Upphävd författning

Postlag (1993:1684)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
SFS 1993:1684 i lydelse enligt SFS 2009:994
Ikraft
1994-03-01
Upphäver
Lag (1990:291) om obeställbara postförsändelser
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Samhällsomfattande posttjänst

1 §  Det skall finnas en posttjänst i hela landet som innebär att alla kan ta emot brev och andra adresserade försändelser som väger högst 20 kg. Posttjänsten skall vara av god kvalitet och det skall finnas möjlighet för alla att få sådana försändelser befordrade till rimliga priser. Dessutom skall enstaka försändelser befordras till enhetliga priser. Det skall finnas möjlighet att försäkra försändelser och att få kvitto från mottagaren på att en försändelse har tagits emot. Lag (1998:483).

Prop. 1997/98:127: Paragrafen anger omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten. Begreppet motsvarar i princip det statliga åtagandet på postområdet. Benämningen har anpassats till EG:s postdirektiv. Förslaget motiveras i avsnitt 7.1. Det övergripande målet – att alla skall kunna ta emot brev och andra försändelser – utgör tillsammans med servicemålet – att posttjänsten skall vara av god kvalitet – den samhällsomfattande posttjänsten. ...

1 a § Har upphävts genom lag (2001:1277).

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall fortlöpande följa utvecklingen på postområdet och bevaka att posttjänsten motsvarar samhällets behov. Lag (2001:1277).

Definitioner

3 §  Med postverksamhet avses i lagen regelbunden befordran av brev mot avgift.

[S2]Med brev avses adresserade försändelser som är inneslutna i kuvert eller annat omslag och som väger högst 2 kg. Vykort, brevkort och liknande försändelser jämställs med brev vid tillämpning av lagen. Lag (1998:483).

Prop. 1997/98:127: Innebörden av ändringen är att i definitionen av postverksamhet inte längre ingår den paketbefordran som bedrivs av tillståndshavare. Skälen härför utvecklas i avsnitt 7.2. Begreppen paket och postförsändelse utgår därmed ur lagen.

3 a §  Med postnummersystemet avses i lagen ett system av sifferserier som för postbefordringsändamål används för att dela in landet i postnummerområden.

[S2]Postnummersystemet skall vara utformat så att det möjliggör en effektiv sortering och befordran av försändelser till hela landet. Lag (1999:571).

Postverksamhet

4 §  Tillstånd enligt denna lag krävs för rätten att bedriva postverksamhet. Lag (1996:1132).

4 a §  Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (tillståndsmyndigheten). Lag (1996:1132).

4 b §  Tillståndsmyndigheten skall efter ansökan meddela förhandsbesked om det behövs tillstånd enligt 4 § för viss verksamhet. Ett förhandsbesked gäller under den tid och under de förutsättningar i övrigt som anges i beskedet. Lag (1998:483).

Prop. 1997/98:127: Paragrafen som är ny upptar en möjlighet att ansöka om förhandsbesked om en viss verksamhet är tillståndspliktig eller inte. Med hänsyn till att begreppet postverksamhet inte är helt entydigt kan det vara svårt för den enskilde att förutse om en planerad verksamhet är att anse som postverksamhet och därmed tillståndspliktig. Det bör därför finnas en möjlighet att få ett bindande besked från tillståndsmyndigheten i frågan. För att myndigheten skall kunna göra en bedömning av verksamheten måste den ...

5 §  Postverksamhet skall bedrivas under förhållanden som tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

[S2]Tillstånd enligt 4 § skall beviljas endast om sökanden har förutsättning att bedriva postverksamhet på det sätt som anges i första stycket. Lag (1998:483).

Prop. 1997/98:127: Ä ndringen i första stycket är en följd av att paketbefordran inte längre skall anses utgöra postverksamhet. I andra stycket anges förutsättningarna för att tillstånd skall kunna beviljas. Efter ändringen föreligger inte längre en presumtion för att tillstånd skall beviljas. Det får i stället ankomma på den sökande att komma med sådana uppgifter att tillståndsmyndigheten kan bedöma om förutsättningarna för att erhålla tillstånd är uppfyllda. Se i övrigt <a href="https://lagen.nu/prop/1997/98:127#S7-5-1" ...

5 a §  Om tillståndshavaren inte följer föreskrifterna i denna lag eller föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen, får tillståndet återkallas. Om det är tillräckligt får tillståndsmyndigheten i stället för att återkalla tillståndet meddela varning.

[S2]Tillståndet skall återkallas om tillståndshavaren begär det.

[S3]Om tillståndet återkallas får tillståndsmyndigheten besluta hur verksamheten skall avvecklas.

[S4]Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamheten. Lag (1998:483).

Prop. 1997/98:127: Som en följd av att tillståndsvillkor införs blir det möjligt att återkalla tillståndet även när meddelade villkor inte följs. I det nya andra stycket införs en uttrycklig möjlighet för tillståndshavaren att på begäran få sitt tillstånd återkallat. Detta har betydelse bl.a. för att undgå avgiftsskyldighet enligt 18 §.

Tillståndsvillkor m.m.

5 b §  Tillstånd enligt 4 § att bedriva postverksamhet får förenas med villkor om skyldighet för tillståndshavare

 1. att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt 1 § och på visst sätt fullgöra vad som föreskrivs där och i 7 a §,
 2. att på visst sätt fullgöra vad som föreskrivs i 5 § första stycket,
 3. att i verksamheten ta hänsyn till handikappades behov av särskilda posttjänster, och
 4. att beakta totalförsvarets behov av posttjänster under höjd beredskap.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillståndsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om tillståndsvillkoren. Lag (1998:483).

Prop. 1997/98:127: Paragrafen är ny och upptar bestämmelser om tillståndsvillkor. I bestämmelsen anges uttömmande vilka frågor som får regleras i form av villkor.

Postdirektivets krav på att användarna skall ha tillgång till samhällsomfattande tjänster säkerställs genom att tillståndsmyndigheten enligt första punkten förenar tillstånd att bedriva postverksamhet för en eller flera tillståndshavare med skyldighet att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt 1 §. Myndigheten skall därvid ...

5 c §  Tillståndsvillkor skall gälla för en bestämd tid och får meddelas i samband med att tillstånd beviljas, i samband med att giltighetstiden för ett tidigare meddelat villkor löper ut eller när det annars finns särskilda skäl.

[S2]Tillståndsvillkor får ändras under löpande villkorsperiod endast enligt förbehåll i meddelat villkor eller sedan tillståndshavaren har medgivit detta och sedan andra tillståndshavare vars verksamhet direkt påverkas av ändringen har fått möjlighet att yttra sig. Lag (1998:483).

Prop. 1997/98:127: Paragrafen är ny. Till skillnad från tillstånden skall tillståndsvillkor gälla för en bestämd tid. Villkoren måste kunna omprövas efter en viss tid för att kunna anpassas till t.ex. den tekniska utvecklingen, ändringar i kundernas önskemål och marknadsutvecklingen. Olika villkor kan bestämmas att gälla under olika lång tid, beroende på bl.a. av vad som kan förutses om utvecklingen på det område det enskilda villkoret omfattar.

Beslut om villkor skall fattas av tillståndsmyndigheten ...

5 d §  En tillståndshavare är skyldig att möjliggöra att försändelser som befordrats av andra tillståndshavare kan nå de anläggningar för postöverlämning till mottagare som tillståndshavaren innehar. Villkoren för detta skall vara skäliga och konkurrensneutrala samt icke-diskriminerande i förhållande till vad tillståndshavaren tillämpar för sin egen verksamhet. Lag (1999:571).

6 §  Förlust av brev, skada på brev eller försening av brev ger rätt till ersättning från postbefordringsföretaget endast om det har avtalats mellan företaget och avsändaren.

7 §  Regeringen eller, om regeringen bestämmer det, tillståndsmyndigheten får föreskriva om och i vilken utsträckning brevförsändelser skall utvisa vem som har befordrat dem. Lag (1996:1132).

Tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst m.m.

7 a §  Den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst enligt 1 § skall

 1. tillhandahålla tjänsten till priser som grundar sig på kostnaderna,
 2. årligen redovisa verksamheten för tillståndsmyndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna,
 3. hålla villkoren för tjänsten allmänt tillgängliga,
 4. för handläggningen av klagomål fastställa förfaranden som är öppna för insyn och ägnade att skapa rättvisa samt är snabba och billiga, och
 5. årligen offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och hur klagomålen har behandlats.

[S2]Regeringen skall utse en tillståndshavare som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänst att också tillhandahålla och förvalta postnummersystemet.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillståndsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om krav enligt första och andra stycket. Lag (1999:571).

Prop. 1997/98:127: Paragrafen är ny. Den upptar bestämmelser om tillhandahållandet av den samhällsomfattande posttjänsten enligt 1 § som följer av EG-direktivet. En operatör som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster kan därutöver bedriva postverksamhet som inte omfattas av kraven i paragrafen. Sådana fall där operatören träffat ett individuellt avtal om priser för befordran av en större mängd post som lämnas in vid ett och samma tillfälle omfattas t.ex. inte.

Genom hänvisningen i 5 b § till ...

7 b §  Regeringen får föreskriva att priser för tjänster som ingår i postverksamhet inte får överstiga vissa nivåer. Lag (1998:483).

Prop. 1997/98:127: Paragrafen är ny och möjliggör för regeringen att föreskriva om ett tak för priserna för tjänster som ingår i postverksamhet. Bestämmelsen är motiverad i avsnitt 7.3.2

7 c §  Den som tillhandahåller postnummersystemet är skyldig att på begäran från andra tillståndshavare tilldela dem postnummer för postboxanläggningar inom begärda postnummerområden.

[S2]Tillståndsmyndigheten får i enskilda fall bevilja undantag från skyldigheten enligt första stycket om en tilldelning av begärt postnummer i beaktansvärd utsträckning skulle försvåra ett ändamålsenligt utnyttjande av postnummersystemet. Lag (1999:571).

7 d §  Tillståndsmyndighetens godkännande krävs för ändring i postnummersystemet om inte ändringen endast berör enstaka postadressater. Tillståndsmyndigheten skall i ärendet höra andra tillståndshavare, myndigheter med ansvar för folkbokföringen och fastighetsregistret samt berörda kommuner.

[S2]En ändring får genomföras tidigast sex månader efter det att tillståndsmyndigheten godkänt den. Om det finns särskilda skäl får myndigheten besluta att ändringen får genomföras tidigare. Lag (2000:251).

Obeställbara brev

8 §  Ett brev anses som obeställbart om

 1. det inte kan delas ut till mottagaren,
 2. det är ofrankerat eller otillräckligt frankerat och mottagaren inte löser ut det,
 3. det har återsänts från en postförvaltning eller ett befordrings- företag i utlandet till det postbefordringsföretag som befordrade brevet från Sverige.

9 §  Ett obeställbart brev skall om möjligt återställas till avsändaren. Om avsändarens adress inte är känd, skall brevet sändas till tillståndsmyndigheten. Detta gäller dock inte vykort, brevkort och liknande försändelser som inte är inneslutna i kuvert eller annat omslag. Lag (1996:1132).

10 §  Ett obeställbart brev som är inneslutet i kuvert eller annat omslag får öppnas endast av tillståndsmyndigheten och endast om omslaget saknar sådana uppgifter om avsändaren som möjliggör att brevet kan återställas till denne. Lag (1996:1132).

11 §  Ett öppnat brev får inte undersökas närmare än som behövs för att det skall kunna återställas till avsändaren eller, när det gäller brev som avses i 8 § 1, delas ut till mottagaren.

12 §  Öppnade brev som fortfarande är obeställbara skall förvaras hos tillståndsmyndigheten.

[S2]Förvaringstidens längd bestäms av myndigheten. Innehåll som är utsatt för försämring eller som består av trycksaker, reklamblad eller liknande som kan antas sakna värde får omedelbart förstöras. Lag (1996:1132).

13 §  Ett öppnat brev som inte har kunnat lämnas ut tillfaller staten vid förvaringstidens utgång. Skriftliga meddelanden skall då omedelbart förstöras. Annat innehåll än pengar skall säljas, om det lämpligen kan ske och en försäljning inte kan antas medföra att någons personliga integritet kränks. I annat fall skall egendomen förstöras.

[S2]Befordran av paket

14 § har upphävts genom lag (1998:483).

Tillsyn

15 §  Tillståndsmyndigheten skall ha tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen. Lag (1998:483).

Prop. 1997/98:127: Eftersom paket inte längre omfattas av begreppet postverksamhet kommer tillsynen över att postlagens krav på tillförlitlighet, integritetsskydd, att tillstånd finns och hur obeställbara försändelser hanteras efterlevs, liksom hittills, att vara begränsad till brevbefordran. Genom ändringarna utvidgas tillståndsmyndighetens tillsynsansvar till att omfatta även tillsyn över att meddelade tillståndsvillkor efterlevs.

16 §  Tillståndsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Tillståndsmyndigheten har också rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet som står under tillsyn bedrivs.

[S3]Tillståndsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos Kronofogdemyndigheten av beslut som avser åtgärder för tillsynen enligt första och andra styckena. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Lag (2006:717).

Prop. 2005/06:200: Ändringarna i tredje stycket föranleds av att 16 kap. 10 § utsökningsbalken föreslås bli upphävd. Den bestämmelsen är en forumregel som gäller för annan verkställighet än avhysning av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet. Genom hänvisning till paragrafen har det varit möjligt att ange vilka av utsökningsbalkens regler som är tillämpliga. Hänvisningen ...

16 a §  Tillståndsmyndigheten skall vid tillsynen ägna särskild uppmärksamhet åt att avtal träffas som gör att de försändelser tillståndshavarna befordrar når andra tillståndshavares anläggningar för postöverlämning till mottagare.

[S2]Uppkommer tvist om sådana avtal, skall tillståndsmyndigheten skyndsamt undersöka förhållandena och, om särskilda skäl inte talar för annat, medla mellan parterna. Myndigheten får i en sådan tvist yttra sig på begäran av en part. Lag (1999:571).

17 §  Tillståndsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för efterlevnaden av denna lag eller av föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen. Lag (1998:483).

Prop. 1997/98:127: Myndigheten får möjlighet att meddela förelägganden för att upprätthålla efterlevnaden även av meddelade tillståndsvillkor.

17 a §  Tillståndsmyndigheten skall förelägga den som utan tillstånd bedriver postverksamhet enligt denna lag att upphöra med verksamheten. Tillståndsmyndigheten får besluta hur avvecklingen av verksamheten skall ske.

[S2]Är det osäkert om viss verksamhet utgör postverksamhet enligt denna lag, får tillståndsmyndigheten förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är fallet.

[S3]Bestämmelserna i 16 § andra och tredje styckena skall tillämpas även i fråga om beslut om åtgärder enligt denna paragraf. Lag (1996:1132).

17 b §  Förelägganden och förbud enligt denna lag får förenas med vite. Lag (1996:1132).

17 c §  Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller dömts till att betala vite enligt 6 kap. 2 § samma lag, får vite enligt 17 b § denna lag inte dömas ut för samma förfarande. Lag (2008:597).

Avgifter

18 §  Regeringen eller, om regeringen bestämmer det, tillståndsmyndigheten får föreskriva om skyldighet för den som bedriver postverksamhet eller ansöker om tillstånd att bedriva sådan verksamhet eller ansöker om förhandsbesked enligt 4 b § att betala avgift för tillståndsmyndighetens verksamhet enligt denna lag. Lag (1998:483).

Tystnadsplikt m.m.

19 §  Den som i postverksamhet har fått del av eller tillgång till någon av följande uppgifter får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta,

 1. uppgift som rör särskild brevförsändelse som befordras inom verksamheten,
 2. annan uppgift som rör en enskild persons förbindelse med verksamheten när det gäller befordran av brev, eller
 3. uppgift som hänför sig till åtgärd att kvarhålla eller beslagta försändelser enligt bestämmelserna i 27 kap.rättegångsbalken.

[S2]Tystnadsplikten enligt första stycket 1 och 2 gäller inte i förhållande till avsändaren och mottagaren av brevförsändelsen.

[S3]För uppgift om en enskild persons adress gäller tystnadsplikt endast om det kan antas att ett röjande av adressen skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp eller annat allvarligt men.

20 §  Den som bedriver postverksamhet och därvid har fått del av eller tillgång till uppgift som avses i 19 § första stycket ska på begäran lämna

 1. uppgift om enskilds adress, telefonnummer eller arbetsplats till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,
 2. uppgift som rör misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller någon annan myndighet som har att ingripa mot brottet, om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
 3. uppgift om enskilds adress till Kronofogdemyndigheten om myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,
 4. uppgift om enskilds adress till Skatteverket om verket behöver uppgiften i verksamhet som avser kontroll av skatt eller avgift eller i utredning om rätt folkbokföringsort enligt folkbokföringslagen (1991:481), om verket finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende,
 5. uppgift om enskilds adress till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten om denna behöver uppgiften för kontroll av rätten till ersättning, om myndigheten finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende. Lag (2009:994).

20 a §  Den som bedriver postverksamhet enligt denna lag skall utan hinder av 19 § bistå Tullverket vid kontroll avseende postförsändelse enligt tullagen (2000:1281) eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen. Detta gäller dock endast kontroll som rör misstanke om narkotikabrott. Lag (2000:1290).

21 §  I det allmännas verksamhet ska, i stället för 1920 §§, bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas.

[S2]För utlämnande av annan personuppgift i postverksamhet än som avses i 19 § första och tredje styckena gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2009:458).

22 §  Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikt enligt denna lag finns i brottsbalken.

Internationell postverksamhet

23 §  För att ett postbefordringsföretag skall få delta i det internationella postsamarbetet inom ramen för världspostfördragen krävs att företaget har en verksamhet och organisation som garanterar att det på ett godtagbart sätt kan utföra internationell postbefordran och därvid tillämpa fördragens bestämmelser samt att regeringen godkänt företaget för sådant deltagande.

24 §  I gränsöverskridande postbefordran som sker inom ramen för världspostfördragen får endast användas frimärken som har portovärdet angivet i arabiska siffror och beteckningen Sverige. Sådana frimärken får endast ges ut av ett postbefordringsföretag som enligt 23 § får delta i det internationella postsamarbetet. Övriga portobeteckningar skall i gränsöverskridande postbefordran inom ramen för världspostfördragen vara stämplade av, eller med tillstånd av, ett sådant företag.

Överklagande

25 §  Beslut av tillståndsmyndigheten enligt 7 d § får inte överklagas. Tillståndsmyndighetens beslut i övrigt enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Tillståndsmyndigheten får bestämma att beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart. Lag (1999:571).

Postverksamhet i krig m.m.

26 §  Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen meddela de föreskrifter om postverksamhet som behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt.

[S2]Regeringen eller, om regeringen bestämmer det, tillståndsmyndigheten får meddela föreskrifter om planering och andra åtgärder som behövs i fredstid för att tillgodose totalförsvarets behov av postkommunikationer under sådana förhållanden som anges i första stycket. Lag (1996:1132).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Postlag (1993:1684)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994, då lagen (1990:291) om obeställbara postförsändelser skall upphöra att gälla.
  2. Beträffande postbefordringsföretag som redan före ikraftträdandet av denna lag bedriver postverksamhet träder föreskriften i 4 § om anmälan i kraft den 1 april 1994.
  3. Bestämmelserna i 8--13 §§ skall tillämpas även på postförsändelser som har varit obeställbara enligt lagen (1990:291) om obeställbara postförsändelser och som fortfarande är obeställbara vid ikraftträdandet av denna lag.
  Förarbeten
  Prop. 1993/94:38, Bet. 1993/94:TU11
  Ikraftträder
  1994-03-01

Lag (1995:1369) om ändring i postlagen (1993:1684)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:73, Prop. 1995/96:56, Bet. 1995/96:SkU14
  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:705) om ändring i postlagen (1993:1684)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:288, Prop. 1995/96:166, Bet. 1995/96:SkU23
  Omfattning
  ändr. 20 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1132) om ändring i postlagen (1993:1684)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Ansökan om tillstånd av den som vid lagens ikraftträdande bedriver postverksamhet skall ha kommit in till tillståndsmyndigheten senast den 28 februari 1997. Verksamheten får fortsätta efter det att lagen har trätt i kraft till dess sådan ansökan om tillstånd har prövats.
  3. Föreskriften i 25 § om krav på prövningstillstånd tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:34, Prop. 1995/96:218, Bet. 1996/97:TU6
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 25, 26 §§, rubr. närmast före 1, 4 §§; nya 4 a, 5 a, 17 a, 17 b §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:287) om ändring i postlagen (1993:1684)

  Förarbeten
  Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1998:483) om ändring i postlagen (1993:1684)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. I ärenden som gäller ansökan om tillstånd gäller 5 § i dess äldre lydelse vid prövning av ansökningar som inkommit till tillståndsmyndigheten före ikraftträdandet.
 3. Tillstånd som meddelats före ikraftträdandet får före utgången av år 1998 förenas med villkor för en bestämd tid enligt 5 b §, utan hinder av bestämmelserna i 5 c § första stycket.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:304, Prop. 1997/98:127, Bet. 1997/98:TU13
Omfattning
upph. 14 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 5 a, 15, 17, 18 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 1 a, 4 b, 5 b, 5 c, 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 1 a, 5 b, 7 a §§
CELEX-nr
397L0067
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:729) om ändring i postlagen (1993:1684)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 21 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (1999:421) om ändring i postlagen (1993:1684)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:242, Prop. 1998/99:79, Bet. 1998/99:SkU19
Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:571) om ändring i postlagen (1993:1684)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:237, Prop. 1998/99:95, Bet. 1998/99:TU11
Omfattning
ändr. 7 a, 25 §§; nya 3 a, 5 d, 7 c, 7 d, 16 a, 17 c §§
CELEX-nr
397L0067
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2000:251) om ändring i postlagen (1993:1684)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:185
Omfattning
ändr. 7 d §
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2000:1290) om ändring i postlagen (1993:1684)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:1277) om ändring i postlagen (1993:1684)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:125, Prop. 2001/02:34, Bet. 2001/02:TU1
Omfattning
upph. 1 a §, rubr. närmast före 1 a §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2003:708) om ändring i postlagen (1993:1684)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 20 § 4 har begärt uppgifter från den som bedriver postverksamhet, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:832) om ändring i postlagen (1993:1684)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:717) om ändring i postlagen (1993:1684)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 16, 20 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:597) om ändring i postlagen (1993:1684)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
 2. Vad som sägs i 17 c § ska även gälla för den som ålagts att betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen (1993:20).
Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
ändr. 17 c §
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2009:458) om ändring i postlagen (1993:1684)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:994) om ändring i postlagen (1993:1684)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:1045

Omfattning
upph.