Förordning (1993:167) om skolindex;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-03-25
Ändring införd
SFS 1993:167 i lydelse enligt SFS 2002:1011
Ikraft
1993-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För justering av vissa bidrag inom skolområdet med hänsyn till kostnadsutvecklingen skall användas ett av regeringen för varje statligt budgetår fastställt skolindex.

[S2]Regeringen bestämmer när skolindex skall användas.

2 §  Skolindex skall beakta dels löneutvecklingen för samtliga offentliganställda, dels varuprisutvecklingen, dock skall bortses från prisutvecklingen på sådana varor som normalt kan antas ha ingen eller ringa betydelse för kommunernas skolverksamhet. Löneutvecklingen skall ges vikten 0,716 och varuprisutvecklingen skall ges vikten 0,284. Förordning (2002:1011).

3 §  Statistiska centralbyrån skall varje år ta fram underlaget till skolindex. Underlaget skall redovisas till regeringen senast den 30 november närmast före det budgetår som indexet avses bli tillämpat. Underlaget skall basera sig på de senast tillgängliga uppgifterna för en sammanhängande tolvmånadersperiod. Förordning (2002:1011).

Ändringar

Förordning (1993:167) om skolindex

    Ikraftträder
    1993-04-15

Förordning (2002:1011) om ändring i förordningen (1993:167) om skolindex

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-01-01