Upphävd författning

Förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1745 i lydelse enligt SFS 2014:1217
Ikraft
1994-10-01
Upphäver
Kartsekretessförordning (1975:372)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.

Tillstånd till framställning och lagring

2 §  Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning får utföra sjömätning enligt 3 § lagen om skydd för landskapsinformation.

[S2]Frågor om tillstånd till sjömätning i övrigt prövas av Försvarsmakten. Sjöfartsverket skall lämna Försvarsmakten de upplysningar som Försvarsmakten behöver för att kunna bedöma om ett tillstånd till sjömätning kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

3 §  Försvarsmakten, Kustbevakningen, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utföra fotografering och liknande registrering från luftfartyg enligt 4 § lagen om skydd för landskapsinformation.

[S2]Frågor om tillstånd i övrigt till sådan registrering prövas av Försvarsmakten. Förordning (2014:1217).

4 §  Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för att lämna tillstånd till sjömätning eller registrering från luftfartyg skall hänsyn tas till om det föreligger ett starkt allmänt eller enskilt intresse av att åtgärden utförs.

5 §  Försvarsmakten, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökning och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får inrätta databaser med landskapsinformation enligt 5 § lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.

[S2]Frågor om tillstånd i övrigt till inrättande av sådana databaser prövas av Lantmäteriet.

[S3]Om databasen kommer att innehålla sådana uppgifter som är av betydelse för Sveriges totalförsvar, såsom information om var det militära eller civila försvarets anläggningar är belägna och närmare detaljer om dessa anläggningars funktion samt information i övrigt som kan ligga till grund för planeringen av ett fientligt angrepp mot Sverige, får tillstånd lämnas endast om databasens innehåll inte kan antas medföra skada för totalförsvaret, då innehållet ska användas endast för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder. Förordning (2008:698).

6 §  Lantmäteriet får bevilja kommuner, myndigheter, företag eller andra enskilda undantag från kravet på tillstånd för att inrätta databaser med landskapsinformation. Lantmäteriet får också meddela föreskrifter som medger undantag från kravet på tillstånd för inrättande av databaser med landskapsinformation av ett visst slag eller beträffande ett visst geografiskt område.

[S2]Undantag får beviljas endast om det inte kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar. Förordning (2008:698).

7 §  Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna de upplysningar till Lantmäteriet som Lantmäteriet behöver för att kunna bedöma om en databas kommer att innehålla sådana uppgifter som kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar eller om undantag kan beviljas från kravet på tillstånd enligt 6 §. Om den databas för vilken tillstånd söks ska innehålla landskapsinformation om Sveriges sjöterritorium, ska även Sjöfartsverket lämna sådana upplysningar till Lantmäteriet. Förordning (2008:1009).

8 §  Ett beslut om tillstånd till framställning eller lagring av landskapsinformation enligt 3, 4 eller 5 § lagen om skydd för landskapsinformation får innehålla förbehåll om att landskapsinformationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder. Sådana förbehåll får ställas upp också när undantag från kravet på tillstånd beviljas enligt 6 § denna förordning.

Tillstånd till spridning

9 §  Försvarsmakten, Lantmäteriet och Sjöfartsverket får sprida flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, kartor i större skala än 1: 100 000 samt andra sammanställningar av landskapsinformation enligt 6 § lagen om skydd för landskapsinformation.

[S2]Frågor om tillstånd i övrigt till spridning av sådana sammanställningar av landskapsinformation prövas av

 1. Försvarsmakten när det gäller flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg,
 2. Sjöfartsverket när det gäller sjökartor samt andra sammanställningar av landskapsinformation som endast avser Sveriges sjöterritorium, och
 3. Lantmäteriet när det gäller andra sammanställningar av landskapsinformation än som sägs i 1 och 2. Förordning (2008:698).

10 §  Om en sammanställning av landskapsinformation återger sådana förhållanden som är av betydelse för Sveriges totalförsvar, såsom information om var det militära eller civila försvarets anläggningar är belägna och närmare detaljer om dessa anläggningars funktion samt information i övrigt som kan ligga till grund för planeringen av ett fientligt angrepp mot Sverige, får tillstånd till spridning enligt 6 § lagen om landskapsinformation lämnas endast om spridningen kan ske utan att det kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

11 §  De myndigheter som enligt 9 § skall pröva frågor om tillstånd till spridning av sammanställningar av landskapsinformation får medge kommuner, myndigheter, företag eller andra enskilda undantag från kravet på tillstånd till spridning. Försvarsmakten får också meddela föreskrifter som medger undantag från kravet på tillstånd för spridning av flygbilder eller liknande registreringar från luftfartyg avseende ett visst geografiskt område.

[S2]Undantag får beviljas endast om det inte kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.

12 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna Försvarsmakten, Lantmäteriet och Sjöfartsverket de upplysningar som dessa behöver för att kunna bedöma om spridningen av landskapsinformationen kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar eller om undantag enligt 11 § kan beviljas från kravet på tillstånd. Sådana upplysningar ska också lämnas av Försvarsmakten till Lantmäteriet och Sjöfartsverket. Förordning (2008:1009).

13 §  Ett beslut om tillstånd till spridning av en sammanställning av landskapsinformation enligt 6 § lagen om skydd för landskapsinformation får förenas med förbehåll om att sådan information som kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar inte får återges i sammanställningen. Sådana förbehåll får ställas upp också när undantag från kravet på tillstånd beviljas enligt 11 § denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Förordning (1995:1457) om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6, 7, 9, 12 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:760) om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2002:501) om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Omfattning
ändr. 7, 12 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2008:698) om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 9, 12 §§
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1009) om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Omfattning
ändr. 7, 12 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2014:1217) om ändring i förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Ändring, SFS 2016:320

Omfattning
upph.