Epizootilag (1999:657)

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
1999-06-10
Ändring införd
SFS 1999:657 i lydelse enligt SFS 2021:167
Ikraft
1999-10-01
Upphäver
Epizootilag (1980:369)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag gäller sådana allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa (epizootiska sjukdomar).

[S2]Med allmänfarliga sjukdomar avses i denna lag sådana sjukdomar som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medföra stora ekonomiska förluster för samhället.

[S3]De epizootiska sjukdomarna anges i verkställighetsföreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S4]Om bekämpning av salmonella och vissa andra zoonoser hos djur finns bestämmelser i zoonoslagen (1999:658).

Prop. 1998/99:88: I paragrafen anges lagens tillämpningsområde genom en allmän beskrivning av de sjukdomar lagen gäller. Paragrafen motsvarar i huvudsak 1 § i den nuvarande epizootilagen med det undantaget att i den nya lydelsen preciseras när en djursjukdom skall anses vara allmänfarlig. Som framgår av den allmänna motiveringen vidgas tillämpningsområdet något i den nya lagen. De sjukdomar som avses anges i verkställighetsföreskrifter.

De ...

EU-bestämmelser som lagen kompletterar

1 a §  Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde. Regeringen ska i tillkännage vilka grundförordningar som avses.

[S2]I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde ska regeringen på samma sätt som i första stycket tillkännage vilka bestämmelser som denna lag kompletterar.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som behövs för att komplettera EU-bestämmelserna. Lag (2021:167).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitten 8.2–8.4 och 17.1, är ny.

Av paragrafens första stycke framgår att lagen kompletterar de bestämmelser i EG-förordningar som faller inom tillämpningsområdet för lagen. Regeringen tillkännager i Svensk författningssamling vilka grundförordningar som avses.

Av paragrafens andra stycke följer att regeringen i Svensk författningssamling kan tillkännage vilka av bestämmelserna i en EG-förordning som täcker flera lagars ...

Prop. 2020/21:43: Paragrafen är ny och övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Ord och uttryck

1 b §  I denna lag betyder

 1. uttrycket offentlig kontroll
  1. offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och
  2. kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen följs,
 2. uttrycket annan offentlig verksamhet
  1. annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
  2. sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och
 3. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:167).

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625

1 c §  Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även i fråga om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som faller utanför förordningens tillämpningsområde. Lag (2021:167).

Förebyggande åtgärder och bekämpning

2 §  Den som har anledning misstänka att en epizootisk sjukdom har drabbat djur i hans vård skall omedelbart anmäla detta till distriktsveterinären eller annan veterinär.

[S2]Till dess ett besked av en veterinär föranleder något annat, skall den som har djuren i sin vård göra vad som rimligen kan begäras för att förhindra eller begränsa smittspridning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad den enskilde skall göra.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen anger vad den enskilde har att göra om han har anledning misstänka att en epizootisk sjukdom har drabbat djur i hans vård.

Paragrafen motsvarar 2 § i den nuvarande lagen vad avser anmälningsskyldigheten.

I andra stycket har införts en skyldighet för den som har djuren i sin vård att göra vad som rimligen kan begäras för att förhindra eller begränsa smittspridning. Denna skyldighet åligger den enskilde endast inledningsvis, till dess ett besked av ...

3 §  Om en veterinär har anledning att misstänka att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall han omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjukdomens art och i övrigt göra vad som är nödvändigt för att förhindra att smitta sprids. Den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla det intrång och underkasta sig de åtgärder samt lämna den hjälp som behövs för undersökningen. Om det är nödvändigt för undersökningen, får ett djur som misstänks vara smittat avlivas utan ägarens samtycke. Lag (2005:102).

Prop. 1998/99:88: Paragrafen anger vad en veterinär har att göra när han har anledning misstänka att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat.

Paragrafens första stycke motsvarar 3 § i den nuvarande epizootilagen vad gäller veterinärens skyldighet att omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjukdomens art. Även bestämmelsen att den som har djuren i sin vård är skyldig att tåla det intrång och underkasta sig de åtgärder ...

3 a §  En veterinär eller någon annan som i sitt yrke kommer i kontakt med djur eller produkter av djur och som har anledning att misstänka att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat ska skyndsamt anmäla detta till Statens jordbruksverk och länsstyrelsen. Anmälningsskyldigheten gäller även den som är ansvarig för ett laboratorium där sådan sjukdom har konstaterats eller där det finns anledning att misstänka fall av sådan sjukdom.

[S2]Länsstyrelsen ska utan dröjsmål underrätta Statens veterinärmedicinska anstalt, distriktsveterinären och den eller de kommunala nämnder som utför uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Om det är fråga om en epizootisk sjukdom hos fisk, ska också Havs- och vattenmyndigheten underrättas, och om misstanken gäller sådan epizootisk sjukdom som kan överföras till människor även Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren. Lag (2013:631).

Prop. 2012/13:116: Ändringen i andra stycket innebär att det är den nya Folkhälsomyndigheten i stället för Smittskyddsinstitutet som ska underrättas enligt bestämmelsen vid misstanke om sådan epizootisk sjukdom som kan överföras till människor.

4 §  Om en veterinär har grundad anledning att anta att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall veterinären, i den utsträckning som behövs för att motverka smittspridning, besluta om förbud mot att besöka eller lämna eller utföra transporter till eller från det område där sjukdomsfallet inträffat eller där smitta annars kan antas förekomma (spärrförklaring).

[S2]Ett sådant beslut skall snarast underställas den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten skall snarast pröva om beslutet skall fortsätta att gälla.

Prop. 1998/99:88: I paragrafen regleras vad en veterinär skall göra när han har grundad anledning anta att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat. En motsvarande bestämmelse finns i 4 § i nu gällande epizootilag.

Av första stycket följer att en veterinär skall besluta om spärrförklaring. I andra stycket anges att ett beslut som fattas av en veterinär snarast skall underställas den myndighet som regeringen bestämmer. Myndigheten förutsätts vid sin prövning överväga i vad mån motstående intressen ...

4 a §  Om det finns grundad anledning att anta att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall Jordbruksverket, i den utsträckning det är nödvändigt för att motverka smittspridning, besluta om förbud mot att besöka eller lämna eller utföra transporter eller förflyttningar av djur eller fordon till, från eller inom sådana områden

 1. som gränsar till ett område där smitta kan antas förekomma, eller
 2. där det annars kan finnas risk för spridning av smitta.

[S2]Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndighet att fatta beslut enligt första stycket. Lag (2006:810).

Prop. 2005/06:128: Ändringarna, som har kommenterats i avsnitt 17.6, innebär att Statens jordbruksverk pekas ut som den myndighet som får fatta beslut enligt paragrafen. I det nya andra stycket bemyndigas Jordbruksverket att överlämna till länsstyrelsen eller annan myndighet att fatta beslut enligt första stycket.

5 §  Om det är klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, skall Jordbruksverket besluta om förbud enligt 4 § för de områden där smitta förekommer, eller om andra begränsningar i hanteringen av djur eller varor, allt i den utsträckning som behövs för att motverka smittspridning (smittförklaring).

[S2]Under samma förutsättningar skall regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. förbud mot transporter av djur eller varor till, från eller inom områden som gränsar till områden där smitta förekommer eller om andra begränsningar i hanteringen av djur eller varor inom sådana angränsande områden, och
 2. förbud mot tillträde till vissa djurstallar eller andra anläggningar där djur hålls (tillträdesförbud) eller särskilda villkor för tillträde till sådana anläggningar.

[S3]Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndighet att fatta beslut enligt första och andra styckena. Lag (2006:810).

Prop. 2005/06:128: Ändringen i första stycket innebär att Jordbruksverket pekas ut som den myndighet som får fatta beslut enligt stycket. Ändringen i andra stycket innebär att Jordbruksverket pekas ut som den myndighet som, jämte regeringen, får meddela föreskrifter eller fatta beslut i enskilda fall enligt stycket. I det nya tredje stycket bemyndigas Jordbruksverket att överlämna åt länsstyrelsen eller annan myndighet att fatta beslut enligt första och andra styckena.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar 5 § i gällande lag.

Första stycket reglerar vad myndigheten skall göra när det är klarlagt att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat. De åtgärder som skall vidtas motsvarar de som en veterinär skall vidta enligt 4 §. Myndigheten kan även besluta om andra begränsningar i hanteringen av djur eller varor.

Enligt andra stycket 1 skall regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer även föreskriva eller besluta om åtgärder inom ...

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 4, 4 a och 5 §§. Lag (2005:102).

Prop. 1998/99:88: Paragrafen saknar motsvarighet i nuvarande lag.

Paragrafen ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 4 och 5 §§.

Bemyndigandet gör det möjligt att i viss utsträckning anpassa de åtgärder som måste vidtas till den aktuella smittorisken. Det blir också möjligt att undanta en viss grupp av veterinärer från skyldigheten att spärrförklara...

7 §  Beslut enligt 4, 4 a eller 5 § skall upphävas av Jordbruksverket så snart det blivit klarlagt att det inte längre finns förutsättningar för beslutet.

[S2]Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndighet att fatta beslut enligt första stycket. Lag (2006:810).

Prop. 2005/06:128: Ändringarna, som har kommenterats i avsnitt 17.6, innebär att Jordbruksverket pekas ut som den myndighet som får fatta beslut enligt paragrafen. Jordbruksverket får vidare överlämna åt länsstyrelsen eller annan myndighet att fatta beslut. I det nya andra stycket bemyndigas Jordbruksverket att överlämna till länsstyrelsen eller annan myndighet att fatta beslut enligt första stycket.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar 6 § i nuvarande lag.

Enligt första stycket skall beslut enligt 4 och 5 §§ upphävas av den myndighet som regeringen bestämmer så snart det blivit klarlagt att det inte längre finns förutsättningar för beslutet. Enligt gällande lag är det distriktsveterinären som skall upphäva beslut enligt 4 § och den myndighet som regeringen bestämmer som skall upphäva beslut enligt 5 §. Eftersom beslut enligt 4 § skall underställas en myndighets prövning blir det möjligt ...

8 §  För att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om

 1. slakt eller annan avlivning av djur som är eller misstänks vara smittade eller kan sprida smitta,
 2. slakt eller annan avlivning av andra djur,
 3. oskadliggörande av döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall och annat material som kan sprida smitta,
 4. smittrening,
 5. vaccination eller annan förebyggande behandling av djur,
 6. undersökning av djur och produkter av djur i kontrollsyfte,
 7. djurhållning,
 8. begränsningar eller andra villkor vad gäller förflyttning av fordon,
 9. begränsningar eller andra villkor vad gäller transport eller annan hantering av levande och döda djur, produkter av djur, andra varor, avfall och annat material,
 10. registrering eller journalföring av djurtransporter, levande och döda djur, produkter av djur och andra varor, avfall och annat material,
 11. dokumentation i fråga om besök på en anläggning där djur hålls,
 12. oskadliggörande av skadedjur som sprider smitta,
 13. metoder för provtagning och analys,
 14. skyldighet att till Jordbruksverket lämna uppgifter som kan ha betydelse för arbetet med att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar,
 15. annan åtgärd som skall genomföras till följd av beslut av Europeiska kommissionen eller som annars är nödvändig. Lag (2007:361).

Prop. 2005/06:128: Av 1 a § framgår att lagen kompletterar EG-bestämmelser som faller inom tillämpningsområdet för lagen och att regeringen i Svensk författningssamling skall tillkännage vilka grundförordningar som kompletteras av epizootilagen. I konsekvens med detta utgår andra stycket ur lagen.

Prop. 2002/03:39: I paragrafens första stycke har ett tillägg gjorts i åttonde punkten. Detta syftar främst till att göra det möjligt att meddela sådana föreskrifter och att fatta sådana beslut som kan behövas enligt olika EG-direktiv, som gäller bekämpning av epizootiska sjukdomar.

Paragrafen har också tillförts ett andra stycke som ger regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, rätt att meddela sådana föreskrifter som behövs som komplettering av TSE-förordningen ...

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar delvis 7 § i gällande lag.

I paragrafen anges vilka åtgärder regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan föreskriva eller i det enskilda fallet besluta om för att förebygga eller bekämpa epizootiska sjukdomar.

De föreskrifter eller beslut som kan meddelas med stöd av bestämmelsen gäller inte bara åtgärder när ett fall av epizootisk sjukdom har konstaterats. Föreskrifterna kan också gälla åtgärder i förebyggande syfte....

9 §  Efter beslut av Jordbruksverket skall

 1. innehavare av sådana slakteriinrättningar eller bearbetningsanläggningar som är ställda under offentlig kontroll ställa lokaler och utrustning till förfogande för sådan slakt eller avlivning som avses i 8 §1 och 2 eller för sådant oskadliggörande som avses i 8 § 3,
 2. innehavare av redskap eller annan utrustning som oundgängligen behövs för att förebygga eller bekämpa en epizootisk sjukdom tillhandahålla utrustningen,
 3. personal vid slakteriinrättningar eller bearbetningsanläggningar som avses i 1 och de personer som handhar utrustning som avses i 2 delta i förebyggande åtgärder eller bekämpning enligt denna lag.

[S2]Jordbruksverket får överlämna åt länsstyrelsen eller annan statlig myndighet att fatta beslut enligt första stycket. Lag (2006:810).

Prop. 2005/06:128: Ändringen i första stycket innebär att Jordbruksverket pekas ut som den myndighet som får fatta beslut enligt paragrafen. I det nya andra stycket bemyndigas Jordbruksverket att överlämna till länsstyrelsen eller annan myndighet att fatta beslut.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar i huvudsak 8 § i gällande lag.

Paragrafen anger vilka som efter beslut av myndighet som regeringen bestämmer skall ställa lokal, redskap och annan utrustning samt arbetskraft till förfogande för att förebygga och bekämpa epizootiska sjukdomar. Den materiel som främst kommer att behövas är grävmaskiner och utrustning för smittrening.

Begreppet epizootislakt används inte längre. Innehavare av slakteriinrättning är skyldig att utföra slakt ...

10 §  Om det blivit klarlagt att en epizootisk sjukdom inte längre kan bekämpas med rimliga insatser, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att bekämpningen skall upphöra.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen saknar motsvarighet i nuvarande epizootilag.

Paragrafen ger regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer en möjlighet att besluta att bekämpningen skall upphöra om det blivit klarlagt att en epizootisk sjukdom inte längre kan bekämpas med rimliga insatser.

Bekämpningsreglerna i epizootilagen syftar till att utrota sjukdomen i landet. Sålunda skall bekämpningen pågå till dess ...

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

11 §  Offentlig kontroll utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna (kontrollmyndigheterna) enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (2021:167).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 17.2, innehåller bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan de myndigheter som utövar offentlig kontroll enligt lagen.

Begreppet tillsyn ersätts med begreppet offentlig kontroll. Med offentlig kontroll avses i princip det som i dag benämns operativ tillsyn. Detta innebär att begreppet offentlig kontroll är snävare än begreppet tillsyn. ...

Prop. 2002/03:39: Paragrafen har tillförts ett andra stycke, varav framgår att Jordbruksverket och länsstyrelserna skall utöva tillsyn även över efterlevnaden av de delar av TSE-förordningen – och tillhörande tillämpningsförordningar – som inte faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen eller foderlagen. Som framgår av lagtexten gäller vad som föreskrivs i 12–14 §§ även för tillsynen över de aktuella bestämmelserna i TSE-förordningen. ...

Prop. 2020/21:43: I första stycket stryks uppräkningen av vilka föreskrifter och beslut som den offentliga kontrollen avser. Innebörden av uttrycket offentlig kontroll framgår av definitionen i 1 b §. Det görs också vissa språkliga ändringar.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar i huvudsak 9 § i gällande lag.

Tillsynsbestämmelsen har utformats med hänsyn till att bemyndigandena i 8 § inte bara avser föreskrifter utan också beslut i enskilda fall.

11 a §  Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

[S2]Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna. Lag (2021:167).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som kommenterats i avsnitten 9.4 och 17.2, är ny. I första stycket slås det fast att Jordbruksverket har ett ansvar för att samordna den offentliga kontrollen och lämna råd och hjälp i verksamheten.

I andra stycket anges att kontrollmyndigheterna utöver den offentliga kontrollen även skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. Bestämmelsen innebär inte att kontrollmyndigheterna ges några nya uppgifter ...

Prop. 2020/21:43: Delegering av vissa uppgifter 11 b § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som

Delegering av vissa uppgifter

11 b §  I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk person. Lag (2021:167).

Förvaltningslagens tillämpning

11 c §  Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) tillämpas:

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 16-18 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 27 § om dokumentation av uppgifter,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut,
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,
 • 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
 • 42 § om vem som får överklaga ett beslut. Lag (2021:167).

Tystnadsplikt

11 d §  Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för första stycket. Lag (2021:167).

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

11 e §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. hur ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter ska bedriva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet,
 2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till Jordbruksverket, och
 3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften. Lag (2021:167).

Rätt till upplysningar och tillträde

12 §  En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den utsträckning det behövs för den offentliga kontrollen, rätt att

 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen för att där besiktiga djuren, göra undersökningar och ta prover.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller också den som utför annan offentlig verksamhet. Lag (2021:167).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till upplysningar m.m. I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet i lagtexten med begreppen offentlig kontroll och kontrollmyndighet. Paragrafen har dessutom ändrats redaktionellt. En kontrollmyndighet kan med stöd av artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 delegera särskilda uppgifter i den offentliga kontrollen till ett kontrollorgan. Bestämmelsen ...

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om bl.a. kontrollmyndigheters rätt att få upplysningar, ta del av handlingar och få tillträde till områden och utrymmen. Övervägandena finns i avsnitt 7.6.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar delvis 9 § i gällande lag.

Paragrafen reglerar tillsynsmyndighetens rättigheter vid tillsynen. De befogenheter som tillkommer tillsynsmyndigheterna tillkommer också EG:s institutioner och av institutionerna utsedda inspektörer och experter. Bestämmelsen behövs för att genomföra de EG-direktiv som finns på området.

EU-institutionernas rätt till upplysningar och tillträde

12 a §  Bestämmelserna i 12 § gäller också för Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten och för inspektörer och experter som utsetts av dessa institutioner i den utsträckning det behövs för att kontrollera att Sverige följer

 1. de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, och
 2. EU-bestämmelser om unionens medfinansiering av åtgärder inom lagens tillämpningsområde.

[S2]Bestämmelserna i 12 § och första stycket ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som utförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning. Lag (2021:167).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen, som har kommenterats i avsnitt 17.2, är ny. Bestämmelsen är införd i lagen för att den myndighet som av regeringen utses som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 skall kunna verkställa artikel 4.2 g i förordningen. Skyldig-

heten ...

Skyldighet att lämna hjälp

12 b §  Bestämmelser om skyldighet för den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet att lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller verksamheten ska kunna utföras, finns i artikel 15.2 och 15.6 i förordning (EU) 2017/625. Lag (2021:167).

Förelägganden

13 §  Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får en kontrollmyndighet besluta de förelägganden som behövs för att denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU- bestämmelserna ska följas.

[S2]Förelägganden enligt denna lag eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får förenas med vite. Lag (2021:167).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen har kommenterats i avsnitt 17.3. I konsekvens med den terminologi som skall användas i fortsättningen ersätts begreppet tillsynsmyndighet i lagtexten med begreppet kontrollmyndighet.

I de EG-förordningar som kompletteras av lagen finns bestämmelser om åtgärder som behörig myndighet får vidta vid enskildas underlåtelse att följa lagstiftningen. Det har därför tillagts att de möjligheter ...

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar delvis 9 § i gällande lag.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsynsmyndighetens möjligheter att meddela förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. Tillsynsmyndigheten får dessutom möjlighet att sätta ut vite och besluta om rättelse på bekostnad av den som inte fullgör sina skyldigheter. Enligt gällande lag tillkommer dessa befogenheter enbart länsstyrelsen.

Rättelse

13 a §  Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad. Lag (2021:167).

Prop. 2005/06:128: Innehållet i paragrafen motsvarar i princip 13 § andra stycket. Nytt är att det i bestämmelsen har förts in att en kontrollmyndighet även får besluta om rättelse om någon inte rättar sig efter de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Hjälp av Polismyndigheten

14 §  Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:701).

Prop. 2005/06:128: Paragrafens första stycke har omformulerats. Av bestämmelsen framgår att polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt epizootilagstiftningen, inklusive de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Paragrafens andra stycke är nytt. Det klargörs att biträde av polismyndighet får begäras endast i sådana situationer där det finns ett verkligt behov av polisens särskilda befogenhet att använda våld. Det ...

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar 13 § i den nuvarande lagen.

Ersättning

15 §  Staten ska ersätta den som på grund av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller på grund av beslut som har meddelats med stöd av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, drabbas av

 1. förlust på grund av att husdjur eller andra än vilt levande djur avlivas eller dör till följd av biverkningar av vaccination eller av annan behandling,
 2. kostnader på grund av saneringsåtgärder,
 3. produktionsbortfall,
 4. annan inkomstförlust än produktionsbortfall.

[S2]Ersättning för produktionsbortfall lämnas med femtio procent av den kostnad eller förlust som bortfallet medför. I övrigt lämnas full ersättning.

[S3]Full ersättning för produktionsbortfall lämnas vid utbrott eller vid misstanke om utbrott av sådana särskilt allvarliga epizootiska sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av regeringen. Lag (2021:167).

Prop. 2002/03:39: Ett förtydligande har gjorts av första punkten i paragrafens första stycke. De närmare motiven för ändringen redovisas i avsnitt 5.3.

Prop. 2001/02:93: Paragrafens tredje stycke har förtydligats. Det klargörs att full ersättning för produktionsbortfall skall lämnas även vid misstanke om utbrott av sådana allvarliga epizootiska sjukdomar som anges i föreskrifter meddelade av regeringen.

Prop. 2020/21:43: I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser. Det görs även språkliga ändringar.

Prop. 1998/99:88: Gällande bestämmelser om rätt till ersättning finns i 10 § epizootilagen.

Den föreslagna paragrafen innehåller bestämmelser om den ersättning som lämnas till den som på grund av föreskrifter eller beslut drabbats av kostnader eller förluster. Efter påpekande av Lagrådet har paragrafen formulerats så att det framgår att grund för ersättning kan vara en föreskrift meddelad med stöd av lagen eller ett beslut ...

 • HFD 2022:39:Ersättning för produktionsbortfall kan lämnas till annan än den som ett beslut om åtgärder enligt epizootilagen har riktats till.

16 §  Ersättning enligt denna lag kan jämkas om den ersättningsberättigade uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv har medverkat till kostnaden eller förlusten. Detsamma gäller om den ersättningsberättigade vägrar att rätta sig efter en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av lagen eller ett beslut som har meddelats med stöd av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar. Lag (2021:167).

Prop. 1998/99:88: Bestämmelser om jämkning av ersättningen återfinns i 10 § i den nu gällande lagen.

Bestämmelsen anger i vilka fall det finns anledning till jämkning. För att markera vikten av att omedelbart anmäla misstanke om en epizootisk sjukdom kan jämkning ske om den ersättningsberättigade avsiktligt eller

genom vårdslöshet, som inte behöver vara ...

17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att

 1. ersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller förebyggande åtgärder som vidtas enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar,
 2. det till grund för ersättningen för en sådan förlust eller kostnad som anges i 15 § första stycket 1 eller 2 ska läggas ett visst högsta värde på djur eller annan egendom som ska ersättas,
 3. ersättning enligt 15 § får lämnas enligt viss angiven schablon. Lag (2021:167).

Prop. 2002/03:39: Paragrafens andra punkt har ändrats, som en följd av ändringen av 15 §.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen saknar motsvarighet i gällande lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer bemyndigas att meddela ersättningsföreskrifter i tre avseenden.

Enligt punkt 1 får föreskrifter meddelas om att ersättning inte lämnas för kontrollåtgärder eller förebyggande åtgärder som vidtas enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter. De förebyggande åtgärder som avses kan vara generella åtgärder som syftar till att hindra ett utbrott ...

18 §  Den som har deltagit i förebyggande åtgärder eller bekämpning enligt denna lag eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar har rätt till ersättning av staten för arbete och tidsspillan samt för resa och uppehälle.

[S2]Den som har ställt en lokal eller utrustning till förfogande för de ändamål som anges i första stycket har rätt till ersättning av staten för sina kostnader och för förlorad avkastning eller nytta. Lag (2021:167).

Prop. 2020/21:43: I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser. Det görs även språkliga ändringar.

Prop. 1998/99:88: Paragrafen motsvarar tredje och fjärde styckena i 10 § gällande epizootilag.

19 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på ansökan om ersättning och om tidsfrister för en sådan ansökan. Lag (2007:361).

Straffbestämmelser m.m.

20 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. underlåter att göra anmälan enligt 2 § eller bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 2 §,
 2. bryter mot ett beslut enligt 4 §, 4 a § eller mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av 5 eller 8 §, eller
 3. bryter mot bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om hantering av specificerat riskmaterial, om framställning eller användning av animaliska produkter eller om överlåtelse av djur eller andra produkter än livsmedel.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

[S3]Det ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av ett föreläggande om vite om gärningen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

[S4]Om ett brott som avses i första stycket 2 innefattar olovlig transport av djur eller varor ska sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (2021:167).

Prop. 2002/03:39: Paragrafens första stycke har tillförts en tredje punkt, varav följer att vissa överträdelser av TSE-förordningen skall vara straffbara. De straffbara handlingarna är hantering av specificerat riskmaterial, framställning eller annan användning av animaliska produkter och överlåtelse av djur och andra produkter än livsmedel i strid med vad som föreskrivs i den aktuella EG-förordningen. De grundläggande bestämmelserna om detta finns idag i artikel 8, 9 respektive 15–16 TSEförordningen. Främst ...

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller straffbestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 7.11.

Prop. 2023/24:144: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvar vid brott enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.1.

Prop. 1998/99:88: Bestämmelser om straff finns i 12 § gällande lag.

Paragrafen har fått sin slutliga utformning efter påpekanden från Lagrådet.

Straffskalan har vidgats till att förutom böter också omfatta fängelse i högst ett år. En skärpning är motiverad av att det är av synnerlig vikt att lagstiftningens bestämmelser till fullo följs. Konsekvenserna vid utbrott av en epizootisk sjukdom är mycket allvarliga och kostsamma. Avsikten med straffskärpningen är inte att åstadkomma ...

Överklagande m.m.

21 §  Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En veterinärs beslut enligt 4 § får dock inte överklagas.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2021:167).

Prop. 2008/09:211: Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 9.6. I det nya andra stycket föreskrivs att Jordbruksverket för det allmännas talan hos allmän förvalt-

ningsdomstol om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär som har förordnats enligt lagen om officiella ...

Prop. 2005/06:128: I paragrafens första stycke har tillagts att beslut meddelade med stöd av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Innehållet i tredje stycket har, i syfte att åstadkomma en bättre systematik i lagen, flyttats till den nya 22 §.

Prop. 2020/21:43: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 7.9.

I första stycket ändras EG-bestämmelser till EU-bestämmelser.

Andra stycket motsvaras av hittillsvarande tredje stycket.

Prop. 1998/99:88: Bestämmelser om överklagande finns i 14 § gällande lag.

De åtgärder som en veterinär vidtar med stöd av 3 § utgör s.k. faktiska handlingar. Några förvaltningsbeslut fattas inte med stöd av paragrafen. Följaktligen omfattas bestämmelserna i 3 § inte av överklaganderegeln i förevarande paragraf. Veterinärens beslut enligt 4 § blir utan något överklagande föremål för överprövning. På inrådan av Lagrådet har för tydlighets skull i paragrafen införts en regel om att en veterinärs ...

21 a §  Vid överklagande av ersättningsbeslut som har fattats med stöd av bestämmelserna om schablon i 17 § ska Jordbruksverket snarast ompröva beslutet om överklagandet inte ska avvisas enligt 45 § förvaltningslagen (2017:900).

[S2]Om Jordbruksverket ändrar det överklagade beslutet, ska verket även överlämna det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet. Lag (2018:809).

21 b §  Jordbruksverket ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

[S2]Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

[S3]Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Lag (2021:167).

22 §  Beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar ska gälla omedelbart, om inte något annat beslutas. Lag (2021:167).

Prop. 2005/06:128: Paragrafen är ny. Innehållet i bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med nuvarande 21 § tredje stycket. Nytt är dock att beslut meddelade med stöd av de EG-bestämmelser som kompletterar lagen gäller omedelbart om inte något annat beslutas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Epizootilag (1999:657)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 då epizootilagen (1980:369) skall upphöra att gälla.
 2. Den äldre lagen gäller dock fortfarande i de fall där beslut enligt 4 § i den lagen har fattats före den 1 oktober 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:215, Prop. 1998/99:88, Bet. 1998/99:MJU9
CELEX-nr
392L0119
Ikraftträder
1999-10-01

Lag (2002:548) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:257, Prop. 2001/02:93, Bet. 2001/02:MJU20
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2003:101) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:121, Prop. 2002/03:39, Bet. 2002/03:MJU12
Omfattning
ändr. 8, 11, 15, 17, 20 §§
CELEX-nr
32001R0999
Ikraftträder
2003-04-01

Lag (2005:102) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:156, Prop. 2004/05:29, Bet. 2004/05:MJU6
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 8 §§; nya 3 a, 4 a §§
CELEX-nr
32003L0085
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2006:810) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Omfattning
ändr. 4 a, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21 §§, rubr. närmast före 11, 20, 21 §§; nya 1 a, 11 a, 12, a, 13 a, 22 §§, rubr. närmast före 1 a, 11 a, 12, 12 a, 13, 13 a, 14 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:361) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. I fråga om ersättningsanspråk som har uppkommit före den 1 juli 2007 tillämpas 17 § 3 och 19 § i dess äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:165, Prop. 2006/07:77, Bet. 2006/07:MJU15
Omfattning
ändr. 8, 15, 16, 17, 18, 19 §§; ny 21 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2009:1257) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:27, Prop. 2008/09:211, Bet. 2009/10:MJU7
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2011:616) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:257, Prop. 2010/11:86, Bet. 2010/11:MJU25
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2013:631) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2014:701) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2018:809) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 21 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2021:167) om ändring i epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:198, Prop. 2020/21:43, Bet. 2020/21:MJU6
Omfattning
upph. rubr. närmast före 11 a, 12 a §§; nuvarande 12 a § betecknas 12 b §; ändr. 1 a, 11, 11 a, 12, den nya 12 b, 13, 13 a, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 1 a, 11, 13 §§; nya 1 b, 1 c, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 12 a, 21 b §§, rubr. närmast före 1 b, 1 c, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 12 a, 12 b §§
Ikraftträder
2021-04-01