om den överenskommelse som berättigar till stimulansbidrag är ett tillägg till en tidigare överenskommelse som avser år 1994 och grundersättning redan har betalats ut, skall den del av stimulansbidraget som avses i första stycket betalas ut senast inom en månad från det datum tilläggsöverenskommelsen undertecknades.

7 §  Den andra hälften av stimulansbidraget betalas ut samtidigt med första delen av schablonbeloppet enligt 11 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m. m. Denna del av bidraget betalas ut endast om kommunen tar emot flyktingen före den 1 oktober 1994.

[S2]Om den första delen av schablonbeloppet redan betalats ut, skall den andra hälften av stimulansbidraget betalas ut senast den 30 juni 1994.

[S3]Har en kommun fått den första hälften av stimulansbidraget men inte före den 1 oktober 1994 av Invandrarverket anvisats det antal flyktingar som den överenskommelse som berättigar till stimulansbidrag omfattar, betalas den andra hälften av stimulansbidraget ut för varje mottagen flykting under fjärde kvartalet 1994 upp till nivån för antalet flyktingar enligt överenskommelsen. Förordning (1994:1409).

8 §  Om en kommun före den 1 oktober 1994 tagit emot fler flyktingar än vad överenskommelsen med Invandrarverket för år 1994 omfattar, lämnas ett helt stimulansbidrag för varje person som tagits emot utöver överenskommelsen om denna berättigade till stimulansbidrag.

[S2]Om en kommun under fjärde kvartalet 1994 tar emot flyktingar utöver tidigare överenskommelse, lämnas stimulansbidrag med 23 000 kronor för varje person som tagits emot utöver överenskommelsen om denna berättigade till stimulansbidrag. Förordning (1994:1409).

8 a §  Om en kommun som inte tidigare varit berättigad till stimulansbidrag under fjärde kvartalet 1994 träffar en överenskommelse med Invandrarverket i enlighet med bestämmelserna i 2--4 §§, lämnas stimulansbidrag med 23 000 kronor för varje flykting som tas emot i kommunen före den 1 januari 1995. Förordning (1994:1409).

9 §  Invandrarverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994

Förarbeten
Rskr. 1993/94:76, Prop. 1993/94:51, Bet. 1993/94:SfU6
Ikraftträder
1994-01-25

Förordning (1994:1409) om ändring i förordningen (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:30, Prop. 1994/95:26, Bet. 1994/95:SfU4
  Omfattning
  ändr. 1, 7, 8 §§; ny 8 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1994-12-12

Förordning (1996:1377) om upphävande av vissa förordningar om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande

  Omfattning
  upph.