Upphävd författning

Förordning (1993:318) om utländska besök vid försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1993-05-06
Ändring införd
SFS 1993:318
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Myndigheter inom försvarsmakten skall skaffa Försvarsdepartementets till- stånd innan de anordnar besök av en utlänning vid en militärområdesstab, en fördelningsstab, Kustflottan, 1. attackeskadern och ledningscentraler eller vid förband eller enheter under pågående beredskapsuppdrag eller krigsförbandsut- bildning. Tillstånd krävs också om utlänningen skall tjänstgöra i en befattning vid en svensk militär enhet.

[S2]Myndigheter inom försvarsmakten skall dessutom alltid skaffa Försvarsdeparte- mentets tillstånd innan de anordnar besök av en utlänning som har en befattning som motsvarar överbefälhavare, försvarsstabschef, försvarsgrenschef, militär- områdesbefälhavare eller myndighetschef.

2 §  Om en myndighet inom försvarsmakten skall anordna besök av en utlänning i något annat fall än som sägs i 1 §, skall myndigheten före besöket skaffa Överbefälhavarens tillstånd.

3 §  Överbefälhavaren skall den 1 januari, den 1 april, den 1 juli och den 1 oktober varje år till Försvarsdepartementet rapportera vilka tillstånd som meddelats enligt 2 §.

Undantag

4 §  Tillstånd enligt 1 och 2 §§ behövs inte om besöket är föranlett av att utlänningen skall

 1. förbereda, delta i eller följa upp verksamhet inom ramen för överenskommel- ser mellan Sverige och andra stater om samarbete inom försvarets område,
 2. förbereda, delta i eller följa upp en affärsförhandling,
 3. genom förevisning eller föredragning tillfälligt under en del av en dag få information om myndighetens verksamhet, organisation eller materiel,
 4. utföra installation, reparation eller ett liknande arbete,
 5. delta i, träna inför eller vara funktionär vid en idrottstävling eller annan sportverksamhet som anordnas av en myndighet eller på dess område,
 6. göra en anmälan eller en uppvaktning eller på något annat sätt medverka i protokollära sammanhang, eller
 7. delta i ett samkväm eller en annan liknande verksamhet.

5 §  Som anordnande av besök enligt denna förordning skall inte anses när myndigheten bereder en utlänning tillträde till lokaler, anläggningar, fartyg eller områden som vid tillfället är tillgängliga för allmänheten eller som utlänningen måste komma till för att där kunna få framställa en begäran om att få ta del av allmänna handlingar.

Bemyndigande

6 §  Överbefälhavaren får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1993:318) om utländska besök vid försvarsmakten

Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1994:528

  Omfattning
  upph.