Upphävd författning

Postförordning (1993:1709)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 2008:1037
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad SFS 1999:838 har iakttagits.

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller sådan postverksamhet och samhällsomfattande posttjänst som avses i postlagen (1993:1684). Förordning (1998:529).

Tillsyn m.m.

2 §  Post- och telestyrelsen är tillståndsmyndighet enligt postlagen. Förordning (1996:1135).

3 §  Post- och telestyrelsen får föreskriva om och i vilken utsträckning brevförsändelser skall utvisa vem som har befordrat dem.

4 §  Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av postlagen i fråga om befordran av brev, obeställbara brev och tillsyn. Förordning (1998:529).

5 § har upphävts genom förordning (1999:838).

Totalförsvarets behov av postkommunikationer

6 §  Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om planering och andra åtgärder för totalförsvarets behov av postkommunikationer som avses i 26 § andra stycket postlagen.

[S2]Innan föreskrifter som avses i första stycket meddelas, ska Post- och telestyrelsen samråda med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1037).

Samhällsomfattande posttjänst

7 §  Post- och telestyrelsen skall för en eller flera tillståndshavare förena tillståndet att bedriva postverksamhet med villkor om skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst. Förordning (1998:529).

8 §  Villkor om skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst skall innehålla bl.a. följande krav.

 1. Expeditions- och inlämningsställena skall ligga så tätt att användarnas behov beaktas.
 2. Varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller geografiska förhållanden som Post- och telestyrelsen bedömer utgör skäl för undantag, skall det göras minst en insamling och en utdelning av försändelser.
 3. Minst 85 procent av de brev som lämnats in för övernattbefordran före angiven senaste inlämningstid skall, oavsett var i landet de lämnats in, ha delats ut inom landet påföljande arbetsdag. Minst 97 procent av breven skall ha delats ut inom tre påföljande arbetsdagar. Den senaste inlämningstiden får inte ändras väsentligt utan Post- och telestyrelsens godkännande.

[S2]Undantag från kravet i första stycket 2 skall meddelas Europeiska gemenskapernas kommission och de nationella tillsynsmyndigheterna inom Europeiska unionen.

[S3]Post- och telestyrelsen skall årligen kontrollera att kravet i första stycket 3 uppfylls och årligen offentliggöra resultatet av denna kontroll. Förordning (2001:226).

9 §  Den som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst får per kalenderår inte höja priser för inrikes befordran av enstaka försändelser som anges i 8 § första stycket 3 och som väger högst 500 gram, mer än förändringen i konsumentprisindex mellan juli närmast föregående år och juli året dessförinnan. Härvid får dock ett pris avrundas till närmaste femtiotal öre, även om detta innebär att höjningen blir större än förändringen i konsumentprisindex.

[S2]Ett utrymme för prishöjning som inte utnyttjats under ett kalenderår får användas under ett av de tre påföljande åren. Det totala utrymmet för prishöjning skall dock minskas med sådan höjning utöver ändringen i konsumentprisindex som skett på grund av avrundning. Förordning (1998:529).

10 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 a § första stycket postlagen om krav på den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst. Förordning (1998:529).

11 §  Den tillståndshavare som regeringen enligt 7 a § andra stycket postlagen (1993:1684) utser att tillhandahålla och förvalta postnummersystemet skall vid ändringar av systemet främja god ortnamnssed. Förordning (2001:226).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Postförordning (1993:1709)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:119, Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:183) om ändring i postförordningen (1993:1709)

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:1135) om ändring i postförordningen (1993:1709)

  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:529) om ändring i postförordningen (1993:1709)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Vid tillämpningen av 9 § skall konsumentprisindex anses ha varit oförändrat mellan juli 1996 och juli 1997.
Omfattning
ändr. 1, 4, 5 §§; nya 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 7 §; omtryck
CELEX-nr
397L0067
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:838) om ändring i postförordningen (1993:1709)

Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:226) om ändring i postförordningen (1993:1709)

Omfattning
ändr. 8 §; ny 11 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:482) om ändring i postförordningen (1993:1709)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2008:1037) om ändring i postförordningen (1993:1709)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1103) om ändring i postförordningen (1993:1709)

Omfattning
ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Ändring, SFS 2010:1049

Omfattning
upph.