Inaktuell version

Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Version: 2012:648

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1632 i lydelse enligt SFS 2012:648
Ikraft
1994-04-01
Upphäver
Förordning (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kommunerna får meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 § andra stycket samt 3 kap.8 och 9 §§ och 10 § första stycket andra meningenordningslagen (1993:1617).

[S2]Kommunerna får dock inte meddela sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk.

2 §  Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommunala föreskrifter finns i 3 kap. 30 § kommunallagen (1991:900).

[S2]Om en länsstyrelse har upphävt en kommunal föreskrift enligt 3 kap. 13 § andra stycket ordningslagen (1993:1617), ska länsstyrelsen begära att beslutet anslås på kommunens anslagstavla enligt lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla. Förordning (2012:648).

3 §  En länsstyrelse får föreskriva att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte får hållas inom länet eller del av detta, om det är nödvändigt för att motverka epidemi eller för att förebygga eller bekämpa epizooti enligt epizootilagen (1999:657).

[S2]I 2 kap. 15 § ordningslagen (1993:1617) finns en bestämmelse om samråd med Statens jordbruksverk. Förordning (2011:440).

4 §  Länsstyrelserna får meddela föreskrifter enligt 3 kap. 10 § första stycket tredje meningen och 11 §ordningslagen (1993:1617).

[S2]Föreskrifter enligt 3 kap. 11 § ordningslagen gäller när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i ortstidning eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av sådana föreskrifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994, då förordningen (1982:1173) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter skall upphöra att gälla.
    Ikraftträder
    1994-04-01

Förordning (2011:440) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-06-01

Förordning (2012:648) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2017:1046) om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01